Download  Print this page

Advertisement

Vinkelslip
Vinkesliber
Vinkesliper
Kulmahiomakone
Disc Grinder
G 10SD2
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
G 12S2
G 13SD
G 13SD

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Hitachi G 10SD2

 • Page 1: Handling Instructions

  Vinkelslip Vinkesliber Vinkesliper Kulmahiomakone Disc Grinder G 10SD2 G 12S2 G 13SD • • G 13SD Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 2 15°~30° 17mm...
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk Nyckel Nøgle Nøkkel Skivmutter Møtrik il slibeskive Mutter til slipeskiven Slipskiva Slibeskive Slipeskive Mellanlägg Spændeskive Underlagskive til slipeskive Sprängskydd Beskyttelseskappe Vernedeksel Spindel Slibespindel Spindel Tryckknapp Trykknap Trykknapp Avnötningsgräns Slidgrænse Slitasjegrense Nr. av kolsborste Kulnummer Kullbørstens Nr. Fjäder Fjader Fjær Kolborste...
 • Page 4 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler som Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. används för maskinen. Se till att maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår du förstår vad de betyder innan betydningen av disse deres betydning, inden du...
 • Page 5 Svenska Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för ELEKTRISKA VERKTYG tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren VARNING står i frånläge innan du ansluter det elektriska Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. verktyget till strömskällan och/eller batteriet, tar Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan upp eller bär verktyget.
 • Page 6 Svenska 5) Service Håll åskådare på behörigt avstånd från arbetsområdet. Alla personer som träder innanför arbetsområdets a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt gränser måste ha skyddsutrustning på sig. elektriska verktyg och använd bara identiska Fragment av arbetsstycke eller av ett skadat tillbehör reservdelar.
 • Page 7 Svenska c) Placera inte din kropp in området inom vilket det c) Hjul måste endast användas för rekommenderade elektriska verktyget kommer att flytta sig om tillbehör. Till exempel: slipa inte med sedan på kaptrissan. rekylering uppstår. Slipande kaptrissor är avsedda för yttre slipning, Rekylering kommer att rotera verktyget i riktning sidokrafter på...
 • Page 8 OBSERVERA: MONTERING OCH DEMONTERING AV Reparationer, modifieringar och inspektioner av SLIPSKIVA (Bild 2) Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. VARNING: Slå ifrån strömmen och dra ut stickkontakten Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in ur vägguttaget för att skydda dig mot olycksfall.
 • Page 9 (såsom t.ex. kodnummer och/eller utförande) ändras utan föregående meddelande. ANMÄRKNING: Beroende på HITACHIs kontinuerliga forsknings-och utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till ändringar av tekniska data utan föregående meddelande. Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN50144. Normal, A-vägd ljudtrycksnivå: 85 dB (A) Normal, A-vägd ljudeffektnivå: 98 dB (A)
 • Page 10 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt eller GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 11 Dansk f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. Beskadiget tilbehør vil normalt brække af under Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt denne testperiode. skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, og det h) Bær personligt beskyttelsesudstyr. Anvend er nemmere at styre.
 • Page 12 Dansk eller væk fra operatøren, afhængig af skivebevægelsen Skiver, som el-værktøjet ikke er designet til, kan ikke der hvor den er klemt. Slibeskiver går muligvis også i afskærmes ordentligt og er farlige at anvende. stykker under disse omstændigheder. b) Afskærmningen skal fastgøres ordentligt til el- Tilbageslag er resultatet af forkert brug af el-værktøjet og/ værktøjet, og placeres så...
 • Page 13 Dansk 3. Forælngerledning. MONTERING OG AFMONTERING AF Hvis strømkilden er langt fra arbejdsfeltet, skal der SLIBESKIVE (Fig. 2) anvendes forlængerleding korrekte dimensionerogkapacitet. Brug ikke længere forlæn FORSIGTIG: Slå altid afbryderen fra og tag stikket ud gerledning end nødvendigt. af stikkontakten af hensyn til sikkerheden. 4.
 • Page 14 Dansk FORSIGTIG: Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service-center. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi service-center reparation eller anden vedligeholdelse. Ved anvendelse og vedligeholdelse af el-værktøj skal de sikkerhedsregler og standarder, som gælder...
 • Page 15 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige FOR ELEKTROVERKTØY personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette redusere Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk av faren for personskade.
 • Page 16 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. h) Bruk verneutstyr. Avhengig av hva slags roterende Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe tilbehør som brukes, bruk sveisemaske eller kanter/blader vil redusere faren for at de låser seg, vernebriller. Bruk støvmaske, hørselsvern, hansker samtidig som de vil være lettere å...
 • Page 17 Norsk a) Operatøren skal hold godt i maskinen og posisjonere b) Vernedekslet må alltid være godt festet og festet slik kropp og armer slik at rekyl/tilbakeslag kan motstås. at minst mulig av skiven er ubeskyttet for operatøren. Bruk alltid hjelpehåndtaket, når det medfølger, for Vernedekslet beskytter operatøren fra skadde skiver maksimal kontroll av rekyl eller dreiemoment ved og ukontrollert kontakt med skiven.
 • Page 18 Norsk 4. Montering og justering av vernedekselt MONTERING OG DEMONTERING AV Vernedekselet tjener som beskyttelse mot alvorlige SLIPESKIVEN (Fig. 2) skader dersom slipeskiven skulle gå i stykker under bruken. Forsikre deg om at vernedekselet er satt NB: Apparatet må være avslått og støpselet tas ut av korrekt på...
 • Page 19 Kodenr. Bruksnr. Anmerkninger OBS: Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves.
 • Page 20 Suomi Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA liukumattomien turvakenkien, kypärän KOSKEVAT VAROITUKSET kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää henkilövahinkojen vaaraa. VAROITUS c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Varmista, Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet. että virtakytkin on pois päältä-asennossa ennen Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, yhdistämistä...
 • Page 21 Suomi 5) Huolto Silmäsuojaimien täytyy pystyä pysäyttämään erilaisissa toiminnoissa syntyvä lentävä hiomajäte. a) Anna osaavan huoltoteknikon korjata sähkötyökalu käyttäen alkuperäisiä osia vastaavia varaosia. Pölynaamarin tai hengityssuojaimen pitää pystyä Tämä pitää sähkötyökalun turvallisena. suodattamaan pois toiminnassa syntyvät hiukkaset. Pitkittynyt altistuminen voimakkaalle melulle voi TURVATOIMET aiheuttaa kuulon menetystä.
 • Page 22 Suomi Hiomalaikat voivat myös mennä rikki tällaisissa Laikkoja, joita ei ole suunniteltu tälle sähkötyökalulle, olosuhteissa. ei voida riittävästi suojata, ja ne ovat vaarallisia. Takapotku on tulosta sähkötyökalun väärinkäytöstä ja/ b) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun tukevasti ja tai virheellisistä toimintatavoista ja –olosuhteista ja se maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi se on voidaan välttää...
 • Page 23 Suomi 3. Vällttääksesi uutta hiomalaikkaa aiheuttamasta koloja ENNEN KÄTTYÖÄ työstettävään pintaan, hionta tulee aloittaa liikuttamalla hiomalaikkaa yli hiottavan pinnan 1. Virtalähde reunaan asti (Kuva 1, suunta B). Kun laikan ulkoreuna Varmista, että käytettävä voimanlähde vastaa on sopivasti hioutunut, voidaan hiontaa jatkaa mihin tuotteen tyyppikilvessä...
 • Page 24 ölijyyn tai veteen. 6. Huolto-osalista Kohtanr. Koodinr. Käytetty nr. Huomautuksia HUOMAUTUS: Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- huoltokeskuksessa. Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä työkalun kanssa valtuutettuun Hitachi- huoltokeskukseen korjausta tai huoltoa pyydettäessä. Sähkötyökalujen käytössä ja huollossa on aina noudatettava kussakin maassa voimassa olevia turvaohjeita ja normeja.
 • Page 25 English Carrying power tools with your finger on the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS or energising power tools that have the switch on invites accidents. WARNING d) Remove any adjusting key or wrench before turning Read all safety warnings and all instructions. the power tool on.
 • Page 26 English j) Hold power tool by insulated gripping surfaces SAFETY WARNINGS COMMON FOR only, when performing an operation where the GRINDING OPERATIONS cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. a) This power tool is intended to function as a grinder. Cutting accessory contacting a”live”...
 • Page 27 English Corners, sharp edges or bouncing have a tendency d) Always use undamaged wheel flanges that are of to snag the rotating accessory and cause loss of correct size and shape for your selected wheel. control or kickback. Proper wheel flanges support the wheel thus e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or reducing the possibility of wheel breakage.
 • Page 28 English 4. Fitting and adjusting the wheel guard ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE The wheel guard is a protective device to prevent DEPRESSED CENTER WHEEL (Fig. 2) injury should the depressed center wheel shatter during operation. Ensure that the guard is properly CAUTION: Be sure to switch OFF and disconnect the fitted and fastened before commencing grinding attachment plug from the receptacle to avoid...
 • Page 29 C: No. Used D: Remarks CAUTION: Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by an Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 35 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 36 2006/42/EC to be applied from 29 december 2009 i stedet for 98/37/EF. December 2009 instead of 98/37/EC. Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. er autoriseret til at kompilere den tekniske fil.

This manual is also suitable for:

G 12s2G 13sd

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: