Download Print this page

Inst Ru K Cj A U Yt K O W Ania; W Ymiana F Il T Rów - Zanussi ZAN1655 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
P ol s k i
O P IS CZ Ę CI
W A NE W SK AZ ÓW K I D O T YCZ ĄCE BEZ P IECZ E ST W A

INST RU K CJ A U YT K O W ANIA

P oziom h a as u : 82,5 db (A)
K O NSERW ACJ A
U SU W ANIE Z AW ART O CI P O J EMNIK A NA K U RZ
U w aga:
W YMIANA F IL T RÓW
F irm a Z anu s s i zal e ca s t os ow anie f il t rów m ark i
Me nal u x. T e w ys ok ie j j ak o ci f il t ry zape w nią
d u got rw a ą pracę odk u rzacza Z anu s s i. Ab y u zys k ać
w ięce j inf orm acj i na t e m at produ k t ów m ark i
Me nal u x, pros im y odw ie dzić nas zą w it rynę:
w w w .m e nal u x.com .
"

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Zan1650Zan1656Zan1660Zan1665