Popis Výrobku - AEG ML 3 Instructions For Use Manual

Vehicle multilight
Hide thumbs

Advertisement

36
Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte multifunkční svítilnu ve výbušném
prostředí (např. kde se nacházejí hořlavé plyny, prach, výpary z
rozpouštědel).
Nebezpečí požáru! Zabraňte polití kapalinami. Hrozí nebezpečí požáru
nebo zásahu elektrickým proudem. Jestliže dojde k polití přístroje
kapalinou, vytáhněte ihned síťový adaptér 230 V ze zásuvky. Multifunkční
svítilnu dále nepoužívejte a konzultujte odborníka.
Nebezpečí požáru! Vytahujte vždy síťový adaptér ze zásuvky, jestliže
multifunkční svítilnu nepoužíváte nebo jestliže je úplně nabitá.
Nebezpečí požáru! Přerušte používání svítilny, jestliže je viditelný kouř
nebo cítit neobvyklý zápach.
Nebezpečí požáru! Multifunkční svítilna se smí nabíjet jen pomocí
dodaného síťového adaptéru ze zásuvky s napětím 230 V a frekvencí 50
Hz nebo přes nabíjecí kabel v motorových vozidlech s napětím 12 V z
odpovídající zásuvky.
Nebezpečí zranění a nehody! Při přepravě multifunkční svítilny ve vozidle
dbejte na její bezpečné umístění v zavazadlovém prostoru nebo na vhod-
ném místě tak, aby se nemohla samovolně pohybovat.
Nebezpečí zranění! Nedívejte se přímo do světelného paprsku, nesviťte
ostatním osobám do očí. Hrozí nebezpečí oslnění nebo poranění oční
sítnice.
Nebezpečí zranění! Multifunkční svítilnu nerozebírejte, neměňte její
konstrukci, nemanipulujte její zapojení ani ji nerozebírejte. V opačném
případě hrozí nebezpečí zranění.
Pozor! Multifunkční svítilna není vodotěsná ani není vhodná k používání
ve vlhkém prostředí.
Nebezpečí zranění! Neházejte akumulátor do ohně ani ho nevystavujte
extrémnímu horku. Akumulátor může prasknout nebo vybuchnout.
Nebezpečí zranění! Z poškozeného akumulátoru mohou unikat žíravé
výpary nebo tekutiny. Zajistěte ihned dostatečné větrání a omyjte
postižená místa pokožky vodou a mýdlem. Akumulátor a multifunkční
svítilnu nechte zkontrolovat odborníkem.
POPIS VÝROBKU
Oblast použití a technické vlastnosti
Multifunkční svítilna je praktickým pomocníkem při práci nebo závadách
na autě, je použitelná i ve volném čase. Intenzita světla multifunkční svítilny
je vhodná pro normální osvětlení při mobilním použití. Jiné použití, než
použití k určenému účelu, může vést k zániku záruky.
Základní technické vlastnosti:
3 funkce v jednom přístroji: ruční reflektor - blikající výstražné světlo -
světlo na čtení
technologie s LED pro vysokou intenzitu světla při nízké spotřebě energie
akumulátor umožňuje mobilní použití nezávislé na zásuvce a kabelu
včetně nabíjecích kabelů pro nabíjení doma i ve vozidle
nastavitelná rukojeť
praktická přihrádka na příslušenství
příruční velikost
včetně řezače bezpečnostních pásů pro vyprošťování osob při nouzové
situaci
Příslušenství: řezač bezpečnostních pásů
řezač bezpečnostních pásů není hračka a je nevhodný pro děti.
zlomený nebo horkem deformovaný řezač dále nepoužívejte. Obnažený
nůž může způsobit těžká zranění.
Oblasti použití:
na rychlé rozříznutí
bezpečnostních pásů a částí
oděvu postižených osob při
nehodě
na rozříznutí jiných látek jako tex-
tilu, obvazu, fólie nebo upínacích
pásů.
CZ
37

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG ML 3

Table of Contents