Download  Print this page

Manfrotto MTWISTGRIPH Instructions Manual page 10

Hide thumbs

Advertisement

S
Tack för att du har köpt en Manfrotto-produkt.
Manfrotto-produkter är garanterade att vara lämpade för sitt avsedda
syfte och är fria från defekter i material och utförande. Denna garanti
täcker inte produkten mot påföljande skada eller felaktig användning.
Giltighetstiden för den begränsade standardgarantin fastställs av gäl-
lande lagar i det land, den stat eller region där produkten säljs. Behåll
ditt kvitto som bevis på ditt köp för att kunna få produkten reparerad
under garantitiden.
Hur får man extra garantiskydd
Förutom den obligatoriska täckningen som beskrivs ovan är den-
na produkt behörig för en förlängd garanti i upp till 5 år efter in-
köpsdatumet. Förlängningen av den vanliga begränsade garan-
tin påverkar inte den obligatoriska standardtäckningen. För att
dra fördel av garantiförlängningen måste du registrera ditt köp på
www.manfrotto.com/warranty.
NL
Bedankt voor de aankoop van een Manfrotto product.
Manfrotto producten zijn gegarandeerd te gebruiken voor het doel
waarvoor ze zijn ontworpen, en vrij van defecten in materialen en vak-
manschap. Deze garantie is niet van toepassing op de gevolgen van
schade en of misbruik van het product. De geldigheidsduur van de
Standard Limited Warranty is gedefinieerd in het recht van toepassing
in het land, de staat of de regio waar het product is gekocht. Bewaar
het aankoopbewijs om het product onder garantie te laten herstellen.
Hoe in aanmerking te komen voor een extra garantietermijn
Naast de standaard wettelijke garantietermijn zoals hierboven be-
schreven, komt dit product in aanmerking voor een extra garantie-
termijn geldig tot maximaal 5 jaar na de aankoopdatum. Deze Li-
mited Conventional Warranty Extension heeft geen invloed op de
standaard garantievoorwaarden. Om gebruik te maken van deze
extra garantietermijn dient het product geregistreerd te worden op
www.manfrotto.com/warranty.

Advertisement

loading