Download Print this page

Electrolux HT42 Manual page 7

Hide thumbs

Advertisement

Sagatavo|an◊s
1. Vienm]r valk◊jiet piem]rotu apµ]rbu, cimdus
un izturœgus apavus. Ieteicams izmantot
aizsargbrilles. Nevalk◊jiet va±œgas dr]bes vai
rotaslietas, kas var nok±œt kustœgaj◊s da±◊s.
2. R·pœgi p◊rbaudiet vietu, kur tiks izmantots
dzœvãogu trimers, un noªemiet visas stieples
un citus sve|∑ermeªus.
3. Pirms meh◊nisma lieto|anas, k◊ arœ p]c
jebkura trieciena p◊rbaudiet, vai nav
redzamas ierœces nolieto|an◊s vai boj◊juma
pazœmes, un salabojiet, ja nepiecie|ams.
4. Pirms dzœvãogu trimera izmanto|anas
vienm]r p◊rliecinieties, vai ir uzst◊dœts
komplektœcij◊ iek±autais roku aizsargs. Nekad
nelietojiet dzœvãogu trimeru, kas nav pilnœb◊
salikts vai kuram ir veikta nesankcion]ta
modifik◊cija.
Lieto|ana
1. Lietojiet produktu tikai dienasgaism◊ vai lab◊
m◊kslœgaj◊ apgaismojum◊.
2. Ja iesp]jams, nelietojiet dzœvãogu trimeru
slapja dzœvãoga grie|anai.
3. Uzziniet, k◊ av◊rijas situ◊cij◊ ◊tri aptur]t
dzœvãogu trimeru.
4. Nekad neturiet dzœvãogu cirp]ju aiz aizsarga.
5. Nedarbiniet ierœci, ja p◊rsegi ir boj◊ti vai tie
nav uzlikti.
6. Atvienojiet kontaktdak|u no elektrotœkla pirms
dzœvãogu trimera nodo|anas citai personai.
7. Nelietojiet dzœvãogu trimeru, ja tuvum◊ ir
cilv]ki, œpa|i b]rni.
Roku aizsarga mont׋a
1. Ievietojiet roku aizsargu atver], k◊ par◊dœts A
att]l◊, p◊rliecinoties, vai tas ir dro|i nofiks]ts.
Pirms dzœvãogu trimera palai|anas
1. Izveidojiet no elektrœbas kabe±a cilpu un
iebœdiet to kabe±a tur]t◊ja atver], k◊ par◊dœts
B att]l◊.
2. Lai nostiprin◊tu kabeli, aiz◊∑]jiet cilpu, k◊
par◊dœts C att]l◊.
3. Savienojiet aptvero|o pagarin◊t◊jkabe±a
savienot◊ju ar ierœces aptveramo
kontaktdak|u (D att]ls).
4. Pievienojiet ierœci elektrotœklam un iesl]dziet.
5. Noªemiet asmeªa p◊rsegu/glab◊|anas
ietveri, k◊ par◊dœts E att]l◊.
Piesardzœbas pas◊kumi
Mont׋a
PALAI{ANA UN APTUR[{ANA
8. Lietojot dzœvãogu trimeru, vienm]r ieturiet
dro|u un stabilu darba pozœciju.
9. Nekad netuviniet rokas un k◊jas grie|anas
da±◊m, jo sevi|∑i, motora iesl]g|anas laik◊.
10.Str◊d◊jot ar dzœvãogu trimeru, nelietojiet
sastatªu k◊pnes.
11. Atvienojiet kontaktdak|u no elektrotœkla:
-
ja uz laiku atst◊jat ierœci bez pieskatœ|anas;
-
ja ir j◊tœra aizsprostojums;
-
ja p◊rbaud◊t, tœr◊t vai darbojieties ar ierœci;
-
ja uzsitat pa k◊du objektu. Nelietojiet ierœci,
kam]r neesat p◊rliecin◊jies, vai ar ierœci var
dro|i str◊d◊t;
-
ja ierœce s◊k p◊rm]rœgi vibr]t. Nekav]joties to
p◊rbaudiet. P◊rm]rœga vibr◊cija var radœt
savainojumus;
-
pirms ierœces nodo|anas citai personai.
Apkope un glab◊|ana
1. Stingri piegrieziet uzgrieãªus un skr·ves, lai
ierœce b·tu dro|◊ darba st◊voklœ.
2. Dro|œbas nol·kos nomainiet nolietot◊s vai
boj◊t◊s deta±as.
3. Dzœvãogu trimera noregul]|anas laik◊
uzmanieties, lai starp meh◊nisma kustœgajiem
asmeªiem un fiks]taj◊m deta±◊m nenok±·tu
pirksti.
4. P]c lieto|anas dzœvãogu trimeru j◊glab◊,
izmantojot komplekt◊cij◊ iek±auto asmeªa
p◊rsegu/glab◊|anas ietveri.
NELIETOJIET IERŒCI, JA NAV UZST÷DŒTS
ROKU AIZSARGS
Dzœvãogu trimera palai|ana
1. Dzœvãogu trimeram ir uzst◊dœti divi p◊rsl]gi.
2. Lai palaistu ierœci, abi p◊rsl]gi ir j◊tur darba
pozœcij◊ (F att]ls).
Dzœvãogu trimera aptur]|ana
Pirms aptur]|anas p◊rvietojiet dzœvãogu
trimeru prom no grie|anas vietas.
1. Lai aptur]tu, atlaidiet vienu p◊rsl]gu (G
att]ls).
LATVISKI - 2

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Ht420Ht45Ht450Ht51Ht510Ht60 ... Show all