Download Print this page
Whirlpool AXMT 6533 /IX Instructions For Use Manual

Whirlpool AXMT 6533 /IX Instructions For Use Manual

Advertisement

Quick Links

AXMT 6533 / IX

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Whirlpool AXMT 6533 /IX

 • Page 1 AXMT 6533 / IX...
 • Page 2: Table Of Contents

  Polski Instrukcje użytkowania KUCHENKA I PIEKARNIK Spis treści Instrukcje użytkowania,1 Insrukcja bezpieczeństwa, 3 3 3 3 3 Opis urządzenia - Przegląd ogólny,11 Opis urządzenia - Panel kontrolny,11 Instalacja,12 Uruchamianie i użytkowanie,1 Tryby gotowania,15 Korzystanie z płyty grzejnej,19 Czyszczenie i konserwacja,20 English Operating Instructions COOKER AND OVEN...
 • Page 3 Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa oraz użytkowania i konserwacji. Zachowaj te instrukcje pod ręką na przyszłość. Instrukcje te będą również dostępne na stronie internetowej: HYPERLINK “http://www.whirlpool.eu”www.whirlpool.eu BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE Ta instrukcja, oraz samo urządzenie dostarcza ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, należy je przeczytać...
 • Page 4 OSTROŻNIE: Urządzenie to nie powinno być używane w połączeniu z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem zdalnie sterującym. – Nie przechowuj substancji wybuchowych lub łatwopalnych, takich jak aerozole i nie umieszczaj ani używaj benzyny lub innych materiałów palnych w środku lub w pobliżu urządzenia: może wybuchnąć pożar, jeśli urządzenie zostanie przypadkowo włączone.
 • Page 5 PRAWIDŁOWE UŻYCIE OSTROŻNIE: Proces gotowania musi być nadzorowany. Krótki proces gotowania musi być nadzorowany nieprzerwanie. OSTRZEŻENIE: Nienadzorowane gotowanie na kuchence, używając tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i zakończyć się pożarem. Nigdy nie gaś ognia wodą lecz wyłącz urządzenie i przykryj płomienie, np.: pokrywką lub kocem przeciwpożarowym. –...
 • Page 6 DEKLARACJA ZGODNOŚCI – To urządzenie spełnia wymogi projektowania ekologicznego określonych rozporządzeniami UE nr 65/2014, oraz 66/2014 w zgodności z europejską normą EN 60350-1. TABELA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Wymiary piekarnika 34,0 x 42,4 x 42,4cm (WxSZxG) Pojemność 57 l Przydatne wymiary wnętrza 42cm piekarnikaszerokość...
 • Page 7: Safety Instructions

  Before using the appliance carefully read Health and Safety and Use and Care guides. Keep these instructions close at hand for future reference. These instructions shall also be available on website: www.whirlpool.eu SAFETY OF OTHERS IS VERY IMPORTANT YOUR SAFETY AND This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times.
 • Page 8 CAUTION : The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote controlled supply system. Do not store explosive or flammable substances such as aerosol cans and do not place or use gasoline or other flammable materials in or near the appliance: a fire may break out if the appliance is inadvertently switched on.
 • Page 9 CORRECT USE CAUTION : The cooking process has to be supervised. A short cooking process has to be supervised continuously. WARNING : Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
 • Page 10 DECLARATION OF CONFORMITY This appliance meets the Eco Design requirements of European Regulations n. 65/2014, and n. 66/2014 in conformity to the European standard EN 60350-1. TABLE OF CHARACTERISTICS Oven dimensions 34,0x42,4x42,4cm (HxWxD) 57 l Volume Useful width 42 cm measurements depth 44 cm relating to the oven...
 • Page 11 Opis urządzenia WYŚWIETLACZ ikonka TRYBU NISKOTEMPERATUROWEGO ikonka TRYBU AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA wskaźnik wstępnego nagrzewania ikonka CZASU TRWANIA ikonka KOŃCA GOTOWANIA ikonka TIMERA ikonka ZEGARA 8.cyfry CZASU i TEMPERATURY Opis urządzenia Panel kontrolny Pokrętło WYBORU FUNKCJI Pokrętło TERMOSTATU/TIMERA Przycisk LAMKI PIEKARNIKA Przycisk USTAWIENIA TIMERA WYŚWIETLACZ Pokrętła kontrolne ELEKTRYCZNEJ PŁYTY GRZEJNEJ Kontrolka ELEKTRYCZNEJ PŁYTY GRZEJNEJ...
 • Page 12 Instalacja Połączenia elektryczne Ustawienie i poziomowanie Montowanie kabla zasilania Możliwe jest zamontowanie urządzenia obok szafek Aby otworzyć listwę przyłączeniową: kuchennych, których wysokość nie przekracza • Włóż śrubokręt w boczne zakładki osłony wysokości kuchenki. listwy przyłączeniowej. Upewnij się że ściana stykająca się z kuchenką wykonana jest z niepalnego, odpornego na gorąco materiału (T 90°C).
 • Page 13 • Kuchenka wyposażona jest w łańcuszek bezpieczeństwa, Zabezpiecz kabel zasilania poprzez zamocowanie go który należy przymocować wkrętem (do kupienia osobno) zaciskiem, a następnie załóż z powrotem osłonę. do ściany za urządzeniem, na tej samej wysokości, na której łańcuszek przymo- cowany jest do urządzenia. Wybierz Podłączanie kabla zasilania do sieci elektrycznej wkręt i koszulkę...
 • Page 14 Uruchamianie i użytkowanie Ustawianie zegara Można zmienić temperaturę, obracając pokrętło TERMOSTATU Gdy wskaźnik wstępnego podgrzew ania Zegar może zostać ustawiony gdy piekarnik jest wyłączy się i rozlegnie się brzęczyk, oznacza to, że włączony lub wyłączony zakładając, że jeszcze nie zaprogramowano czasu zakończenia pieczenia. proces wstępnego podgrzewania zakończył...
 • Page 15: Tryby Gotowania

  Manualne tryby gotowania Wszystkie tryby gotowania posiadają domyślną temperaturę gotowania, która może być manualnie regulowana wedle upodobania, pomiędzy 40°C a 250°C. W trybie PIECZE NIA MIĘSA NA ROŻNIE, domyślna wartość temperatury to 270°C. Opis UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI Funkcja Funkcja PIEKARNIK TRADYCYJNY Używając tego trybu pieczenia, najlepiej jest korzystać tylko z jednego rusztu. Jako, że temperatura jest jednakowa w całym piekarniku, powietrze piecze i brązowi jedzenie w sposób jednakowy.
 • Page 16 Programowanie pieczenia Praktyczne porady dotyczące gotowania ! Przed rozpoczęciem programowania należy wybrać tryb Podczas pieczenia z wymuszonym nawiewem nie umieszc- pieczenia. zaj półek w pozycjach 1 i 5. Bezpośrednie działanie wysokiej temperatury może przypalić delikatne potrawy. Programowanie czasu trwania pieczenia W trybie PIECZENIA MIĘSA NA ROŻNIE i PIECZENIA MIĘSA podstaw tacę...
 • Page 17 Tabela pieczenia w piekarniku Półka (od Czas Temp. (°C) Przepis Funkcja Rozgrzewanie Akcesoria i notatki dołu) (min.) blacha z ciastem na półce drucianej WIELOPOZIOMOWE 160 - 180 30 - 90 Półka 3: blacha z ciastem na półce Ciasta drożdżowe drucianej WIELOPOZIOMOWE 1 - 3 160 - 180...
 • Page 18 Taca na ściekający tłuszcz/blacha Ryby pieczone w piekarniku/pieczone w WIELOPOZIOMOWE 180 - 200 30 - 60 folii (filet, całe) do pieczenia na półce drucianej Taca na ściekający tłuszcz/blacha Nadziewane warzywa (pomidory, patisony, PIEKARNIK TRADYCYJNY 180 - 200 50 - 60 bakłażany) do pieczenia na półce drucianej GRILL/ROŻEN...
 • Page 19 Używanie ceramicznej płyty grzejnej ! Klej nałożony na uszczelki pozostawia tłuste ślady na Są one podobne do innych stref gotowania na kuchence i dlatego są łatwe w użyciu. Aby upewnić się, że szkle. Przed korzystaniem z urządzenia zalecamy prawidłowo używasz płyty kuchennej, wszystko co usunięcie ich nierysującym środkiem czyszczącym.
 • Page 20: Czyszczenie I Konserwacja

  Czyszczenie i konserwacja Wyłączanie urządzenia - skrobania emalii ostrymi przedmiotami (na przykład nożem); Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności kon- - stosowania środków czyszczących lub ściernych serwacyjnych, odłącz urządzenie od zasilania. Czyszczenie szklano-ceramicznej płyty Czyszczenie piekarnika grzejnej Nigdy nie korzystaj z urządzeń czyszczących parą lub urządzeń...
 • Page 21 Description of the appliance DISPLAY 1. LOW TEMPERATURE MODE icon 2. AUTOMATIC COOKING MODE icons 3. Indicator Preheating 4. icon DURATION 5. icon END OF COOKING 6. icon TIMER 7. icon CLOCK 8.digits TIME and TEMPERATURE Description of the appliance Control panel 1.SELECTOR knob 2.THERMOSTAT/TIMER knob...
 • Page 22: Installation

  Installation Electrical connection Positioning and levelling Fitting the power supply cable The appliance may be installed alongside any To open the terminal board: cupboards whose height does not exceed that of the • Insert a screwdriver into the side tabs of the hob surface.
 • Page 23 • Secure the power supply cable by fastening the The cooker is fitted with a safety chain to be fixed by cable clamp screw then put the cover back on. means of a screw (not supplied with the cooker) to the wall behind the appliance, at the same height as Connecting the supply cable to the electricity mains the chain is attached to the appliance.
 • Page 24: Start-Up And Use

  Start-up and use Setting the clock The temperature may be changed by turning the THERMOSTAT knob The clock may be set when the oven is switched 3. When the preheating indicator switches off off or when it is switched on, provided that the end and a buzzer sounds the preheating process is time of a cooking cycle has not been programmed complete: you may now place the food in the oven.
 • Page 25: Cooking Modes

  Manual cooking modes ! All cooking modes have a default cooking temperature which may be adjusted manually to a value between 40°C and 250°C as desired. In the SPIT ROAST mode, the default power level value is 270°C. Funzione Funzione Descrizione USE AND CARE TRADITIONAL OVEN When using this traditional cooking mode, it is best to use one cooking rack only.
 • Page 26 Programming cooking Practical cooking advice A cooking mode must be selected before programming can take Do not place racks in position 1 and 5 during fan-assisted place. cooking. This is because excessive direct heat can burn temperature sensitive foods. Programming the cooking duration In the SPIT ROAST and ROASTING cooking modes, place the 1.
 • Page 27 Oven cooking table advice Shelf (from Recipe Function Preheating Temp. (°C) Time (min) Accessories and notes bottom) MULTILEVEL 160 - 180 30 - 90 Cake tin on wire shelf Leavened cakes Shelf 3: cake tin on wire shelf MULTILEVEL 1 - 3 160 - 180 30 - 90 Shelf 1: cake tin on wire shelf...
 • Page 28 Shelf 3: spit roast Pollo arrosto 1-1,3 Kg GRILL/SPIT ROAST 70 - 80 Shelf 1: drip tray with water Shelf 2: wire shelf Roast Beef al sangue ROASTING 200 - 210 35 - 50 Shelf 1: drip tray Drip tray / oven tray on wire shelf (turn Patate arrosto ROASTING 30 - 55...
 • Page 29: Using The Hob

  Using the glass ceramic The glue applied on the gaskets leaves traces of They are similar to the other cooking zones on the hob grease on the glass. Before using the appliance, we and are therefore easy to use. To ensure you use the recommend you remove these with a special non- hob correctly, all you need to do is consult the cooking abrasive cleaning product.
 • Page 30: Care And Maintenance

  Care and maintenance Switching the appliance off Cleaning the glass ceramic hob Disconnect your appliance from the electricity supply Do not use abrasive or corrosive detergents (for before carrying out any work on it. example, products in spray cans for cleaning barbecues and ovens), stain removers, anti-rust products, powder Cleaning the oven detergents or sponges with abrasive surfaces: these may...
 • Page 32 Indesit Company S.P.A. Viale Aristide Merloni,47 60044 Fabriano (AN) 08/2015-195137259.01 www.whirlp ool.com XEROX FABRIANO...