Silvercrest P10 S Manual

Neck & shoulder heating pad
Hide thumbs Also See for P10 S:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Introduction
Proper use ......................................................................................................................Page 6
Description of parts .......................................................................................................Page 7
Delivery scope ...............................................................................................................Page 7
Technical data ...............................................................................................................Page 7
Important safety instructions
Safety system
Operation
Switching on / off / Selecting the temperature.............................................................Page 9
Temperature levels ........................................................................................................Page 9
Automatic switch-off ......................................................................................................Page 9
Cleaning and care
Storage
.......................................................................................................................Page 10
Disposal
......................................................................................................................Page 10
Information
Warranty / Service centre.............................................................................................Page 10
Declaration of conformity .............................................................................................Page 11
64641_silv_Schulterheizkissen_Content_LB4.indd 5
...................................................................Page 7
........................................................................................................Page 9
..............................................................................................Page 9
Table of Contents
GB
5
07.04.11 10:34

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest P10 S

 • Page 1 Table of Contents Introduction Proper use ........................Page 6 Description of parts .......................Page 7 Delivery scope .......................Page 7 Technical data .......................Page 7 Important safety instructions ..............Page 7 Safety system ......................Page 9 Operation Switching on / off / Selecting the temperature.............Page 9 Temperature levels ......................Page 9 Automatic switch-off ......................Page 9 Cleaning and care...
 • Page 2 Introduction The following icons / symbols are used in this instruction manual: Risk of loss of life by electric shock from Read instruction manual! damaged mains lead or mains plug! Volt (AC) Do not stick needles into it. The textiles used in this neck & shoulder heating pad meet the strict human ecological requirements of Öko-Tex Hertz (mains frequency)
 • Page 3 Keep Type: P10 S the cable away from heat, oil, and sharp edges. Power supply: 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz...
 • Page 4 Important safety instructions ing pad may under certain circumstances inter- unless the child has been instructed sufficiently fere with the operation of cardiac pacemakers. in how to use this heating pad safely. J CAuTION! Take care that you do However, the levels are far below the permissi- ble limits: details of these levels can be found not fall asleep while the heating in the “Technical data”...
 • Page 5 Safety system / Operation / Cleaning and care Safety system Q Switching off: j S et Level 0 on the control to switch the Note: the heating pad is equipped with a safety heating pad off. system. The electronic sensor technology prevents the Note: The function indicator ceases to illuminate.
 • Page 6 Cleaning and care / Storage / Disposal / Information Storage J DANGER OF ELECTRIC Q SHOCK! Do not reconnect the con- J RISK OF DAMAGE TO THE trol to the heating pad until the plug-in connector and the heating pad are PRODuCT AND / OR OTHER completely dry.
 • Page 7 Information The warranty does not cover: · Damage resulting from improper use. · Wear parts. · Defects that were known to the customer at the time of purchase. · Damage for which the customer was responsible. This warranty does not affect the customer‘s legal rights.
 • Page 8 12 GB 64641_silv_Schulterheizkissen_Content_LB4.indd 12 07.04.11 10:34...
 • Page 9: Table Of Contents

  Spis zawartości Wstęp Użytkowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem ..........Strona 14 Opis części .........................Strona 15 Zakres dostawy ......................Strona 15 Dane techniczne ......................Strona 15 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ....Strona 15 System bezpieczeństwa ................Strona 17 uruchomienie ....................Strona 17 Włączanie / Wyłączanie / Wybór temperatury ............Strona 18 Stopnie temperaturowe .....................Strona 18 Automatyka wyłączania ....................Strona 18 Czyszczenie i pielęgnacja...
 • Page 10: Wstęp

  Wstęp W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące znaki / symbole: Niebezpieczeństwo utraty życia wsku- tek porażenia prądem elektrycznym Przeczytać instrukcję obsługi! w przypadku uszkodzonego kabla sieciowego lub uszkodzonej wtyczki sieciowej! Volt (Napięcie przemienne) Nie wbijać igieł! Zastosowane w niniejszej poduszce elektrycznej tekstylia spełniają...
 • Page 11: Opis Części

  Dane techniczne Q instrukcję przy przekazywaniu produktu. J Typ: P10 S NIEBEZPIECZEŃSTWO uTRATY ŻYCIA I NIESZCZĘŚLIWEGO Zasilanie napięciowe: 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz WYPADKu DLA MAŁYCH DZIECI Pobór mocy: 100 W Wymiary: około 56 x 52 cm...
 • Page 12 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa J Nie używaj kabla sieciowego sprzecz- oryginalnych części zamiennych. W ten sposób nie z jego przeznaczeniem, aby nosić zapewnia się zachowanie bezpieczeństwa poduszkę elektryczną, zawieszać ją poduszki elektrycznej. lub aby wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka W razie uszkodzenia OSTRZEŻENIE! sieciowego.
 • Page 13: System Bezpieczeństwa

  Ważne wskazówki dotyczące ... / System bezpieczeństwa / Uruchomienie J OSTROŻNIE! Zwracaj uwagę na w części obsługowej poduszki elektrycznej to, żeby nie zasnąć, gdy poduszka powodują w trakcie użytkowania lekkie nagrzanie elektryczna jest włączona do eksplo- części obsługowej J atacji. Zbyt długie użytkowanie poduszki może N ie wolno ciągnąć...
 • Page 14: Włączanie / Wyłączanie / Wybór Temperatury

  Uruchomienie / Czyszczenie i pielęgnacja Włączanie / Wyłączanie / Automatyka wyłączania Q Q Wybór temperatury Wskazówka: Wskazówka: Poduszka elektrycz- j W celu uruchomienia połącz najpierw część na wyłącza się automatycznie po upływie ok. 90 obsługową z poduszką elektryczną doko- minut. Wyświetlacz funkcji zaczyna po tym migać. j nując połączenia złącza wtykowego N ależy najpierw wybrać...
 • Page 15: Przechowywanie Poduszki Elektrycznej

  Czyszczenie ... / Przechowywanie poduszki elektrycznej / Utylizacja / Informacje J ZAGROŻENIE uSZKODZENIA j P odczas składowania poduszki elektrycznej do MIENIA! Nie używaj do czyszcze- ogrzewania ramion nie wolno kłaść na niej ja- nia poduszki elektrycznej oraz części kichkolwiek przedmiotów. j obsługowej żadnych chemicznych środków...
 • Page 16: Deklaracja Zgodności

  Informacje W celu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego podczas okresu gwarancyjnego klient winien po świadczyć zakup produktu. Roszczenie gwarancyjne można zgłosić w przeciągu 3 lat od daty zakupu, kierując je do: MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str.
 • Page 17 Tartalomjegyzék Bevezető Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 22 A részek megnevezése ....................Oldal 23 A szállítmány tartalma ....................Oldal 23 Műszaki adatok ......................Oldal 23 Fontos biztonsági tudnivalók ...............Oldal 23 Biztonsági rendszer ..................Oldal 25 Üzembevétel Be- / kikapcsolás / a hőmérséklet kiválasztása ............Oldal 25 Hőmérséklet fokozatok ....................Oldal 25 Kikapcsolási automatika ....................Oldal 26 Tisztítás és ápolás ...................Oldal 26...
 • Page 18: Bevezető

  Bevezető A használati útmutatóban az alábbi piktogrammokat / jeleket használjuk: Sérült hálózati kábelnél vagy –dugónál Olvassa el a kezelési utasítást! áramütés általi életveszély áll fenn! Volt (Váltóáram) Tűket ne szúrjon bele! A melegítő párna elkészítésénél hasz- nált textiliák, amint azt a Hohenstein Hertz (hálózati frekvencia) Kutatóintézet kimutatta, kielégítik az Öko-Tex Standard 100 magas...
 • Page 19: A Részek Megnevezése

  Műszaki adatok Q LYE! Ne használja a melegítő párnát nedves állapotban. J Típus: P10 S Ne használja a hálózati kábelt a Feszültségellátás: 220 - 240 V ~ / rendeleltetésétől eltérően a melegítő 50 - 60 Hz párna hordozására, vagy a hálózati Teljesítményfelvétel:...
 • Page 20 Fontos biztonsági tudnivalók vissza kell azt juttatni a kereskedőhöz ill. annak dalomcsillapító gyógyszerek bevétele, vagy a vevőszolgálatához. alkohol fogyasztása után). J J ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Ne dug- A melegítő párna elké- jon tűket vagy más hegyes tárgyakat szítésénél használt a melegítő párnába. textiliák, amint azt a J Mielőtt a melegítő...
 • Page 21: Biztonsági Rendszer

  Fontos biztonsági tudnivalók / Biztonsági rendszer / Üzembevétel j · a melegítő párnát nem szabad ösz- T egye fel a melegítő párnát úgy, ahogyan azt szehajtott vagy összetolt állapotban a C ábra mutatja. Illessze össze a melegítő párna két végét. bekapcsolni, j ·...
 • Page 22: Kikapcsolási Automatika

  Üzembevétel / Tisztítás és ápolás / Tárolás J TÁRGYI KÁROSODÁSOK VE- 0 fokozat: SZÉLYE! Semmiképpen se használjon 1 fokozat: minimális hőmérséklet 2-5 fokozat: individuális meleg a melegítő párna és a kezelőrésze 6 fokozat: maximális hőmérséklet tisztításához vegyi tisztítószereket vagy sú- roló...
 • Page 23: Mentesítés

  Mentesítés / Információk Mentesítés Q MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str. 1 A csomagolás környezetbarát anyagok- ból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési 89129 Langenau, Germany helyeken mentesíthet. vállalattal szemben kell érvényesítenie. Ne dobja az elektromos készü- lékeket a háztartási szemétbe! Garancia esetén a vásárló...
 • Page 24 28 HU 64641_silv_Schulterheizkissen_Content_LB4.indd 28 07.04.11 10:35...
 • Page 25 Kazalo uvod Predvidena uporaba .....................Stran 30 Opis delov ........................Stran 31 Obseg dobave ......................Stran 31 Tehnični podatki ......................Stran 31 Pomembna varnostna opozorila ............Stran 31 Varnostni sistem ....................Stran 33 Začetek uporabe Vklop / izklop / izbira temperature ................Stran 33 Temperaturne stopnje ....................Stran 33 Izklopna avtomatika .....................Stran 33 Čiščenje in nega ....................Stran 34...
 • Page 26: Predvidena Uporaba

  Uvod V teh navodilih za uporabo se uporabljajo sledeči piktogrami / simboli: Življenjska nevarnost zaradi električnega Navodila za uporabo preberite! udara pri poškodovanem priključnem kablu ali električnem vtiču! Volt (Izmenična napetost) V izdelek ne zabadajte igel! Pri tej grelni blazini uporabljene tekstilije izpolnjujejo visoke humano Hertz (omrežna frekvenca) ekološke zahteve standarda Öko-Tex...
 • Page 27: Opis Delov

  ŽIVLJENJSKA NEVARNOST Tehnični podatki Q IN NEVARNOST NESREČ ZA MALČKE IN OTROKE! Otrok z Tip: P10 S embalažnim materialom nikoli ne pustite ne- Oskrba z napetostjo: 220 - 240 V ~ / nadzorovanih. Obstaja nevarnost zadušitve. NEVARNOST uDARA 50 - 60 Hz OPOZORILO! ELEKTRIČNEGA TOKA! Grelne blazine ne...
 • Page 28 Pomembna varnostna opozorila če je bila ta grelna blazina nepravilno upora- uporabe, po jemanju zdravil proti bolečinam bljana, jo je treba pred ponovno uporabo vrniti ali po uživanju alkohola). J proizvajalcu ali njegovi servisni službi. Pri tej grelni blazini J NEVARNOST uDARA ELEKTRIČ- uporabljene tekstilije NEGA TOKA! V grelno blazino ne...
 • Page 29: Varnostni Sistem

  Pomembna varnostna opozorila / Varnostni sistem / Začetek uporabe Vklop / izklop / izbira Q so npr. kovčki ali košare za perilo, medtem ko temperature je vklopljena, · na grelno blazino ne odlagate virov toplote, j kot so npr. termoforji ali podobni predmeti, Z a začetek uporabe najprej priključite upra- medtem ko je vklopljena, vljalnik...
 • Page 30: Čiščenje In Nega

  Začetek ... / Čiščenje in nega / Skladiščenje / Odlaganje dotrajanega aparata j j N ajprej izberite položaj 0 in po pribl. 5 sekun- Grelna blazina je primerna za dah želeno temperaturno stopnjo za ponovni pranje v pralnem stroju. Pralni stroj vklop grelne blazine.
 • Page 31: Informacije

  Odlaganje dotrajanega aparata / Informacije Električnih aparatov ne odlagajte nastane zaradi napačne uporabe proizvoda. Te med gospodinjske odpadke! napake je mogoče brez nadaljnjega odpraviti po telefonu ali preko elektronske pošte. Preden aparat V skladu z evropsko direktivo 2002 / 96 / EG o reklamirate pri proizvajalcu, se obrnite na servisno električnih in elektronskih odpadnih aparatih in v telefonsko številko, ki je oprta za kupce.
 • Page 32: Garancijski List

  Garancijski list MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str. 1 89129 Langenau, Germany 0800 802 92 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo MGG Elektro 5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH-Service, da bo izdelek v garancijskem servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno tevkov iz te garancije.
 • Page 33 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu...................Strana 38 Popis dílů ........................Strana 39 Rozsah dodávky .......................Strana 39 Technické údaje ......................Strana 39 Důležité bezpečnostní pokyny ............Strana 39 Bezpečnostní systém ...................Strana 41 uvedení do provozu Zapínání / vypínání / volba teploty ................Strana 41 Stupně...
 • Page 34: Úvod

  Úvod V tomto návodu k obsluze se používají následující piktogramy / symboly: Nebezpečí ohrožení života úrazem Čtěte návod k obsluze! elektrickým proudem při poškozeném síťovém kabelu nebo síťové zástrčce! Voltů (Střídavé napětí) Nevpichujte jehly! Textilie použité u tohoto vyhřívacího polštáře splňují vysoké humánní ekolo- Hertz (síťový...
 • Page 35: Popis Dílů

  Technické údaje Q J Síťový kabel nepoužívejte k jinému účelu jako k nošení vyhřívacího polš- Typ: P10 S táře, zavěšení nebo k vytažení zástrčky Napájecí napětí: 220 - 240 V ~ / ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem, 50 - 60 Hz ostrými hranami.
 • Page 36 Důležité bezpečnostní pokyny J J NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ! Tento Před použitím vyhřívacího polštáře konzultujte svého lékaře a výrobce vyhřívací polštář nesmí používat kardiostimulátoru. Elektrická a mag- děti, kromě toho případu, předna- netická pole vycházející z tohoto vyhřívacího staví-li ovládací díl jeden z rodičů nebo do- polštáře mohou za určitých okolností...
 • Page 37: Bezpečnostní Systém

  Důležité bezpečnostní pokyny / Bezpečnostní systém / Uvedení do provozu Zapínání: polštáře způsobí při použití mírné ohřátí ovlá- j dacího dílu N astavte na ovládacím dílu stupeň 1, 2, 3, J D bejte na to, abyste za vodiče netáhli, je neo- 4, 5 nebo 6, abyste vyhřívací...
 • Page 38: Čistění A Ošetřování

  Čistění a ošetřování / Skladování / Zlikvidování Čistění a ošetřování Q J NEBEZPEČÍ VZNIKu VĚCNýCH ŠKOD! Vyhřívací polštář neupevněte J NEBEZPEČÍ k sušení kolíčky na prádlo apod. VýSTRAHA! OHROŽENÍ ŽIVOTA ÚRAZEM Jinak se může vyhřívací polštář poškodit. ELEKTRICKýM PROuDEM! Před čištěním vyhřívacího polštáře vždy vytáh- Skladování...
 • Page 39: Informace

  Informace Informace Prohlášení o shodě Q Q Záruka / Servis Q Toto zařízení splňuje požadavky platných evrop- ských a národních směrnic. To je potvrzeno značkou Poskytujeme záruku po dobu 3 let od data koupi CE. Příslušná prohlášení a podklady jsou uloženy u na chyby materiály a výroby výrobku.
 • Page 40 44 CZ 64641_silv_Schulterheizkissen_Content_LB4.indd 44 07.04.11 10:35...
 • Page 41 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením ..................Strana 46 Opis dielov .........................Strana 47 Obsah dodávky ......................Strana 47 Technické údaje ......................Strana 47 Dôležité bezpečnostné upozornenia ..........Strana 47 Bezpečnostný systém ..................Strana 49 uvedenie do prevádzky Zapnutie / vypnutie / voľba teploty ................Strana 49 Teplotné...
 • Page 42: Úvod

  Úvod V tomto návode na používanie sú použité nasledujúce piktogramy a symboly: Nebezpečenstvo ohrozenia života zá- Prečítajte si návod na používanie! sahom elektrickým prúdom v dôsledku poškodeného kábla alebo zástrčky! Volt (Striedavé napätie) Nevpichujte ihly! Textílie použité pri tejto vyhrievacej poduške spĺňajú...
 • Page 43: Opis Dielov

  Technické údaje Q J NEBEZPEČENSTVO OHROZE- NIA ŽIVOTA A NEBEZPEČEN- Typ: P10 S STVO ÚRAZu PRE MALÉ I Zdroj napätia: 220 – 240 V ~ / STARŠIE DETI! Nikdy nenechávajte deti bez 50 – 60 Hz dozoru s obalovým materiálom. Existuje nebez- Príkon:...
 • Page 44 Dôležité bezpečnostné upozornenia NEBEZPEČENSTVO ZÁ- VAROVANIE! za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, SAHu ELEKTRICKýM PRÚDOM! Často aby sa s vyhrievacou poduškou nehrali. J NEBEZPEČENSTVO PORANE- kontrolujte známky opotrebovania alebo po- škodenia vyhrievacej podušky. Ak takéto známky NIA! Túto vyhrievaciu podušku nepo- objavíte, alebo ak sa vyhrievacia poduška užívajte u bezvládnych osôb, malých používala nesprávne, musí...
 • Page 45: Bezpečnostný Systém

  Dôležité bezpečnostné ... / Bezpečnostný systém / Uvedenie do prevádzky · vyhrievaciu podušku používali len spolu s ktorý však po krátkom čase vyprchá. ovládacou jednotkou uvedenou na j vyhrievacej poduške (etikete), P riložte vyhrievaciu podušku podľa obr. C. · vyhrievaciu podušku neprevádzkujte bez Spojte oba konce vyhrievacej podušky.
 • Page 46: Vypínacia Automatika

  Uvedenie do prevádzky / Čistenie a údržba / Skladovanie J NEBEZPEČENSTVO VECNýCH Stupeň 2-5: individuálne teplo ŠKôD! Na čistenie vyhrievacej Stupeň 6: maximálne teplo podušky a ovládacej jednotky nepoužívajte chemické čistiace prostriedky ani Vypínacia automatika Q prostriedky na drhnutie. V opačnom prípade sa vyhrievacia poduška môže poškodiť.
 • Page 47: Likvidácia

  Likvidácia / Informácie Likvidácia Q 89129 Langenau, Germany Zákazník má v prípade poškodenia v záručnej Obal sa skladá z ekologických materiá- lov, ktoré môžete likvidovať prostredníc- lehote právo na opravu výrobku v našom vlastnom tvom miestnych recyklačných stredísk. alebo nami autorizovanom servise. Prístroj sa nesmie zo žiadneho dôvodu otvárať.
 • Page 48: Vyhlásenie O Zhode

  ako budete prístroj reklamovať u výrobcu, obráťte sa, prosím, na servisnú linku (hotline). 00800 00 46 23 Vyhlásenie o zhode Q Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európ- skych a národných smerníc. Túto skutočnosť potvrdzuje znak CE. Príslušné vyhlásenia sú uložené u výrobcu. 52 SK 64641_silv_Schulterheizkissen_Content_LB4.indd 52 07.04.11 10:35...
 • Page 49 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 54 Teilebeschreibung ......................Seite 55 Lieferumfang ........................Seite 55 Technische Daten ......................Seite 55 Wichtige Sicherheitshinweise ..............Seite 55 Sicherheits-System .....................Seite 57 Inbetriebnahme Ein- / ausschalten / Temperatur wählen ...............Seite 57 Temperaturstufen ......................Seite 57 Abschaltautomatik ......................Seite 58 Reinigung und Pflege ..................Seite 58 Lagerung ........................Seite 58...
 • Page 50: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Heizkissen werden folgende Piktogramme verwendet: Lebensgefahr durch elektrischen Bedienungsanleitung lesen! Schlag bei beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker! Volt (Wechselspannung) Keine Nadeln hineinstechen! Die bei diesem Heizkissen eingesetzten Textilien erfüllen die hohen human- ökologischen Anforderungen des Hertz (Frequenz) Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein...
 • Page 51: Teilebeschreibung

  Verwenden Sie das Heizkissen nicht in feuchtem Technische Daten Q Zustand. J Zweckentfremden Sie das Netzkabel Typ: P10 S nicht, um das Heizkissen zu tragen, Spannungsversorgung: 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz aufzuhängen oder um den Stecker Leistungsaufnahme: 100 W aus der Steckdose zu ziehen.
 • Page 52 Wichtige Sicherheitshinweise J STROMSCHLAGGEFAHR! J Die bei diesem Heizkis- Stecken Sie keine Nadeln oder spitze sen eingesetzten Textilien Gegenstände in das Heizkissen. erfüllen die hohen J Befragen Sie Ihren Arzt und den humanökologischen Hersteller Ihres Herzschrittmachers, Anforderungen des bevor Sie dieses Heizkissen verwen- Öko-Tex Standards 100, wie durch das For- den.
 • Page 53: Sicherheits-System

  Wichtige Sicherheitshinweise / Sicherheits-System / Inbetriebnahme j · keine Gegenstände, wie z.B. Koffer oder I ntegrierte Magnete sorgen dafür, dass beide einen Wäschekorb auf das Heizkissen Enden des Heizkissens zusammenhalten. j legen, während es eingeschaltet ist, U m ein engeres Anliegen des Heizkissens zu ·...
 • Page 54: Abschaltautomatik

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege / Lagerung Abschaltautomatik j T auchen Sie das Bedienteil niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Hinweis: Das Heizkissen wird nach ca. 90 Minuten Andernfalls kann es beschädigt werden. j automatisch ausgeschaltet. Die Funktionsanzeige Das Heizkissen ist maschinenwasch- beginnt danach zu blinken.
 • Page 55: Entsorgung

  Entsorgung / Informationen Entsorgung Q MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str. 1 Die Verpackung und das Verpackungs- material bestehen aus umweltfreundlichen 89129 Langenau, Germany Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden. geltend zu machen. Werfen Sie Elektrogeräte Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Repa- nicht in den Hausmüll!
 • Page 56 64641_silv_Schulterheizkissen_Content_LB4.indd 60 07.04.11 10:35...

Table of Contents