Silvercrest SKG 1000 B2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SKG 1000 B2 Operating Instructions Manual

Contact grill
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
CONTACT GRILL SKG 1000 B2
CONTACT GRILL
Operating instructions
KONTAKTGRILL
Bruksanvisning
CONTACTGRILL
Gebruiksaanwijzing
IAN 270051
PARILAGRILLI
Käyttöohje
BORDGRILL
Betjeningsvejledning
KONTAKTGRILL
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SKG 1000 B2

 • Page 1 CONTACT GRILL SKG 1000 B2 CONTACT GRILL PARILAGRILLI Operating instructions Käyttöohje KONTAKTGRILL BORDGRILL Bruksanvisning Betjeningsvejledning CONTACTGRILL KONTAKTGRILL Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung IAN 270051...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. .9 SKG 1000 B2...
 • Page 5: Introduction

  This appliance is intended exclusively for grilling food indoors. This appliance is intended exclusively Technical details for use in domestic households. Not to be used for Rated voltage: 220 - 240 V ~ /50 Hz commercial purposes. Max. power consumption: 1000 W SKG 1000 B2...
 • Page 6: Safety Instructions

  The appliance must not come into contact with moisture such as ► rain or water. Never immerse the appliance in water or other liquids! You could receive a fatal electric shock if residual liquids come into contact with live components during operation. SKG 1000 B2...
 • Page 7 Provide a stable location for the appliance. ► Caution! Hot surface! Do not touch anything other than the handle while the appliance ► is in use. The surfaces of the appliance become very hot during use. SKG 1000 B2...
 • Page 8 To protect the non-stick coating, do not use metallic tools such as ► knives, forks, etc. Should the non-stick coating become damaged, discontinue use of the appliance. Operate the appliance only with the original accessories supplied. ► SKG 1000 B2...
 • Page 9: Assembly And Setting Up

  Once the appliance has heated up, the green „Ready“ indicator lamp also lights up. However, the lamp may go out and on again at any time. This means that the appliance is maintaining the temperature and has heated up again a little. SKG 1000 B2...
 • Page 10: Cleaning And Care

  Storage of burns! ■ Store the cleaned appliance in a clean, dust-free ■ It is best to clean the appliance as soon as it and dry location. has cooled down. This makes food residues easier to remove. SKG 1000 B2...
 • Page 11: Troubleshooting

  The appliance has heated up. This is not a defect. If the malfunction cannot be corrected with the above suggestions, or if you have determined that the malfunction may have other causes, please contact our Customer Service. SKG 1000 B2...
 • Page 12: Warranty And Service

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 270051 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 270051 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SKG 1000 B2...
 • Page 13 SKG 1000 B2...
 • Page 14 Maahantuoja ............19 SKG 1000 B2...
 • Page 15: Johdanto

  Määräystenmukainen käyttö Kahva Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan elintarvikkeiden grillaamiseen sisätiloissa. Tämä laite on tarkoitettu Rasvankeruuastia ainoastaan yksityiskäyttöön. Älä käytä sitä ammat- titarkoituksiin. Tekniset tiedot Nimellisjännite: 220 - 240 V ~ /50 Hz Suurin tehontarve: 1000 W SKG 1000 B2...
 • Page 16: Turvallisuusohjeet

  Laite on liitettävä suojajohtimella varustettuun pistorasiaan. ► Suojaa laitetta kosteudelta, kuten sateelta ja märkyydeltä. ► Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin! Nesteen joutuminen laitteen jännitettä johtaviin osiin käytön aikana voi aiheuttaa sähköiskun ja siten hengenvaaran. SKG 1000 B2...
 • Page 17 Varmista, että pääset vaaratilanteen sattuessa nopeasti verkkopis- tokkeelle, ja ettei kukaan pääse kompastumaan virtajohtoon. Huolehdi, että laite seisoo tukevasti paikallaan. ► Huomio! Kuuma pinta! Koske käytön aikana vain laitteen kahvaan. Laitteen pinnat ► kuumenevat huomattavasti käytön aikana. SKG 1000 B2...
 • Page 18 Älä käytä laitteessa hiiliä tai vastaavia polttoaineita! ► Varo vaurioittamasta laitteen tarttumatonta pinnoitetta ja vältä ► siksi metallisten ruokailuvälineiden, esim. veitsien ja haarukoiden, käyttöä. Jos tarttumaton pinnoite on vaurioitunut, älä jatka laitteen käyttöä. Käytä laitetta vain mukana tulevien alkuperäistarvikkeiden kanssa. ► SKG 1000 B2...
 • Page 19: Kokoaminen Ja Pystytys

  Punainen merkkivalo ”Power” syttyy heti, kun pistoke liitetään pistorasiaan. Kun laite on kuumentunut, myös vihreä merkki- valo ”Ready” syttyy. Merkkivalo voi kuitenkin sammua ja syttyä aina uudelleen. Tämä tarkoittaa, että laite ylläpitää lämpötilaa lämmittämällä aina hieman lisää. SKG 1000 B2...
 • Page 20: Puhdistus Ja Hoito

  LOUKKAANTUMISVAARA! ■ Säilytä puhdistettua laitetta puhtaassa, pölyttö- ► Anna laitteen aina jäähtyä ennen puhdistamis- mässä ja kuivassa paikassa. ta. Muuten on olemassa palovammojen vaara! ■ Laite on suositeltavaa puhdistaa heti jäähtymi- sen jälkeen. Silloin elintarvikejäämät irtoavat helpommin. SKG 1000 B2...
 • Page 21: Vian Korjaus

  Laite on viallinen. Ota yhteyttä huoltoon. Punainen merkkivalo ”Power” ei pala. Laite on lämmennyt. Tämä ei ole häiriö. Jos viat eivät korjaudu yllä annetuilla ohjeilla, tai jos havaitset joitakin muita häiriöitä, käänny huoltomme puoleen. SKG 1000 B2...
 • Page 22: Takuu Ja Huolto

  Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 270051 Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET) SKG 1000 B2...
 • Page 23 SKG 1000 B2...
 • Page 24 Importör .............29 SKG 1000 B2...
 • Page 25: Inledning

  Den här produkten ska bara användas för att grilla Fettuppsamlingsskål livsmedel inomhus. Produkten är endast avsedd för privat bruk i hemmet. Använd inte produkten Tekniska data yrkesmässigt. Nominell spänning: 220 - 240 V ~ /50 Hz Max effektförbrukning: 1000 W SKG 1000 B2...
 • Page 26: Säkerhetsanvisningar

  Produkten får inte utsättas för fukt, t ex i form ► av regn eller väta. Doppa aldrig ner produkten i vatten eller andra vätskor! Det finns risk för livsfarliga elchocker om kvarvarande vätska ham- nar på spänningsförande delar. SKG 1000 B2...
 • Page 27 över kabeln. Se till så att produkten står stadigt. ► Akta! Het yta! Rör bara vid handtaget när produkten används. Produktens utsida ► blir mycket het när den används. SKG 1000 B2...
 • Page 28 Använd inte grillkol eller liknande till den här produkten! ► Skydda nonstickbeläggningen genom att inte använda några ► metallföremål som t ex knivar, gafflar osv. Om nonstickbelägg- ningen skadats ska du inte använda produkten. Använd endast produkten tillsammans med ► medföljande originaltillbehör. SKG 1000 B2...
 • Page 29: Montering Och Uppställning

  Så snart produkten värmts upp tänds även den gröna kontrollampan Ready Det kan emellertid hända att den tänds och släcks några gånger under tiden. Det beror på att produkten har värmts upp lite igen för att hålla rätt temperatur. SKG 1000 B2...
 • Page 30: Rengöring Och Skötsel

  Annars finns risk för brännskador! ■ Förvara den rengjorda produkten på ett rent, dammfritt och torrt ställe. ■ Rengör helst produkten så snart den kallnat. Då är det lättare att få bort alla rester av livsmedel. SKG 1000 B2...
 • Page 31: Felavhjälpning

  Produkten har värmts upp. Det betyder inte att något är fel. Om det inte går att åtgärda felet med hjälp av ovanstående tips eller om det uppstår andra typer av fel ska du kontakta vår kundservice. SKG 1000 B2...
 • Page 32: Garanti Och Service

  När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 270051 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 270051 Tillgänglighet Hotline: Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET) SKG 1000 B2...
 • Page 33 SKG 1000 B2...
 • Page 34 Importør .............39 SKG 1000 B2...
 • Page 35: Indledning

  Fedtopsamlingsskål redning af fødevarer indendørs. Dette produkt er udelukkende beregnet til anvendelse i private hus- Tekniske data holdninger. Det må ikke anvendes i erhvervsmæssig Mærkespænding: 220 - 240 V ~ /50 Hz sammenhæng. Maks. strømforbrug: 1000 W SKG 1000 B2...
 • Page 36: Sikkerhedsanvisninger

  Produktet må ikke udsættes for fugt som f.eks. regn eller væde. ► Læg aldrig produktet ned i vand eller andre væsker! Det kan være livsfarligt på grund af elektrisk stød, hvis der kommer rester af væske på spændingsførende dele under brug. SKG 1000 B2...
 • Page 37 Sørg for, at grillen står sikkert. ► Forsigtig! Varm overflade! Når grillen er tændt, må du kun røre ved hånd taget. Grillens ► overflader bliver meget varme under brug. SKG 1000 B2...
 • Page 38 Brug ikke kul eller lignende brændstoffer sammen med grillen! ► Brug ikke metalredskaber som f.eks. knive, gafler osv., da de ► kan ødelægge slip-let-belægningen. Hvis slip-let-belægningen er beskadiget, må du ikke bruge grillen. Produktet må kun bruges med det medfølgende originale tilbehør. ► SKG 1000 B2...
 • Page 39: Samling Og Opstilling

  Så snart produktet er varmet op, lyser den grønne kontrollampe „Driftsklar“ Den kan dog hele tiden lyse op og slukkes. Det betyder, at produktet holder temperaturen og hele tiden varmes op igen. SKG 1000 B2...
 • Page 40: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Lad først grillen køle af, før du rengør den. ■ Opbevar den rengjorte grill på et rent, Ellers er der fare for forbrændinger! støvfrit og tørt sted. ■ Grillen skal helst rengøres lige efter afkøling, for så er det lettere at fjerne fødevareresterne. SKG 1000 B2...
 • Page 41: Afhjælpning Af Fejl

  Den røde kontrollam- pe „Power“ lyser ikke. Grillen er varmet op. Der foreligger en fejl. Hvis fejlene ikke kan rettes med ovenstående fejlafhjælpning, eller hvis du finder andre typer fejl, bedes du henvende dig til vores service. SKG 1000 B2...
 • Page 42: Garanti Og Service

  Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 270051 Åbningstid for hotline: Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET) SKG 1000 B2...
 • Page 43 SKG 1000 B2...
 • Page 44 Importeur ............49 SKG 1000 B2...
 • Page 45: Inleiding

  Dit apparaat dient uitsluitend voor het binnenshuis Nominale spanning: 220 - 240 V ~ /50 Hz grillen van levensmiddelen. Dit apparaat is uitslui- Max. opgenomen tend bestemd voor gebruik in privéhuishoudens. vermogen: 1000 W Gebruik het apparaat niet bedrijfsmatig. SKG 1000 B2...
 • Page 46: Veiligheidsvoorschriften

  Het apparaat mag niet in aanraking komen met vocht, zoals ► regen of vloeistoffen. Dompel het apparaat nooit onder in water of in andere vloei- stoffen! Hierbij kan levensgevaar ontstaan door een elektrische schok, wanneer bij gebruik vloeistofresten in aanraking komen met delen onder spanning. SKG 1000 B2...
 • Page 47 Zorg voor een veilige stand van het apparaat. ► Voorzichtig! Heet oppervlak! Raak alleen de handgreep aan terwijl het apparaat in werking ► is. De oppervlakken van het apparaat worden erg heet als het is ingeschakeld. SKG 1000 B2...
 • Page 48 Gebruik geen keukengerei van metaal, zoals messen, vorken, ► enz., om te voorkomen dat de anti-aanbaklaag beschadigd raakt. Gebruik het apparaat niet meer als de anti-aanbaklaag beschadigd is. Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde originele ► accessoires. SKG 1000 B2...
 • Page 49: Monteren En Plaatsen

  Wanneer het apparaat heet genoeg is, brandt daarnaast het groene indicatielampje “Ready” Niettemin kan dit indicatielampje steeds opnieuw doven en weer gaan branden. Dit betekent dat het apparaat op tempera- tuur wordt gehouden en weer wat heter is geworden. SKG 1000 B2...
 • Page 50: Reiniging En Onderhoud

  ■ Berg het schoongemaakte apparaat op een ■ U kunt het apparaat het beste meteen na het af- schone, stofvrije en droge plaats op. koelen reinigen. Dan laten resten van levensmid- delen zich gemakkelijker verwijderen. SKG 1000 B2...
 • Page 51: Problemen Oplossen

  “Power” Er is geen sprake van een brandt niet. Het apparaat is opgewarmd. storing. Neem contact op met de klantenservice, als de storingen met de bovenstaande aanwijzingen niet verholpen kunnen worden, of indien u andere storingen constateert. SKG 1000 B2...
 • Page 52: Garantie En Service

  Service Nederland Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 270051 Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 270051 Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET) SKG 1000 B2...
 • Page 53 SKG 1000 B2...
 • Page 54 Importeur ............59 SKG 1000 B2...
 • Page 55: Einleitung

  Dieses Gerät dient ausschließlich dem Grillen von Lebensmitteln im Innenbreich. Dieses Gerät ist aus- Nennspannung: 220 - 240 V ~ /50 Hz schließlich für die Benutzung in privaten Haushalten max. Leistungsaufnahme: 1000 W bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich. SKG 1000 B2...
 • Page 56: Sicherheitshinweise

  Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit, wie Regen oder Nässe, in ► Berührung kommen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüs- sigkeiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsfüh- rende Teile gelangen. SKG 1000 B2...
 • Page 57 Netzleitung nicht zur Stolperfalle werden kann. Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Gerätes. ► Vorsicht! Heiße Oberfläche! Berühren Sie nur den Griff während des Betriebs. Die Oberflä- ► chen des Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. SKG 1000 B2...
 • Page 58 Schützen Sie die Antihaftbeschichtung, indem Sie keine metalli- ► schen Werkzeuge wie Messer, Gabel usw. benutzen. Wenn die Antihaftbeschichtung beschädigt ist, benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten ► Originalzubehör. SKG 1000 B2...
 • Page 59: Zusammenbauen Und Aufstellen

  Wenn das Gerät aufgeheizt ist, leuchtet zu- Sie das Gerät abkühlen. sätzlich die grüne Kontrollleuchte „Ready“ Jedoch kann diese immer wieder erlöschen und aufleuchten. Das bedeutet, dass das Gerät die Temperatur hält und wieder etwas aufgeheizt hat. SKG 1000 B2...
 • Page 60: Reinigung Und Pflege

  Wasser nach. Trocknen Sie alles gut ab. nungsgefahr! ■ Reinigen Sie das Gerät am besten sofort nach Aufbewahrung dem Abkühlen. Dann lassen sich Lebensmittelres- ■ Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem te leichter entfernen. sauberen, staubfreien und trockenen Ort auf. SKG 1000 B2...
 • Page 61: Fehlerbehebung

  Das Gerät ist defekt. Wenden Sie sich an den Service. leuchtet nicht. Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen, oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service. SKG 1000 B2...
 • Page 62: Garantie Und Service

  Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifels- fall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKG 1000 B2...
 • Page 63 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand van de informatie Stand der Informationen: 07 / 2015 · Ident.-No.: SKG1000B2-052015-2 IAN 270051...

This manual is also suitable for:

270051

Table of Contents