Silvercrest SKG 1000 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SKG 1000 A1 Operating Instructions Manual

Contact grill
Table of Contents
 • Hrvatski

  • Namjenska Uporaba
  • Opis Uređaja
  • Opseg Isporuke
  • Tehnički Podaci
  • Uvod
  • Sigurnosne Napomene
  • Prije Prve Uporabe
  • Rukovanje
  • Sastavljanje I Postavljanje
  • ČIšćenje I Održavanje
  • Čuvanje
  • Otklanjanje Smetnji
  • Jamstvo I Servis
  • Uvoznik
  • Zbrinjavanje
 • Română

  • Date Tehnice
  • Descrierea Aparatului
  • Furnitura
  • Introducere
  • Utilizarea Conform Destinaţiei
  • IndicaţII de Siguranţă
  • Asamblarea ŞI Instalarea
  • Operarea
  • Înainte de Prima Utilizare
  • Curăţarea ŞI Îngrijirea
  • Depozitarea
  • Remedierea Defecţiunilor
  • Eliminarea
  • Garanţia ŞI Service-Ul
  • Importator
 • Български

  • Въведение
  • Окомплектовка На Доставката
  • Описание На Уреда
  • Технически Характеристики
  • Употреба По Предназначение
  • Указания За Безопасност
  • Обслужване
  • Преди Първата Употреба
  • Сглобяване И Разполагане
  • Почистване И Поддръжка
  • Съхранение
  • Отстраняване На Неизправности
  • Вносител
  • Гаранция И Сервиз
  • Предаване На Отпадъци
 • Ελληνικά

  • Εισαγωγή
  • Παραδοτέος Εξοπλισμός
  • Περιγραφή Συσκευής
  • Προβλεπόμενη Χρήση
  • Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • Υποδείξεις Ασφαλείας
  • Πριν Την Πρώτη Χρήση
  • Συναρμολόγηση Και Τοποθέτηση
  • Χειρισμός
  • Αποθήκευση
  • Καθαρισμός Και Φροντίδα
  • Διόρθωση Σφαλμάτων
  • Απόρριψη
  • Εγγύηση Και Σέρβις
  • Εισαγωγέας
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  • Einleitung
  • Gerätebeschreibung
  • Lieferumfang
  • Technische Daten
  • Sicherheitshinweise
  • Bedienen
  • De at Ch
  • Vor dem Ersten Gebrauch
  • Zusammenbauen und Aufstellen
  • Aufbewahrung
  • Reinigung und Pfl Ege
  • Fehlerbehebung
  • Entsorgung
  • Garantie und Service
  • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
CONTACT GRILL SKG 1000 A1
CONTACT GRILL
Operating instructions
GRILL
Instrucţiuni de utilizare
ΨΗΣΤΙΕΡΑ
Οδηүίες χρήσης
IAN 102694
STOLNI ROŠTILJ
Upute za upotrebu
КОНТАКТЕН ГРИЛ
Ръководство за експлоатация
KONTAKTGRILL
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Silvercrest SKG 1000 A1

 • Page 1 CONTACT GRILL SKG 1000 A1 CONTACT GRILL STOLNI ROŠTILJ Operating instructions Upute za upotrebu GRILL КОНТАКТЕН ГРИЛ Instrucţiuni de utilizare Ръководство за експлоатация ΨΗΣΤΙΕΡΑ KONTAKTGRILL Οδηүίες χρήσης Bedienungsanleitung IAN 102694...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. .9 SKG 1000 A1...
 • Page 5: Introduction

  CONTACT GRILL SKG 1000 A1 Package contents Contact Grill Introduction Fat drip tray Congratulations on the purchase of your new Operating instructions appliance. You have selected a high-quality product. The NOTE operating instructions are part of this product. Check the contents for completeness and dam- They contain important information on safety, use age directly after unpacking.
 • Page 6: Safety Instructions

  The appliance must not come into contact with moisture such as ► rain or water. Never immerse the appliance in water or other liquids! You could receive a fatal electric shock if residual liquids come into contact with live components during operation. SKG 1000 A1...
 • Page 7 Provide a stable location for the appliance. ► Caution! Hot surface! Do not touch anything other than the handle while the appliance ► is in use. The surfaces of the appliance become very hot during use. SKG 1000 A1...
 • Page 8 To protect the non-stick coating, do not use metallic tools such as ► knives, forks, etc. Should the non-stick coating become damaged, discontinue use of the appliance. Operate the appliance only with the original accessories supplied. ► SKG 1000 A1...
 • Page 9: Assembly And Setting Up

  However, this can always illuminate and go off again. This means that the appliance is maintaining the temperature and has heated up again a little. 4) Now close the lid. Fat and liquids will run into the fat drip tray during use 3. SKG 1000 A1...
 • Page 10: Cleaning And Care

  ■ It is best to clean the appliance as soon as it everything properly. has cooled down. This makes food residues easier to remove. Storage ■ Store the cleaned appliance in a clean, dust-free and dry location. SKG 1000 A1...
 • Page 11: Troubleshooting

  The appliance has heated up. This is not a defect. If the malfunction cannot be corrected with the above suggestions, or if you have determined that the malfunction may have other causes, please contact our Customer Service. SKG 1000 A1...
 • Page 12: Warranty And Service

  Repairs made after expiry of the warranty period are chargeable. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 102694 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SKG 1000 A1...
 • Page 13 SKG 1000 A1...
 • Page 14 Uvoznik ............. .19 SKG 1000 A1...
 • Page 15: Uvod

  STOLNI ROŠTILJ SKG 1000 A1 Opseg isporuke Stolni roštilj Uvod Posuda za prihvat masnoće Srdačno čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Upute za rukovanje Time ste se odlučili za visokovrijedan proizvod. Upute za rukovanje predstavljaju sastavni dio ovog NAPOMENA proizvoda. One sadrže važne napomene za sigur- Neposredno nakon raspakiranja prekontrolirajte nost, rukovanje i zbrinjavanje.
 • Page 16: Sigurnosne Napomene

  Uređaj ne smije doći u dodir s vlagom, primjerice kišom ili vodom. ► Uređaj nikada ne uranjajte u vodu ili u druge tekućine! Može doći do opasnosti po život uslijed strujnog udara ako za vrijeme rada uređaja tekućina dospije na dijelove pod naponom. SKG 1000 A1...
 • Page 17 Pobrinite se da uređaj sigurno stoji na podlozi. ► Oprez! Vruća površina! Dok uređaj radi, dodirujte samo ručku. Površine uređaja za vrijeme ► rada postaju vrlo vruće. SKG 1000 A1...
 • Page 18 Ne koristite ugljen niti slične vrste goriva za pogon ovog uređaja! ► Sloj protiv lijepljenja zaštitite tako da ne koristite metalni pribor ► poput noževa, vilica, i sl. Ako se ošteti sloj protiv lijepljenja, pre- stanite upotrebljavati uređaj. Uređaj koristite isključivo s isporučenom originalnom opremom. ► SKG 1000 A1...
 • Page 19: Sastavljanje I Postavljanje

  Ova lampica se međutim u svakom trenutku ponovo može upaliti i ugasiti. To znači da uređaj održava temperaturu i da je ponovo izvršio zagrijavanje. 4) Zatvorite poklopac. Masnoća i tekućine za vrijeme roštiljanja cure u posudu za prihvat masnoće 3. SKG 1000 A1...
 • Page 20: Čišćenje I Održavanje

  Tada će se ostaci namirnica đa na krpu i zatim prebrišite bistrom vodom. lakše odstraniti. Sve dobro osušite. Čuvanje ■ Očišćeni uređaj čuvajte na suhom i čistom mjestu na kojem nema prašine. SKG 1000 A1...
 • Page 21: Otklanjanje Smetnji

  Uređaj je oštećen. Obratite se servisu. Kontrolna lampica 1 ne svijetli. Uređaj je zagrijao. Ovo nije smetnja. Ukoliko smetnje ne možete otkloniti gore navedenim mjerama, ili ako ustanovite druge vrste smetnji, molimo da se obratite našem servisu. SKG 1000 A1...
 • Page 22: Jamstvo I Servis

  GERMANY nakon datuma kupnje. Nakon isteka jamstvenog www.kompernass.com roka izvršeni popravci se naplaćuju. Servis Hrvatska Tel.: 0800 777 999 E-Mail: kompernass@lidl.hr IAN 102694 Dostupnost dežurne telefonske linije: Ponedjeljak do petak od 8:00 - 20:00 sati (SEV) SKG 1000 A1...
 • Page 23 SKG 1000 A1...
 • Page 24 Importator ............29 SKG 1000 A1...
 • Page 25: Introducere

  GRILL SKG 1000 A1 Furnitura Grill Introducere Cuvă de colectare a grăsimii Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Instrucţiuni de utilizare Prin aceasta v-aţi decis pentru un produs de calitate superioară. Instrucţiunile de utilizare fac parte inte- INDICAŢIE grantă din acest produs. Acestea cuprind informaţii Imediat după...
 • Page 26: Indicaţii De Siguranţă

  Aparatul nu trebuie să intre în contact cu umezeala. ► Nu introduceţi niciodată aparatul în apă sau în alte lichide! Există pericol de moarte prin electrocutare dacă în timpul funcţionării ajung resturi de lichid pe componentele conductoa- re de tensiune. SKG 1000 A1...
 • Page 27 ştecărul este imediat accesibil, iar cablul de alimentare nu este un obstacol de care să vă împiedicaţi. Asiguraţi stabilitatea aparatului. ► Atenţie! Suprafeţe fi erbinţi! În timpul utilizării atingeţi numai mânerul. Suprafeţele aparatului ► devin foarte fi erbinţi în timpul utilizării. SKG 1000 A1...
 • Page 28 Nu utilizaţi cărbuni sau materiale asemănătoare pentru exploata- ► rea aparatului! Protejaţi stratul antiaderent nefolosind unelte metalice precum ► cuţitul, furculiţa etc. Dacă stratul antiaderent este deteriorat, nu mai utilizaţi aparatul. Utilizaţi aparatul numai cu accesoriile originale din pachetul de ► livrare. SKG 1000 A1...
 • Page 29: Asamblarea Şi Instalarea

  şi stinge din nou. Acest lucru înseamnă că aparatul își menţine temperatura și că s-a încălzit puţin mai mult. 4) Închideţi capacul. În timpul preparării, grăsimea și lichidele se scurg în cuva de colectare a grăsimii 3. SKG 1000 A1...
 • Page 30: Curăţarea Şi Îngrijirea

  Cel mai bine este să curăţaţi aparatul imediat cu apă curată. Uscaţi totul foarte bine. după răcire. Astfel, resturile de alimente pot fi îndepărtate mai uşor. Depozitarea ■ Păstraţi aparatul curăţat într-un loc curat, lipsit de praf şi uscat. SKG 1000 A1...
 • Page 31: Remedierea Defecţiunilor

  Becul de control 1 nu luminează. Nu este vorba despre o defec- Aparatul s-a încălzit. ţiune. Dacă defecţiunile nu pot fi remediate prin măsurile specifi cate mai sus sau dacă constataţi alte tipuri de defecţiuni, adresaţi-vă centrului nostru de service. SKG 1000 A1...
 • Page 32: Garanţia Şi Service-Ul

  BURGSTRASSE 21 diat după dezambalare sau cel târziu la două zile de la data cumpărării. Reparaţiile necesare după 44867 BOCHUM expirarea perioadei de garanţie se efectuează GERMANY contra cost. www.kompernass.com SKG 1000 A1...
 • Page 33 SKG 1000 A1...
 • Page 34 Вносител .............39 SKG 1000 A1...
 • Page 35: Въведение

  КОНТАКТЕН ГРИЛ Окомплектовка на доставката SKG 1000 A1 Контактен грил Съд за събиране на мазнината Въведение Ръководство за потребителя Поздравяваме ви за покупката на вашия нов УКАЗАНИЕ уред. Веднага след разопаковането проверете Избрали сте висококачествен продукт. Ръковод- доставката за комплектност и повреди. Ако...
 • Page 36: Указания За Безопасност

  Уредът не трябва да влиза в съприкосновение с влага, ► например дъжд. Никога не потапяйте уреда във вода или други течности! Възможна е опасност за живота поради токов удар, в случай че по време на експлоатация остатъци от течност попаднат върху токопроводящите части. SKG 1000 A1...
 • Page 37 щепсела и никой да не може да се спъва в мрежовия кабел. Осигурете стабилно положение на уреда. ► Повишено внимание! Гореща повърхност! По време на работа докосвайте само дръжката. По време ► на работа повърхностите на уреда се нагряват силно. SKG 1000 A1...
 • Page 38 ни горива! Незалепващото покритие не трябва да се поврежда, затова ► не използвайте метални прибори, напр. ножове, вилици и др. Ако незалепващото покритие е повредено, преустановете употребата на уреда. Използвайте уреда само с доставените оригинални принад- ► лежности. SKG 1000 A1...
 • Page 39: Сглобяване И Разполагане

  Възможно е той да светва и угасва непрекъснато. Това означава, че уредът поддържа температурата и от време на време загрява отново. 4) Затворете капака. По време на печенето на грил мазнината и течностите изтичат в съда за събиране на мазнината 3. SKG 1000 A1...
 • Page 40: Почистване И Поддръжка

  необходимо използвайте мек миещ препа- веднага след охлаждане. Тогава остатъците от рат върху кърпата и след това избършете хранителни продукти се отстраняват по-лесно. с чиста вода. Подсушете добре всичко. Съхранение ■ Съхранявайте почистения уред на чисто, защитено от прах, сухо място. SKG 1000 A1...
 • Page 41: Отстраняване На Неизправности

  Уредът е повреден. Обърнете се към сервиза. Контролният инди- катор 1 не свети. Уредът е загрял. Няма неизправност. Ако неизправностите не могат да се отстранят по посочените по-горе начини или установите други видове неизправности, се обърнете към нашия сервиз. SKG 1000 A1...
 • Page 42: Гаранция И Сервиз

  два дни след датата на закупуване. След като изтече гаранционният срок, ремонтите се заплащат. Сервизно обслужване България Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл: kompernass@lidl.bg IAN 102694 Работно време на горещата линия: понеделник до петък от 8:00 ч. – 20:00 ч. (цен- тралноевропейско време) SKG 1000 A1...
 • Page 43 SKG 1000 A1...
 • Page 44 Εισαγωγέας ............49 SKG 1000 A1...
 • Page 45: Εισαγωγή

  ΨΗΣΤΙΕΡΑ SKG 1000 A1 Παραδοτέος εξοπλισμός Ψησταριά επαφής Εισαγωγή Δοχείο συλλογής λίπους Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας Οδηγίες χρήσης συσκευής. Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊό- ΥΠΟΔΕΙΞΗ ντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης είναι Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την...
 • Page 46: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Η συσκευή δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με υγρασία, ► όπως βροχή ή υγρότητα. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά! Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή εξαιτίας βραχυκυκλώματος, όταν κατά τη λειτουργία υπόλοιπα υγρών καταλήγουν σε ρευματοφόρα μέρη. SKG 1000 A1...
 • Page 47 και η γραμμή δικτύου να μην γίνεται παγίδα για να σκοντάψετε. Φροντίζετε για την ασφαλή θέση της συσκευής. ► Προσοχή! Καυτή επιφάνεια! Ποτέ μην αγγίζετε τη λαβή κατά τη λειτουργία. Οι επιφάνειες της ► συσκευής γίνονται πολύ καυτές κατά τη λειτουργία. SKG 1000 A1...
 • Page 48 Η αντικολλητική επίστρωση προστατεύεται όταν δε χρησιμοποιείτε ► μεταλλικά εργαλεία, όπως μαχαίρια, πιρούνια, κλπ. Εάν η αντικολ- λητική επίστρωση έχει χαλάσει, μη συνεχίζετε τη χρήση της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα παραδοτέα γνήσια εξαρτή- ► ματα. SKG 1000 A1...
 • Page 49: Συναρμολόγηση Και Τοποθέτηση

  νεχώς. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή διατηρεί αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. τη θερμοκρασία και έχει πάλι ζεσταθεί λίγο. 4) Κλείστε το κάλυμμα. Το λίπος και τα υγρά τρέχουν κατά τη διάρκεια του ψησίματος στο δοχείο συλλογής λίπους 3. SKG 1000 A1...
 • Page 50: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  Εάν χρειάζεται, προσθέστε λίγο ήπιο απορρυ- μόλις κρυώσει. Έτσι, υπολείμματα τροφίμων παντικό στο πανί και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. απομακρύνονται ευκολότερα. Στεγνώνετε τα όλα καλά. Αποθήκευση ■ Φυλάτε την καθαρή συσκευή σε έναν καθαρό και στεγνό χώρο χωρίς σκόνη. SKG 1000 A1...
 • Page 51: Διόρθωση Σφαλμάτων

  Η λυχνία ελέγχου 1 δεν ανάβει. Η συσκευή έχει ζεσταθεί. Δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα. Εάν οι βλάβες δεν διορθώνονται με τις ανωτέρω αναφερόμενες προτάσεις αντιμετώπισης σφαλμάτων, ή εάν εξακριβώσετε άλλα είδη βλαβών, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις μας. SKG 1000 A1...
 • Page 52: Εγγύηση Και Σέρβις

  δύο ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 102694 Τηλεφωνικό κέντρο (Hotline): Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 – 20:00 (CET) SKG 1000 A1...
 • Page 53 SKG 1000 A1...
 • Page 54 Importeur ............59 SKG 1000 A1...
 • Page 55: Einleitung

  KONTAKTGRILL SKG 1000 A1 Lieferumfang Kontaktgrill Einleitung Fettauff angschale Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Bedienungsanleitung Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt HINWEIS entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschä-...
 • Page 56: Sicherheitshinweise

  Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit, wie Regen oder Nässe, in ► Berührung kommen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüs- sigkeiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsfüh- rende Teile gelangen. SKG 1000 A1...
 • Page 57 Netzleitung nicht zur Stolperfalle werden kann. Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Gerätes. ► Vorsicht! Heiße Oberfl äche! Berühren Sie nur den Griff während des Betriebs. Die Oberfl ä- ► chen des Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. SKG 1000 A1...
 • Page 58 Schützen Sie die Antihaftbeschichtung, indem Sie keine metalli- ► schen Werkzeuge wie Messer, Gabel usw. benutzen. Wenn die Antihaftbeschichtung beschädigt ist, benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten ► Originalzubehör. SKG 1000 A1...
 • Page 59: Zusammenbauen Und Aufstellen

  Jedoch kann diese immer wieder aufl euch- ten und erlöschen. Das bedeutet, dass das Gerät die Temperatur hält und wieder etwas aufgeheizt hat. 4) Schließen Sie den Deckel. Fett und Flüssigkeiten laufen während des Grillens in die Fettauff angschale 3. SKG 1000 A1...
 • Page 60: Reinigung Und Pfl Ege

  Abkühlen. Dann lassen sich Lebensmittelres- mittel auf das Tuch und wischen Sie mit klarem te leichter entfernen. Wasser nach. Trocknen Sie alles gut ab. Aufbewahrung ■ Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem sauberen, staubfreien und trockenen Ort auf. SKG 1000 A1...
 • Page 61: Fehlerbehebung

  Das Gerät hat aufgeheizt. Es liegt kein Fehler vor. Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen, oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service. SKG 1000 A1...
 • Page 62: Garantie Und Service

  Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifels- fall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKG 1000 A1...
 • Page 63 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 06 / 2014 · Ident.-No.: SKG1000A1-052014-1 IAN 102694...

Table of Contents