Download Table of Contents Print this page

AEG ML 3 Instructions For Use Manual

Vehicle multilight

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6

Quick Links

DE
KFZ-MULTILEUCHTE ML 3
GB
VEHICLE ML 3 MULTILIGHT
FR
LAMPE MULTIFONCTIONS POUR VÉHICULE ML 3
IT
LAMPADA MULTIFUNZIONE PER AUTO ML 3
CZ
MULTIFUNKČNÍ SVÍTILNA ML 3
PRO MOTOROVÁ VOZIDLA
AUTOMOBILOVÁ MULTILAMPA ML 3
SK
MULTILEUCHTE
BEDIENUNGSANLEITUNG 3
INSTRUCTIONS FOR USE 11
MODE D'EMPLOI
MANUALE D'ISTRUZIONI 27
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
KFZ-
ML 3
19
35
43
97193

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG ML 3

 • Page 1 KFZ-MULTILEUCHTE ML 3 BEDIENUNGSANLEITUNG 3 VEHICLE ML 3 MULTILIGHT INSTRUCTIONS FOR USE 11 LAMPE MULTIFONCTIONS POUR VÉHICULE ML 3 MODE D’EMPLOI LAMPADA MULTIFUNZIONE PER AUTO ML 3 MANUALE D’ISTRUZIONI 27 MULTIFUNKČNÍ SVÍTILNA ML 3 NÁVOD K OBSLUZE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA AUTOMOBILOVÁ MULTILAMPA ML 3 NÁVOD NA OBSLUHU 97193...
 • Page 2 Beachten Sie diese Bedienungsanleitung bei der Verwendung des Produkts. Geben Sie alle Unterlagen auch an andere Benutzer weiter. Abbildungen können geringfügig vom Produkt abweichen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Dekoration nicht enthalten. Lieferumfang ▪ Kfz-Multileuchte ML 3 ▪ 12 V Kfz-Ladekabel ▪ 230 V Ladenetzteil ▪...
 • Page 3 ▪ PRODUKTBESCHREIBUNG Brandgefahr! Verschütten Sie nie Flüssigkeiten über elektrische Geräte. Es besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags. Ziehen Sie sofort das 230 V Ladenetzteil aus der Netzsteckdose, wenn Flüssigkeit verschüttet wurde. Ver- wenden Sie die Kfz-Multileuchte nicht und ziehen Sie Fachpersonal zu Rate. Einsatzbereich und Leistungsmerkmale ▪...
 • Page 4 VERwENDUNG Produktübersicht Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Aufladen Laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Akku vollständig auf. Anschließend ist die Kfz-Multileuchte betriebsbereit. 1. Abdeckung [2] entfernen. 2. Gewünschtes Ladekabel in die Ladebuchse [9] der Kfz-Multileuchte stecken. 3.
 • Page 5: Wartung Und Service

  Technische Daten Hinweis: Durch Einstecken des Ladekabels in die Ladebuchse [9] wird die Kfz-Multileuchte sofort Leuchtmittel Power LED ausgeschaltet. Sobald das Ladekabel wieder ausgesteckt wird, geht die Kfz-Multileuchte Stromversorgung Akku (NiMH) / 3,6 V / 800 mAh in den zuletzt gewählten Funktionszustand zurück (Scheinwerfer, Leseleuchte oder warnblinkleuchte).
 • Page 6: Safety Information

  Include all documentation when transferring the product to other users. Images may slightly deviate from the actual product. Subject to change in the interest of technical advances. Decorations not included. Contents ▪ Vehicle ML 3 Multilight ▪ 12 V vehicle charging cable ▪ 230 V charging unit ▪...
 • Page 7: Product Description

  PRODUCT DESCRIPTION mains if liquid has been spilt. Do not use the Vehicle Multilight and request assistance from specialist staff. ▪ Fire risk! Remove the charging unit from the mains when the Vehicle Multilight is fully charged or is not required for use. Area of application and performance features ▪...
 • Page 8 Product Overview Please check the re every use for possible damage. Never use a damaged product. Charging Charge the battery fully before initial use. when the battery is completely charged, the Vehicle Multilight is ready to use. 1. Remove the Covering [2]. 2.
 • Page 9: Maintenance And Service

  Technical Data Note: Plugging the Charging cable into the Charging socket [9] will automatically switch Illuminant Power LED off the Vehicle Multilight. As soon as the Charging cable is unplugged, the Vehicle Energy supply Rechargeable battery (NiMH) / 3.6 V / 800 mAh Multilight will return to the state in which it was last active (Headlamp, Reading light or Flashing warning light).
 • Page 10: Volume De Livraison

  Les illustrations peuvent dériver légèrement du produit. Sous réserve de modi- fications dues au développement technique. Décoration non fournie. Volume de livraison ▪ Lampe multifonctions pour véhicule ML 3 ▪ câble chargeur de voiture de 12 V ▪ bloc de recharge de 230 V ▪...
 • Page 11: Description Du Produit

  ▪ DESCRIPTION DU PRODUIT Risque d’incendie ! Ne jamais renverser de liquide sur un appareil électrique. Ceci peut provoquer un incendie ou un choc. Retirer immédiatement le bloc d’alimentation 230 V de la prise, si du liquide a été renversé. Ne pas utiliser la lampe multifonc- tions et demandez l’avis d’un spécialiste.
 • Page 12: Aperçu Du Produit

  UTILISATION Aperçu du produit Vérifiez si le produit présente des dommages avant chaque utilisation Ne pas utiliser un produit endommagé. Rechargement Avant la première utilisation, recharger complètement la batterie. Votre lampe multifonc- tions est alors prête à être utilisée. 1. Enlever le capuchon [2]. 2.
 • Page 13: Maintenance Et Service

  Données techniques Conseil : La lampe multifonctions s’éteint quand vous branchez le câble de rechargement dans Source d’éclairage Power LED la prise de rechargement [9]. Dès que vous débranchez le câble de rechargement, la Alimentation électrique Batterie (NiMH) / 3,6 V / 800 mAh lampe multifonctions revient à...
 • Page 14: Indicazioni Di Sicurezza

  Le immagini possono differire lievemente rispetto al prodotto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche che servano allo sviluppo tecnologico. Decorazione non inclusa. Fornitura ▪ Lampada multifunzione per auto ML 3 ▪ cavo di ricarica auto 12 V ▪ caricabatterie 230 V ▪...
 • Page 15: Descrizione Del Prodotto

  ▪ DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Pericolo d’incendio! Non versare liquidi sugli apparecchi elettrici. Ciò potrebbe causare pericolo d’incendio o di scariche elettriche Nel caso in cui venissero versati dei liquidi sconnettere immediatamente il caricabatterie da 230 V dalla presa di rete. In tal caso non utilizzare la luce multifunzione per auto e rivolgersi a personale Campo d’impiego e caratteristiche specializzato.
 • Page 16: Panoramica Del Prodotto

  UTILIZZO Panoramica del prodotto Controllare eventuali guasti del prodotto prima di ogni utilizzo. Non utilizzare prodotti danneggiati. Caricamento Prima del primo utilizzo caricare completamente la batteria. La lampada multifunzione per auto sarà poi pronta all’uso. 1. Togliere il coperchio [2]. 2.
 • Page 17: Dati Tecnici

  Spegnere il lampeggiatore di emergenza/la lampada da lettura: Dati tecnici 1. Togliere il coperchio [2]. Fonte luminosa Power LED 2. Portare l’interruttore ON/OFF [11] in posizione 0. Alimentazione Batteria (NiMH) / 3,6 V / 800 mAh 3. Riposizionare il coperchio [2]. Caricabatterie 230V Tensione in ingresso: 230 V AC / 50 Hz / 3,6 w max.
 • Page 18: Bezpečnostní Upozornění

  NÁVOD Při používání výrobku mějte prosím na paměti tento návod. Předejte všechny podklady i dalšímu uživateli. Vyobrazení se mo- hou nepatrně od výrobku odlišovat. Změny, které slouží technickému pokroku, jsou vyhrazeny. Obsah dodávky ▪ Multifunkční svítilna ML 3 pro motorová vozidla ▪ nabíjecí kabel na 12 V pro nabíjení v autě ▪ nabíjecí síťový adaptér na 230 V ▪ návod k obsluze ▪ Řezač bezpečnostních pásů Zkontrolujte ihned po rozbalení dodávky její obsah. Kontrolujte artikl a všechny jeho díly, jestli nejsou poškozené. Neuvádějte do provozu vadný artikl nebo artikl s vadnými díly. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Výstraha! Nebezpečí na životě a nehodě u dětí! Děti nemohou nebezpečí, která výrobkem vznikají, rozeznat! Nebezpečí udušení a uškrcení! Nenechte děti hrát si s obalem a výrobkem. ▪ Nebezpečí ohrožení života! Poškozený síťový adaptér 230 V pro nabíjení může způsobit smrtelný zásah elektrickým proudem. Poškozený síťový adaptér dále nepoužívejte. ▪ Nebezpečí ohrožení života! Nepřipojujte síťový adaptér vlhkýma nebo mokrýma rukama do přívodu elektrického proudu s napětím 230 V. ▪ Nebezpečí ohrožení života! Nevytahujte nikdy nabíjecí síťový adaptér ze sítě za přívodní kabel. Při odpojování ze zásuvky ho uchopte jen za jeho těleso. V opačném případě může dojít k poškození kabelu a zasažení elektrickým proudem.
 • Page 19: Popis Výrobku

  ▪ POPIS VÝROBKU Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte multifunkční svítilnu ve výbušném prostředí (např. kde se nacházejí hořlavé plyny, prach, výpary z rozpouštědel). ▪ Nebezpečí požáru! Zabraňte polití kapalinami. Hrozí nebezpečí požáru Oblast použití a technické vlastnosti nebo zásahu elektrickým proudem. Jestliže dojde k polití přístroje Multifunkční svítilna je praktickým pomocníkem při práci nebo závadách kapalinou, vytáhněte ihned síťový adaptér 230 V ze zásuvky. Multifunkční na autě, je použitelná i ve volném čase. Intenzita světla multifunkční svítilny svítilnu dále nepoužívejte a konzultujte odborníka. je vhodná pro normální osvětlení při mobilním použití. Jiné použití, než ▪ Nebezpečí požáru! Vytahujte vždy síťový adaptér ze zásuvky, jestliže použití k určenému účelu, může vést k zániku záruky. multifunkční svítilnu nepoužíváte nebo jestliže je úplně nabitá. ▪ Nebezpečí požáru! Přerušte používání svítilny, jestliže je viditelný kouř Základní technické vlastnosti: ▪ nebo cítit neobvyklý zápach. 3 funkce v jednom přístroji: ruční reflektor - blikající výstražné světlo - ▪ Nebezpečí požáru! Multifunkční svítilna se smí nabíjet jen pomocí světlo na čtení ▪ dodaného síťového adaptéru ze zásuvky s napětím 230 V a frekvencí 50 technologie s LED pro vysokou intenzitu světla při nízké spotřebě energie ▪ Hz nebo přes nabíjecí kabel v motorových vozidlech s napětím 12 V z akumulátor umožňuje mobilní použití nezávislé na zásuvce a kabelu ▪ odpovídající zásuvky.
 • Page 20 POUŽITÍ Popis výrobku Kontrolujte výrobek před každým použitím, jestli není poškozený. Nepouží- vejte poškozený výrobek. Nabíjení Před prvním použitím svítilny nejdříve úplně nabijte akumulátor. Poté je multifunkční svítilna provozuschopná. 1. Sejmout kryt [2]. 2. Připojit zvolený kabel do nabíjecí zdířky [9] multifunkční svítilny. 3. Připojit síťový adaptér na 230 V [13] do zásuvky přívodu elektrického proudu nebo nabíjecí kabel [12] na nabíjení v motorových vozidlech do zásuvky s napětím 12 V v motorovém vozidle. 4. Po nabití akumulátoru odpojit nabíjecí kabel (dbejte na stav kontrolky nabíjení [10]). Pozor: dlouhé nabíjení přes zásuvku na 12 V v motorovém vozidle vybíjí baterii vozidla! 5. Nasadit kryt [2]. Červená nabíjecí kontrolka [10]: ▪ svítí po dobu nabíjení akumulátoru ▪ zhasne po ukončení nabíjení, akumulátor je plně nabitý Zapínání a vypínání reflektoru: Stisknout vypínač [5] na rukojeti. Zapnutí světla na čtení: Sejmout kryt [2]. Vypínač [11] zatlačit do polohy II. Nasadit kryt [2]. 1. Reflektor 10. Kontrolka nabíjení...
 • Page 21: Údržba A Servis

  Vypnutí světla na čtení a výstražného blikajícího světla: Technické údaje 1. Sejmout kryt [2]. Osvětlovací prostředek power LED 2. Vypínač [11] zatlačit do polohy 0. Napájení proudem akumulátor (NiMH) / 3,6 V / 800 mAh 3. Nasadit kryt [2]. Nabíjecí síťový adaptér vstupní napětí: 230 V AC / 50 Hz / 3,6 W Poznámka: na 230 V maximálně Po připojení nabíjecího kabelu do nabíjecí zdířky [9] se multifunkční svítilna výstupní napětí: 6 V DC / 300 mA ihned vypíná. Po odpojení nabíjecího kabelu se vrací multifunkční svítilna do Nabíjecí kabel pro vstupní napětí: 12 V DC původně navolené funkce (reflektor, světlo na čtení nebo výstražné blikající motorová vozidla s světlo). napětím 12 V Naklápění rukojeti Doba nabíjení maximálně 7 hodin Pro optimální manipulaci a pro místo šetřící uchovávání je možné naklopit rukojeť multifunkční svítilny [4] do dvou poloh. Doba svícení...
 • Page 22: Bezpečnostné Pokyny

  ÚVOD Pri používaní tohto výrobku rešpektujte pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu. Všetky podklady odovzdajte aj iným užívateľom. Obrázky nemusia celkom korešpondovať s reálnym výrobkom. Zmeny slúžia- ce technickému pokroku vyhradené. Dekorácia nie je súčasťou produktu. Obsah ▪ Automobilová multilampa ML 3 ▪ 12 V automobilový nabíjací kábel ▪ 230 V nabíjačka ▪ návod na obsluhu ▪ Nôž na pásy Bezprostredne po vybalení prosím skontrolujte obsah dodávky. Skontrolujte prístroj ako i všetky časti ohľadom možných poškodení. Defektný prístroj alebo poškodené časti nepoužívajte. BEZPEČ NOSTNÉ POKYNY Výstražné upozornenie! Nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia detí! Deti nie sú schopné rozoznať nebezpečenstvá prameniace z manipulácie s výrobkom! Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením a obesením! Deťom nedovoľte hrať sa s obalovým materiálom a s výrobkom. ▪ Nebezpečenstvo ohrozenia života! Poškodený 230 V nabíjací sieťový zdroj môže človeka usmrtiť. Poškodený nabíjací sieťový zdroj nepoužite. ▪ Nebezpečenstvo ohrozenia života! 230 V nabíjací sieťový zdroj nikdy nezasúvajte do zásuvky, ani ho zo zásuvky nevyťahujte vlhkými alebo mokrými rukami. ▪ Nebezpečenstvo ohrozenia života! Nikdy neťahajte za kábel 230 V nabí- jacieho sieťového zdroja. Zo zásuvky ho vytiahnite vždy len uchopením...
 • Page 23: Popis Produktu

  POPIS PRODUKTU za kryt. Kábel by sa mohol poškodiť a navyše vzniká riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. ▪ Nebezpečenstvo explózie! Automobilovú multilampu nepoužívajte v prostredí ohrozenom explóziami (napr. prašné prostredie, s výskytom Oblasť použitia a výkonové charakteristiky zápalných plynov, výparov rozpúšťadiel). Automobilová multilampa je praktickým pomocníkom pri práci na aute, pri ▪ Nebezpečenstvo vzniku požiaru! Na elektrické prístroje nikdy nerozlejte poruche a vo voľnom čase. Automobilová multilampa je mobilná a vďaka jej kvapaliny. V opačnom prípade hrozí riziko vzniku požiaru a zasiahnutia svetelnému výkonu je možné použiť ju na osvetlenie pri rôznych činnostiach. elektrickým prúdom. Ak sa na 230 V nabíjací sieťový zdroj vyleje kvapa- Na iné účely sa nesmie použiť, v takýchto prípadoch zaniká záruka. lina, okamžite ho vytiahnite zo zásuvky. Lampu nepoužite a poraďte sa z odborníkom. Hlavné výkonové charakteristiky sú: ▪ ▪ Nebezpečenstvo vzniku požiaru! Keď je automobilová multilampa nabitá, 3 v1 lampe: ručný reflektor - varovné prerušované svetlo - lampa na alebo keď sa nepoužíva, nabíjací sieťový zdroj vytiahnite zo zásuvky. čítanie ▪ ▪ Nebezpečenstvo vzniku požiaru! Automobilovú multilampu ihneď LED technológia zaručujúca vysokú svetelnú účinnosť pri nízkej spotrebe odložte, ak sa z nej dymí, alebo ak zacítite nezvyčajný zápach. energie ▪ ▪ Nebezpečenstvo vzniku požiaru! Automobilová multilampa sa smie Mobilné použitie vďaka batérii bez použitia kábla a elektrickej zásuvky ▪...
 • Page 24 POUŽITIE Prehľad častí produktu Produkt pred každým použitím skontrolujte, produkt nesmie byť poškodený. Poškodený produkt nepoužite. Nabitie Batériu úplne nabite ešte pred prvým použitím lampy. Lampu môžete potom používať. 1. Odstráňte kryt [2]. 2. Do nabíjacej zdierky [9] zasuňte požadovaný kábel automobilovej multi- lampy. 3. 230 V nabíjací sieťový zdroj [13] zapojte do elektrickej zásuvky, alebo automobilový nabíjací kábel [12] zasuňte do 12 V zásuvky v automobile. 4. Keď je batéria úplne nabitá, nabíjací kábel odpojte (sledujte kontrolku nabíjania [10]). Upozornenie: Dlhším nabíjaním z 12 V zásuvky automobilu sa vybíja autobatéria! 5. Nasaďte kryt [2]. Kontrolka nabitia [10] (červená): ▪ Svieti počas nabíjania batérie ▪ Zhasne po ukončení nabíjania a úplnom nabití batérie. Reflektor zapnúť/vypnúť: Stlačte vypínač Zap/Vyp [5] na rukoväti [4]. Lampu na čítanie zapnúť: Odstráňte kryt [2]. Vypínač Zap/Vyp [11] stlačte do polohy II. Nasaďte kryt [2]. 1. Reflektor 8. Odkladacia priehradka Varovné...
 • Page 25: Údržba A Oprava

  Lampu na čítanie/varovné prerušované svetlo vypnúť: Technické údaje 1. Odstráňte kryt [2]. Svietiace médium LED zdroj 2. Vypínač Zap/Vyp [11] stlačte do polohy 0. Napájanie Batéria (NiMH) / 3,6 V / 800 mAh 3. Nasaďte kryt [2]. 230 V nabíjací sieťový Vstupné napätie: 230 V striedavý prúd / 50 Hz / Upozornenie: zdroj 3,6 W max. Zasunutím nabíjacieho kábla do nabíjacej zdierky [9] sa automobilová Výstupné napätie: 6 V jednosmerný prúd / 300 multilampa okamžite vypne. Len čo sa nabíjací kábel opäť vytiahne, lampa sa vráti do naposledy zvoleného režimu (reflektor, lampa na čítanie alebo 12 V automobilový Vstupné napätie: 12 V jednosmerný prúd varovné prerušované svetlo). nabíjací kábel Rukoväť vyklopiť Nabíjací čas max. 7 hod. Rukoväť [4] je možné vyklopiť do dvoch polôh, tým sa zlepší manipulácia a lampa sa dá ľahšie uskladniť. Doba svietenia do 3 hod. 1. Stlačte aretačný gombík [3]. Upozornenie: Pri veľmi nízkych teplotách (pod 2. Rukoväť otočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek a pritom 0 °C) klesá kapacita batérie. Doba svietenia sa...
 • Page 26 CH-8112 Otelfingen ▪ SPA Systems s.r.o. Pod Višňovkou 1661 / 37 140 00 Praha 4-Krč Česká republika ▪ ▪ www.aeg-automotive.com AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ) Stand der Informationen: 1 / 2012 Ident.-No.: 4038373971937 ▪...

Table of Contents