Download Print this page

Electrolux HT42 Manual page 10

Hide thumbs

Advertisement

Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden
apstiprinu, ka produkts
Kategorija........Dzœvãogu trimers
Raãot◊js..............Electrolux Outdoor
Products
atbilst direktœv◊ 2000/14/EEC nor◊dœtajiem
tehniskajiem noteikumiem.
S]rijas nor◊de................... sk. produkta kategorijas eti∑eti
Atbilstœbas nov]rt]|anas proced·ra....ANNEX VI
Sertific]|anas instit·cija.... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Citas direktœvas:................. 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
un piem]rojamie standarti:- EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN774, EN50144-1, EN50144-2-15
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
EK DEKLAR÷CIJA PAR ATBILSTŒBU
Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden
apstiprinu, ka iepriek| min]t◊ produkta
paraugs ir test]ts atbilsto|i direktœvai
81/1051/EEC. Maksim◊lais A-izsvarotais
skaªas spiediena lœmenis, kas tika fiks]ts
operatora pozœcij◊ brœvos lauka da±]jas
atbalss apst◊k±os, bija:
Surrey. KT22 7SB Anglija
HT42/HT420
400 W
101 dB (A)
98 dB (A)
90 dB(A)
4.04 m/s
2
3.2 kg
HT51/HT510
500 W
101 dB (A)
98 dB (A)
95 dB(A)
7.5 m/s
2
3.5 kg
Newton Aycliffe, 17/09/2004
M. Bowden,
Research & Development Director
Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden
apstiprinu, ka iepriek| min]t◊ produkta
paraugs ir test]ts atbilsto|i standartam
ISO 5349. Vibr◊cijas maksim◊l◊ izsvarot◊
pa◊trin◊juma vid]j◊ kvadr◊tisk◊ v]rtœba,
kas tika fiks]ta operatora roku atra|an◊s
viet◊, bija:
Tips..............................................................................A
Vati...............................................................................B
Garant]tais skaªas pak◊pes lœmenis.......................... C
Izm]rœtais skaªas pak◊pes lœmenis..............................D
Lœmenis........................................................................ E
V]rtœba......................................................................... F
Svars........................................................................... G
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
HT45/HT450
450 W
105 dB (A)
97 dB (A)
91 dB(A)
4.6 m/s
2
3.2 kg
HT60/HT600
500 W
101 dB (A)
98 dB (A)
95 dB(A)
7.5 m/s
2
3.5 kg

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Ht420Ht45Ht450Ht51Ht510Ht60 ... Show all