Download  Print this page

AEG A72700GNW1 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

A72700GNW1
A73100GNW1
A92700GNW0
A92708GNW0
A93100GNW0
A93108GNW0
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
21
38
57

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG A72700GNW1

 • Page 1 NL Gebruiksaanwijzing A72700GNW1 EN User manual A73100GNW1 FR Notice d'utilisation A92700GNW0 DE Benutzerinformation A92708GNW0 A93100GNW0 A93108GNW0...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. MILIEUBESCHERMING ............20 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken –...
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om • Als dit apparaat, dat voorzien is van een correct gebruik te kunnen waarbor- een magnetische deursluiting, een ou- gen is het van belang dat u, alvorens het der apparaat vervangt, dat voorzien is apparaat te installeren en in gebruik te van een veerslot (slot) op de deur of nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclu-...
 • Page 4 WAARSCHUWING! • Bewaar voorverpakte diepvriesproduc- Alle elektrische onderdelen (net- ten volgens de aanwijzingen van de snoer, stekker, compressor) mo- fabrikant. gen om gevaar te voorkomen • U dient zich strikt te houden aan de uitsluitend worden vervangen aanbevelingen van de fabrikant van...
 • Page 5: Bedieningspaneel

  NEDERLANDS tot oververhitting leiden. Om voldoen- • Dit product mag alleen worden onder- de ventilatie te verkrijgen de instruc- houden door een erkend onderhouds- ties met betrekking tot de installatie centrum en er dient alleen gebruik te opvolgen. worden gemaakt van originele reser- veonderdelen.
 • Page 6 Minute Minder -functie De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt. Kinderslotfunctie Na een stroomonderbreking Alarmlampje blijft de ingestelde temperatuur Temperatuurlampje opgeslagen. 2.2 Inschakelen 2.5 FROSTMATIC-functie Ga als volgt te werk om het apparaat in Om de functie aan te zetten:...
 • Page 7: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS Het Minute Minder -indicatielampje Het indicatielampje Kinderslot gaat wordt weergegeven. uit. De timer begint te knipperen (min). 2.8 Alarm bij hoge Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een temperatuur alarm: Een temperatuurstijging in het vriesvak Verwijder alle drankjes uit het vries- (bijvoorbeeld doordat de stroom is uit- vak.
 • Page 8 Plaats het verse voedsel dat moet wor- 3.3 Ontdooien den ingevroren in alle vakken behalve in Diepgevroren of ingevroren voedsel de onderste lade. kunt, voordat het gebruikt wordt, in het De maximale hoeveelheid voedsel die in koelvak of op kamertemperatuur laten...
 • Page 9: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 3.5 Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen De vriesmandjes hebben een limietstop om te voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek de korf naar u toe om het uit de vriezer te halen, tot het niet verder kan, verwijder de korf door de voorkant naar boven te kante- len.
 • Page 10: Onderhoud En Reiniging

  10 www.aeg.com • het is aan te bevelen de invriesdatum • zorg ervoor dat de ingevroren levens- op elk pakje te vermelden, dan kunt u middelen zo snel mogelijk van de win- zien hoe lang het al bewaard is; kel naar uw vriezer gebracht worden;...
 • Page 11: Problemen Oplossen

  NEDERLANDS is, noch tegen de wanden noch op de le- trek de stekker uit het stopcontact vensmiddelen. verwijder alle levensmiddelen Het voorkomen van ijsvorming wordt ge- maak het apparaat en alle toebeho- realiseerd door een continue circulatie ren schoon van koude lucht in het vak, die aange- laat de deur/deuren open staan om dreven wordt door een automatisch ge- onaangename luchtjes te voorko-...
 • Page 12 12 www.aeg.com Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De zoemer klinkt. De temperatuur in de Zie 'Alarm hoge tempera- Het pictogram Alarm vriezer is te hoog. tuur'. knippert. De deur is niet goed ge- Zie 'Alarm deur open'. sloten. Er is een fout opgetreden...
 • Page 13 NEDERLANDS Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De temperatuur in Producten liggen te dicht Berg de producten zoda- de vriezer is te op elkaar. nig op dat er koude lucht warm. kan circuleren. Er zijn grote hoeveelhe- Leg kleinere hoeveelheden den voedsel tegelijk in de voedsel tegelijk in de vrie- vriezer geplaatst.
 • Page 14: Montage

  14 www.aeg.com 7. MONTAGE WAARSCHUWING! Kli- Omgevingstemperatuur Lees voor uw eigen veiligheid en maat- correcte werking van het appa- klasse raat eerst de "veiligheidsinforma- tie" aandachtig door, alvorens +10°C tot + 32°C het apparaat te installeren. +16°C tot + 32°C 7.1 Opstelling...
 • Page 15 NEDERLANDS 7.4 Het verwijderen van de transportsteun Uw apparaat is voorzien van een trans- portsteun om te ervoor te zorgen dat de deur tijdens transport niet open kan gaan. Ga als volgt te werk om deze te verwij- deren: • Open de deur. •...
 • Page 16 16 www.aeg.com 7.6 Waterpas zetten Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst. Stel de pootjes, indien nodig, af met de bijgele- verde sleutel. De uitlijning van de deur hangt af van een goede waterpasstelling. 7.7 Omkeerbaarheid van de deur...
 • Page 17: Geluiden

  NEDERLANDS • Verwijder de deur. • Schroef de pen los en verplaats hem naar de andere kant. • Plaats de deur terug. • Schroef het onderste scharnier terug vast. • Zet het apparaat weer verticaal en in- stalleer het ventilatierooster. •...
 • Page 18 18 www.aeg.com HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 19 NEDERLANDS HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK!
 • Page 20: Technische Gegevens

  20 www.aeg.com 9. TECHNISCHE GEGEVENS A72700GNW1 A73100GNW1 A92700GNW0 A93100GNW0 A92708GNW0 A93108GNW0 Afmeting Hoogte 1650 mm 1850 mm Breedte 660 mm 660 mm Diepte 680 mm 680 mm Tijdsduur 16 h 16 h Voltage 230 V 230 V Frequentie 50 Hz...
 • Page 21 10. ENVIRONMENT CONCERNS ..........37 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 22: Safety Information

  22 www.aeg.com SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to en- 1.2 General safety sure the correct use, before installing WARNING! and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mis-...
 • Page 23 ENGLISH Make sure that the power plug is • Ice lollies can cause frost burns if con- not squashed or damaged by the sumed straight from the appliance. back of the appliance. A squashed or damaged power plug may 1.4 Care and cleaning overheat and cause a fire.
 • Page 24: Control Panel

  24 www.aeg.com 1.6 Service ant circuit or insulation materials. The appliance shall not be dis- • Any electrical work required to do the carded together with the urban servicing of the appliance should be refuse and rubbish. The insula- carried out by a qualified electrician or tion foam contains flammable competent person.
 • Page 25 ENGLISH If the door remains open for 2.6 Minute Minder function some minutes, the light will turn The Minute Minder function is to be off automatically. The light is re- used to set an acoustic alarm at the pre- set by closing and opening the ferred time, useful for example when a door itself.
 • Page 26: Daily Use

  26 www.aeg.com To switch off the function: The freezer temperature indicator shows the highest temperature Press the Mode button until the reached for a few seconds. Then Child Lock indicator flashes. show again the set temperature. Press the OK button to confirm.
 • Page 27: Helpful Hints And Tips

  ENGLISH 3.4 Cold accumulators length of time for which food will keep in the event of a power failure or break- One or more cold accumulators are sup- down. plied in the freezer; these increase the 3.5 Removal of freezing baskets from the freezer The freezing baskets have a limit stop to prevent their accidental removal or fall- ing out.
 • Page 28: Care And Cleaning

  28 www.aeg.com partment, can possibly cause the skin • be sure that frozen foodstuffs are to be freeze burnt; transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time; • it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable •...
 • Page 29: What To Do If

  ENGLISH 5.3 Periods of non-operation leave the door/doors open to pre- vent unpleasant smells. When the appliance is not in use for If the cabinet will be kept on, ask long periods, take the following precau- somebody to check it once in a tions: while to prevent the food inside disconnect the appliance from elec-...
 • Page 30 30 www.aeg.com Problem Possible cause Solution An error has occurred in Call your service represen- upper or lower measuring the tempera- tative (the cooling system square is shown in ture. will continue to keep food the temperature dis- products cold, but temper- play.
 • Page 31: Installation

  ENGLISH Problem Possible cause Solution Large quantities of food Insert smaller quantities of to be frozen were put in food to be frozen at the at the same time. same time. The appliance does The appliance is switched Switch on the appliance. not operate.
 • Page 32 32 www.aeg.com 7.2 Location To ensure best performance, if the appli- 50 mm ance is positioned below an overhang- ing wall unit, the minimum distance be- tween the top of the cabinet and the wall unit must be at least 40 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units.
 • Page 33 ENGLISH 7.5 Spacers Install the spacers provided within the accessory bag as shown in the figures. When two appliances are placed beside each other, attach the adhesive spacers between the appliances. Install the spacers on the back side of the panel. 7.6 Levelling When placing the appliance ensure that it stands level.
 • Page 34 34 www.aeg.com 7.7 Door reversibility To change the opening direction of the door, do these steps: • Remove the plug from the power. • Remove the ventilation grille. Remove the filling and install it on the opposite side of the grille.
 • Page 35: Noises

  ENGLISH • Unscrew the handle. On the opposite side remove the hole covers by driving a 3-4 mm drift or drill into them. • Install the handle. Fit the handle on to the opposite side by turning it on half circle.
 • Page 36 36 www.aeg.com BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR!
 • Page 37: Technical Data

  ENGLISH CRACK! CRACK! 9. TECHNICAL DATA A72700GNW1 A73100GNW1 A92700GNW0 A93100GNW0 A92708GNW0 A93108GNW0 Dimension Height 1650 mm 1850 mm Width 660 mm 660 mm Depth 680 mm 680 mm Rising Time 16 h 16 h Voltage 230 V 230 V Frequency...
 • Page 38 10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ......56 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à...
 • Page 39: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et garantir une utili- rasser. Ceci afin d'éviter aux enfants sation correcte de l'appareil, lisez atten- de s'enfermer dans l'appareil et de tivement cette notice, y compris les con- mettre ainsi leur vie en danger. seils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première 1.2 Consignes générales de...
 • Page 40 40 www.aeg.com AVERTISSEMENT • Un produit décongelé ne doit jamais Les éventuelles réparations ou être recongelé. interventions sur votre appareil, • Conservez les aliments emballés con- ainsi que le remplacement du câ- formément aux instructions de leur fa- ble d'alimentation, ne doivent bricant.
 • Page 41: Bandeau De Commande

  FRANÇAIS • Veillez à ce que l'air circule librement autorisé, exclusivement avec des piè- autour de l'appareil pour éviter qu'il ces d'origine. ne surchauffe. Pour assurer une venti- lation suffisante, respectez les instruc- 1.7 Protection de tions de la notice (chapitre Installa- l'environnement tion).
 • Page 42 42 www.aeg.com Fonction Sécurité enfants L'indicateur de température indique la température programmée. Voyant d'alarme La température programmée sera attein- Indicateur de température te en 24 heures. Après une coupure de courant, la 2.2 Mise en marche température programmée reste activée.
 • Page 43 FRANÇAIS pour faire varier la valeur program- Appuyez sur la touche OK pour con- mée du minuteur de 1 à 90 minutes. firmation. Appuyez sur la touche OK pour con- Le voyant Sécurité enfants s'éteint. firmer. 2.8 Alarme haute température L'indicateur Minute Minder s'affiche.
 • Page 44: Utilisation Quotidienne

  44 www.aeg.com 3. UTILISATION QUOTIDIENNE 3.1 Congélation d'aliments circulation d'air optimale. Sur toutes les clayettes (exceptée la clayette supérieu- frais re), vous pouvez placer des aliments qui dépassent de 15 mm du bord avant de Le compartiment congélateur est idéal la clayette.
 • Page 45: Conseils Utiles

  FRANÇAIS 3.5 Retrait des paniers de congélation du congélateur Certains bacs de congélation sont équi- pés d'une butée afin d'empêcher leur retrait accidentel ou leur chute. Pour re- tirer le bac du congélateur, tirez-le vers vous et, lorsque vous atteignez la butée, retirez-le en inclinant la partie avant vers le haut.
 • Page 46: Entretien Et Nettoyage

  46 www.aeg.com sont consommés dès leur sortie du • assurez-vous que les denrées surge- compartiment congélateur, peut pro- lées achetées dans le commerce ont voquer des brûlures. été correctement entreposées par le revendeur ; • L'identification des emballages est im- portante : indiquez la date de congé-...
 • Page 47: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS 5.2 Dégivrage du congélateur débranchez l’appareil retirez tous les aliments Le compartiment congélateur de ce mo- nettoyez l'appareil et tous les acces- dèle est "sans givre". Cela signifie qu'il soires n'y a aucune formation de givre pendant laissez la porte/les portes entrouver- son fonctionnement, ni sur les parois in- te(s) pour prévenir la formation ternes si sur les aliments.
 • Page 48 48 www.aeg.com Problème Cause probable Solution L'appareil est bruy- L'appareil n'est pas sta- Vérifiez que l'appareil est à ant. ble. niveau et d'aplomb (les pieds et les roulettes doi- vent tous être en contact avec le sol). Reportez-vous au paragraphe « Mise à ni- veau ».
 • Page 49 FRANÇAIS Problème Cause probable Solution Le joint de porte est dé- Reportez-vous au chapitre formé ou sale. « Fermeture de la porte ». La température à Le dispositif de réglage Augmentez la températu- l'intérieur de l'appa- de la température n'est reil est trop basse.
 • Page 50: Installation

  50 www.aeg.com 6.1 Remplacement de Si nécessaire, ajustez la porte. Re- portez-vous au chapitre « Installa- l'ampoule tion ». L'appareil est équipé d'un éclairage à Si nécessaire, remplacez les joints de diode DEL longue durée. porte défectueux. Contactez votre Le remplacement du dispositif d'éclaira- service après-vente.
 • Page 51 FRANÇAIS vigueur, en demandant conseil à un des consignes de sécurité sus-mention- électricien qualifié. nées. Le fabricant décline toute responsabilité Cet appareil est conforme aux directives en cas d'incident suite au non-respect communautaires. 7.4 Retrait des cales de transport L'appareil est équipé de cales de trans- port qui permettent d'immobiliser la porte au cours du transport.
 • Page 52 52 www.aeg.com Installez les entretoises à l'arrière de l'appareil. 7.6 Mise à niveau Lorsque vous installez l'appareil, veillez à le placer de niveau. Si besoin est, réglez les pieds en utilisant la clé fournie. L'alignement de la porte dépend de la mise de niveau de l'appareil.
 • Page 53 FRANÇAIS • Enlevez le dispositif de fermeture de la porte. • Revissez le dispositif de fermeture de la porte, fourni dans le sachet d'acces- soires, sur le côté opposé. • Retirez la porte. • Dévissez et placez la goupille sur l'au- tre côté.
 • Page 54: Bruits

  54 www.aeg.com 8. BRUITS L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, cir- cuit frigorifique). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 55 FRANÇAIS HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK!
 • Page 56: Caractéristiques Techniques

  56 www.aeg.com 9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES A72700GNW1 A73100GNW1 A92700GNW0 A93100GNW0 A92708GNW0 A93108GNW0 Dimension Hauteur 1650 mm 1850 mm Largeur 660 mm 660 mm Profondeur 680 mm 680 mm Temps de mon- 16 h 16 h tée en tempéra- ture Tension 230 V 230 V Fréquence...
 • Page 57 10. UMWELTTIPPS ............. 75 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 58: Sicherheitshinweise

  58 www.aeg.com SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die Schnappverschluss (Türlasche) an der optimale Geräteanwendung vor der In- Tür oder auf dem Deckel ersetzt, ma- stallation und dem Gebrauch des Gerä- chen Sie den Schnappverschluss vor tes die vorliegende Benutzerinformation dem Entsorgen des Altgerätes un-...
 • Page 59 DEUTSCH WARNUNG! • Abgepackte Tiefkühlkost immer ent- Elektrische Bauteile (Netzkabel, sprechend den Herstellerangaben auf- Stecker, Kompressor) dürfen zur bewahren. Vermeidung von Gefahren nur • Die Lagerempfehlungen des Geräte- vom Kundendienst oder einer herstellers sollten strikt eingehalten Fachkraft ausgewechselt werden. werden. Halten Sie sich an die betreff- enden Anweisungen.
 • Page 60: Bedienfeld

  60 www.aeg.com • Ausreichenden Freiraum zur Luftzirku- • Wenden Sie sich für Reparaturen und lation um das Gerät lassen; anderen- Wartung nur an Fachkräfte der autori- falls besteht Überhitzungsgefahr. Hal- sierten Kundendienststellen und ver- ten Sie sich für die Belüftung an die In- langen Sie stets Original-Ersatzteile.
 • Page 61 DEUTSCH 2.2 Einschalten des Geräts Nach einem Stromausfall bleibt die eingestellte Temperatur ge- Um das Gerät einzuschalten, folgen Sie speichert. diesen Schritten: Stecken Sie den Netzstecker in die 2.5 Funktion FROSTMATIC Netzsteckdose. Zum Einschalten der Funktion: Drücken Sie die ON/OFF-Taste, wenn das Display ausgeschaltet ist.
 • Page 62: Täglicher Gebrauch

  62 www.aeg.com Der Timer beginnt zu blinken (min). Die Anzeige „Kindersicherung“ er- Nach Ablauf des Countdowns blinkt die lischt. Anzeige Minute Minder und es ertönt ein Alarmsignal. 2.8 Temperaturwarnung Entnehmen Sie die Getränke aus Ein Anstieg der Temperatur im Gefrier- dem Gefrierraum.
 • Page 63 DEUTSCH Legen Sie die frischen Lebensmittel, die 3.3 Auftauen eingefroren werden sollen, in alle Fä- Tiefgefrorene oder gefrorene Lebens- cher, außer der unteren Schublade. mittel können vor der Verwendung je Die maximale Menge an Lebensmitteln, nach der zur Verfügung stehenden Zeit die in 24 Stunden eingefroren werden im Kühlschrank oder bei Raumtempera- kann, ist auf dem Typenschild angege-...
 • Page 64: Praktische Tipps Und Hinweise

  64 www.aeg.com 3.5 Entnahme von Gefrierkörben aus dem Gefrierschrank Die Gefrierkörbe sind mit einem An- schlag ausgestattet, der ein versehentli- ches Herausziehen oder ein Herausfallen verhindert. Um einen Gefrierkorb aus dem Gefrierschrank zu nehmen, ziehen Sie den Korb zu sich, bis er den An- schlag erreicht.
 • Page 65: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH wenig Luft wie möglich in der Verpa- • Vergewissern Sie sich, dass die gefro- ckung zu haben; renen Lebensmittel vom Händler an- gemessen gelagert wurden. • achten Sie beim Hineinlegen von fri- schen, noch ungefrorenen Lebensmit- • Achten Sie unbedingt darauf, die ein- teln darauf, dass diese keinen Kontakt gekauften gefrorenen Lebensmittel in mit Gefriergut bekommen, da dieses...
 • Page 66: Was Tun, Wenn

  66 www.aeg.com Wenn Sie das Gerät verschieben Die Bildung von Frost wird durch die möchten, heben Sie es bitte an ständig zirkulierende Kaltluft in diesem der Vorderkante an, um den Fuß- Fach verhindert; eine automatische Lüft- boden nicht zu verkratzen.
 • Page 67 DEUTSCH Während das Gerät in Betrieb ist, Das Gerät arbeitet nicht kontinu- entstehen bestimmte Geräusche ierlich; wenn der Kompressor (Kompressor und Umwälzgeräu- aufhört zu arbeiten, bedeutet sche). Dies ist normal und kein das nicht, dass kein Strom mehr Grund zur Beunruhigung. fließt.
 • Page 68 68 www.aeg.com Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Raumtemperatur ist Senken Sie die Raumtem- zu hoch. peratur. Zu starke Reif- und Die Tür ist nicht richtig Siehe hierzu „Schließen Eisbildung. geschlossen. der Tür“. Die Türdichtung ist verzo- Siehe hierzu „Schließen gen oder verschmutzt.
 • Page 69: Montage

  DEUTSCH Bitte rufen Sie den nächsten Kundendienst an, wenn alle genannten Abhilfemaß- nahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen. 6.1 Austauschen der Lampe Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu „Montage“. Das Gerät ist mit einer langlebigen LED- Ersetzen Sie die defekten Türdich- Lampe ausgestattet.
 • Page 70 70 www.aeg.com Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Der Hersteller übernimmt keinerlei Haf- Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit ei- tung für Schäden oder Verletzungen, die nem Schutzkontakt ausgestattet. Falls durch Missachtung der oben genannten die Steckdose Ihres Hausanschlusses Sicherheitshinweise entstehen.
 • Page 71 DEUTSCH Setzen Sie die Distanzstücke an der Rückseite der Blende ein. 7.6 Ausrichten Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses waagerecht auszurichten. Stellen Sie nach Bedarf die Stellfüße mit dem mit- gelieferten Einstellschlüssel ein. Zum Ausrichten der Tür muss das Gerät richtig ausgerichtet sein.
 • Page 72 72 www.aeg.com • Entfernen Sie den Türschließermecha- nismus von der Tür. • Schrauben Sie den im Zubehörbeutel mitgelieferten Türschließermechanis- mus an der gegenüber liegenden Sei- te wieder an. • Nehmen Sie die Tür ab. • Schrauben Sie den Stift ab und schrau- ben Sie ihn an der gegenüber liegen-...
 • Page 73: Geräusche

  DEUTSCH 8. GERÄUSCHE Während das Gerät in Betrieb ist, entste- hen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 74 74 www.aeg.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK!
 • Page 75: Technische Daten

  DEUTSCH 9. TECHNISCHE DATEN A72700GNW1 A73100GNW1 A92700GNW0 A93100GNW0 A92708GNW0 A93108GNW0 Abmessungen Höhe 1650 mm 1850 mm Breite 660 mm 660 mm Tiefe 680 mm 680 mm Lagerzeit bei Stö- 16 Std. 16 Std. rung Spannung 230 V 230 V Frequenz...
 • Page 76 www.aeg.com/shop...

This manual is also suitable for:

A73100gnw1A93100gnw0A93108gnw0A92700gnw0A92708gnw0