Download Print this page

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

K-60V19BQM-EU
Cooking
EN
User Manual
AL
Manual i Përdorimit
DK
Handleiding
DE
FBedienungsanleitung
BG
AИнструкции за Употреба
CZ
HNávod k Obsluze
Home Appliances
K-60V19BQM-EU

Advertisement

loading

Summary of Contents for Sharp K-60V19BQM-EU

 • Page 1 Home Appliances K-60V19BQM-EU Cooking User Manual Manual i Përdorimit Handleiding FBedienungsanleitung AИнструкции за Употреба HNávod k Obsluze K-60V19BQM-EU...
 • Page 2 a Direttive, Decisioni e Regolamenti europei e ai requisiti elencati negli standard di riferimento. GR-Δήλωση συμμόρφωσης Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις εφαρμόσιμες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις GB-Declaration of conformity και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που We declare that our products meet the applicable περιέχονται...
 • Page 3 spomenutim standardima. referencia tartalmaknál. SR-Izjava o usklađenosti SL-Izjava o skladnosti Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i Zagotavljamo, da so naši izdelki skladni z propise, kao i zahteve navedene u naznačenim ustreznimi evropskimi direktivami, sklepi in standardima. predpisi ter zahtevami, ki so navedene v referenčnih standardih.
 • Page 4 Dear Customer, Our goal is to offer you, high quality products that exceed your expectations. Your appliance is produced in modern facilities and is carefully, particularly tested for quality. This manual is prepared in order to help you use your appliance, which has been manufactured using the most recent technology with confidence and maxi- mum efficiency.
 • Page 5 Contents Presentation and size of product Warnings Preparation for installation and use Using the oven Cleaning and maintenance of your product Service and Transport EN - 3...
 • Page 6 PRESENTATION AND SIZE OF PRODUCT Control panel Handle Oven Door Lower Heating Element (behind the plate) Upper Heating Element (behind the plate) Wire Grill Oven Light Tray Racks Air Outlet Shutters EN - 4...
 • Page 7 shall not play with the SAFETY WARNINGS appliance. Cleaning READ THESE INSTRUCTIONS CARE- FULLY AND COMPLETELY BEFORE and user maintenan- USING YOUR APPLIANCE, AND KEEP ce shall not be made IT IN A CONVENIENT PLACE FOR RE- FERENCE WHEN NECESSARY. by children without supervision.
 • Page 8 • Do not use harsh must be made only by authorized abrasive cleaners or service technicians. Installation sharp metal scrapers and repair work that is carried out by unauthorized technicians may to clean the oven endanger you. It is dangerous to...
 • Page 9 liance by pulling the door handle. atmospheric effects. Do not expo- se it to effects such as sun, rain, • All possible security measures snow etc. have been taken to ensure your safety. Since the glass may break, • The surrounding materials of the you should be careful while clea- appliance (cabinet) must be able to withstand a temperature of min...
 • Page 10 main control switch off. Also when PREPARATION FOR you do not use the appliance, INSTALLATION AND USE keep the gas valve off. Manufactured with best quality parts • Make sure the appliance control and materials, this modern, functional knobs are always in the “0” (stop) and practical oven will meet your ne- position when it is not used.
 • Page 11 Required changes to wall cabinets and exhaust fans above the built-in combi- ned product as well as minimum he- ights from the oven board are shown in Figure 1. Accordingly, the exhaust fan should be at a minimum height of 65 cm from the hob board.
 • Page 12 If the oven is installed under a hob, the whatsover for any kind of da- distance between the worktop and the mage and loss arising from not top panel of the oven must be minimum complying with safety norms! 50 mm and the distance between the worktop and the top of control panel –...
 • Page 13: Oven Functions

  firm. Installation and repair works, per- To use the defrost function, take your formed without observing the rules may frozen food and place it in the oven be dangerous. on a shelf placed in the third slot from the bottom. It is recommended that The outer surfaces is heated while your you can place an oven tray under appliance is operating.
 • Page 14 upper heating elements and fan will start out by the lower and upper heating element operating. within the oven and by the fan providing air circulation, which will give a slight grill The function is used for faster grilling of effect to the food.
 • Page 15 4.2. HOW TO USE THE VISIO TOUCH CONTROL UNIT Time setting/Temperature Time setting/Temperature settings for meat probe/ settings for meat probe/ Key lack Key Mode Key Key lock Key Timer display Mode Key Timer display Alarm Key Oven function Oven function Alarm Key Time setting Key Temperature display...
 • Page 16 A d j u s t i n g t h e C o o k i n g display. Adjusted the cooking period for Duration Time: the food you wish to cook, by using the Timer Plus and minus sensor while the timer is in this position.Then touch the This function is used to cook in the desired “M”...
 • Page 17 While oven is operating, if control switches and touch buttons are not pushed or touched for 6 hours, oven turns off. EN - 15...
 • Page 18: Oven Accessories

  Accessories maged and cannot be used, request a spare part from the nearest service The product is supplied with accesso- centre. ries. You can also use accessories you purchase from other sources, but they Oven Cavity must be heat and flame resistant. You can also use glass dishes, cake molds and oven trays that are appropriate for 5.
 • Page 19 Telescopic rails it to the back. Remove G screws on the each catalitic enamel coated panel. Deep Tray Deep tray is used to cook stews.To lo- cate the tray correctly in the cavity, put it to any rack and push it to the back. Removal of wire shelf Pull the wire shelf as shown in the pictu- re.
 • Page 20 CLEANING AND the inner frame do not require cleaning. However; depending on usage, it is re- MAINTENANCE OF YOUR commended that you replace them after OVEN a certain period of time. CLEANING MAINTENANCE Before starting to clean your oven, be Replacing the Oven Light sure that all control buttons are off and your appliance is cooled off.
 • Page 21 SERVICE AND carriers to the cooking panels. TRANSPORT Place a paper between the upper cover and cooking panel, cover the upper co- ver, than tape to the side surfaces of REQUIREMENTS BEFORE oven. CONTAINING TO SERVICE Tape carboard or paper onto the front If the oven does not operate : cover on interior glass of oven as it will The oven may be plugged off, there has...
 • Page 22 I nderuar klient, Qëllimi ynë është t’Ju ofrojmë produkte të cilësisë së lartë që i tejkalojnë pritshmëritë Tuaja. Pajisja juaj është prodhuar në fabrika moderne dhe me shumë kujdes, e testuar veçanërisht për cilësinë. Ky udhëzues është përgatitur në mënyrë që t'ju ndihmojë...
 • Page 23 Përmbajtja Prezantimi dhe madhësia e produktit Paralajmërime Përgatitja për instalim dhe përdorim Përdorimi i furrës Pastrimi dhe mirëmbajtja e produktit tuaj Shërbimi dhe Transporti AL - 3...
 • Page 24 PREZANTIMI DHE MADHËSIA E PRODUKTIT Paneli i kontrollit Doreza Dera e furrës Element me ngrohje më të ulët (prapa pllakës) Element me ngrohje më të lartë (prapa pllakës) rrjetë grile Drita e furrës tabaka mbajtëse Grila me ventilim AL - 4...
 • Page 25 dhe kuptojnë rreziqet PARALAJMËRIMET E SIGURISË e përfshira. Fëmijët LEXONI KUJDES PLOTËSISHT KËTO UDHËZIME PARA nuk duhet të luajnë PËRDORIMIT TË PAJISJES TUAJ me pajisjen. Pastrimi DHE RUAJENI ATË NË NJË VEND TË PËRSHTATSHËM PËR REFERENCË dhe mirëmbajtja nuk KUR TË JETË E NEVOJSHME. duhet të...
 • Page 26 ndërtuar për tu • Mos përdorni pastru- vënë në punë me es me avull për past- anë të një ore me rimin e pajisjes. zile të jashtme apo • KUJDES: Sigurohu- me anë të një sis- ni që pajisja është temi të...
 • Page 27 etiketë. rohuni që ajo nuk është dëmtuar • VINI RE: Kjo pajisje është projek- gjatë transportit. Në rast të ndonjë tuar vetëm për gatim dhe është defekti; mos e përdorni pajisjen dhe menduar vetëm për përdorim kontaktoni menjëherë një agjent shtëpiak të...
 • Page 28 heren ndërsa gatuani me vajra DHE SIGURINË E PAJISJES të ngurtë apo të lëngshëm. Ato TUAJ NE JU REKOMANDOJMË mund të marrin zjarr në kushtet QË GJITHMONË TË PËRDORNI e ngrohjes ekstreme. Asnjëherë PJESËORIGJINALE NË mos derdh ujë mbi flakët që janë RAST NEVOJE TË...
 • Page 29 Ndryshimet e nevojshme në muret e kabinetit dhe ventilatorin e integ- ruar të kombinuar me produktin, si dhe lartësitë minimale nga bazamen- ti i furrës janë paraqitur në figurën 1. Prandaj, ventilatori i shkarkimit duhet të jetë në një lartësi minimale prej 65 cm nga bazamenti i pllakës.
 • Page 30 mbulohet nga garancia. – Pajisja është projektuar për t'u lid- hur me 220-240V ~ nëse energjia elektrike është ndryshe nga vlera e dhënë më lart, telefononi menjëherë Nëse furra instalohet nën një pllakë, dis- Shërbimin e Autorizuar. tanca mes platformës së punës dhe pane- –...
 • Page 31 PARAPRAKE të ndryshme për shkak të modelit të produktit tuaj. Pajisja juaj është prodhuar në përputhje Llamba e furrës: me udhëzimet përkatëse të sigurisë në lidhje me pajisje elektrike. Mirëmbajtja Vetëm drita e furrës do të ndizet në dhe dhe punët riparuese duhet të kryhen ajo mbetet ndezur mbi të...
 • Page 32 së skarës dhe ngrohjes së lartë do të min e ushqimit me temperaturë të ulët fillojnë të veprojnë. Funksioni është dhe të lartë. Kjo është ideale për të përdorur për pjekje në skarë më të bërë pasta, ëmbëlsira, pastiçe, lazanja shpejtë...
 • Page 33 Funksioni pica: Termostati dhe dritat paralajmëruese të furrës do të ndizen, elementet e ngrohjes së skarës dhe ngrohjes së lartë dhe ventilatori do të fillojnë të veprojnë. Funksioni i ventilatorit dhe i ngrohjes së ulët është ideale për ushqim të pjekur, të tilla si pica, në...
 • Page 34 4,2. SI TË PËRDORNI NJËSINË E KONTROLLIT ME PREKJE VISIO Regjistrimi i orës/ Time setting/Temperature Regjistrimi i temperaturës settings for meat probe/ për mishin/çelës çelës modaliteti Key lock Key Mode Key Treguesi i kohëmatësit Timer display çelës alarmi Ekrani i funksionit Oven function Alarm Key Ekrani i temperaturës çelës i rejgistrimit të...
 • Page 35 Rregullimi i kohëzgjatjes së shfaqet në ekran. Regjistroni kohën gatimit: e gatimit për ushqimin që doni të gatuani duke përdorur sensorët Plus dhe minus të Ky funksion është përdorur për të gatuar kohëmatësit, kur kohëmatësi ndodhet në në harkun kohor të dëshiruar Ushqimet që këtë...
 • Page 36 Ndërkohë që furra punon, nëse çelsat e kontrollit dhe butonat me prekje nuk janë shtypur apo prekur për 6 orë, furra do të fiket. AL - 16...
 • Page 37 Aksesorët e dëmtuar dhe nuk mund të përdoret, Produkti është furnizuar me aksesorë. Ju kërkoni pjesë këmbimi nga qendra më gjithashtu mund të përdorni aksesorët që e afërt e servisimit. keni blerë nga burime të tjera, por ato du- Zgavra e furrës het të...
 • Page 38 nga pas. Tabakaja e thellë Tabakaja e thellë është përdorur për të gatuar me avull. Për ta vendosur si duhet tabakanë në zgavër, e vini atë në çdo raft dhe shtyjeni atë në pjesën e prapme. Heqja e rafteve rrjetë Tërhiqni raftin rrjetë...
 • Page 39 PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA kornizës së brendshme,nuk kërkojnë pastrim. Gjithsesi; në varësi të E FURRËS TUAJ përdorimit, është e rekomanduar që ju të zëvendësoni ato pas një periudhe të PASTRIMI caktuar kohe. Para se të filloni të pastroni furrën tuaj, MIRËMBAJTJA sigurohuni që...
 • Page 40 SHËRBIMI DHE TRANSPORTI mbi sobën në pjesët e sipërme, mbu- lojeni dhe transportoni më vete panelin e gatimit. KËRKESA PARA MARRJES SË Vendosni një letër midis kapakut të SHËRBIMIT sipërm dhe panelit të gatimit, mbuloni kapakun e sipërm, dhe më pas ven- Nëse furra nuk funksionon: dosni shirita mbi sipërfaqet anësore të...
 • Page 41 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde produkter af høj kvalitet, der overstiger dine forventninger. Apparatet er fremstillet i moderne faciliteter og er omhyggeligt testet for kvalitet. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge apparatet, der er fremstillet ved hjælp af den seneste teknologi med tillid og maksimal effektivitet.
 • Page 42 Indhold Præsentation og størrelse af produktet Advarsler Forberedelse til installation og brug Brug af ovnen Rengøring og vedligeholdelse af dit produkt Service og transport DK - 3...
 • Page 43 PRÆSENTATION OG STØRRELSE AF PRODUKTET Kontrolpanel Håndtag Ovnlåge Nederste varmelege- me (bag pladen) Øverste varmelegeme (bag pladen) Trådgrill Ovnlys Bakke Skinner Lukning for luftudtag DK - 4...
 • Page 44 • ADVARSEL: Ap- SIKKERHEDSADVARSLER paratet og dets LÆS DISSE INSTRUKTIONER OMHY- GGELIGT OG FULDSTÆNDIGT FØR tilgængelige dele ANVENDELSE AF APPARATET OG bliver varme under LÆG DEM DEREFTER PÅ ET PRAK- TISK STED SOM REFERENCE, HVIS brug. Man bør undgå DET BLIVER NØDVENDIGT. at berøre varmelege- DENNE VEJLEDNING ER UDARBEJ- merne.
 • Page 45 • Håndtag anvendt i en ændre eller modificere specifikatio- nerne for apparatet på nogen måde. kort periode kan blive • Forud for installationen skal du varme under brug. sikre dig, at de lokale distributions- • Anvend ikke kras- betingelser (gastype og tryk eller elektrisk spænding og frekvens) se, slibende og apparatets krav stemmer ove- rengøringsmidler eller...
 • Page 46 • Apparatet skal installeres af en • Læg ikke brændbare eller eksplo- sive materialer på eller i nærheden autoriseret tekniker og gjort klart til brug. Producenten er ikke ans- af apparatet, når det er i brug. varlig for nogen skade, der kunne •...
 • Page 47 • Sluk altid for apparatet før arbejde stedet, hvor ovnen skal stå. Sørg for med rengøring eller vedligeholdel- at tage hensyn til vores anbefalinger se. Du kan udføre arbejderne efter nedenfor for at forebygge eventuelle at apparatets stik er fjernet fra stik- problemer og farlige situationer, som kontakten eller hovedafbryderen kan opstå...
 • Page 48 Nødvendige ændringer af skabsvægge og emhætter oven over indbygningsov- nen, så vel som mindsteafstanden fra bordpladen, kan ses i figur 1. Derfor skal emhætten være mindst 65 cm fra bordpladen. Hvis der ingen emhætte er, skal afstanden være mindst 70 cm. KOGEPLADE INSTALLATION AF INDBYGNINGSOVNEN...
 • Page 49 rede servicecenter kontaktes omgående. – Producentvirksomheden erklærer, at den ikke bærer noget ans- var overhovedet for skader og tab af enhver art som følge af Hvis ovnen installeres under en kogep- manglende overholdelse af de lade, skal afstanden mellem bordplade sikkerhedsmæssige normer.
 • Page 50 forskrifter vedrørende elektriske appa- Ovnens advarselslamper vil tændes rater. Vedligeholdelse og reparationer og ventilatoren vil begynde at snurre må kun udføres af autoriserede servi- rundt. ceteknikere, der er uddannet hos pro- Ved brug af optøningsfunktionen skal ducenten. Installation og reparationer, du tage dine frosne madvarer og pla- der udføres uden at overholde reglerne cere dem i ovnen på...
 • Page 51 nederste varmelegeme vil begynde at Dobbeltgrill og varme, og ventilatoren vil sætte i gang. ventilatorfunktion: Denne funktion er meget gode til Ovnens termostat og advarselslamper vil at skaffe resultater ved bagning af blive tændt, og både grillelementet og det wienerbrød. Madlavning foretages med øverste varmelegeme og ventilatoren vil det øverste og nederste varmelegeme sætte i gang.
 • Page 52 Ovnlågen bør ikke åbnes under tilberedningen. DK - 13...
 • Page 53 4,2. SÅDAN BRUGES VISIO TOUCH KONTROLENHEDEN Indstillinger af tid/ Time setting/Temperature temperatur for kød probe/ settings for meat probe/ tast mangler tast Key lock Key Tilstandstast Mode Key Timerdisplay Timer display Alarm tast Ovnfunktions- Oven function Alarm Key Tidsindstillingstast Temperatur-display Temperature display Time setting Key display...
 • Page 54 Indstilling af Indstil tilberedningsperioden for den mad, tilberedningstiden: du ønsker at tilberede vha. timerens plus- og minussensorer, medens timeren står Denne funktion anvendes til at tilberede mad i denne position. Tryk derefter på “M” i det ønskede tidsrum. Den mad, der skal sensoren, indtil du ser “...
 • Page 55 M e n s o v n e n e r i d r i f t , v i l d e n a l l i g eve l s l u k ke s , h v i s kontrolknapperne ikke er blevet trykket på...
 • Page 56 Tilbehør Beskadiget og ikke kan bruges, skal du anmode om en reservedel fra det Ovnen leveres med tilbehør. Du kan nærmeste servicecenter. også bruge tilbehør, du køber fra andre kilder, men de skal være resistente over Ovnrummet for varme og ild. Du kan også bruge glasskåle, bageforme og fade, som er 5.
 • Page 57 Helt bagud. Bradepande Bradepanden bruges til at tilberede stuv- ninger. Anbring bradepanden i en rille ef- ter ønske, og skub den helt bagud. Udtagning af trådristen Træk i trådristen som vist på billedet. Når den er frigjort fra clipsene kan den løftes op.
 • Page 58 RENGØRING OG kræver ingen rengøring. Men, afhængigt af brug, anbefales det at udskifte dem VEDLIGEHOLDELSE AF efter en vis tid. DIN OVN VEDLGEHOLDELSE RENGØRING Udskiftning af ovnlyset Inden du begynder at rengøre din ovn, skal du sørge for, at alle knapper er slukket, og apparatet er afkølet.
 • Page 59 SERVICE OG TRANSPORT topside. Læg derefter papir mellem den øvre beskyttelse og ovnens kontrolpanel, KRAV FØR SERVICETILKALD tildæk den øverste beskyttelse og tape på siderne af ovnen. Hvis ovnen ikke fungerer: Ovnen kan være koblet fra lysnettet. Tape pap eller papir på forsiden af det Der kan have været et strømafbrud.
 • Page 60 Sehr verehrte/r Kunde/in, Unser Ziel ist es, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt zur Verfügung zu stellen, das Ihre Erwartungen sogar noch übertrifft. Ihr Gerät wurde in modernen Herstellungseinrichtungen produziert und seine Qualität sorgfältig getestet. Dieses Handbuch wurde erstellt, um Sie bei der Verwendung Ihres Haushaltsgeräts zu un- terstützen, das mit modernster Technik, Sorgfalt und höchster Qualität hergestellt wurde.
 • Page 61 Inhalt Vorstellung und Abmessungen des Produkts Warnhinweise Vorbereitung des Einbaus und der Verwendung Den Backofen verwenden Reinigung und Wartung Ihres Produkts Reparatur und Transport DE - 3...
 • Page 62 VORSTELLUNG UND ABMESSUNGEN DES PRODUKTS Steuertafel Griff Backofentür Unteres Heizelement (hinter der Platte) Oberes Heizelement (hinter der Platte) Drahtgrill Backofenlampe Blech Schienen Luftauslassklappen DE - 4...
 • Page 63 spielen. Die Reinigung SICHERHEITSHINWEISE und Wartung sollte von LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG Kindern nicht ohne VOR DER VERWENDUNG IHRES Aufsicht ausgeführt GERÄTS DURCH UND BEWAHREN werden. SIE SIE FÜR SPÄTER AN EINEM LE- ICHT ERREICHBAREN ORT AUF. •...
 • Page 64 • Das Gerät wird • VORSICHT: Berührba- während seiner Ver- re Teile können beim wendung heiß. Passen Braten oder Grillen sehr Sie auf, dass Sie nicht heiß sein. Kleine Kinder die Heizelemente im müssen immer fernge- Inneren des Backofens halten werden. berühren.
 • Page 65 Sicherheitsmaßnahme ergriffen, gen, Schnee, usw. aus. um Ihre Sicherheit zu garantieren. • Die das Gerät umgebenden Ma- Da das Glas brechen kann, sollten terialien (z.B. Schränke) müssen Sie beim Reinigen vorsichtig sein, einer Temperatur von min. 100°C um Kratzer zu vermeiden. Verme- widerstehen können.
 • Page 66 längere Zeit nicht benutzen, tren- IT IHRES HAUSHALTSGERÄTS nen Sie ihn vom Netz. Der Haupts- AUFRECHT ZU ERHALTEN. tromschalter sollte dabei ausgesc- VORBEREITUNG DES EINBAUS haltet sein. Wenn Sie das Gerät UND DER VERWENDUNG nicht verwenden, drehen Sie das Dieser moderne, funktionale und prak- Gasventil zu.
 • Page 67 Kombinationsprodukt erforderliche Änderungen sowie die Maximalhöhen über der Herdplatte sind in Abbildung 1 enthalten. Dementsprechend muss sich die Dunstabzugshaube in einer Min- desthöhe von 65 cm über der Herdplat- te befinden. Wenn kein Abluftventilator vorhanden ist, muss die Höhe nicht we- niger als 70 cm betragen.
 • Page 68 derartiger Schaden ist nicht von der Garantie gedeckt. – Das Gerät ist dafür konstruiert, um mit einer Spannung von 220-240V~ betri- eben zu werden. Wenn die Spannung von dem vorgenannten Wert abweicht, Wenn der Backofen unter einem Koch- setzen Sie sich sofort mit dem autorisi- feld eingebaut wird, dann muss der erten Kundendienst in Verbindung.
 • Page 69 Ihr Gerät ist in Übereinstimmung mit den einschlägigen Sicherheitsvorschrif- Nur die Backofenlampe wird eingesc- ten in Bezug auf Elektrogeräte produ- haltet und bleibt bei allen Backfunktio- ziert. Wartungs- und Reparaturarbe- nen an. iten dürfen nur durch vom Hersteller geschulte autorisierte Servicetechniker Funktion zum Auftauen: durchgeführt werden.
 • Page 70 schnelleres Grillen und für die Abdeckung Kuchen, Nudelauflauf, Lasagne und einer größeren Oberfläche, wie das Grillen Pizza. Es wird empfohlen, den Backo- von Fleisch auf den oberen Regalen des fen für 10 Minuten vorzuheizen und es Backofens verwendet. Bürsten sie das ist am Besten, bei dieser Funktion nur Drahtgitter leicht mit Öl ein, um ein Anhaften auf einer Schiene zu backen.
 • Page 71 Der Thermostat und die Warnlampe des Backofens schaltet sich ein, das obere Heizelement und das Grillelement heizen sich auf und der Lüfter schaltet sich ein. Der Lüfter zusammen mit dem unteren Heizelement ist ideal zum Backen von Essen, wie z.B. Pizza, in kurzer Zeit. Während der Lüfter die Hitze gleichmäßig verteilt, sorgt das untere Heizelement für das Backen der Teigeinlage.
 • Page 72 4.2. NUTZUNG DER VISIO TOUCH STEUERUNG Zeiteinstellung / Time setting/Temperature Temperatureinstellung für die settings for meat probe/ Fleischsonde / Tastensperre Modus-Taste Key lock Key Mode Key Timer-Anzeige Timer display Alarm-Taste Ofenfunktions- Oven function Alarm Key Zeiteinstellungs-Taste Temperaturanzeige Temperature display Time setting Key Bildschirm display Einstellung der Uhrzeit:...
 • Page 73 Einstellung des Backzeit- sich in dieser Position befindet, benutzen Sie die Plus- und Minus-Sensoren zur Timers: Einstellung der für das zu backende Essen Diese Funktion dient der Einstellung gewünschten Backzeit. Dann Berühren einer gewünschten Backdauer. Die Sie den “M” Sensor, bis Sie das Symbol zuzubereitende Nahrung wird in den “...
 • Page 74 Wenn der Ofen in Betrieb ist und für 6 Stunden kein Einstellknopf oder Touch-Sensor berührt wird, stellt sich der Ofen automatisch ab. DE - 16...
 • Page 75 Zubehör beschädigt ist und nicht benutzt werden Das Produkt wird mit Zubehör ausgelie- kann, fordern Sie ein Ersatzteil von un- fert. Sie können auch aus anderen Qu- seren nächsten Servicecenter an. ellen beschafftes Zubehör verwenden, dieses muss jedoch hitze- und feuerfest Bratröhre sein.
 • Page 76 Entfernung katalytischen Flaches Blech Platte Das flache Blech wird zum Backen von Entfernen Sie die Schrauben G von je- Gebäck, wie Torten, verwendet. Um der emaillierten katalytischen Platte. das Blech richtig in der Röhre anzubrin- gen, legen Sie es auf eine Schiene und schieben es nach hinten.
 • Page 77 REINIGUNG UND Reinigen des Ofeninnenraums WARTUNG IHRES Sorgen Sie dafür, dass der Backofen BACKOFENS ausgesteckt ist, bevor Sie mit seiner Reinigung beginnen. Sie erhalten bei der Reinigung des Ofeninnenraums die REINIGUNG besten Ergebnisse, wenn der Backofen noch ein wenig warm ist. Wischen Sie den Backofen mit einem weichen, nach Bevor Sie mit der Reinigung Ihres Bac- jeder Verwendung in Seifenwasser ge-...
 • Page 78 REPARATUR UND portieren Sieden Ofen darin, wenn es erforderlich ist. Befolgen Sie die TRANSPORT Transporthinweise auf dem Karton. Befestigen Sie die Bestandteile des PRÜFUNGEN VOR DEM Kochfeldes auf den Kochplatten mittels BEAUFTRAGEN EINER Klebeband. REPARATUR Legen Sie ein Stück Papier zwischen die obere Abdeckung und das Koch- Wenn der Backofen nicht funktioniert: feld, packen Sie die obere Abdeckung...
 • Page 79 Уважаеми потребители, Нашата цел е да Ви предложим висококачествени продукти, които надминават Вашите очаквания. Вашият уред е произведен с помощта на модерни съоръжения и е грижливо тестван за качество. Тези инструкции са изготвени с цел да Ви помогнат да използвате Вашия уред, който е произведен с най- модерните, надеждни...
 • Page 80 Съдържание Представяне и размери на продукта Предупреждения Подготовка за монтаж и употреба Употреба Почистване и поддръжка Обслужване и транспортиране BG - 3...
 • Page 81 ПРЕДСТАВЯНЕ И РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА Панел за управление Дръжка Врата на фурната Долен нагревател (зад плочата) Горен нагревател (зад плочата) Електрически грил Вътрешно осветление Тава Релси Клапи на въздушните отверстия BG - 4...
 • Page 82 никнат. Децата не ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗО- ПАСНОСТ трябва да си играят ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ПРО- с уреда. Почистване- ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУК- то и поддръжката не ЦИИ ДОКРАЙ. ПАЗЕТЕ ГИ НА УДОБНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. бива да се осъщест- НАРЪЧНИКЪТ...
 • Page 83 • Уредът не е пригоден към смяна на круш- за употреба с външен ката се уверете, че таймер или отделна уредът е изключен. система за дистан- • ВНИМАНИЕ: По вре- ционно управление. ме на ползване на • Устройството се на- фурната...
 • Page 84 форми на приложение (напр. за виз. Опаковъчните материали комерсиални нужди или за ото- (полиетилен, телбод, стиропор пление на помещения). и т.н.) могат да окажат вредно • Не се опитвайте да повдигате въздействие върху деца. Пора- или премествате уреда, дърпай- ди това трябва да бъдат отстра- ки...
 • Page 85 ване с много високи температу- тролните прибори. ри е възможно да възникне пла- • ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕФЕКТИВ- мък. Никога не се опитвайте да НА И БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТА- гасите възпламенена мазнина ЦИЯ НА УРЕДА, ВИ ПРЕПОРЪЧ- с вода. Покрийте тенджерите и ВАМЕ...
 • Page 86 Необходимите промени в стенните шкафове и аспираторите над вграде- ния комбиниран уред, както и мини- малните височини над борда на фур- ната са показани на изображение 1. Минимално необходимо разстояние между аспиратора и готварския плот е 65 см. В случай че няма такъв, височи- ната...
 • Page 87 вреди уреда. Повреди от такъв тип не се покриват от гаранцията. – Уредът е проектиран за работа при 220-240V~. При различни от по- сочените стойности незабавно се свържете с упълномощен сервизен Ако фурната е монтирана под гот- представител. варски плот, разстоянието между гор- ния...
 • Page 88 ствие с всички указания за безопас- ност, отнасящи се за електрически ус- Функция размразяване: тройства. Действията по поддръжка Светлинните индикатори за функ- и ремонт трябва да бъдат изпълня- циониране на фурната се активират, вани единствено от квалифицирани а вентилаторът се включва. техници, обучени...
 • Page 89 както и за покриване на по-голяма на фурната и готвене само на единия повърхност, като при печене на месо. от стелажите. При нея се използват горните стелажи Функция вентилатор: на фурната. Леко намажете решетката с масло, за да предотвратите залепване С...
 • Page 90 С в е т л и н н и т е и н д и к а т о р и з а ф у н к ц и о н и р а н е н а ф у р н ат а и н...
 • Page 91 4.2. УПОТРЕБА НА СЕНЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ VISIO Настройване на часа / Time setting/Temperature настройка на датчика за settings for meat probe/ измерване температурата Бутон Режим Key lock Key Mode Key Дисплей на таймера на месото / заключване на Timer display бутоните Бутон...
 • Page 92 Н а с т р о й в а н е намира в това положение. След това времетраенето за готвене: докоснете неколкократно сензорен бутон “M”, докато върху дисплея се появи Тази функция се използва за готвене символът за времетраене “ >| ”. Точният във...
 • Page 93 В случай че панелът за управление бъде активиран и никой от бутоните не бъде натиснат в продължение на 6 часа по време на работа на фурната, при изтичане на този период фурната се изключва. BG - 16...
 • Page 94 Аксесоари фурна разполага с грил с газов нагре- вател, но предпазният капак липсва Заедно с продуктът са предоставе- или е повреден и не може да бъде ни и аксесоари. Можете да използ- използван, поискайте такъв от вате и аксесоари, закупени от други най-близкия...
 • Page 95 като плодови пити и др. подобни. Сложете тавата върху релсите и я бутнете навътре. Дълбока тава Използва се за приготвяне на яхнии. Сложете тавата върху релсите и я бутнете навътре. Изваждане на решетъчния стелаж Издърпайте го, както е показано на изображението.
 • Page 96 ПОЧИСТВАНЕ И ПОД- Каталитичните емайлирани пане- ли на продукта отзад и отстрани на ДРЪЖКА НА ФУРНАТА вътрешната рамка не се нуждаят от почистване. Въпреки това, в зависи- ПОЧИСТВАНЕ мост от честотата на използване, се препоръчва след известен период от време да бъдат подменени. Преди...
 • Page 97 ОБСЛУЖВНЕ И ТРАНС- транспортирайте в нея. Спазвайте символите за транспортиране върху ПОРТИРАНЕ опаковката. Залепете горните части на фурната, както и решетките за на- ПРЕДИ ДА ПОТЪРСИТЕ СЕР- гревателните панели. ВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ Поставете хартия между горното по- критие и нагревателния панел, по- Фурната...
 • Page 98 Vážený zákazníku, naším cílem je nabídnout vám vysoce kvalitní produkty, které překročí vaše očekávání. Váš spotřebič je vyroben v moderních závodech a jeho kvalita je pečlivě testována. Tento návod je připraven tak, aby vám pomohl s použitím vašeho spotřebiče, který byl vyroben za použití nejnovějších technologií. Před použitím spotřebiče si pečlivě...
 • Page 99 Obsah Prezentace a velikost produktu Varování Příprava k instalaci a použití Použití trouby Čištění a údržba vašeho produktu Servis a přeprava CZ - 3...
 • Page 100 PREZENTACE A VELIKOST PRODUKTU Ovládací panel Rukojeť Dveře trouby Spodní topný prvek (pod deskou) Horní topný prvek (za deskou) Drátěná police Světlo v troubě Zásobník Přihrádky Závěrky odsávání CZ - 4...
 • Page 101 nebezpečí. Děti si BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ se zařízením nesmí TYTO POKYNY PŘEČTĚTE PEČLIVĚ JEŠTĚ NEŽ ZAČNETE hrát. Čištění a údržba SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT A UCHOVEJTE nesmí být prováděny JE NA PRAKTICKÉM MÍSTĚ, KDE JE V PŘÍPADĚ POTŘEBY NALEZNETE. dětmi bez dohledu dospělé osoby. TENTO NÁVOD POUŽITÍ...
 • Page 102 nebo samostatného úrazu elektrickým dálkového ovládání. proudem. • Během použití se • UPOZORNĚNÍ: Při spotřebič zahřeje. vaření nebo grilování Dávejte pozor, abyste se mohou přístupné se nedotkli topných části zahřát. Malé děti prvků. udržujte mimo dosah. • Během použití se •...
 • Page 103 • K zajištění vaší bezpečnosti je atmosférickými vlivy. Nevystavujte ho slunci, dešti, sněhu, atd. třeba přijmout veškerá možná bezpečnostní opatření. Vzhledem • Materiály obklopující spotřebič k tomu, že se sklo může rozbít, (skříň) musí dokázat vydržet tep- musíte dávat během čištění pozor, lotu minimálně...
 • Page 104 • Když se spotřebič nepoužívá, vždy uba vyrobená z nejkvalitnějších částí zkontrolujte, zda jsou ovládací a materiálů splní vaše potřeby, a to tlačítka nastavená do pozice "0" ve všech ohledech. Abyste dosáhli (stop). požadovaných výsledků a v budouc- • Lišty se při vysunutí nakloní. Dejte nosti nedošlo k žádným problémům, pozor, abyste nerozlili horkou ka- přečtěte si návod.
 • Page 105 Proveďte nutné změny na okolních skříňkách, stejně tak dodržte minimální výšku od plotny, jak je znázorněno na Obr. 1. Odsávací ventilátor musí mít minimální výšku 65 cm od plotny. V případě, že nemáte žádný odsávací ventilátor, výška nesmí být nižší než 70 cm.
 • Page 106 záruka. – Spotřebič je navržený k zapojení v ok- ruhu 220-240V~, v případě jiných hod- not okamžitě kontaktujte autorizovaný servis. Je-li trouba nainstalovaná pod plot- – Výrobce prohlašuje, že nenese nou, vzdálenost mezi pracovní ploc- žádnou zodpovědnost za škodu hou a horním panelem trouby musí a ztrátu jakékoli povahy vyplývající...
 • Page 107 Údržba a opravy musí provést pou- rolky trouby, spustí se ventilátor. ze technici autorizovaného servisu Chcete-li použít funkci rozmrazování, vyškolení výrobcem. Instalace a opravy dejte zmražené jídlo do trouby na třetí provedené bez dodržení pravidel mo- poličku odspodu. Doporučuje se, aby- hou být nebezpečné.
 • Page 108 Použijte horní poličky v troubě. Drátěnou grilovací účinek. Doporučujeme, abyste mřížku lehce potřete olejem, aby se na ni troubu předehřívali zhruba 10 minut. nepřichytilo jídlo - to umístěte doprostřed mřížky. Dolů umístěte plech, který zachytí kapky oleje nebo tuku. Doporučujeme, Funkce Gril: abyste troubu předehřívali zhruba 10 minut.
 • Page 109 4.2. JAK POUŽÍVAT OVLÁDACÍ JEDNOTKU VISIO Nastavení času/Nastavení Time setting/Temperature teploty pro sondu na maso/ settings for meat probe/ Zámek tlačítek Tlačítko režimu Key lock Key Mode Key Displej časovače Timer display Tlačítko alarmu Funkce trouby Oven function Alarm Key Tlačítko nastavení...
 • Page 110 Nastavení délky času vaření. tlačítek plus a mínus. Potom stiskněte “M”, dokud se nezobrazí symbol “ >| ”. Tato funkce se používá k vaření Zahájí se odpočet času s přidanou dobou v požadovaném časovém rozsahu. vaření. Zatímco je časovač v požadované Potraviny, které...
 • Page 111 CZ - 15...
 • Page 112 Příslušenství a nelze ho použít, požádejte v nejbližším servisním centru o náhradní díl. Produkt se dodává s příslušenstvím. Rovněž můžete použít příslušenství, Otvor trouby které koupíte z jiných zdrojů, ale musí být teplu vzdorné. Rovněž můžete 5. Přihrádka použít skleněné nádobí, formy na 5.
 • Page 113 a zcela dozadu. Hluboký plech Hluboký plech se používá k pečení dušeného masa. Abyste ho do trouby umístili správně, zasuňte ho do držáků a zcela dozadu. Vyjmutí drátěného roštu Za drátěný rošt zatáhněte jak je znázorněno na obrázku. Po uvolnění ho zdvihněte.
 • Page 114 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VAŠÍ zadních a bočních stěn vnitřního rámu. Nicméně, v závislosti na použití se TROUBY doporučuje, abyste je po určitém čase vyměnili. ČIŠTĚNÍ ÚDRŽBA Než s čištěním trouby začněte, ujistěte se, zda je veškeré ovládání vypnuto a Výměna světla v troubě zda váš...
 • Page 115 SERVIS A PŘEPRAVA Do přední části krytu přilepte kartón nebo papír, stejně tak na vnitřní část skla a vyjměte drátěnou mřížku a CO JE TŘEBA UDĚLAT, NEŽ pekáče z trouby, aby nedošlo k jejímu BUDETE KONTAKTOVAT poškození během přepravy. Kryt SERVIS trouby rovněž...
 • Page 116 Service & Support Visit Our Website sharphomeappliances.com...