Bezpečnostné Pokyny - AEG ML 3 Instructions For Use Manual

Vehicle multilight
Hide thumbs

Advertisement

ÚVOD
Pri používaní tohto výrobku rešpektujte pokyny uvedené v tomto
návode na obsluhu. Všetky podklady odovzdajte
aj iným užívateľom.
Obrázky nemusia celkom korešpondovať s reálnym výrobkom. Zmeny slúžia-
ce technickému pokroku vyhradené. Dekorácia nie je súčasťou produktu.
Obsah
Automobilová multilampa ML 3
12 V automobilový nabíjací kábel
230 V nabíjačka
návod na obsluhu
Nôž na pásy
Bezprostredne po vybalení prosím skontrolujte obsah dodávky. Skontrolujte
prístroj ako i všetky časti ohľadom možných poškodení. Defektný prístroj
alebo poškodené časti nepoužívajte.
BEZPEČ NOSTNÉ POKYNY
Výstražné upozornenie!
Nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia detí!
Deti nie sú schopné rozoznať nebezpečenstvá prameniace z
manipulácie s výrobkom! Nebezpečenstvo ohrozenia
života udusením a obesením!
Deťom nedovoľte hrať sa s obalovým materiálom a s výrobkom.
Nebezpečenstvo ohrozenia života! Poškodený 230 V nabíjací sieťový
zdroj môže človeka usmrtiť. Poškodený nabíjací sieťový zdroj nepoužite.
Nebezpečenstvo ohrozenia života! 230 V nabíjací sieťový zdroj nikdy
nezasúvajte do zásuvky, ani ho zo zásuvky nevyťahujte vlhkými alebo
mokrými rukami.
Nebezpečenstvo ohrozenia života! Nikdy neťahajte za kábel 230 V nabí-
jacieho sieťového zdroja. Zo zásuvky ho vytiahnite vždy len uchopením
SK
43

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG ML 3

Table of Contents