Download  Print this page

AEG A72710GNW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

A72710GNW0
A72710GNX0
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
DE Benutzerinformation
2
22
40

Advertisement

loading

  Also See for AEG A72710GNW0

  Summary of Contents for AEG A72710GNW0

 • Page 1 NL Gebruiksaanwijzing A72710GNW0 EN User manual A72710GNX0 DE Benutzerinformation...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. MILIEUBESCHERMING ............20 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken –...
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN In het belang van uw veiligheid en om • Als dit apparaat, dat voorzien is van een correct gebruik te kunnen waarbor- een magnetische deursluiting, een ou- gen is het van belang dat u, alvorens het der apparaat vervangt, dat voorzien is apparaat te installeren en in gebruik te van een veerslot (slot) op de deur of nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclu-...
 • Page 4 Een beschadigd netsnoer kan kortslui- • Zet geen levensmiddelen direct tegen ting, brand en/of een elektrische de luchtopening in de achterwand. schok veroorzaken. (Als het apparaat rijpvrij is) • Diepgevroren voedsel mag niet op- WAARSCHUWING! nieuw worden ingevroren als het een- Om gevaar te voorkomen mogen maal ontdooid is.
 • Page 5 NEDERLANDS • Wij adviseren u om 4 uur te wachten raat, dienen uitgevoerd te worden voordat u het apparaat aansluit, dan door een gekwalificeerd elektricien of kan de olie terugvloeien in de com- competent persoon. pressor. • Dit product mag alleen worden onder- •...
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Bedieningspaneel Vriesmanden Koudemodule Typeplaatje Klepje Maxibox-mandjes 3. BEDIENINGSPANEEL Display (weergave) Mode-toets Toets om de temperatuur hoger te ON/OFF-toets zetten Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een Toets om de temperatuur lager te...
 • Page 7 NEDERLANDS conden in te drukken. U kunt deze wijzi- Trek de stekker uit het stopcontact ging ongedaan maken. om de stroomtoevoer naar het ap- paraat af te sluiten. 3.1 Display/Indicatielampje 3.4 Temperatuurregeling De ingestelde temperatuur van de vrie- zer kan worden aangepast door op de temperatuurknop te drukken.
 • Page 8 Druk op de Mode-knop tot het bij- Het indicatielampje Kinderslot wordt behorende pictogram verschijnt. getoond. Voor uitschakeling van de functie: Het Minute Minder indicatielampje Druk op de Mode-knop tot het indi- knippert. catielampje Kinderslot knippert. De Timer toont gedurende enkele...
 • Page 9: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS 4. DAGELIJKS GEBRUIK 4.1 Vers voedsel invriezen heden voedsel moeten worden be- waard, verwijder dan alle lades behalve Het vriesvak is geschikt voor het invrie- de onderste mand die nodig is voor een zen van vers voedsel en voor het voor goede luchtcirculatie.
 • Page 10: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  10 www.aeg.com 4.4 Vrieslades en glasplaten uit de vriezer verwijderen Enkele vrieslades hebben een limietstop om te voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek om het mand- je uit de vriezer te halen, hem naar u toe en als het niet verder kan, verwijdert u...
 • Page 11: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS • De thermische uitzetting kan een plot- • bereid het voedsel in kleine porties seling krakend geluid veroorzaken. Dit voor, zo kan het snel en volledig wor- is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch den ingevroren en zo kunt u later al- verschijnsel.
 • Page 12: Probleemoplossing

  12 www.aeg.com Gebruik geen oplosmiddelen of Maak de condensor (zwart rooster) en de schuurmiddelen. Deze beschadi- compressor op de achterkant van het gen de lak. apparaat schoon met een borstel of stof- zuiger. Deze handeling zal de prestatie LET OP!
 • Page 13 NEDERLANDS Het apparaat werkt niet continu dus als de compressor stopt, be- tekent dit niet dat er geen stroom is. Daarom mag u geen elektrische onderdelen van het apparaat aanraken voordat u de stroom hebt uitgeschakeld. Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat maakt Het apparaat is niet ste- Controleer of het apparaat...
 • Page 14 14 www.aeg.com Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De temperatuur in De thermostaatknop staat Stel een hogere tempera- het apparaat is te misschien niet goed. tuur in. koud. De temperatuur in De thermostaatknop staat Stel een koudere tempera- het apparaat is te misschien niet goed.
 • Page 15: Montage

  NEDERLANDS 8. MONTAGE WAARSCHUWING! Kli- Omgevingstemperatuur Lees voor uw eigen veiligheid en maat- correcte werking van het appa- klasse raat eerst de "veiligheidsinforma- tie" aandachtig door, alvorens +10°C tot + 32°C het apparaat te installeren. +16°C tot + 32°C 8.1 Opstelling +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C Installeer dit apparaat op een plaats...
 • Page 16 16 www.aeg.com 8.4 Afstandhouders achterkant U vindt de twee afstandhouders in de zak van de gebruikershandleiding. Volg deze stappen om de afstandhou- ders te installeren: Draai de schroef los. Plaats de afstandhouder onder de schroef. Draai de afstandshouder in de juiste positie.
 • Page 17: Omkeerbaarheid Van De Deur

  NEDERLANDS 8.6 Omkeerbaarheid van de deur Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van een twee- de persoon die de deuren van het apparaat tijdens de werk- zaamheden stevig vasthoudt. Om de draairichting van de deur te ver- anderen, gaat u als volgt te werk: •...
 • Page 18: Geluiden

  18 www.aeg.com • Verwijder de handgreep. Schroef de bovenste beugel van de handgreep los van de staaf van de handgreep (1). Schroef de onderste beugel van de handgreep los van de deur (2) • Schroef de bovenste beugel van de handgreep los van de deur (3).
 • Page 19 NEDERLANDS BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS!
 • Page 20: Technische Gegevens

  20 www.aeg.com SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 10. TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen Hoogte 1850 mm Breedte 600 mm Diepte 660 mm maximale bewaartijd bij 20 h stroomuitval Spanning 230-240 V Tijd 50 Hz De technische gegevens staan op het ty- peplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat en op het energielabel.
 • Page 21 NEDERLANDS Help om het milieu en de symbool niet weg met het volksgezondheid te beschermen en huishoudelijk afval. Breng het recycle het afval van elektrische en product naar het milieustation bij u elektronische apparaten. Gooi in de buurt of neem contact op met apparaten gemarkeerd met het de gemeente.
 • Page 22 11. ENVIRONMENT CONCERNS ..........38 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 23: Safety Instructions

  ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS In the interest of your safety and to en- 1.2 General safety sure the correct use, before installing WARNING! and first using the appliance, read this Keep ventilation openings, in the user manual carefully, including its hints appliance enclosure or in the and warnings.
 • Page 24 24 www.aeg.com Power cord must not be length- which may cause it to explode, result- ened. ing in damage to the appliance. Make sure that the power plug is • Ice lollies can cause frost burns if con- not squashed or damaged by the sumed straight from the appliance.
 • Page 25: Product Description

  ENGLISH 1.6 Service ant circuit or insulation materials. The appliance shall not be dis- • Any electrical work required to do the carded together with the urban servicing of the appliance should be refuse and rubbish. The insula- carried out by a qualified electrician or tion foam contains flammable competent person.
 • Page 26: Control Panel

  26 www.aeg.com 3. CONTROL PANEL Display mode. Refer to "What to do if..." paragraph. Temperature warmer button The temperature indicators show the Temperature colder button set default temperature. OK button To select a different set temperature re- fer to "Temperature regulation".
 • Page 27: Child Lock Function

  ENGLISH Press the OK button to confirm. The Minute Minder indicator goes off. The FROSTMATIC indicator is It is possible to change the time during shown. the countdown and at the end by press- This function stops automatically after 52 ing the Temperature colder button and hours.
 • Page 28: Daily Use

  28 www.aeg.com 4. DAILY USE 4.1 Freezing fresh food to be stored, remove all drawers except for the bottom basket which needs to be The freezer compartment is suitable for in place to provide good air circulation. freezing fresh food and storing frozen On all shelves except for the top shelf it and deep-frozen food for a long time.
 • Page 29: Helpful Hints And Tips

  ENGLISH 4.4 Removal of freezing baskets and glass shelves from the freezer Some of the freezing baskets have a limit stop to prevent their accidental removal or falling out. At the time of its removal from the freezer, pull the basket towards yourself and, upon reaching the end point, remove the basket by tilting its front upwards...
 • Page 30: Care And Cleaning

  30 www.aeg.com • The thermic dilatation might cause a • prepare food in small portions to ena- sudden cracking noise. It is natural, ble it to be rapidly and completely fro- not dangerous physical phenomenon. zen and to make it possible subse- This is correct.
 • Page 31: Periodic Cleaning

  ENGLISH CAUTION! Clean the condenser (black grill) and the Unplug the appliance before car- compressor at the back of the appliance rying out any maintenance oper- with a brush. This operation will improve ation. the performance of the appliance and save electricity consumption.
 • Page 32 32 www.aeg.com Problem Possible cause Solution The buzzer sounds. The temperature in the Refer to "HighTempera- The Alarm icon flash- freezer is too high. ture Alarm". ing. The door is not closed Refer to "Door open correctly. alarm". An error has occurred in...
 • Page 33: Installation

  ENGLISH Problem Possible cause Solution The temperature in Food is too near to each Store food so that there is the freezer is too other. cold air circulation. warm. Large quantities of food Insert smaller quantities of to be frozen were put in food to be frozen at the at the same time.
 • Page 34: Electrical Connection

  34 www.aeg.com 8.2 Location The appliance should be installed well away from sources of heat such as radia- tors, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best per- formance, if the appliance is positioned...
 • Page 35: Door Reversibility

  ENGLISH 8.5 Levelling Accurate levelling prevents the vibration and noise of the appliance during opera- tion. To adjust the height of the appli- ance loosen or tighten the two adjusta- ble front feet. 8.6 Door reversibility To carry out the following opera- tions, we suggest that this be made with another person that will keep a firm hold on the doors...
 • Page 36: Noises

  36 www.aeg.com • Remove the handle. Unscrew the top handle bracket from the handle rod (1). Unscrew the bottom handle brack- et from the door (2) • Unscrew the top handle bracket from the door (3). • Re-screw the handle bracket on the door (4).
 • Page 37 ENGLISH BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS!
 • Page 38: Technical Data

  38 www.aeg.com SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 10. TECHNICAL DATA Dimension Height 1850 mm Width 600 mm Depth 660 mm Rising Time 20 h Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
 • Page 39 ENGLISH facility or contact your municipal appliances marked with the symbol office. with the household waste. Return the product to your local recycling...
 • Page 40 11. UMWELTTIPPS ............. 59 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 41: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die Schnappverschluss (Türlasche) an der optimale Geräteanwendung vor der In- Tür oder auf dem Deckel ersetzt, ma- stallation und dem Gebrauch des Gerä- chen Sie den Schnappverschluss vor tes die vorliegende Benutzerinformation dem Entsorgen des Altgerätes un- aufmerksam durch, einschließlich der brauchbar.
 • Page 42 42 www.aeg.com • Technische und anderweitige Ände- • Legen Sie Lebensmittel nicht direkt rungen am Gerät sind gefährlich. Ein vor den Luftauslass in der Rückwand. defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse (Wenn es ein No-Frost-Gerät ist) und einen Brand verursachen und/ • Ein aufgetautes Produkt darf nicht oder zu Stromschlägen führen.
 • Page 43 DEUTSCH ben. Bewahren Sie in diesem Fall die diese nur von einem qualifizierten Verpackung auf. Elektriker oder einem Elektro-Fach- mann durchgeführt werden. • Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elekt- • Wenden Sie sich für Reparaturen und risch anschließen, damit das Öl in den Wartung nur an Fachkräfte der autori- Kompressor zurückfließen kann.
 • Page 44: Gerätebeschreibung

  44 www.aeg.com 2. GERÄTEBESCHREIBUNG Bedienfeld Gefrierkörbe Kältemodul Typenschild Klappe Maxibox Körbe 3. BEDIENFELD Display Der voreingestellte Tastenton lässt sich auf einen lauten Ton einstellen. Halten Taste zum Erhöhen der Temperatur Sie dazu die Taste Mode und die Taste Taste zum Senken der Temperatur zur Verringerung der Temperatur mehre- re Sekunden gedrückt.
 • Page 45 DEUTSCH 3.1 Display/Anzeige Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Netz zu trennen. 3.4 Temperaturregelung 3 4 5 Die Temperatur des Gefriergeräts wird mit der Temperaturtaste eingestellt. Timer-Anzeige Stellen Sie die Standardtemperatur ein: FROSTMATIC-Funktion • -18 °C für den Gefrierschrank Minute Minder-Funktion Die Temperaturanzeige zeigt die einge- Kindersicherung...
 • Page 46 46 www.aeg.com Drücken Sie die Taste Mode, bis das Drücken Sie zur Bestätigung die Tas- entsprechende Symbol angezeigt te OK. wird. Die Anzeige „Kindersicherung“ Die Minute Minder Anzeige blinkt. leuchtet. Zum Ausschalten der Funktion: Der Timer zeigt den eingestellten Drücken Sie die Taste Mode, bis die Wert (30 Minuten) ein paar Sekun- Anzeige „Kindersicherung“...
 • Page 47: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 4. TÄGLICHER GEBRAUCH 4.1 Einfrieren frischer den. Wenn große Mengen an Lebens- mitteln gelagert werden sollen, entfer- Lebensmittel nen Sie die Schubladen, ausgenommen den unteren Korb, der an seinem Platz Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrie- bleiben muss, um eine gute Luftzirkulati- ren von frischen Lebensmitteln und zum on zu garantieren.
 • Page 48 48 www.aeg.com 4.4 Entnehmen der Gefrierkörbe und Glasablagen aus dem Gefrierschrank Einige der Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der ein verse- hentliches Herausziehen oder ein He- rausfallen verhindert. Um einen Gefrier- korb aus dem Gefriergerät zu nehmen, ziehen Sie den Korb in Ihre Richtung, bis er den Anschlag erreicht.
 • Page 49: Praktische Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH 5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE 5.1 Normale gefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben; Betriebsgeräusche • der Gefriervorgang dauert 24 Stun- • Unter Umständen ist ein leichtes Gur- den. Legen Sie während dieses Zeit- geln und Blubbern zu hören, wenn das raums keine weiteren einzufrierenden Kältemittel durch die Leitungen ge- Lebensmittel in das Gefrierfach;...
 • Page 50: Reinigung Und Pflege

  50 www.aeg.com • Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und • Das Haltbarkeitsdatum auf der Tief- lassen Sie die Tür nicht länger offen kühlkostverpackung darf nicht über- als notwendig. schritten werden. • Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
 • Page 51: Fehlersuche

  DEUTSCH 7. FEHLERSUCHE Während des Gerätebetriebs kann es zu- Das Gerät arbeitet nicht kontinu- weilen zu geringfügigen, aber dennoch ierlich; wenn der Kompressor unerfreulichen Problemen kommen, für aufhört zu arbeiten, bedeutet die kein Techniker gerufen werden muss. das nicht, dass kein Strom mehr Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine fließt.
 • Page 52 52 www.aeg.com Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Tür wurde zu häufig Lassen Sie die Tür nicht geöffnet. länger als unbedingt erfor- derlich offen. Die Temperatur der zu Lassen Sie Lebensmittel kühlenden Lebensmittel auf Raumtemperatur ab- ist zu hoch. kühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.
 • Page 53: Montage

  DEUTSCH Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Tür stand zu lange of- Schließen Sie die Tür. fen. Die Tür kommt mit Das Gerät ist nicht eben Siehe hierzu „Ausrichten dem Belüftungsgit- ausgerichtet. des Gerätes“. ter in Berührung. Die Tür ist falsch Das Gerät ist nicht eben Siehe hierzu „Ausrichten ausgerichtet.
 • Page 54: Elektrischer Anschluss

  54 www.aeg.com 8.2 Aufstellort Das Gerät sollte in ausreichendem Ab- stand von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc. aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass Luft an der Rückseite des Geh- äuses frei zirkulieren kann. Um einwand- freien Betrieb sicherzustellen, sollte der Abstand zwischen der Oberseite des Gehäuses und dem Hängeschrank min-...
 • Page 55 DEUTSCH 8.5 Ausrichten Durch eine genaue waagrechte Ausrich- tung lassen sich Vibrationen und Geräu- sche während des Betriebs minimieren. Lösen oder ziehen Sie zum Ausrichten des Geräts die beiden vorderen Schraubfüße an. 8.6 Wechseln des Türanschlags Die nachfolgend beschriebenen Schritte sollten von mindestens zwei Personen durchgeführt wer- den, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
 • Page 56: Geräusche

  56 www.aeg.com • Schrauben Sie den oberen Bolzen (4) ab und an der gegenüberliegenden Seite an. (5) • Bringen Sie die Tür wieder an. • Bringen Sie die beiden unteren Schar- niere an und ziehen Sie sie fest. • Setzen Sie die Sockelblende (8) wieder ein.
 • Page 57 DEUTSCH HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 58: Technische Daten

  58 www.aeg.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 10. TECHNISCHE DATEN Abmessungen Höhe 1850 mm Breite 600 mm Tiefe 660 mm Lagerzeit bei Störung 20 Std. Spannung 230-240 V Frequenz 50 Hz...
 • Page 59: Umwelttipps

  DEUTSCH Die technischen Daten befinden sich auf auf der linken Seite sowie auf der Ener- dem Typenschild im Innern des Gerätes gieplakette. 11. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem elektronische Geräte. Entsorgen Sie Symbol . Entsorgen Sie die Geräte mit diesem Symbol nicht Verpackung in den entsprechenden mit dem Hausmüll.
 • Page 60 www.aeg.com/shop...

This manual is also suitable for:

A72710gnx0