Silvercrest SKG 1000 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SKG 1000 A1 Operating Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

CONTACT GRILL SKG 1000 A1
CONTACT GRILL
Operating instructions
KONTAKTGRILL
Használati utasítás
KONTAKTNÍ GRIL
Návod k obsluze
KONTAKTGRILL
Bedienungsanleitung
IAN 102694
GRILL KONTAKTOWY
Instrukcja obsługi
KONTAKTNI ŽAR
Navodila za uporabo
KONTAKTNÝ GRIL
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SKG 1000 A1

 • Page 1 CONTACT GRILL SKG 1000 A1 CONTACT GRILL GRILL KONTAKTOWY Operating instructions Instrukcja obsługi KONTAKTGRILL KONTAKTNI ŽAR Használati utasítás Navodila za uporabo KONTAKTNÍ GRIL KONTAKTNÝ GRIL Návod k obsluze Návod na obsluhu KONTAKTGRILL Bedienungsanleitung IAN 102694...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. .9 SKG 1000 A1...
 • Page 5: Introduction

  CONTACT GRILL SKG 1000 A1 Package contents Contact Grill Introduction Fat drip tray Congratulations on the purchase of your new Operating instructions appliance. You have selected a high-quality product. The NOTE operating instructions are part of this product. Check the contents for completeness and dam- They contain important information on safety, use age directly after unpacking.
 • Page 6: Safety Instructions

  The appliance must not come into contact with moisture such as ► rain or water. Never immerse the appliance in water or other liquids! You could receive a fatal electric shock if residual liquids come into contact with live components during operation. SKG 1000 A1...
 • Page 7 Provide a stable location for the appliance. ► Caution! Hot surface! Do not touch anything other than the handle while the appliance ► is in use. The surfaces of the appliance become very hot during use. SKG 1000 A1...
 • Page 8 To protect the non-stick coating, do not use metallic tools such as ► knives, forks, etc. Should the non-stick coating become damaged, discontinue use of the appliance. Operate the appliance only with the original accessories supplied. ► SKG 1000 A1...
 • Page 9: Assembly And Setting Up

  However, this can always illuminate and go off again. This means that the appliance is maintaining the temperature and has heated up again a little. 4) Now close the lid. Fat and liquids will run into the fat drip tray during use 3. SKG 1000 A1...
 • Page 10: Cleaning And Care

  ■ It is best to clean the appliance as soon as it everything properly. has cooled down. This makes food residues easier to remove. Storage ■ Store the cleaned appliance in a clean, dust-free and dry location. SKG 1000 A1...
 • Page 11: Troubleshooting

  The appliance has heated up. This is not a defect. If the malfunction cannot be corrected with the above suggestions, or if you have determined that the malfunction may have other causes, please contact our Customer Service. SKG 1000 A1...
 • Page 12: Warranty And Service

  Repairs made after expiry of the warranty period are chargeable. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 102694 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SKG 1000 A1...
 • Page 13 SKG 1000 A1...
 • Page 14 Importer .............19 SKG 1000 A1...
 • Page 15: Wstęp

  GRILL KONTAKTOWY Zakres dostawy SKG 1000 A1 Grill kontaktowy Tacka do wychwytywania tłuszczu Wstęp Instrukcja obsługi Gratulujemy zakupu naszego urządzenia. WSKAZÓWKA Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jako- Bezpośrednio po rozpakowaniu sprawdź, czy ścią. Instrukcja obsługi stanowi element składowy dostarczony produkt jest kompletny oraz czy produktu.
 • Page 16: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  W żadnym razie nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub w innych cieczach! Przedostanie się cieczy na części przewodzące prąd podczas pracy urządzenia powoduje powstanie zagroże- nia dla życia na skutek porażenia prądem elektrycznym. SKG 1000 A1...
 • Page 17 Należy zadbać o ustawienie urządzenia na stabilnej powierzchni. ► Ostrożnie! Gorąca powierzchnia! Podczas pracy urządzenia dotykać tylko uchwytu. Powierzchnia ► urządzenia w czasie pracy nagrzewa się do wysokiej temperatury. SKG 1000 A1...
 • Page 18 Chroń powłokę przeciwdziałającą przywieraniu, unikając sto- ► sowania metalowych przedmiotów, np. noży, widelców itp. W przypadku uszkodzenia powłoki przeciwdziałającej przywiera- niu, urządzenie nie powinno być już używane. Urządzenie należy używać tylko z dostarczonym oryginalnym ► osprzętem. SKG 1000 A1...
 • Page 19: Montaż I Ustawienie

  1 gaśnie. Może ona jednak cały czas ponownie zapa- lać się i gasnąć. Oznacza to, że urządzenie utrzymuje temperaturę przez okresowe podgrzewanie. 4) Zamknij pokrywę. Tłuszcz i płyny spływają podczas grillowania na tackę na tłuszcz 3. SKG 1000 A1...
 • Page 20: Czyszczenie I Pielęgnacja

  Osusz dokładnie stwo poparzenia! wszystkie części. ■ Urządzenie czyść najlepiej natychmiast po osty- Przechowywanie gnięciu. Wtedy łatwiej jest usuwać pozostałości produktów spożywczych. ■ Wyczyszczone urządzenie należy przecho- wywać w czystym, wolnym od pyłów i suchym miejscu. SKG 1000 A1...
 • Page 21: Usuwanie Usterek

  Skontaktuj się z serwisem. Kontrolka 1 nie świeci się. Urządzenie nagrzało się. Nie jest to usterką. Jeżeli za pomocą powyższych wskazówek nie można usunąć usterki lub gdy występują inne rodzaje usterek, proszę zwrócić się do naszego serwisu. SKG 1000 A1...
 • Page 22: Gwarancja I Serwis

  Po upływie czasu gwarancji wszelkie naprawy będą wykonywane odpłatnie. Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 102694 Czas pracy infolinii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 20:00 czasu środkowoeuro- pejskiego SKG 1000 A1...
 • Page 23 SKG 1000 A1...
 • Page 24 Gyártja ............. .29 SKG 1000 A1...
 • Page 25: Bevezető

  KONTAKTGRILL SKG 1000 A1 A csomag tartalma kontaktgrill Bevezető zsírfelfogó tálca Gratulálunk új készüléke megvásárlásához! használati útmutató Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett dön- tött. A használati utasítás a termék része. Fontos TUDNIVALÓ tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra Közvetlenül kicsomagolás után ellenőrizze, hogy és ártalmatlanításra vonatkozóan.
 • Page 26: Biztonsági Utasítások

  A készüléknek nem szabad nedvességgel, például esővel vagy ► nyirkossággal érintkeznie. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba! Ilyen esetben áramütés miatt életveszély alakul ki, ha működés közben folyadékmaradványok jutnak a feszültség alatt álló részekre. SKG 1000 A1...
 • Page 27 és hogy a vezetékben le lehessen meg- botlani. Gondoskodjon arról, hogy szilárdan álljon a készülék. ► Vigyázat! Forró felület! Használat közben csak a fogantyúhoz érjen hozzá. A készülék ► felülete használat közben nagyon felforrósodhat. SKG 1000 A1...
 • Page 28 Ne használjon szenet vagy hasonló tüzelőanyagot a készülék ► üzemeltetésére! A tapadásmentes bevonat védelme érdekében ne használjon fém ► eszközöket, pl. kést, villát stb. Ne használja tovább a készüléket, ha megsérül a tapadásmentes bevonat. Csak a mellékelt eredeti tartozékkal üzemeltesse a készüléket. ► SKG 1000 A1...
 • Page 29: Összeszerelés És Felállítás

  Ugyanakkor azonban a lámpa újra és újra kigyulladhat és kialudhat. Ez azt jelenti, hogy a készülék tartja a hőmérsékletet és ismét valamennyire felmelegszik. 4) Csukja be a fedelet. A zsír és folyadék grillezés közben a zsírfelfo- gó tálcába 3 folyik. SKG 1000 A1...
 • Page 30: Tisztítás És Ápolás

  öblítse le. Töröljön mindent teljesen szárazra. ■ A legjobb, ha a készüléket rögtön a lehűlés után megtisztítja. Ebben az esetben az élelmiszerma- Tárolás radékok könnyebben eltávolíthatók. ■ A megtisztított készüléket tiszta, pormentes és száraz helyen tárolja. SKG 1000 A1...
 • Page 31: Hibaelhárítás

  A készülék elromlott. Forduljon a szervizhez. Az ellenőrző lámpa 1 nem világít. A készülék felmelegedett. Nem áll fenn zavar. Ha a hibát nem lehet elhárítani a fenti hibaelhárító tippekkel, vagy ha ezektől eltérő zavarokat észlel, akkor forduljon szervizünkhöz. SKG 1000 A1...
 • Page 32: Garancia És Szerviz

  2 nappal a vásárlás dátuma után jelezni kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 102694 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép- európai idő szerint) SKG 1000 A1...
 • Page 33 SKG 1000 A1...
 • Page 34 Odstranjevanje med odpadke ......... . .39 SKG 1000 A1...
 • Page 35: Uvod

  KONTAKTNI ŽAR SKG 1000 A1 Vsebina kompleta Kontaktni žar Uvod Posoda za prestrezanje maščobe Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Navodila za uporabo Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo NAPOTEK pomembne napotke za varnost, uporabo in odstra- Takoj ko izdelek in vse sestavne dele vzamete njevanje naprave med odpadke.
 • Page 36: Varnostni Napotki

  ► z dežjem ali vlago. Naprave nikoli ne polagajte v vodo ali druge tekočine! Lahko bi prišlo do smrtne nevarnosti zaradi električnega udara, če med delovanjem ostanki tekočine pridejo v stik z deli pod elek- trično napetostjo. SKG 1000 A1...
 • Page 37 Poskrbite, da bo električni vtič v primeru nevarnosti hitro dosegljiv in da se ob električni kabel ne bo mogoče spotakniti. Poskrbite za varen položaj naprave. ► Previdno! Vroča površina! Med delovanjem se dotikajte samo ročaja. Površine naprave se med ► delovanjem zelo segrejejo. SKG 1000 A1...
 • Page 38 Zaščitite oblogo proti sprijemanju, tako da ne uporabljate kovin- ► skih orodij, kot so noži, vilice itd. Če je obloga proti sprijemanju poškodovana, naprave ne uporabljajte več. Napravo uporabljajte samo s priloženo originalno opremo. ► SKG 1000 A1...
 • Page 39: Sestavljanje In Postavitev

  Vendar pa lahko kontrolna lučka večkrat zasveti in znova ugasne. To pomeni, da naprava ohranja temperaturo in se občasno dogreva. 4) Zaprite pokrov. Maščobe in tekočine med peko na žaru odte- kajo v posodo za prestrezanje maščobe 3. SKG 1000 A1...
 • Page 40: Čiščenje In Vzdrževanje

  čisto vodo. Vse dele naprave ■ Najbolje, da napravo očistite, takoj ko se ohladi. skrbno obrišite. Tako boste lažje odstranili ostanke živil. Shranjevanje ■ Očiščeno napravo hranite na čistem in suhem mestu brez prisotnosti prahu. SKG 1000 A1...
 • Page 41: Odprava Napak

  Obrnite se na servisno službo. Kontrolna lučka 1 ne sveti. Naprava se je segrela. To ni motnja. Če motenj ni mogoče odpraviti s pomočjo navedenih ukrepov ali če ugotovite druge vrste motenj, se obrnite na naš servis. SKG 1000 A1...
 • Page 42: Proizvajalec

  5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu Embalaža je iz okolju prijaznih materialov, predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo ki jih je mogoče odstraniti na krajevnih in dokazilo o nakupu. mestih za recikliranje odpadkov. SKG 1000 A1...
 • Page 43 SKG 1000 A1...
 • Page 44 Dovozce ............. .49 SKG 1000 A1...
 • Page 45: Úvod

  KONTAKTNÍ GRIL SKG 1000 A1 Rozsah dodávky kontaktní gril Úvod záchytná miska na tuk Gratulujeme vám k zakoupení nového přístroje. návod k obsluze Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Ob- UPOZORNĚNÍ sahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a Po vybalení...
 • Page 46: Bezpečnostní Pokyny

  Do přístroje se nesmí dostat vlhkost, jako je déšť nebo voda. ► Přístroj nikdy neponořujte do vody či jiných tekutin! Pokud se během provozu dostanou zbytky kapaliny do kontaktu s částmi pod napětím, může dojít k ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem. SKG 1000 A1...
 • Page 47 Zajistěte, aby byl přístroj postaven stabilně. ► Pozor! Horký povrch! Během provozu se dotýkejte pouze rukojeti. Povrchy přístroje se ► během provozu silně zahřívají. SKG 1000 A1...
 • Page 48 Pro provoz přístroje nepoužívejte uhlí nebo podobná paliva! ► Chraňte antiadhezivní vrstvu tak, že nebudete používat kovové ► nástroje, jako jsou nůž, vidlička apod. Je-li antiadhezivní vrstva poškozená, přístroj dále nepoužívejte. Přístroj provozujte výhradně spolu s dodaným originálním příslu- ► šenstvím. SKG 1000 A1...
 • Page 49: Složení A Postavení

  Světlo se však může kdykoli rozsvítit a opět kdykoli zhasnout. To znamená, že přístroj udr- žuje teplotu a potom se opět mírně zahřívá. 4) Zavřete víko. Během grilování odkapávají tuk a šťávy do záchytné misky na tuk 3. SKG 1000 A1...
 • Page 50: Čištění A Údržba

  ■ Vyčistěte přístroj nejlépe hned po ochlazení. a opláchněte čistou vodou. Dobře vše osušte. Poté lze zbytky potravin lépe odstranit. Uskladnění ■ Vyčištěný přístroj uložte na čistém a bezprašném suchém místě. SKG 1000 A1...
 • Page 51: Odstranění Závad

  Přístroj je vadný. Obraťte se na servis. Kontrolka 1 nesvítí. Přístroj je zahřátý. Nejedná se o poruchu. Pokud nemůžete odstranit poruchy výše popsaným odstraněním poruchy nebo pokud zjistíte jakýkoli jiný druh poruchy, obraťte se na náš servis. SKG 1000 A1...
 • Page 52: Záruka A Servis

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 102694 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) SKG 1000 A1...
 • Page 53 SKG 1000 A1...
 • Page 54 Dovozca ............. .59 SKG 1000 A1...
 • Page 55: Úvod

  KONTAKTNÝ GRIL SKG 1000 A1 Rozsah dodávky Kontaktný gril Úvod Miska na zachytávanie tuku Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového Návod na obsluhu prístroja. Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný výrobok. UPOZORNENIE Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku.
 • Page 56: Bezpečnostné Upozornenia

  Nesmie sa dostať do styku s vlhkosťou, ako napríklad dažďom ► alebo mokrom. Prístroj nikdy neponárajte do vody ani do iných tekutín! Môže dôjsť k ohrozeniu života v dôsledku zásahu elektrickým prú- dom, ak sa pri prevádzke dostanú zvyšky kvapaliny na časti, ktoré sú pod napätím. SKG 1000 A1...
 • Page 57 ľahko a rýchlo dostupná a aby sieťové vedenie nepredstavovalo riziko potknutia. Zabezpečte pre prístroj bezpečné miesto. ► Pozor! Horúci povrch! Počas prevádzky sa dotýkajte len držadla. Povrch prístroja je ► počas prevádzky veľmi horúci. SKG 1000 A1...
 • Page 58 Chráňte antiadhéznu vrstvu, a preto nepoužívajte žiadne kovové ná- ► stroje, napr. nože alebo vidličky. Ak sa antiadhézna vrstva poškodí, tak prístroj ďalej nepoužívajte. Prístroj používajte výhradne len so spoludodaným originálnym ► príslušenstvom. SKG 1000 A1...
 • Page 59: Zloženie A Postavenie

  1 zhasne. Toto sa však môže vždy rozsvietiť a zhasnúť. To znamená, že prístroj udržiava teplotu a opäť sa vyhrieva. 4) Zatvorte veko. Tuk a tekutiny unikajú počas grilovania do záchytnej misky na tuk 3. SKG 1000 A1...
 • Page 60: Čistenie A Údržba

  ■ Prístroj vyčistite najlepšie ihneď po vychladnutí. namočenou do čistej vody. Všetko poriadne Vtedy môžete zvyšky potravín ľahšie odstrániť. vytrite do sucha. Skladovanie ■ Prístroj skladujte na čistom, bezprašnom a suchom mieste. SKG 1000 A1...
 • Page 61: Odstraňovanie Porúch

  Obráťte sa na servis. Kontrolné svetlo 1 nesvieti. Elektrický prístroj sa zohrial. Nejde o žiadnu poruchu. Ak sa poruchy nedajú odstrániť spôsobom uvedeným vo vyššie uvedenej tabuľke, alebo ak zistíte iné druhy porúch, obráťte sa prosím na náš servis. SKG 1000 A1...
 • Page 62: Záruka A Servis

  Opravy, GERMANY vykonané po uplynutí záručnej doby, sa musia za- www.kompernass.com platiť. Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 102694 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) SKG 1000 A1...
 • Page 63 SKG 1000 A1...
 • Page 64 Importeur ............69 SKG 1000 A1...
 • Page 65: Einleitung

  KONTAKTGRILL SKG 1000 A1 Lieferumfang Kontaktgrill Einleitung Fettauff angschale Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Bedienungsanleitung Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt HINWEIS entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschä-...
 • Page 66: Sicherheitshinweise

  Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit, wie Regen oder Nässe, in ► Berührung kommen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüs- sigkeiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsfüh- rende Teile gelangen. SKG 1000 A1...
 • Page 67 Netzleitung nicht zur Stolperfalle werden kann. Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Gerätes. ► Vorsicht! Heiße Oberfl äche! Berühren Sie nur den Griff während des Betriebs. Die Oberfl ä- ► chen des Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. SKG 1000 A1...
 • Page 68 Schützen Sie die Antihaftbeschichtung, indem Sie keine metalli- ► schen Werkzeuge wie Messer, Gabel usw. benutzen. Wenn die Antihaftbeschichtung beschädigt ist, benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten ► Originalzubehör. SKG 1000 A1...
 • Page 69: Zusammenbauen Und Aufstellen

  Jedoch kann diese immer wieder aufl euch- ten und erlöschen. Das bedeutet, dass das Gerät die Temperatur hält und wieder etwas aufgeheizt hat. 4) Schließen Sie den Deckel. Fett und Flüssigkeiten laufen während des Grillens in die Fettauff angschale 3. SKG 1000 A1...
 • Page 70: Reinigung Und Pfl Ege

  Abkühlen. Dann lassen sich Lebensmittelres- mittel auf das Tuch und wischen Sie mit klarem te leichter entfernen. Wasser nach. Trocknen Sie alles gut ab. Aufbewahrung ■ Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem sauberen, staubfreien und trockenen Ort auf. SKG 1000 A1...
 • Page 71: Fehlerbehebung

  Das Gerät hat aufgeheizt. Es liegt kein Fehler vor. Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen, oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service. SKG 1000 A1...
 • Page 72: Garantie Und Service

  Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifels- fall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKG 1000 A1...
 • Page 73 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2014 · Ident.-No.: SKG1000A1-052014-1 IAN 102694...

This manual is also suitable for:

102694

Table of Contents