Download  Print this page

Panasonic EY0005 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Matsushita Electric Works, Ltd.
1048, Kadoma, Osaka 571-8686, Japan
No.1 EN, GR, FR, IT, ND, ES, DN, SW, NR, FN, PY, UK
EY971000052 H1609
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Instructions d'utilisation
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Brugsvejledning
Driftsföreskrifter
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
Before operating this unit, please read these instructions completely and save this manual for future use.
Vor Inbetriebnahme des Gerätes, die Betriebsanleitung bitte grüdlich durchlesen und diese Broschüre zum späteren
Nachschlagen sorgfältig aufbewahren.
Lire entièrement les instructions suivantes avant de faire fonctionner l'appareil et conserver ce mode d'emploi à des fins de
consultation ultérieure.
Prima di usare questa unità, leggere completamente queste istruzioni e conservare il manuale per usi futuri.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor
eventuele naslag.
Antes de usar este aparato por primera vez, lea todas las instrucciones de este manual y guarde el manual para poderlo
consultar en el futuro.
Gennemlæs denne betjeningsvejledning før brugen og gem den til fremtidig brug.
Läs igenom hela bruksanvisningen innan strålkastaren tas i bruk. Spara bruksanvisningen för senere användning.
Før enheten tas i bruk, vennligst les disse alle anvisningene og oppbevar deretter bruksanvisningen for senere bruk.
Lue ohjeet huolella ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä tämä käyttöohje tallessa tulevaa tarvetta varten.
èÂ‰ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ˜ÚËÚ ‰‡ÌÌÛ˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ Ë ÒÓı‡ÌËÚ ‰‡ÌÌÓÂ
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ.
èÂ‰ ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥π˛ ‰‡ÌÓ„Ó ÔËÒÚÓ˛, ·Û‰¸ ·Ò͇, ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ‰‡ÌÛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛ ¥ Á·ÂÂÊ¥Ú¸ ‰‡ÌËÈ
ÔÓÒi·ÌËÍ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Û Ï‡È·ÛÚ̸ÓÏÛ.
Printed in Japan
Battery charger
Akku-Ladegerät
Chargeur de la batterie
Caricabatteria
Acculader
Cargador de baterías
Batterioplader
Batteriladdare
Batterilader
Latauslaite
á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
á‡fl‰ÌËÈ ÔËÒÚ¥È
Model No: EY0005

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Panasonic EY0005

 • Page 1 ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó á‡fl‰ÌËÈ ÔËÒÚ¥È Model No: EY0005 Before operating this unit, please read these instructions completely and save this manual for future use. Vor Inbetriebnahme des Gerätes, die Betriebsanleitung bitte grüdlich durchlesen und diese Broschüre zum späteren Nachschlagen sorgfältig aufbewahren.
 • Page 2 CAUTION -To reduce the 17) Do not incinerate the battery pack. risk of injury, charge only Panasonic It can explode in a fire. Battery Pack as shown in last page. 18) Avoid dangerous environment. Do not Other types of batteries may burst use charger in damp or wet locations.
 • Page 3: Charging The Battery

  Please refer to the catalogue. be lit. CAUTION: • Do not use the battery adapter EY0890 with battery charger EY0005. When charging is completed, an internal • Do not charge other Panasonic battery packs except for the battery packs as electronic switch will automatically be shown above.
 • Page 4 Gefahr von Verletzungen laden Sie AKKUPACKS Ort lassen Sie den Akku an der einem Fahrzeug im Sommer), was zum nur die Panasonic-Akkus auf, die auf der gleichen Stelle und warten Sie Verderben des gelagerten Akkus führen letzten Seite gezeigt sind.
 • Page 5: Technische Daten

  N’utilisez pas le chargeur dans des EY0005. le cordon électrique, ne tirez pas sur le endroits humides ou mouillés. • Nicht andere Panasonic-Akkus auflagen, ausgenommen die oben cordon, mais sur la fiche lorsque vous gezeigten Akkus. 19) Le chargeur est conçu pour fonctionner débranchez le chargeur.
 • Page 6: Chargement De La Batterie

  • Refroidissez le chargeur si vous 1. Branchez le chargeur dans la prise secteur. de batterie EY0005. chargez plus de deux batteries à la • Ne chargez aucune batterie Panasonic autre que celles suite. REMARQUE: mentionnées ci-dessus. • N’introduisez pas les doigts dans les •...
 • Page 7: Caricamento Della Batteria

  CARICAMENTO ferite, caricare solo il pacco batteria utensili in metallo o un’automobile in NOTA: Panasonic come indicato in ultima estate), perché ciò potrebbe portare a • Quando si carica un pacco batteria DELLA BATTERIA pagina. un deterioramento della batteria.
 • Page 8: Dati Tecnici

  Consultare il catalogo. het stopcontact haalt. vochtige ruimte of op een plaats waar AVVISO: • Non usare l’adattatore per batteria EY0890 insieme al caricabatteria EY0005. deze nat kan worden. 6) Leg het snoer zodanig dat u er niet • Non caricare altri pacchi batteria Panasonic, tranne i pacchi batteria indicati sopra.
 • Page 9: Opladen Van De Batterij

  Raadpleeg de catalogus. u meer dan twee accu's na elkaar OPMERKING: LET OP: • Gebruik niet de EY0890 accu-adapter met de EY0005 acculader. oplaadt. • Wanneer de stekker in het stopcontact • Laad geen andere Panasonic accu's op behalve de hierboven •...
 • Page 10: Cómo Cargar La Batería

  EY0005. 13) No intente cargar la batería con ningún 25) Este aparato no ha sido diseñado para 5. Consulte a un concesionario autorizado 2) Antes de utilizar el cargador de otro cargador.
 • Page 11: Especificaciones

  EY0005. lider skade. 19) Opladeren er kun konstrueret til at fungere • No cargue otras baterías de Panasonic que no sean las indicadas más arriba. med almindelig husholdningselektricitet. 6) Sørg for, at ledningen er placeret Forsøg ikke at anvende den med nogen således, at du ikke træder på...
 • Page 12: Tekniske Specifikationer

  Se venligst kataloget. opladeren og batteriet. dette er ikke noget sikkerhedsproblem. FORSIGTIG: • Anvend ikke batteriadapteren EY0890 med batteriopladeren EY0005. • Anvend ikke batteriadapteren EY0890 • Oplad ikke andre Panasonic-batteripakninger, med undtagelse af de 2. Tryk batteriet godt fast på opladeren.
 • Page 13 är viktigt för att hålla batteripaketet i Batteripaket reducera risken för skador får du endast optimal kondition. ladda det batteripaket från Panasonic 17) Försök aldrig att bränna batteripaketet. som visas på den sista sidan. Det kan explodera om det utsätts för eld.
 • Page 14: Tekniska Data

  Vi hänvisar till katalogen. plassert slik at den ikke blir tråkket på, stikkontakten. Hold ledningen unna OBSERVERA: • Använd inte batteriadaptern EY0890 med batteriladdaren EY0005. snublet i eller på annen måte utsatt for varme, olje og skarpe kanter. • Ladda inte några batteripaket från Panasonic utöver de batteripaket skade eller belastning.
 • Page 15: Lade Batteriet

  3. Ladelampen vil lyse under lading. Se forøvrig katalogen. Når ladingen er fullført, vil en innebygd VIKTIG: • Bruk aldri batteriadapter EY0890 sammen med batterilader EY0005. elektronisk bryter utløses, slik at batteriet • Lad ikke Panasonic batteripakker som ikke er vist ovenfor.
 • Page 16 18) Vältä vaarallisia ympäristöjä. Älä käytä 2. Aseta akku kunnolla latauslaitteeseen. • Älä käytä akkuadapteria EY0890 vaurioita. kosteissa tai märissä tiloissa. latauslaitteen EY0005 kanssa. Akku 4) Älä altista latauslaitetta sateelle tai 19) Latauslaite on suunniteltu toimimaan lumelle. a i n o a s t a a n t a v a l l i s e s s a kotitaloussähköverkossa.
 • Page 17: Tekniset Tiedot

  Katso lisätietoja luettelosta. (122°F) (͇Í, ̇ÔËÏÂ, Ò‡‡È ËÎË ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‰Óʉfl ËÎË ÒÌ„‡. VAROITUS: • Älä käytä akkuadapteria EY0890 latauslaitteen EY0005 kanssa. ‡‚ÚÓÏÓ·Ëθ ÎÂÚÓÏ), ÔÓÒÍÓθÍÛ ˝ÚÓ • Älä lataa latauslaitteella muita Panasonic-akkuja kuin yllä mainittuja. 5) ÑÎfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ËÒ͇ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl...
 • Page 18 1. ÇÍβ˜ËÚ Á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ÚÂÔÎÓÏ ÏÂÒÚÂ, ÓÒÚ‡‚¸Ú ·‡Ú‡ÂÈÌ˚È Á‡fl‰Ì˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ EY0005. ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ÓÁÂÚÍÛ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ·ÎÓÍ ‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ Ë ÔÓ‰ÓʉËÚ • ç Á‡flʇÈÚ ‰Û„Ë ·‡Ú‡ÂÈÌ˚ ·ÎÓÍË Panasonic, Á‡ ÚÓ͇. ·ÓΠӉÌÓ„Ó ˜‡Ò‡, ÔÓ͇ ·‡Ú‡Âfl ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ·‡Ú‡ÂÈÌ˚ı ·ÎÓÍÓ‚, Û͇Á‡ÌÌ˚ı ‚˚¯Â. — 34 —...
 • Page 19 14) ç ̇χ„‡ÈÚÂÒfl ÓÁ·Ë‡ÚË ÍÓÔÛÒ Ï‡ÈÒÚÂÌ¥, ÛÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¥È ·‡Ú‡ÂÈÌËÈ ·ÎÓÍ Panasonic Ú‡Í, flÍ ‚ÂÎËÍÓÏÛ Ì‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌ¥). ·‡Ú‡ÂÈÌÓ„Ó ·ÎÓÍÛ. Ô ¥ ‰ Ô  Ë π Ï Ò Ú ‚ Ó Ï - ‚ Ë „ Ó Ú ¥ ‚ Ì Ë Í Ó Ï , ÔÓ͇Á‡ÌÓ...
 • Page 20 èêàåßíäÄ: ч̇ Ú‡·Îˈfl ÏÓÊ ϥÒÚËÚË ÏÓ‰ÂÎ¥, ˘Ó ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ Û Ç‡¯ÓÏÛ „¥ÓÌ¥. ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ͇ڇÎÓ„‡. ìÇÄÉÄ: • ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ·‡Ú‡ÂÈÌËÈ ‡‰‡ÔÚÂ EY0890 ÒÛÏ¥ÒÌÓ Á Á‡fl‰ÌËÏ ÔËÒÚÓπÏ EY0005. • ç Á‡fl‰Ê‡ÈÚ ¥Ì¯¥ ·‡Ú‡ÂÈÌ¥ ·ÎÓÍË Panasonic, Á‡ ‚ËÍβ˜ÂÌÌflÏ ·‡Ú‡ÂÈÌËı ·ÎÓÍ¥‚, ‚͇Á‡ÌËı ‚ˢÂ. — 38 —...