Download Print this page

Advertisement

Angle Grinder
GB
Kotni brusilnik
SI
Lëmues këndesh
AL
Ъглошлайф
BG
Kutna brusilica
HR
Аголна брусилка
MK
Polizor unghiular
RO
Угаона брусилица
RS
Угловая шлифмашина
RUS
Кутова шліфувальна машина
UA
9561CR
9561CVR
9562CR
9562CVR
9564CR
9564CVR
9565CR
9565CVR
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1

Advertisement

   Summary of Contents for Makita 9561CR

 • Page 1

  РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Kutna brusilica PRIRUČNIK S UPUTAMA Аголна брусилка УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Угаона брусилица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Угловая шлифмашина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Кутова шліфувальна машина ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR...

 • Page 2

  007358 007359 009461 007360 009416 001046 009419 002980 002981 010511 007363 010570...

 • Page 3

  005259 005260 005261 007364 014103 005262 009417 010855...

 • Page 4

  ENG905-1 determined according to EN60745: Noise typical A-weighted noise level determined Model 9561CR,9561CVR, 9562CR,9562CVR according to EN60745: Work mode : surface grinding with normal side Model grip 9561CR,9561CVR,9562CR,9562CVR,9564CR, Vibration emission (a ) : 8.5 m/s h,AG 9564CVR Uncertainty (K) : 1.5 m/s...

 • Page 5

  ) : 2.5 m/s or less EC Declaration of Conformity h,DS Uncertainty (K) : 1.5 m/s Makita declares that the following Machine(s): Designation of Machine: Model 9564CR,9564CVR Angle Grinder Work mode : surface grinding with normal side grip Model No./ Type: Vibration emission (a ) : 8.0 m/s...

 • Page 6

  Do not use accessories which are not Position the cord clear of the spinning specifically designed and recommended by accessory. If you lose control, the cord may be tool manufacturer. Just because the cut or snagged and your hand or arm may be accessory can be attached to your power tool, it pulled into the spinning accessory.

 • Page 7

  e) Do not attach a saw chain woodcarving d) Do not restart the cutting operation in the blade or toothed saw blade. Such blades create workpiece. Let the wheel reach full speed and frequent kickback and loss of control. carefully re-enter the cut. The wheel may bind, Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive walk up or kickback if the power tool is restarted in Cutting-Off Operations:...

 • Page 8

  Indication lamp For Models 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR, 9565CVR SAVE THESE INSTRUCTIONS. Fig.3 For Models 9561CR, 9562CR, 9564CR, 9565CR WARNING: Fig.4 DO NOT let comfort or familiarity with product The indication lamp lights up green when the tool is plugged.

 • Page 9

  Mount the wheel guard with the protrusion on the wheel Number (R.P.M.) guard band aligned with the notch on the bearing box. 2,800 Then rotate the wheel guard around 180 degrees 4,000 counterclockwise. Be sure to tighten the screw securely. 6,500 9,000 remove...

 • Page 10

  Installing or removing dust cover attachment Fig.17 (Optional accessory) Operation with wire cup brush / wire bevel brush (optional accessory) WARNING: Always be sure that the tool is switched off and • CAUTION: unplugged before installing or removing the dust Check operation of brush by running tool with no •...

 • Page 11

  Operation with abrasive cut-off / diamond wheel (optional accessory) Fig.19 The direction for mounting the lock nut and the inner flange varies by wheel thickness. Refer to the table below. 100 mm (4") Abrasive cut-off wheel Diamond wheel Thickness: Less than 4 mm (5/32") Thickness: 4 mm (5/32") or more Thickness: Less than 4 mm (5/32") Thickness: 4 mm (5/32") or more...

 • Page 12

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Wheel guard (wheel cover) For depressed center • wheel / multi disc Wheel guard (wheel cover) For abrasive cut-off •...

 • Page 13

  Vibracije ENG905-1 Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh osi) po Hrup EN60745: Tipični, z A ocenjeni vrednosti hrupa glede na EN60745: Model 9561CR,9561CVR, 9562CR,9562CVR Model 9561CR,9561CVR,9562CR,9562CVR,9564CR, Način dela: brušenje površin z uporabo običajnega 9564CVR stranskega držala Oddajanje tresljajev (a...

 • Page 14

  Oddajanje tresljajev (a ): 2,5 m/s ali manj ES Izjava o skladnosti h,DS Odstopanje (K): 1,5 m/s Družba Makita izjavlja, da je/so naslednji stroj/-i: Oznaka stroja: Model 9564CR,9564CVR Kotni brusilnik Način dela: brušenje površin z uporabo običajnega Model št./vrsta: stranskega držala...

 • Page 15

  Poslužujte se samo nastavkov, ki so natančno 10. Če obstaja nevarnost, da bi z rezilnim orodjem določeni in predpisani s strani proizvajalca. prerezali skrito električno napeljavo ali lasten Četudi je možno na vaš kotni rezalnik priključiti kabel, držite električno orodje samo na različne nastavke, ti še ne zagotavljajo varnega izoliranih držalnih površinah.

 • Page 16

  b) Ne približujte vrtečim delom Dodatna varnostna opozorila pri izvajanju brušenja električnega orodja. Nameščeni pribor lahko in rezanja: udari nazaj prek vaše roke. Rezalne plošče „blokirajte“ c) S telesom se postavite stran od smeri, v preobremenjujte. skušajte narediti katero orodje lahko skoči v primeru, da pride preglobokih rezov.

 • Page 17

  Za modele 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR, 9565CVR prilagoditev velikosti lukenj plošč. Sl.3 27. Uporabljajte samo prirobnice, ki jih posebej za Za modele 9561CR, 9562CR, 9564CR, 9565CR vaše orodje priporoča proizvajalec. 28. Pri orodjih z navojem preverite, če je navoj plošče Sl.4 primerno dolg, da zajame celotno dolžino vretena.

 • Page 18

  Glejte tabelo za odnos med številom nastavitve na Ko uporabljate abrazivno rezalno/diamantno ploščo, • številčnici in ustrezno hitrostjo rotiranja. uporabljajte samo posebni ščitnik, narejen za uporabo z rezalnimi ploščami. (V nekaterih evropskih državah lahko med uporabo diamantne rezalne plošče uporabljate Število (vrt./min.) 2.800...

 • Page 19

  Nameščanje ali odstranjevanje kompleta za Delo z žično krtačo/krtačo s poševnimi žicami zbiralnik prahu (dodatni pribor) (dodatni pribor) OPOZORILO: POZOR: Pred nameščanjem ali odstranjevanjem kompleta za Preden pričnete z uporabo lončaste žične ščetke, • • zbiralnik prahu se vedno prepričajte, da je orodje orodje najprej pustite nekaj trenutkov delovati v izklopljeno in vtič...

 • Page 20

  Uporaba z abrazivnih rezalnih/diamantnih plošč (dodatni pribor) Sl.19 Smer za namestitev zaskočne matice in notranje prirobnice se razlikuje glede na debelino rezalne plošče. Glejte spodnjo tabelo. 100 mm (4") Abrazivna rezalna plošča Diamantna rezalna plošča Debelina: Manj kot 4 mm (5/32") Debelina: 4 mm (5/32") ali več...

 • Page 21

  Makita, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele. DODATNI PRIBOR POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za • uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb.

 • Page 22

  Vlera totale e dridhjeve (shuma e vektorit me tre akse) ENG905-1 përcaktohet sipas EN60745: Zhurma Niveli tipik i zhurmës A, i matur sipas EN60745: Modeli 9561CR,9561CVR, 9562CR,9562CVR Modeli Regjimi i punës: lëmim sipërfaqesh me kontroll 9561CR,9561CVR,9562CR,9562CVR,9564CR, anësor normal 9564CVR...

 • Page 23

  ): 2,5 m/s ose më pak Deklarata e konformitetit me KE-në h,DS Pasiguria (K): 1,5 m/s Makita deklaron që makineria(të) e mëposhtme: Emërtimi i makinerisë: Modeli 9564CR,9564CVR Lëmues këndesh Regjimi i punës: lëmim sipërfaqesh me kontroll Nr. i modelit/ Lloji: anësor normal...

 • Page 24

  Mos përdorni aksesorë që nuk janë projektuar pjesët metalike të veglës elektrike elektrizohen dhe rekomanduar nga prodhuesi i veglës. dhe mund t’i japin punëtorit një goditje elektrike. Fakti që aksesori mund të lidhet me veglën tuaj Vendoseni kordonin larg aksesorit rrotullues. elektrike, nuk garanton për një...

 • Page 25

  c) Mos e poziciononi trupin tuaj në zonën ku vegla b) Mos e poziciononi trupin tuaj në linjë dhe elektrike do të lëvizë nëse ndodh kundërveprimi. mbrapa diskut prerës. Kur disku, në pikën e Kundërveprimi do ta dërgojë veglën në drejtimin e veprimit, po largohet nga trupi juaj, kundërveprimi i kundërt të...

 • Page 26

  (30 mA) për të siguruar përdoruesin. 9565CVR 32. Mos e përdorni veglën mbi materiale që Fig.3 përmbajnë asbest. Për modelet 9561CR, 9562CR, 9564CR, 9565CR 33. Kur përdorni disk prerës, gjithmonë punoni me mbrojtësen e diskut që mbledh pluhurin Fig.4 siç kërkohet nga rregullat vendase.

 • Page 27

  Disku i rregullimit të shpejtësisë Instalimi ose heqja e mbrojtëses së diskut (për disk të shtypur në qendër, multidisk / Për 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR, 9565CVR disk smerilues prerës, disk diamanti) Fig.5 Për vegla me mbrojtëse disku të llojit me vidë Shpejtësia e rrotullimit mund të...

 • Page 28

  Instalimi ose heqja e diskut të smerilimit Shmangni dridhjen dhe lëkundjen e diskut, • sidomos kur punoni në kënde, anë të mprehta etj. (aksesor opsional) Kjo mund të shkaktojë humbje të kontrollit dhe kundërveprim. SHËNIM: Mos e përdorni KURRË veglën me tehe për prerje Përdorni vetëm aksesorët rektifikues të...

 • Page 29

  Puna me disk prerës smeril / disk diamanti (aksesor opsional) Fig.19 Drejtimi për montimin e dados së bllokimit dhe të flanxhës së brendshme ndryshon sipas trashësisë së diskut. Referojuni tabelës më poshtë. 100 mm (4 inç) Disku smerilues prerës Disku i diamantit Trashësia: Më...

 • Page 30

  Për të ruajtur SIGURINË dhe BESUESHMËRINË, riparimet, inspektimet dhe zëvendësimet e karbonçinave dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s. AKSESORË OPSIONALË KUJDES: Këta aksesorë...

 • Page 31

  Общата стойност на вибрациите (сума от три осови затова може да се включва и в контакти без заземяване. вектора), определена съгласно EN60745: ENG905-1 Шум Модел 9561CR,9561CVR, 9562CR,9562CVR Обичайното средно претеглено ниво на шума, определено съгласно EN60745: Работен режим: шлайфане на повърхности с нормално странично захващане...

 • Page 32

  Съгласно 2006/42/ЕC, файлът с техническа информация е достъпен от: Работен режим: шлайфане на повърхности с Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия антивибрационно странично захващане Ниво на вибрациите (a ): 7.5 м/с h,AG 31.12.2013 Коефициент на неопределеност (K): 1.5 м/с Работен режим: шкурене с диск...

 • Page 33

  GEB033-7 дискове за счупвания и пукнатини, опорните подложки за пукнатини, скъсване ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА или прекомерно износване, а телените БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С четки – за хлабави или нарушени телове. В случай на изпускане на инструмента или ШЛИФОВЪЧНА МАШИНА аксесоара, проверете за...

 • Page 34

  13. Не работете с инструмента като го държите г) Работете с повишено внимание при отстрани до тялото си. При случаен допир с обработване на ъгли, остри ръбове и др. въртящия се диск дрехите ви може да се подобни. Не позволявайте на диска да разкъсат...

 • Page 35

  Допълнителни предупреждения за безопасност Специфични предупреждения за безопасност при рязане с абразивен диск: при почистване с телена четка: а) Не „заклинвайте“ диска за рязане и не а) Имайте предвид, че телове падат от упражнявайте прекален натиск. Не се четката дори при нормална работа. Не опитвайте...

 • Page 36

  посочени в За модели 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR и настоящото ръководство за експлоатация, могат 9565CVR да доведат до тежки наранявания. Фиг.3 За модели 9561CR, 9562CR, 9564CR и 9565CR Фиг.4 Светлинният индикатор светва зелено, когато инструментът се включи в контакта. Ако светлинният...

 • Page 37

  Пръстен за регулиране на оборотите Поставяне и сваляне на предпазителя на диска (за дискове с вдлъбнат център, За 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR и 9565CVR мултидиск, абразивен диск за рязане, Фиг.5 диамантен диск) Скоростта на въртене може да се регулира като се За...

 • Page 38

  Поставяне и сваляне на абразивен диск НИКОГА не удряйте с диска за шлайфане по • обработвания детайл. (допълнителен аксесоар) Не позволявайте на диска да подскача или да • се нащърбва, особено когато обработвате ъгли, ЗАБЕЛЕЖКА: остри ръбове и др. Това може да доведе до Използвайте...

 • Page 39

  Работа с абразивен диск за рязане/диамантен диск (допълнителен аксесоар) Фиг.19 Посоката за монтиране на закрепващата гайка и вътрешния фланец зависи от дебелината на диска. Направете справка в таблицата по-долу. 100 мм (4") Абразивен диск за рязане Диамантен диск Дебелина: По-малко от 4 мм (5/32") Дебелина: 4 мм...

 • Page 40

  огледа и смяната на четките, обслужването и регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз на Makita, като се използват резервни части от Makita. ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари • или накрайници с вашия инструмент Makita, описан...

 • Page 41

  Ukupna vrijednost vibracija (troosni vektorski zbir) ENG905-1 izračunata u skladu s EN60745: Buka Tipična jačina buke označena s A, određena sukladno Model 9561CR,9561CVR, 9562CR,9562CVR EN60745: Način rada: brušenje površine s normalnim Model bočnim rukohvatom 9561CR,9561CVR,9562CR,9562CVR,9564CR,...

 • Page 42

  Emisija vibracija (a ): 2,5 m/s ili manje EZ Izjava o sukladnosti h,DS Neodređenost (K): 1,5 m/s Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: Naziv stroja: Model 9564CR,9564CVR Kutna brusilica Način rada: brušenje površine s normalnim Broj modela/Vrsta: bočnim rukohvatom...

 • Page 43

  Nemojte rabiti dodatke koji nisu izričito Pozicionirajte kabel daleko od rotirajućeg konstruirani preporučeni strane dodatka. Ako izgubite kontrolu, kabel se može proizvođača alata. Samo zato što se dodatak prekinuti ili zakačiti, te Vaša šaka ili ruka može biti može montirati na Vaš električni ručni alat ne uvučena u rotirajući dodatak.

 • Page 44

  d) Budite posebno oprezni kada obrađujete c) Kada se ploča zaglavi ili se rez prekine iz kutove, oštre rubove, itd. Spriječite odskakanje bilo kojeg razloga, isključite električni ručni i zaglavljivanje dodatka. Kutovi, oštri rubovi ili alat i držite ga u nepokretnom stanju sve dok odskakanje teže da zaglave rotirajući dodatak i se ploča potpuno ne zaustavi.

 • Page 45

  Za modele 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR, 9565CVR kako biste osigurali sigurnost Sl.3 rukovatelja. Za modele 9561CR, 9562CR, 9564CR, 9565CR 32. Ne koristite alat na materijalima koji sadrže azbest. Sl.4 33. Kada koristite reznu ploču, uvijek radite sa Žaruljica indikatora svijetli zeleno kad je alat uključen. štitnikom ploče...

 • Page 46

  Štitnik ploče postavite tako da izbočina na prstenu Broj (okret./min) štitnika bude poravnata sa žlijebom na kućištu ležaja. 2.800 Nakon toga okrenite štitnik za 180° suprotno od 4.000 6.500 kazaljke na satu. Obavezno vijak pričvrstite sigurno. 9.000 Da biste skinuli štitnik, primijenite obrnuti redoslijed. 12.000 Za alat sa štitnikom koluta u obliku poluge za 010478...

 • Page 47

  Instalacija ili uklanjanje dodatnog poklopca Rad s žičanom četkom u obliku stošca / za prašinu (dodatna oprema) konusnom žičanom četkom (dodatni pribor) UPOZORENJE: OPREZ: Obavezno provjerite je li stroj isključen i kabel Provjerite ispravnost četke pokretanjem alata bez • • isključen iz utičnice prije instalacije ili uklanjanja opterećenja i pazite da ispred i iza četke ne bude poklopca za prašinu.

 • Page 48

  Rad s abrazivnom reznom/dijamantnom pločom (opcionalni pribor) Sl.19 Smjer montaže pričvrsne matice i unutarnje prirubnice se razlikuje pomoću debljine brusne ploče. Pogledajte tablicu u nastavku. 100 mm (4") Abrazivna rezna ploča Dijamantna ploča Debljina: manje od 4 mm (5/32") Debljina: 4 mm (5/32") ili više Debljina: manje od 4 mm (5/32") Debljina: 4 mm (5/32") ili više 16 mm (5/8")

 • Page 49

  Makita servisnim centrima, uvijek rabeći originalne rezervne dijelove. DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci se preporučuju • samo za uporabu sa Vašim Makita strojem preciziranim u ovom priručniku. Uporaba bilo kojih drugih pribora priključaka može donijeti opasnost od ozljeda.

 • Page 50

  Алатот е двојно изолиран и може да се користи и со Вибрации приклучоци што не се заземјени. Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума на ENG905-1 три оски) одредена според EN60745: Бучава Типичната А-вредност за ниво на бучавата одредена Модел 9561CR,9561CVR, 9562CR,9562CVR според EN60745 изнесува: Работен режим: брусење површина со Модел...

 • Page 51

  EN60745 Отстапување (K): 1,5 м/с Техничкото досие во согласност со 2006/42/EC е достапно преку: Работен режим: стругање со диск Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Ширење вибрации (a ): 2,5 м/с или помалку h,DS Отстапување (K): 1,5 м/с 31.12.2013 Модел...

 • Page 52

  Не се препорачува да се врши полирање со Присутните лица треба да се на безбедна овој алат. Операциите за кои алатот не е оддалеченост од работното подрачје. Секој наменет може да предизвикат опасност и што влегува во работното подрачје треба физички...

 • Page 53

  Повратниот удар е резултат од неправилна употреба г) Тркалата треба да се користат само за на алатот или неправилни работни постапки и препорачаните намени. На пример: не услови и може да се избегне со преземање брусете со страната на тркало за сечење. соодветни...

 • Page 54

  ѓ) Бидете особено внимателни кога правите 25. Почитувајте ги упатствата на засек во постојни ѕидови или други слепи производителот за правилно монтирање и подрачја. Тркалото, за време на користење на тркалата. Бидете внимателни навлегувањето, може да исече водоводни или кога ракувате...

 • Page 55

  вртење се одржува За модели 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR, 9565CVR константна дури и при преоптовареност. Слика3 Одлика за меко започнување • За модели 9561CR, 9562CR, 9564CR, 9565CR Започнете меко заради потиснатиот почетен удар. Слика4 Заштита од преоптоварување Индикаторската ламбичка свети зелено кога алатот...

 • Page 56

  Ставање или вадење на штитникот за Супер-фланша тркалото (За тркало со вдлабнато Моделите со буквата F се стандардно опремени со средиште, мулти-диск/тркало за абразивно супер-фланша. Потребна е само една третина од силата за одвртување на навртката за блокирање, сечење, дијамантско тркало) споредено...

 • Page 57

  РАБОТЕЊЕ Слика18 Откачете го алатот од напојување и свртете го наопаку за да овозможите лесен пристап до ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: вретеното. Извадете ги сите додатоци од вретеното. Не би требало да се применува сила врз алатот. • Ставете ја испакнатата жичена четка/жичената Тежината...

 • Page 58

  Работа со тркало за абразивно сечење / дијамантско тркало (опционален прибор) Слика19 Насоката за монтирање на навртката за блокирање и внатрешната фланша се разликува, зависно од дебелината на тркалото. Погледнете ја долната табела. 100 мм (4 инчи) Тркало за абразивно сечење Дијамантско...

 • Page 59

  За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, проверките на јагленските честички и замената, како и сите други одржувања и дотерувања треба да се вршат во овластени сервисни центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој...

 • Page 60

  Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) utilizate de la prize fără împământare. determinată conform EN60745: ENG905-1 Emisie de zgomot Model 9561CR,9561CVR, 9562CR,9562CVR Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu EN60745: Mod de lucru: rectificare plană cu mâner lateral normal Model Emisie de vibraţii (a...

 • Page 61

  Mod de funcţionare: şlefuire cu disc disponibil de la: Emisie de vibraţii (a ): 2,5 m/s sau mai puţin h,DS Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Model 9565CR,9565CVR 31.12.2013 Mod de lucru: rectificare plană cu mâner lateral normal Emisie de vibraţii (a...

 • Page 62

  Nu este recomandată executarea operaţiilor Ţineţi spectatorii la o distanţă sigură faţă de cum ar fi lustruirea cu această sculă electrică. zona de lucru. Orice persoană care pătrunde Operaţiile pentru care această sculă electrică nu în zona de lucru trebuie să poarte echipament a fost concepută...

 • Page 63

  Reculul este rezultatul utilizării incorecte a maşinii e) Folosiţi întotdeauna flanşe de disc intacte, electrice şi/sau al procedeelor sau condiţiilor de lucru cu dimensiuni şi formă adecvate pentru discul necorespunzătoare, putând fi evitat prin adoptarea unor folosit. Flanşele de disc adecvate fixează discul măsuri de precauţie adecvate prezentate în continuare.

 • Page 64

  Avertismente specifice privind siguranţa 27. Folosiţi numai flanşele specificate pentru operaţiunilor de şlefuire: această maşină. a) Nu utilizaţi disc de şlefuire din şmirghel 28. Pentru maşinile destinate a fi echipate cu disc supradimensionat excesiv. Respectaţi gaură filetată, asiguraţi-vă că filetul recomandările producătorilor, atunci...

 • Page 65

  Pornire lină datorată suprimării şocului de pornire. Fig.3 Dispozitiv de siguranţă în caz de supraîncărcare • Pentru modelele 9561CR, 9562CR, 9564CR, 9565CR Dacă sarcina depăşeşte nivele admisibile, puterea motorului se reduce pentru a evita supraîncălzirea Fig.4 motorului. Când sarcina revine la un nivel Lampa indicatoare este aprinsă...

 • Page 66

  Instalarea sau demontarea apărătorii pentru Montarea sau demontarea discului abraziv disc (pentru disc cu centru depresat, disc (accesoriu opţional) multiplu / disc abraziv pentru retezat, disc de NOTĂ: diamant) Folosiţi accesoriile pentru şlefuitor specificate în • Pentru maşinile cu apărătoare de disc cu şurub de acest manual.

 • Page 67

  FUNCŢIONARE AVERTISMENT: Nu este niciodată necesară forţarea maşinii. • Greutatea maşinii exercită o presiune adecvată. Forţarea şi exercitarea unei presiuni excesive pot provoca ruperea periculoasă a discului. Înlocuiţi ÎNTOTDEAUNA discul dacă scăpaţi • maşina pe jos în timpul rectificării. Nu loviţi NICIODATĂ discul abraziv de piesa •...

 • Page 68

  Operarea cu disc de retezare abraziv/disc de diamant (accesoriu opţional) Fig.19 Direcţia de montare a contrapiuliţei şi a flanşei interioare variază în funcţie de grosimea discului. Consultaţi tabelul de mai jos. 100 mm (4") Disc abraziv pentru retezat Disc diamantat Grosime: Sub 4 mm (5/32") Grosime: 4 mm (5/32") sau mai mult Grosime: Sub 4 mm (5/32")

 • Page 69

  Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA maşinii, reparaţiile, schimbarea şi verificarea periilor de carbon, precum şi orice alte operaţiuni de întreţinere sau reglare trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi...

 • Page 70

  зато могу да се прикључе и на мрежне утичнице без Вибрације уземљења. Укупна вредност вибрација (векторска сума у три ENG905-1 правца) одређена је према EN60745: Бука Типичан ниво буке по оцени А одређен је према Модел 9561CR,9561CVR, 9562CR,9562CVR EN60745: Режим рада: брушење површине помоћу Модел...

 • Page 71

  стандардног бочног рукохвата (дршке) Техничка датотека у складу са 2006/42/ЕЗ доступна Вредност емисије вибрација (a ): 8,0 м/с је на: h,AG Толеранција (K): 1,5 м/с Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгија Режим рада: брушење површине помоћу 31.12.2013 антивибрационог бочног рукохвата (дршке) Вредност...

 • Page 72

  GEB033-7 ротирајућег прибора, а електрични алат прво пустите да ради са максималном БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА брзином празног хода око један минут. ЗА БРУШЕЊЕ Оштећени прибор би се обично поломио током овог времена тестирања. Безбедносна упозорења која се односе на Носите заштитну опрему. У зависности од брушење, полирање, четкање...

 • Page 73

  Повратни удар и повезана упозорења б) Брусна површина коленастих брусних Повратни удар представља изненадну реакцију која плоча мора да буде монтирана испод равни се јавља када се ротирајућа плоча, подметач, четка ивице штитника. Неисправно монтирана или други прибор укљеште или укопају. Укљештење плоча...

 • Page 74

  г) Не започињите поново резање у предмету 21. Пустите да алат ради извесно време пре обраде. Пустите да плоча достигне пуну него што га употребите на самом предмету брзину и пажљиво поново уведите алат у обраде. Водите рачуна о вибрацијама или рез.

 • Page 75

  За моделе 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR, 9565CVR Лагани старт ради ублажавања почетног удара. слика3 Заштита од преоптерећења • За моделе 9561CR, 9562CR, 9564CR, 9565CR Када оптерећење алата прекорачи дозвољени ниво, напајање мотора се смањује ради слика4 спречавања прекомерног загревања. Када се...

 • Page 76

  Постављање или скидање штитника плоче Супер прирубница (коленасте брусне плоче, мулти-диска / Модели са словом F су стандардно опремљени брусне плоче за одсецање, дијамантске супер прирубницом. Само трећина напора је потребна за скидање сигурносног навртња, у плоче) поређењу са конвенционалним типом. За...

 • Page 77

  РАД слика18 Искључите алат из струје и поставите га наопако како бисте омогућили лак приступ осовини. Скините УПОЗОРЕЊЕ: све додатке са осовине. Навијте жичану четку у Током рада никада не употребљавајте силу. • облику купе/конусну жичану четку на осовину и Сама...

 • Page 78

  Рад са брусном плочом за одсецање / дијамантском плочом (опциони додатни прибор) слика19 Смер монтаже сигурносног навртња и унутрашње прирубнице зависи од дебљине плоче. Погледајте табелу у наставку. 100 мм (4") Брусна плоча за одсецање Дијамантска плоча Дебљина: мање од 4 мм (5/32") Дебљина: 4 мм...

 • Page 79

  ОПЦИОНИ ДОДАТНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова опрема и прибор намењени су за употребу • са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Делове прибора или опрему користите само за предвиђену...

 • Page 80

  8-3. Винт 13-1. Метка A 20-1. Вытяжное отверстие 8-4. Рычаг 14-1. Метка B 20-2. Впускное вентиляционное 9-1. Винт 15-1. Метка C отверстие ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 115 мм 9561CR 9564CR 9561CVR 9564CVR Диаметр диска с вогнутым центром 125 мм 9562CR 9565CR 9562CVR 9565CVR Макс.

 • Page 81

  ): 2,5 м/с или менее Технический файл в соответствии с документом h,DS Погрешность (K): 1,5 м/с 2006/42/EC доступен по адресу: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Модель 9565CR,9565CVR 31.12.2013 Рабочий режим: шлифование поверхности с использованием обычной боковой рукоятки Распространение вибрации (a ): 8,0 м/с...

 • Page 82

  GEB033-7 наличие сколов и трещин, проверяйте опорные фланцы на наличие трещин, ПРАВИЛА ТЕХНИКИ задиров или чрезмерного износа, а БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ проволочные щетки на наличие выпавших или сломанных проволок. Если ЭКСПЛУАТАЦИИ УГЛОВОЙ вы уронили инструмент или ШЛИФМАШИНЫ принадлежность, осмотрите их на предмет повреждений...

 • Page 83

  12. Не кладите инструмент, пока b) Не подносите руки к вращающейся принадлежность полностью не принадлежности. При отдаче можно остановится. Вращающаяся насадка может повредить руки. коснуться поверхности, и вы не удержите c) Не становитесь на возможной траектории инструмент. движения инструмента в случае отдачи. При 13.

 • Page 84

  f) Не используйте изношенные диски от Специфические инструкции по технике более крупных электроинструментов. Диски, безопасности, относящиеся к операциям очистки предназначенные для более мощного проволочной щеткой: электроинструмента, не подходят для Берегитесь проволок, которые высокоскоростного электроинструмента разлетаются от щетки даже в нормальном меньшей...

 • Page 85

  безопасности, указанных в данном руководстве, 9565CVR может привести к тяжелой травме. Рис.3 Для моделей 9561CR, 9562CR, 9564CR, 9565CR Рис.4 При подключении инструмента к сети питания загорается зеленый индикатор. Если индикатор не загорается, то неисправен либо сетевой шнур, либо контроллер. Если...

 • Page 86

  Диск регулировки скорости Установка или снятие кожуха круга (для кругов с вогнутым центром, Для 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR, 9565CVR многофункциональных кругов/абразивных Рис.5 отрезных кругов, алмазных кругов) Скорость вращения можно изменять путем поворота диска Для инструмента с кожухом диска со стопорным регулировки скорости на заданную цифру, от 1 до 5. болтом...

 • Page 87

  ЭКСПЛУАТАЦИЯ Рис.11 Для снятия диска выполните процедуру установки в обратном порядке. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Суперфланец Никогда не прилагайте к инструменту усилий. • Модели с буквой F стандартно комплектуются Вес инструмента обеспечивает достаточное быстрозажимным фланцем. По сравнению с давление. Чрезмерное усилие и давление обычным...

 • Page 88

  При использовании щетки не нажимайте на нее слишком сильно: это вызывает чрезмерный изгиб проволоки и ведет к преждевременной поломке. Выполнение работ с абразивным отрезным диском/алмазным диском (дополнительная принадлежность) Рис.19 Направление установки контргайки и внутреннего фланца зависит от толщины диска. См. таблицу ниже. 100 мм...

 • Page 89

  щеток и любые другие работы по техобслуживанию или регулировке должны осуществляться в уполномоченных сервис-центрах Makita с использованием запасных частей только производства компании Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном...

 • Page 90

  8-2. Вузол підшипника 13-1. Мітка "A" 20-1. Вихідні вентиляційні отвори 8-3. Гвинт 14-1. Мітка "B" 20-2. Вхідні вентиляційні отвори 8-4. Важіль 15-1. Мітка "C" ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 115 мм 9561CR 9564CR 9561CVR 9564CVR Діаметр диска з увігнутим центром 125 мм 9562CR 9565CR 9562CVR 9565CVR Макс.

 • Page 91

  Режим роботи: шліфування за допомогою диску EN60745 Вібрація (a ): 2,5 м/с або менше Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC h,DS Похибка (K): 1,5 м/с можна отримати: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія Модель 9565CR,9565CVR Режим роботи: шліфування поверхні за 31.12.2013 допомогою звичайної бічної ручки...

 • Page 92

  GEB033-7 наявність пошкоджень або встановити неушкоджене приладдя. Після огляду та ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО встановлення приладдя, слід зайняти таке НЕОБХІДНУ ОБЕРЕЖНІСТЬ ПІД положення, коли ви та ваші сусіди знаходяться на відстані від площини приладу, що ЧАС РОБОТИ З КУТОВОЮ обертається, запустіть інструмент та дайте ШЛІФУВАЛЬНОЮ...

 • Page 93

  16. Не слід застосовувати допоміжне приладдя, Шліфувальна поверхня дисків із що потребує рідких охолоджувачів. поглибленим центром повинна бути Використання води, або рідких охолоджувачів розташована під поверхнею кромки кожуха. може призвести по ураження електричним Якщо диск буде установлений невірно та струмом або смерті. виступатиме...

 • Page 94

  та продовжити різання. Якщо інструмент 22. Слід застосовувати зазначену поверхню перезапустити, коли диск знаходиться в деталі, диск диска для шліфування. може застрягти, сіпнутися або спричинити віддачу. 23. Не залишайте інструмент працюючим. e) Закріпіть великі панелі або деталі великого Працюйте з інструментом тільки тоді, коли розміру...

 • Page 95

  Для моделей 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR, під час запуску. 9565CVR Захист від перевантаження • мал.3 Коли навантаження на інструмент перевищує Для моделей 9561CR, 9562CR, 9564CR, 9565CR допустимий рівень, потужність, що подається на електричний двигун, зменшується, щоб захистити мал.4 його від перегріву.

 • Page 96

  Надійно пригвинтіть ручку до інструменту, як мал.11 показано на малюнку. Для того, щоб зняти диск, виконайте процедуру його встановлення у зворотному порядку. Установлення або знімання захисного кожуха (для диска з поглибленим центром, Супер фланець універсального диска / абразивного Моделі з літерою...

 • Page 97

  ЗАСТОСУВАННЯ мал.18 Вимкніть інструмент та розташуйте його шпинделем догори, щоб забезпечити доступ до шпинделя. УВАГА: Зніміть будь-яке приладдя зі шпинделя. Установіть До інструмента ніколи не треба прикладати • зачисну щітку/дротяну зігнуту щітку на шпиндель та силу. Маса інструмента забезпечує достатній затягніть...

 • Page 98

  Виконання робіт із абразивним відрізним диском / алмазним диском (додаткове приладдя) мал.19 Напрямок встановлення контргайки та внутрішнього фланця залежить від товщини диска. Див. таблицю нижче. 100 мм (4") Абразивний відрізний диск Алмазний диск Товщина: Менш ніж 4 мм (5/32") Товщина: 4 мм (5/32") або більше Товщина: Менш...

 • Page 99

  Під час різання заборонено міняти нахил диска. Контргайка для шліфувального диска з • • Прикладання бокового тиску до відрізного увігнутою центральною частиною / абразивного диска (як під час шліфування) призведе до відрізного диска / універсального диска / розтріскування та поломки диска та серйозних алмазного...

 • Page 100

  Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884863A961...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: