Download Table of Contents Print this page
Silvercrest 279911 Operating Instructions Manual

Silvercrest 279911 Operating Instructions Manual

Contact grill

Advertisement

Quick Links

CONTACT GRILL SKG 1000 B2
CONTACT GRILL
Operating instructions
GRIL MULTIFONCTION
Mode d'emploi
KONTAKTGRILL
Bedienungsanleitung
IAN 279911
KONTAKTGRILL
Betjeningsvejledning
CONTACTGRILL
Gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest 279911

 • Page 1 CONTACT GRILL SKG 1000 B2 CONTACT GRILL KONTAKTGRILL Operating instructions Betjeningsvejledning GRIL MULTIFONCTION CONTACTGRILL Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing KONTAKTGRILL Bedienungsanleitung IAN 279911...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.
 • Page 4: Table Of Contents

  Table of Contents Introduction ............2 Proper use .
 • Page 5: Introduction

  CONTACT GRILL Package contents Contact Grill Introduction Fat drip tray Congratulations on the purchase of your new Operating instructions appliance. NOTE You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. Check the contents for completeness and dam- They contain important information on safety, use age directly after unpacking.
 • Page 6: Safety Instructions

  Safety instructions DANGER – RISK OF ELECTRICAL SHOCK! To avoid risks, arrange for defective plugs and/or power ► cables to be replaced at once by qualified technicians or our Customer Service Department. Protect the power cable against contact with heated ap- ►...
 • Page 7 WARNING – RISK OF INJURY! This appliance may be used by children of the age of 8 ► years or more and by persons with reduced physical, sen- sory or mental capabilities or lack of experience and/ or knowledge if they are being supervised or have been instructed with regard to the safe use of the appliance and have understood the potential risks.
 • Page 8 CAUTION – PROPERTY DAMAGE! Do not use an external timing switch or a separate remote ► control system to operate the appliance. Never leave the appliance unattended during operation. ► Ensure that the appliance, the power cable or the plug do ►...
 • Page 9: Assembly And Setting Up

  Assembly and setting up NOTE ► The first time the appliance heats up, a small WARNING! RISK OF FIRE! amount of smoke and smell may be gener- ► Never place the appliance underneath wall ated: this is caused by production residue. This cupboards or next to curtains, cupboard walls is completely normal and is not dangerous.
 • Page 10: Cleaning And Care

  4) Now close the lid. ATTENTION! DAMAGE TO PROPERTY! Fat and liquids will run into the fat drip tray ► Do not use abrasive or aggressive cleaning during use materials. These could damage the surfaces! 5) Check the food at regular intervals. When you ►...
 • Page 11: Troubleshooting

  Troubleshooting Defect Cause Solution The mains plug is not connected to the Insert the plug into a mains mains power. power socket. The appliance is not Use a different mains power The mains power socket is defective. working. socket. The appliance is defective. Contact Customer Services.
 • Page 12: Disposal

  Disposal Warranty period and statutory claims for defects Never dispose of the The warranty period is not prolonged by repairs appliance in normal domestic effected under the warranty. This also applies to waste. This product is subject replaced and repaired components. Any damage to the provisions of European and defects present at the time of purchase must Directive 2012/19/EU.
 • Page 13: Service

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 279911 │ GB │ IE │ NI ■ 10    SKG 1000 B2...
 • Page 14 Indholdsfortegnelse Indledning ............12 Anvendelsesområde .
 • Page 15: Indledning

  KONTAKTGRILL Pakkens indhold Kontaktgrill Indledning Fedtopsamlingsskål Tillykke med købet af dit nye produkt. Betjeningsvejledning Du har dermed valgt et produkt af høj kvalitet. BEMÆRK Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, Kontrollér lige efter udpakningen, at alle dele anvendelse og bortskaffelse.
 • Page 16: Sikkerhedsanvisninger

  Sikkerhedsanvisninger FARE – ELEKTRISK STØD! Få beskadigede stik eller ledninger udskiftet omgående af ► en autoriseret reparatør eller kundeservice, så farlige situa- tioner undgås. Sørg for, at ledningen ikke kan røre ved varme dele på gril- ► len. Brug aldrig grillen i nærheden af åben ild, varmeplader eller opvarmede ovne.
 • Page 17 ADVARSEL – FARE FOR PERSONSKADER! Dette produkt må kun bruges af børn over 8 år samt af per- ► soner med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af produktet og de farer, som kan være forbundet med det.
 • Page 18 OBS – MATERIELLE SKADER! Brug aldrig et eksternt timerur eller et separat fjernbetjenings- ► system til betjening af grillen. Lad aldrig grillen være i funktion uden opsyn. ► Sørg for, at grillen, ledningen og stikket ikke kommer i kon- ► takt med varmekilder som f.eks.
 • Page 19: Samling Og Opstilling

  Samling og opstilling BEMÆRK ► Når grillen opvarmes første gang, kan der ADVARSEL! BRANDFARE! udvikles en smule røg og lugt på grund af ► Stil aldrig grillen under hængeskabe eller produktionsbetingede rester. Det er normalt ved siden af gardiner, vægskabe eller andre og helt ufarligt.
 • Page 20: Rengøring Og Vedligeholdelse

  4) Luk låget. OBS! MATERIELLE SKADER! Fedt og væde løber ned i fedtopsamlings- ► Brug ikke skurepulver eller stærke rengørings- skålen under grillningen. midler. De kan beskadige overfladen! 5) Hold hele tiden øje med maden på grillen. ► Brug ikke metalværktøjer som knive, gafler Hold på...
 • Page 21: Afhjælpning Af Fejl

  Afhjælpning af fejl Fejl Årsag Løsning Stikket er ikke sluttet til strømnettet. Sæt stikket i en stikkontakt. Grillen fungerer ikke. Stikkontakten er defekt. Brug en anden stikkontakt. Produktet er defekt. Henvend dig til Service. Den grønne kontrol- Grillen holder temperaturen. Derfor er det lampe lyser altid nødvendigt, at grillen hele tiden varmer op...
 • Page 22: Bortskaffelse

  Bortskaffelse Garantiperiode og juridiske mangelkrav Bortskaf under ingen omstæn- Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres digheder produktet sammen brug af garantien. Det gælder også for udskiftede med det normale hushold- og reparerede dele. Skader og mangler, som even- ningsaffald. Dette produkt tuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende er underlagt EU-direktiv dele, skal anmeldes straks efter udpakningen.
 • Page 23: Service

  Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 279911 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com...
 • Page 24 Table des matières Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Usage conforme .
 • Page 25: Introduction

  GRIL MULTIFONCTION Étendue de la livraison Gril multifonction Introduction Bac collecteur de graisses Toutes nos félicitations pour l’achat de votre nouvel Mode d’emploi appareil. REMARQUE Ainsi, vous venez d’opter pour un produit de grande qualité. Le mode d’emploi fait partie de Contrôlez directement les accessoires fournis ce produit.
 • Page 26: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité DANGER - CHOC ÉLECTRIQUE ! Faites immédiatement remplacer les fiches secteur ou les ► cordons d'alimentation endommagés par des techniciens spécialisés agréés ou par le service clientèle pour éviter tout risque. Évitez tout contact d'objets brûlants avec le cordon d'alimen- ►...
 • Page 27 ATTENTION - RISQUE DE BLESSURE ! Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ► minimum et par des personnes disposant de capacités phy- siques, sensorielles ou mentales réduites ou de peu d'expé- rience et/ou de connaissances à condition qu'ils soient sous surveillance ou initiés à...
 • Page 28 ATTENTION - DÉGÂTS MATÉRIELS ! N'utilisez pas de minuterie externe ni de dispositif de com- ► mande à distance pour faire fonctionner l'appareil. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance en cours de ► fonctionnement. Assurez-vous que l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche ►...
 • Page 29: Montage Et Installation

  Montage et installation REMARQUE ► Lorsque vous faites chauffer l'appareil pour la AVERTISSEMENT ! première fois, les résidus de fabrication peuvent RISQUE D'INCENDIE ! entraîner une légère formation de fumée ou ► N'installez jamais l'appareil sous des d'odeur. Ce phénomène est tout à fait normal armoires suspendues ou à...
 • Page 30: Nettoyage Et Entretien

  4) Fermez le couvercle. ATTENTION ! Au cours du processus de grillade, les matières RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS ! grasses et les liquides s’écoulent dans le bac ► N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou collecteur de graisses agressif. Ils peuvent endommager la surface ! 5) Contrôlez régulièrement le résultat de la grillade.
 • Page 31: Élimination Des Pannes

  Élimination des pannes Dysfonctionnement Cause Solution La fiche secteur n'est pas raccordée au Branchez la fiche secteur sur réseau électrique. une prise de courant. L'appareil ne Utilisez une autre prise de La prise de courant est défectueuse. fonctionne pas. courant. Adressez-vous au service L'appareil est défectueux.
 • Page 32: Mise Au Rebut

  Mise au rebut Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés L’appareil ne doit en aucun cas L’exercice de la garantie ne prolonge pas la être mis aux ordures ména- période de garantie. Cette disposition s’applique gères normales. Ce produit également aux pièces remplacées ou réparées.
 • Page 33: Service Après-Vente

  Service après-vente Service France Tel.: 0800 919270 E-Mail: kompernass@lidl.fr Service Belgique Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 279911 ■ 30  │   FR │ BE SKG 1000 B2...
 • Page 34 Inhoud Inleiding ............. .32 Gebruik in overeenstemming met bestemming .
 • Page 35: Inleiding

  CONTACTGRILL Inhoud van het pakket Contactgrill Inleiding Opvangbak voor vet Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Gebruiksaanwijzing nieuwe product. OPMERKING U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van Controleer de inhoud van het pakket direct na dit product.
 • Page 36: Veiligheidsvoorschriften

  Veiligheidsvoorschriften GEVAAR - ELEKTRISCHE SCHOK! Laat beschadigde stekkers en snoeren onmiddellijk door ► geautoriseerd en vakkundig personeel of door de klanten- service vervangen, om risico's te vermijden. Zorg ervoor dat het snoer geen hete delen van het apparaat ► kan aanraken. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuur, een kookplaat of een ingeschakelde oven.
 • Page 37 WAARSCHUWING - LETSELGEVAAR! Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 ► jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.
 • Page 38 LET OP - MATERIËLE SCHADE! Gebruik geen externe tijdschakelklok of een separaat systeem ► voor afstandsbediening om het apparaat te bedienen. Laat het apparaat nooit onbeheerd als het is ingeschakeld. ► Let erop dat het apparaat, het snoer en de stekker nooit ►...
 • Page 39: Monteren En Plaatsen

  Monteren en plaatsen OPMERKING ► Bij de eerste keer opwarmen van het apparaat WAARSCHUWING! BRANDGEVAAR! kunnen restanten van het productieproces ► Zet het apparaat nooit onder hangkasten of lichte rook- en geurontwikkeling veroorzaken. in de nabijheid van gordijnen, kastenwanden Dat is normaal en volkomen ongevaarlijk. Zorg of andere licht ontvlambare voorwerpen.
 • Page 40: Reiniging En Onderhoud

  4) Sluit de deksel. LET OP! MATERIËLE SCHADE! Tijdens het grillen lopen vet en vloeistoffen in ► Gebruik geen schurende of bijtende schoon- de opvangbak voor vet maakmiddelen. Deze kunnen de oppervlak- 5) Controleer het grillresultaat regelmatig. Wan- ken beschadigen! neer het resultaat naar wens is, opent u de ►...
 • Page 41: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Probleem Oorzaak Oplossing Steek de stekker in een stop- De stekker zit niet in het stopcontact. contact. Het apparaat werkt Het stopcontact is defect. Gebruik een ander stopcontact. niet. Neem contact op met de klan- Het apparaat is defect. tenservice.
 • Page 42: Afvoeren

  Afvoeren Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken Gooi het apparaat in geen De garantieperiode wordt door deze waarborg geval weg bij het gewone niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en huisvuil. Dit product voldoet gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aan de Europese richtlijn aanwezige schade en gebreken moeten meteen na 2012/19/EU.
 • Page 43: Service

  Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 279911 Importeur Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven servi- ceadres. KOMPERNASS HANDELS GMBH...
 • Page 44 Inhaltsverzeichnis Einleitung .............42 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Page 45: Einleitung

  KONTAKTGRILL Lieferumfang Kontaktgrill Einleitung Fettauffangschale Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Bedienungsanleitung Gerätes. HINWEIS Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschä- für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Page 46: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG! Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort ► von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden. Schützen Sie die Netzleitung vor Berührungen mit heißen ► Geräteteilen. Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe einer offenen Flamme, einer Heizplatte oder eines beheizten Ofens.
 • Page 47 WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Perso- ► nen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fä- higkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 • Page 48 ACHTUNG - SACHSCHADEN! Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates ► Fernwirksystem, um das Gerät zu betreiben. Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbe- ► aufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Netzkabel oder der ► Netzstecker nicht mit heißen Quellen, wie Kochplatten oder offenen Flammen, in Berührung kommen.
 • Page 49: Zusammenbauen Und Aufstellen

  Zusammenbauen und HINWEIS Aufstellen ► Beim erstmaligen Aufheizen des Gerätes kann es durch fertigungsbedingte Rückstände WARNUNG! BRANDGEFAHR! zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal und völlig ungefähr- ► Stellen Sie das Gerät niemals unter Hänge- lich. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, schränke oder neben Gardinen, Schrankwänden öffnen Sie zum Beispiel ein Fenster.
 • Page 50: Reinigung Und Pflege

  4) Schließen Sie den Deckel. ACHTUNG! SACHSCHADEN! Fett und Flüssigkeiten laufen während des ► Verwenden Sie keine scheuernden oder Grillens in die Fettauffangschale aggressiven Reinigungsmittel. Diese können 5) Kontrollieren Sie das Grillergebnis regelmäßig. die Oberfläche beschädigen! Wenn Sie zufrieden sind, öffnen Sie den De- ►...
 • Page 51: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Fehler Ursache Lösung Der Netzstecker ist nicht mit dem Stromnetz Stecken Sie den Netzstecker in verbunden. eine Netzsteckdose. Das Gerät funktio- Benutzen Sie eine andere Netz- Die Netzsteckdose ist defekt. niert nicht. steckdose. Das Gerät ist defekt. Wenden Sie sich an den Service. Die grüne Kontroll- Das Gerät hält die Temperatur.
 • Page 52: Entsorgung

  Entsorgung Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche Werfen Sie das Gerät kei- Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nesfalls in den normalen nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und Hausmüll. Dieses Produkt reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan- unterliegt der europäischen dene Schäden und Mängel müssen sofort nach Richtlinie 2012/19/EU.
 • Page 53: Service

  Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 279911 │ DE │ AT │ CH ■ 50    SKG 1000 B2...
 • Page 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 06 / 2016 · Ident.-No.: SKG1000B2-052016-1 IAN 279911...

This manual is also suitable for:

Skg 1000 b2

Table of Contents