Download Print this page

Toshiba CANVIO ADVANCE User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
User's Manual
CANVIO ADVANCE
EN
HR
CZ
HU
DE
IT
DK
NL
ES
NO
FI
PL
FR
PT
GR
RS
RU
SE
SK
SL
TR
AR
UK

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Toshiba CANVIO ADVANCE

 • Page 1 User’s Manual CANVIO ADVANCE...
 • Page 2: Table Of Contents

  Regulatory statements..................7 User’s Manual - CANVIO ADVANCE...
 • Page 3: Introduction

  Introduction Thank you for choosing our TOSHIBA Canvio Advance Hard Drive. Please read this User’s Manual carefully, as it contains all relevant information for installation, usage and maintenance of the drive, as well as security and safety advice. In case it does not behave as expected, please refer to the “Frequently Asked Questions” section at the end of this manual.
 • Page 4: Connecting The Drive To Your Computer

  “My Computer” < Mac > Immediately,  the Power/Data indicator light will illuminate  the drive will power up and is ready to use User’s Manual - CANVIO ADVANCE EN_4...
 • Page 5: Dismount And Disconnect The Drive

  1. Click the “Hardware and Eject Media – icon”. A pop-up message box will appear listing the external devices connected to your computer. 2. Select the TOSHIBA drive to eject. After a few seconds, you will get the notification that it is now safe to remove the device.
 • Page 6: Frequently Asked Questions

  A: This is normal, and therefore not dangerous. The drive gives me a “Device cannot start.” A: Two possible reasons. It is either a power problem and you should check the connections, or the drive has a malfunction and requires service. User’s Manual - CANVIO ADVANCE EN_6...
 • Page 7: Toshiba Support

  Regulatory statements CE Compliance This product is CE marked in accordance with the requirements of the applicable EU Directives. Responsible for CE marking is Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany. User’s Manual - CANVIO ADVANCE EN_7...
 • Page 8 Residential, Commercial & Light Industry Environment. Any other working environment has not been verified by Toshiba and the use of this product in these working environments is maybe restricted or cannot be recommended. Possible consequences of the use of this product in non verified working environments can be: Disturbances of other products or of this product in the nearby surrounding area with temporarily malfunction or data loss/ corruption as result.
 • Page 9 Notices ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. All rights reserved. TOSHIBA reserves the right to make technical changes. TOSHIBA assumes no liability for damages incurred directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between this product and the documentation. The Toshiba name and its logos are registered trademarks of Toshiba.
 • Page 10 Regulační opatření ..................6 Uživatelská příručka - CANVIO ADVANCE...
 • Page 11: Úvod

  Úvod Děkujeme, že jste si vybrali naši jednotku pevného disku TOSHIBA Canvio Advance. Pečlivě si přečtěte tuto Uživatelskou příručku, která obsahuje všechny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby jednotky a také rady pro zajištění bezpečnosti. V případě, že se jednotka nechová podle očekávání, podívejte se do části „Často kladené otázky“ na konci této příručky.
 • Page 12: Připojení Jednotky K Počítači

  části „Tento počítač“ by se měla objevit ikona nové jednotky. < Mac > Okamžitě  se rozsvítí indikátor napájení/dat,  po zapnutí je jednotka připravená k použití Uživatelská příručka - CANVIO ADVANCE CZ_3...
 • Page 13: Logické A Fyzické Odpojení Jednotky

  1. Klikněte na ikonu „Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium“. Objeví se vyskakovací pole se seznamem externích zařízení připojených k počítači. 2. Vyberte jednotku TOSHIBA pro vysunutí. Po několika sekundách dostanete oznámení, že je možné bezpečně odebrat zařízení. 3. Klikněte na „OK“ a můžete odpojit jednotku.
 • Page 14: Často Kladené Otázky

  O: To je normální a není to tedy nebezpečné. Jednotka hlásí „Zařízení nelze spustit“. O: Jsou dva možné důvody. Buď se jedná o problém s napájením a je potřeba zkontrolovat zapojení, nebo jednotka vykazuje závadu a potřebuje servis. Uživatelská příručka - CANVIO ADVANCE CZ_5...
 • Page 15: Podpora Toshiba

  Ohledně reklamací se podívejte sem: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Regulační opatření Splnění CE Tento produkt je označen značkou CE v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Odpovědnost za označení CE nese společnost Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Německo. Uživatelská příručka - CANVIO ADVANCE CZ_6...
 • Page 16 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) tohoto produktu byla pro tuto produktovou kategorii ověřena pro tzv. bytové a komerční prostředí a prostředí lehkého průmyslu. Všechna další prostředí nebyla společností Toshiba ověřena a používání tohoto produktu v těchto pracovních prostředích může být buď zakázáno nebo je nelze doporučit.
 • Page 17 ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Všechna práva vyhrazena. TOSHIBA si vyhrazuje právo provádět technické změny. TOSHIBA nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo na základě chyb, opomenutí nebo rozporů mezi tímto produktem a dokumentací. Název Toshiba a její loga jsou registrované obchodní známky společnosti Toshiba.
 • Page 18 Zulassungsbestimmungen ................. . 6 Benutzerhandbuch - CANVIO ADVANCE...
 • Page 19: Einführung

  Einführung Vielen Dank für den Kauf einer TOSHIBA Canvio Advance Festplatte. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch bitte aufmerksam durch. Es enthält alle wichtigen Informationen zur Installation, Verwendung und Wartung der Festplatte sowie Sicherheitshinweise. Wenn sich die Festplatte nicht wie erwartet verhält, lesen Sie den Abschnitt „Häufig gestellte Fragen“ in diesem Handbuch.
 • Page 20: Anschließen Des Laufwerks An Den Computer

  Die Festplatte wird eingeschaltet  Die Festplatte wird gemountet und unter „Arbeitsplatz“ wird ein neues Laufwerksymbol angezeigt < Mac > Ohne Verzögerung geschieht Folgendes:  Die Power/Daten-Anzeige leuchtet  Die Festplatte wird eingeschaltet und ist einsatzbereit Benutzerhandbuch - CANVIO ADVANCE DE_3...
 • Page 21: Unmounten Und Trennen Der Festplatte

  1. Klicken Sie auf das Symbol „Hardware und Medien entfernen“. Es wird ein Popup-Fenster mit einer Liste der an den Computer angeschlossenen externen Geräte eingeblendet. 2. Wählen Sie die TOSHIBA-Festplatte zum Auswerfen aus. Nach wenigen Sekunden werden Sie benachrichtigt, dass Sie das Gerät jetzt sicher entfernen können.
 • Page 22: Häufig Gestellte Fragen

  Für die Festplatte wird „Gerät kann nicht starten“ angezeigt. A: Dafür gibt es zwei mögliche Gründe. Entweder liegt ein Problem mit der Stromversorgung vor und Sie sollten die Verbindungen prüfen, oder die Festplatte weist eine Fehlfunktion auf und muss repariert werden. Benutzerhandbuch - CANVIO ADVANCE DE_5...
 • Page 23: Toshiba-Support

  Im Garantiefall besuchen Sie: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Zulassungsbestimmungen Erfüllung von CE-Normen Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den geltenden EU-Richtlinien. Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung ist Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Deutschland. Benutzerhandbuch - CANVIO ADVANCE DE_6...
 • Page 24 Maschinen oder Generatoren.  Medizinische Umgebungen: Die Erfüllung der Richtlinie für medizinische Produkte wurde von Toshiba nicht überprüft, deshalb darf dieses Produkt nicht ohne weitere Überprüfung als medizinisches Produkt eingesetzt werden. Die Verwendung in den üblichen Büroumgebungen z. B. in Krankenhäusern sollte kein Problem sein, falls es keine anderslautenden Einschränkungen der zuständigen Verwaltung gibt.
 • Page 25 Hinweise ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen durch TOSHIBA vorbehalten. TOSHIBA übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus Fehlern, Auslassungen oder Abweichungen zwischen Produkt und Dokumentation resultieren. Der Name Toshiba und dessen Logos sind eingetragene Marken von Toshiba.
 • Page 26 Regelerklæringer ................... 6 Brugerhåndbog - CANVIO ADVANCE...
 • Page 27: Introduktion

  Introduktion Tak, fordi du har valgt vores TOSHIBA Canvio Advance-harddisk. Læs venligst denne brugerhåndbog omhyggeligt. Den indeholder alle relevante oplysninger om installation, brug og vedligeholdelse af drevet samt råd om sikkerhed. Hvis drevet ikke fungerer som forventet, bør du læse afsnittet ”Ofte stillede spørgsmål” i slutningen af denne håndbog.
 • Page 28: Tilslutning Af Drevet Til Computeren

   Drevet bør blive tilknyttet, og der bør vises et nyt drevikon i ”Denne computer” < Mac > Følgende sker med det samme:  Lampen Power/Data tændes  Drevet starter og er klar til brug Brugerhåndbog - CANVIO ADVANCE DK_3...
 • Page 29: Fjernelse Og Frakobling Af Drevet

  1. Klik på ikonet ”Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier”. Der vises en pop op-meddelelse, som viser de eksterne enheder, der er tilsluttet computeren. 2. Vælg at fjerne TOSHIBA-drevet. Efter et par sekunder vises der en meddelelse om, at det nu er sikkert at fjerne enheden.
 • Page 30: Ofte Stillede Spørgsmål

  Drevet viser meddelelsen ”Enheden kan ikke starte.” Sv.: Der er to mulige årsager. Det kan være et strømproblem, og du skal i så fald kontrollere tilslutningerne. Eller der kan være noget galt med drevet, og drevet kræver i så fald service. Brugerhåndbog - CANVIO ADVANCE DK_5...
 • Page 31: Toshiba-Support

  Kontakt TOSHIBAs webside med support til harddiske og lagerprodukter: www.toshiba-storage.com/support Oplysninger om garantikrav finder du her: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Regelerklæringer CE-overensstemmelse Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med de relevante EU-direktivers krav. Ansvarlig for CE-mærkningen er Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland. Brugerhåndbog - CANVIO ADVANCE DK_6...
 • Page 32 Eksplosive atmosfærer: Brug af dette produkt i sådanne særlige arbejdsmiljøer (Ex) er ikke tilladt. Nedenstående information gælder kun for EU-lande: REACH – overensstemmelseserklæring Toshiba vil overholde alle REACH-krav og tilstræber at give kunderne oplysninger om de kemiske stoffer i vores produkter i overensstemmelse med REACH-reglerne. Bortskaffelse af produkter Anvendelsen af dette symbol betyder, at dette produkt ikke må...
 • Page 33 ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. TOSHIBA forbeholder sig retten til at foretage tekniske ændringer. TOSHIBA påtager sig intet ansvar for skader, der opstår direkte eller indirekte som følge af fejl, udeladelser eller uoverensstemmelser mellem dette produkt og dokumentationen.
 • Page 34 Información sobre legislaciones vigentes ..............6 Manual del usuario - CANVIO ADVANCE...
 • Page 35: Introducción

  Introducción Gracias por elegir nuestra unidad de disco duro TOSHIBA Canvio Advance. Lea detenidamente el Manual del usuario, ya que contiene toda la información pertinente sobre la instalación, el uso y el mantenimiento de la unidad, así como consejos de seguridad.
 • Page 36: Conexión De La Unidad Al Ordenador

  “Mi PC” < Mac > De forma inmediata,  se encenderá el indicador luminoso de alimentación/datos  la unidad se encenderá y estará lista para su uso Manual del usuario - CANVIO ADVANCE ES_3...
 • Page 37: Desmonte Y Desconecte La Unidad

  1. Haga clic en el icono “Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio”. Aparecerá un cuadro de mensaje emergente en el que se enumerarán los dispositivos conectados al ordenador. 2. Seleccione la unidad TOSHIBA que desea expulsar. Tras unos segundos, obtendrá notificación de que puede extraer el dispositivo de forma segura.
 • Page 38: Preguntas Frecuentes

  La unidad emite el mensaje “No se puede iniciar el dispositivo.” R: Existen dos motivos posibles. Puede ser un problema de alimentación, que exigirá comprobar las conexiones, o que la unidad tenga un problema de funcionamiento y necesite reparación. Manual del usuario - CANVIO ADVANCE ES_5...
 • Page 39: Soporte Técnico De Toshiba

  R: Esto puede deberse a que se está formateando la unidad con el sistema de archivos FAT. Pruebe con el sistema de archivos “NTFS”. Ello debería resolver el problema. Soporte técnico de TOSHIBA ¿Necesita ayuda? Visite la página de ayuda para unidades de disco duro y productos de almacenamiento de TOSHIBA: www.toshiba-storage.com/support Para reclamaciones de la garantía, consulte: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Información sobre legislaciones vigentes...
 • Page 40  Entornos médicos: Toshiba no ha comprobado el cumplimiento de la Directiva de productos médicos, por lo que este producto no puede utilizarse como producto médico sin la realización de verificaciones adicionales.
 • Page 41 ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Todos los derechos reservados. TOSHIBA se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas. TOSHIBA no asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados directa o indirectamente debido a errores, omisiones o diferencias entre el producto y la documentación.
 • Page 42 Asetusten vaatimat ilmoitukset................6 Käyttöohje - CANVIO ADVANCE...
 • Page 43: Johdanto

  Johdanto Kiitos TOSHIBA Canvio Advance -kiintolevyn valitsemisesta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, sillä siinä on tietoja aseman asentamisesta, käyttämisestä ja kunnossapidosta sekä turvallisuudesta. Jos asema ei toimi odotetulla tavalla, katso lisätietoja tämän käyttöohjeen lopusta Usein kysyttyjä kysymyksiä -kohdasta. Tarkista toimitussisältö Canvio Advance USB 3.0 Micro-B -johto...
 • Page 44: Aseman Yhdistäminen Tietokoneeseen

  < Windows PC > Heti  Virran/tietojen merkkivalo syttyy.  Asema käynnistyy.  Asema tunnistetaan, ja sen kuvake tulee näkyviin Oma tietokone-näkymään. < Mac > Heti  Virran/tietojen merkkivalo syttyy.  Asemaan kytketään virta ja se on käyttövalmis. Käyttöohje - CANVIO ADVANCE FI_3...
 • Page 45: Aseman Irrottaminen

  Kuivaa nesteet aseman pinnalta. Lisätietoja Käyttöjärjestelmän käyttöohjeessa on lisätietoja aseman nimen vaihtamisesta, tietojen varmuuskopioimisesta ja tiedostojen hallinnasta. Siinä kerrotaan myös aseman kiintolevyn eheyttämisestä ja optimoimisesta. On erittäin suositeltavaa käyttää virustorjuntaohjelmaa tietojen suojaamiseksi viruksilta ja Troijan hevosilta. Käyttöohje - CANVIO ADVANCE FI_4...
 • Page 46: Usein Kysytyt Kysymykset

  V: Se on normaalia. Asema tuo näyttöön Device cannot start (Laitetta ei voi käynnistää) -ilmoituksen. V: Mahdollisia syitä on kaksi. Asemaan ei syötetä virtaa, jolloin yhteydet on tarkistettava, tai asemassa on vika, jolloin se on toimitettava huoltoon. Käyttöohje - CANVIO ADVANCE FI_5...
 • Page 47: Toshiba-Tuotetuki

  Tarvitsetko apua? Lisätietoja on TOSHIBA-kiintolevyjen ja -tallennuslaitteiden tukisivulla osoitteessa www.toshiba-storage.com/support Lisätietoja takuusta: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Asetusten vaatimat ilmoitukset CE-vaatimukset Tälle tuotteelle on myönnetty CE-merkintä asianomaisten EU-direktiivien mukaisesti. CE-merkinnästä vastaa Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Saksa. Käyttöohje - CANVIO ADVANCE FI_6...
 • Page 48  Lääketieteelliset ympäristöt: Toshiba ei ole tutkinut, noudattaako tämä laite lääketieteellisiä laitteita säätevän direktiivin vaikutuksia. Siksi tämän laitteen ei katsota täyttävän lääketieteen asettamia vaatimuksia. Laitteen käyttäminen esimerkiksi sairaalan toimistotiloissa ei aiheuta ongelmia, jos sitä ei ole kielletty.
 • Page 49 ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. TOSHIBA pidättää itsellään oikeuden tehdä teknisiä muutoksia. TOSHIBA ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat suoranaisesti tai epäsuorasti tämän tuotteen ja sen dokumentaation välisistä virheistä tai puutteista. Toshiba-nimi ja -logot ovat Toshiban rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • Page 50 Règlements ....................6 Manuel de l’utilisateur - CANVIO ADVANCE...
 • Page 51: Introduction

  Introduction Merci d’avoir choisi notre disque dur TOSHIBA Canvio Advance. Veuillez lire attentivement le présent manuel de l’utilisateur, car il contient toutes les informations nécessaires à l’installation, l’utilisation et la maintenance du lecteur, ainsi que des conseils de sécurité. Si le disque dur semble ne pas fonctionner normalement, consultez la section « Foire Aux Questions » à la fin de ce manuel.
 • Page 52: Connexion Du Lecteur À L'ordinateur

  « Poste de travail » < Mac > Le voyant  d’alimentation s’allume immédiatement  le disque se met sous tension et est prêt à l’emploi Manuel de l’utilisateur - CANVIO ADVANCE FR_3...
 • Page 53: Démontage Et Déconnexion Du Lecteur

  1. Cliquez sur l’icône « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média ». Une fenêtre contextuelle s’affiche et présente les périphériques externes connectés à l’ordinateur. 2. Sélectionnez le lecteur TOSHIBA à éjecter. Au bout de quelques secondes, une notification indique si le lecteur peut être retiré en toute sécurité.
 • Page 54: Foire Aux Questions

  Le disque dur renvoie le message suivant : « Impossible de démarrer le périphérique ». R : Deux causes sont possibles : il peut s’agir d’un problème d’alimentation et vous devez alors vérifier les connexions, ou le lecteur subit un dysfonctionnement et nécessite une réparation. Manuel de l’utilisateur - CANVIO ADVANCE FR_5...
 • Page 55: Assistance Toshiba

  Ceci devrait résoudre le problème. Assistance TOSHIBA Vous avez besoin d’aide ? Consultez la page relative aux disques durs et aux produits de stockage TOSHIBA : www.toshiba-storage.com/support Pour toute réclamation dans le cadre de la garantie, consultez la page : www.toshiba-storage.com/warranty-claims...
 • Page 56  Environnements médicaux : ce produit Toshiba n’a pas été homologué en tant que produit médical aux termes de la directive sur les Produits médicaux, par conséquent il ne peut pas être utilisé dans un cadre médical sans autre vérification.
 • Page 57 à des erreurs, des omissions ou des différences entre l’ordinateur et la présente documentation. Le nom Toshiba et ses logos sont des marques déposées de Toshiba. macOS est une marque commerciale d’Apple Inc.
 • Page 58 Κανονιστικές δηλώσεις ..................6 Εγχειρίδιο χρήσης - CANVIO ADVANCE...
 • Page 59: Εισαγωγή

  Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio Advance της TOSHIBA. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης, καθώς περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας δίσκου καθώς και συμβουλές για την ασφάλεια.
 • Page 60: Σύνδεση Της Μονάδας Δίσκου Στον Υπολογιστή Σας

  θα προσαρτηθεί η μονάδα δίσκου και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο νέας μονάδας δίσκου στην επιλογή “Ο Υπολογιστής μου” < Mac > Αμέσως,  θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας /δεδομένων  η μονάδα δίσκου ενεργοποιείται και είναι έτοιμη για χρήση Εγχειρίδιο χρήσης - CANVIO ADVANCE GR_3...
 • Page 61: Αφαίρεση Και Αποσύνδεση Της Μονάδας Δίσκου

  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο “Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού και εξαγωγή αποθ/κών μέσων”. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα με τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας. 2. Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου της TOSHIBA για εξαγωγή. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια...
 • Page 62: Συχνές Ερωτήσεις

   Αν χρησιμοποιείτε μια πρόσθετη κάρτα, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και ενημερώστε το λογισμικό/ υλικολογισμικό. Είναι επικίνδυνο αν θερμανθεί η μονάδα δίσκου κατά τη λειτουργία; A: Αυτό είναι φυσιολογικό και συνεπώς δεν είναι επικίνδυνο. Εγχειρίδιο χρήσης - CANVIO ADVANCE GR_5...
 • Page 63: Υποστήριξη Της Toshiba

  A: Αυτό μπορεί να προκληθεί λόγω διαμόρφωσης της μονάδας δίσκου με το σύστημα αρχείων FAT. Δοκιμάστε το σύστημα αρχείων “NTFS”. Αυτό θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Υποστήριξη της TOSHIBA Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης για τη μονάδα σκληρού δίσκου και τα προϊόντα αποθήκευσης της TOSHIBA: www.toshiba-storage.com/support Για αξιώσεις εγγύησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Κανονιστικές...
 • Page 64 προϊόντων για τα ονομαζόμενα οικιακά, επαγγελματικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα. Κανένα άλλο περιβάλλον εργασίας δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba και η χρήση αυτού του προϊόντος σε αυτά τα περιβάλλοντα εργασίας μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην είναι συνιστώμενη. Πιθανές συνέπειες της...
 • Page 65 ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η TOSHIBA διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών. Η TOSHIBA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε σφάλματα, παραλείψεις ή ανακολουθίες μεταξύ του προϊόντος και...
 • Page 66 Regulativne izjave ..................6 Korisnički priručnik - CANVIO ADVANCE...
 • Page 67: Uvod

  Uvod Hvala na odabiru našeg tvrdog diska TOSHIBA Canvio Advance. Molimo pažljivo pročitajte Korisnički priručnik, u njemu se nalaze sve važne informacije o instalaciji, korištenju i održavanju pogona, kao i sigurnosne upute. U slučaju da se ne ponaša kao što se očekuje, molimo pogledajte odjeljak „Česta pitanja“, na kraju ovog priručnika.
 • Page 68: Priključivanje Pogona Na Računalo

  „Moje računalo“ < Mac > Odmah će se dogoditi sljedeće:  zasvijetlit će signalno svjetlo napajanja/podataka  pogon će se uključiti i biti spreman za rad Korisnički priručnik - CANVIO ADVANCE HR_3...
 • Page 69: Skidanje I Uklanjanje Pogona

  1. Kliknite ikonu „Hardver i izbacivanje medija“. Pojavit će se poruka u skočnom okviru s popisom vanjskih uređaja spojenih na računalo. 2. Odaberite TOSHIBA pogon za izbacivanje. Nakon nekoliko sekundi, dobit ćete obavijest da je sada sigurno ukloniti uređaj. 3. Kliknite „U redu“ i sada možete iskopčati pogon.
 • Page 70: Česta Pitanja

  O: To je normalno i nije opasno. Pogon mi javlja „Uređaj se ne može pokrenuti“. O: Moguća su dva razloga. Problem je u napajanju i morate provjeriti spojeve ili se radi o kvaru pogona i zahtjeva popravak. Korisnički priručnik - CANVIO ADVANCE HR_5...
 • Page 71: Toshiba Podrška

  U vezi popravaka u jamstvenom roku potražite: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Regulativne izjave CE sukladnost Ovaj proizvod nosi CE oznaku sukladno zahtjevima važećih direktiva EZ. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Njemačka odgovorna je za CE oznake. Korisnički priručnik - CANVIO ADVANCE HR_6...
 • Page 72 Ove informacije vrijede samo za zemlje članice EU Izjava o sukladnosti REACH Toshiba će zadovoljiti sve REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) zahtjeve i obvezuje se da će korisnicima osigurati podatke o kemijskim tvarima u našim proizvodima skladu s propisom REACH.
 • Page 73 ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Sva su prava zadržana. TOSHIBA zadržava pravo na tehničke izmjene. TOSHIBA ne snosi odgovornost za posrednu ili neposrednu štetu proizašlu iz grešaka, propusta ili proturječnosti između ovog uređaja i priručnika. Toshibin naziv i logotip su registrirani zaštitni znaci tvrtke Toshiba.
 • Page 74 Megfelelőséggel kapcsolatos nyilatkozatok..............6 Felhasználói kézikönyv - CANVIO ADVANCE...
 • Page 75: Bevezetés

  Bevezetés Köszönjük, hogy a TOSHIBA Canvio Advance merevlemez-meghajtót választotta. Figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, mivel minden fontos tudnivaló megtalálható benne a meghajtó telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban, valamint biztonsági tanácsokkal is szolgál. Ha az eszköz nem a várakozásnak megfelelően működik, akkor lapozza fel a „Gyakran ismételt kérdések” című részt a kézikönyv végén.
 • Page 76: A Meghajtó Csatlakoztatása A Számítógéphez

  és új meghajtóikon jelenik meg a „Számítógép” vagy „Sajátgép” mappában. < MAC > Azonnal  világítani kezd az Áramellátás/adat jelzőfény,  a meghajtó bekapcsol és készen áll a használatra. Felhasználói kézikönyv - CANVIO ADVANCE HU_3...
 • Page 77: A Meghajtó Logikai És Fizikai Leválasztása

  1. Kattintson a „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” ikonra. Megjelenik egy előugró üzenetpanel a számítógéphez csatlakoztatott külső eszközök listájával. 2. Válassza a TOSHIBA meghajtó kiadását. Néhány másodpercen belül értesítés jelenik meg arról, hogy az eszköz biztonságosan eltávolítható. 3. Kattintson az „OK” gombra. Kihúzhatja a meghajtó kábelét.
 • Page 78: Gyakran Ismételt Kérdések

  V: Ez normális jelenség, ennélfogva nem veszélyes. „Az eszköz nem indítható el.” szövegű üzenet jelenik meg. V: Ennek két oka lehet. Vagy a táplálással van gond, és ezért a csatlakozásokat kell ellenőrizni, vagy a meghajtó meghibásodott, és ezért szervizelést igényel. Felhasználói kézikönyv - CANVIO ADVANCE HU_5...
 • Page 79: Toshiba Támogatás

  Garanciális követelésekkel kapcsolatban tekintse meg a következő oldalt: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Megfelelőséggel kapcsolatos nyilatkozatok CE-megfelelőség Jelen termék CE jelöléssel van ellátva a vonatkozó EU-irányelvek követelményei értelmében. A CE jelölésért a Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Németország a felelős. Felhasználói kézikönyv - CANVIO ADVANCE HU_6...
 • Page 80 Az alábbi tájékoztatás csak az EU tagállamaira érvényes: REACH – Megfelelőségi nyilatkozat A Toshiba meg fog felelni a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása) összes előírásának, és elkötelezett amellett, hogy vásárlók a termékeiben megtalálható...
 • Page 81 Közlemények ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Minden jog fenntartva. A TOSHIBA fenntartja a műszaki adatok változtatásának jogát. A TOSHIBA nem vállal felelősséget az olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a termék és a dokumentáció nem megfelelő egyezőségéből (hibákból, eltérésekből) fakadnak. A Toshiba név és logói a Toshiba bejegyzett védjegyei.
 • Page 82 Informazioni di conformità................. . 6 Manuale utente - CANVIO ADVANCE...
 • Page 83 Introduzione Grazie per aver scelto l’unità disco rigido TOSHIBA Canvio Advance. Leggere attentamente questo Manuale utente, che contiene informazioni importanti per l’installazione, l’uso e la gestione dell’unità, nonché consigli per un uso sicuro del dispositivo. Qualora l’unità non funzioni nel modo previsto, consultare la sezione “Domande frequenti” alla fine di questo manuale.
 • Page 84 “Risorse del computer” < Mac > Subito dopo,  l’indicatore luminoso alimentazione/dati si illumina  l’unità si accende ed è pronta per l’uso Manuale utente - CANVIO ADVANCE IT_3...
 • Page 85 1. Fare clic sull’icona “Rimozione sicura dell’hardware ed espulsione supporti”. Viene visualizzato un messaggio pop-up con l’elenco dei dispositivi esterni connessi al computer. 2. Selezionare l’unità TOSHIBA da espellere. Dopo alcuni secondi, un messaggio di notifica segnalerà che è possibile rimuovere il dispositivo in sicurezza.
 • Page 86 L’unità riporta l’errore “Device cannot start” (Impossibile avviare il dispositivo). R: Vi sono due motivi possibili. Può trattarsi di un problema di alimentazione, nel qual caso occorre controllare i collegamenti, oppure di un malfunzionamento che richiede un intervento di assistenza. Manuale utente - CANVIO ADVANCE IT_5...
 • Page 87 Conformità CE Questo prodotto è dotato del marchio CE, in quanto conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili. La responsabilità del marchio CE è di competenza di Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germania. Manuale utente - CANVIO ADVANCE...
 • Page 88 Nessun altro ambiente lavorativo è stato verificato da Toshiba e l’uso di questo prodotto in questi ambienti lavorativi potrebbe essere vietato e non può essere consigliato. Le possibili conseguenze dell’uso del prodotto in ambienti di lavoro non testati potrebbero essere: Disturbi di altri prodotti o di questo prodotto nell’area circostante con temporanei malfunzionamenti o...
 • Page 89 ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Tutti i diritti riservati. TOSHIBA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. TOSHIBA non si assume alcuna responsabilità per danni causati direttamente o indirettamente da errori o omissioni nella documentazione o da discrepanze tra il prodotto e la documentazione.
 • Page 90 Voorschriften ....................6 Gebruikershandleiding - CANVIO ADVANCE...
 • Page 91: Inleiding

  Inleiding Gefeliciteerd met deze TOSHIBA Canvio Advance vaste schijf. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig, aangezien deze alle relevante informatie bevat voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het station, met daarnaast advies voor beveiliging en veiligheid. Als de schijf niet naar verwachting werkt, raadpleegt u het gedeelte ‘Veelgestelde vragen’ aan het einde van deze handleiding.
 • Page 92: Het Schijfstation Op De Computer Aansluiten

  ‘Deze computer’ < Mac > Daarna gebeurt het volgende:  het voedings-/gegevenslampje gaat branden  het station wordt opgestart en is gereed voor gebruik Gebruikershandleiding - CANVIO ADVANCE NL_3...
 • Page 93: Het Schijfstation Loskoppelen En Verwijderen

  Er verschijnt een pop-upvenster waarin de externe apparaten worden weergegeven die op de computer zijn aangesloten. 2. Selecteer het TOSHIBA-station dat u wilt uitwerpen. Na enkele seconden verschijnt het bericht dat u het apparaat veilig kunt verwijderen. 3. Klik op OK. Nu kunt u het station loskoppelen.
 • Page 94: Veelgestelde Vragen

  Het bericht ‘Apparaat kan niet starten’ wordt weergegeven voor het station. A: Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken. Er is een probleem met de stroomvoorziening. Controleer de aansluitingen of kijk of het station defect is en moet worden gerepareerd. Gebruikershandleiding - CANVIO ADVANCE NL_5...
 • Page 95: Toshiba-Ondersteuning

  A: Dit kan worden veroorzaakt doordat u het station formatteert met het bestandssysteem FAT. Probeer het bestandssysteem NTFS. Hiermee zou u het probleem moeten oplossen. TOSHIBA-ondersteuning Hebt u hulp nodig? Raadpleeg de ondersteuningspagina van TOSHIBA voor vaste schijven en opslagapparaten: www.toshiba-storage.com/support Voor garantieclaims raadpleegt u: www.toshiba-storage.com/warranty-claims...
 • Page 96 Andere gebruiksomgevingen zijn niet door Toshiba gecontroleerd en het gebruik van dit product in deze gebruiksomgevingen kan beperkt zijn of niet worden aanbevolen. Mogelijke gevolgen van het gebruik van dit product in een niet gecontroleerde gebruiksomgeving zijn: storing van andere producten of van dit product in de nabije omgeving met als gevolg tijdelijke defecten of verlies/beschadiging van gegevens.
 • Page 97 Kennisgevingen ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden. TOSHIBA behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. TOSHIBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit fouten, weglatingen of afwijkingen tussen het product en de documentatie.
 • Page 98 Informasjon om regelverk................. . . 6 Brukerhåndbok - CANVIO ADVANCE...
 • Page 99: Innledning

  Innledning Takk for at du valgte harddiskstasjonen TOSHIBA Canvio Advance Les brukerhåndboken nøye. Den inneholder all relevant informasjon for installasjon, bruk og vedlikehold av stasjonen, samt råd om sikkerhet. Hvis den ikke fungerer som forventet, se avsnittet Vanlige spørsmål til slutt i brukerhåndboken.
 • Page 100: Kople Stasjonen Til Datamaskinen

   stasjonen vil starte,  stasjon blir montert og det vises et nytt stasjonsikon i Min datamaskin < Mac > Strøm-/dataindikatoren vil  umiddelbart lyse,  stasjonen slås på og er klar for bruk Brukerhåndbok - CANVIO ADVANCE NO_3...
 • Page 101: Demontere Og Koble Fra Stasjonen

  1. Klikk ikonet for fjerning av maskinvare og medier. Det vises et popup-vindu som inneholder en liste over eksterne enheter som er koble til datamaskinen. 2. Velg TOSHIBA-stasjonen som skal fjernes. Etter noen sekunder vises en melding om at det er trygt å koble fra enheten.
 • Page 102: Vanlige Spørsmål

  Sv.: Dette er vanlig og ikke farlig. Feilmeldingen Device cannot start (Kan ikke starte enheten) vises. Sv.: Det er to mulige årsaker. Det er et strømproblem, og du må kontrollere tilkoblingene, eller stasjonen er skadet og må repareres. Brukerhåndbok - CANVIO ADVANCE NO_5...
 • Page 103: Informasjon Om Regelverk

  Gå til Toshibas kundestøtteside for harddisker og lagringsenheter: www.toshiba-storage.com/support For garantikrav, se www.toshiba-storage.com/warranty-claims Informasjon om regelverk CE-merking Dette produktet er CE-merket i henhold til kravene i gjeldende EU-direktiver. Ansvarlig for CE-merking er Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland. Brukerhåndbok - CANVIO ADVANCE NO_6...
 • Page 104 Medisinske miljøer: Overholdelse av det medisinske produktdirektivet (Medical Product Directive) er ikke kontrollert av Toshiba, og dette produktet kan derfor ikke brukes som medisinsk produkt uten ytterligere kontroll. Bruk i vanlige kontormiljøer, for eksempel sykehus, skal ikke være et problem hvis det ikke er noen begrensninger fra ansvarlig ledelse.
 • Page 105 Merknader ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Med enerett. Toshiba forbeholder seg retten til å gjøre tekniske endringer. Toshiba påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte på grunn av feil, utelatelser eller uoverensstemmelser mellom produktet og håndboken.
 • Page 106 Przepisy ....................6 Podręcznik użytkownika - CANVIO ADVANCE...
 • Page 107: Wprowadzenie

  Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie dysku twardego TOSHIBA Canvio Advance. Należy uważnie przeczytać ten podręcznik użytkownika zawierający wszystkie ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji i zabezpieczeń dysku oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, należy skorzystać z sekcji „Często zadawane pytania” na końcu podręcznika.
 • Page 108: Podłączanie Dysku Do Komputera

   dysk powinien zostać zainstalowany, a nowa ikona dysku powinna pojawić się w oknie „Mój komputer”. Komputer Mac Natychmiast  wskaźnik zasilania/danych zostanie włączony,  dysk zostanie włączony i będzie gotowy do użycia. Podręcznik użytkownika - CANVIO ADVANCE PL_3...
 • Page 109: Odinstalowywanie I Odłączanie Dysku

  1. Kliknij ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników”. Zostanie wyświetlone okno podręczne z listą zewnętrznych urządzeń podłączonych do komputera. 2. Wybierz dysk TOSHIBA, który chcesz odłączyć. Po kilku sekundach zostanie wyświetlone powiadomienie o możliwości bezpiecznego odłączenia urządzenia. 3. Po kliknięciu przycisku OK można odłączyć dysk.
 • Page 110: Często Zadawane Pytania

  O: Jest to naturalne zjawisko i nie oznacza zagrożenia. Wyświetlany jest komunikat „Nie można uruchomić urządzenia”. O: Możliwe są dwie przyczyny. Wystąpił problem z zasilaniem i należy sprawdzić połączenia lub dysk uległ awarii i wymagany jest serwis. Podręcznik użytkownika - CANVIO ADVANCE PL_5...
 • Page 111: Pomoc Techniczna Firmy Toshiba

  NTFS. Powinno to umożliwić rozwiązanie tego problemu. Pomoc techniczna firmy TOSHIBA Dodatkowe informacje Należy skorzystać ze strony pomocy technicznej firmy TOSHIBA, związanej z dyskami twardymi i urządzeniami magazynującymi: www.toshiba-storage.com/support Aby uzyskać informacje dotyczące roszczeń gwarancyjnych, należy skorzystać z następującej witryny internetowej: www.toshiba-storage.com/warranty-claims...
 • Page 112 środowisku mieszkalnym, komercyjnym i przemysłu lekkiego. Inne środowiska pracy nie zostały zweryfikowane przez firmę Toshiba, a użycie tego produktu w tych środowiskach może być ograniczone lub niezalecane. Konsekwencje użycia tego produktu w niezweryfikowanych środowiskach mogą być następujące: zakłócenia funkcjonowania innych produktów albo nieprawidłowe funkcjonowanie tego produktu lub utrata/...
 • Page 113 Firma TOSHIBA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć lub rozbieżności pomiędzy tym produktem a dokumentacją. Nazwa Toshiba i odpowiednie znaki logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Toshiba.
 • Page 114 Declarações regulamentares ................6 Manual do Utilizador - CANVIO ADVANCE...
 • Page 115: Introdução

  Introdução Obrigado por escolher o nosso Disco Rígido TOSHIBA Canvio Advance. Por favor leia atentamente este Manual do Utilizador, uma vez que contém informações relevantes para a instalação, utilização e manutenção da unidade, assim com conselhos sobre segurança. Caso a unidade não tenha o comportamento esperado, por favor consulte a secção “Perguntas frequentes” no fim deste manual.
 • Page 116: Ligar A Unidade Ao Computador

  ícone de unidade aparece em “O meu computador” < Mac > Imediatamente,  a luz indicadora de Alimentação/Dados acende-se  a unidade liga-se e fica pronta para ser utilizada Manual do Utilizador - CANVIO ADVANCE PT_3...
 • Page 117: Desmontar E Desligar A Unidade

  1. Clique no ícone “Hardware e Ejectar Media”. Surge uma caixa de mensagem com uma lista dos dispositivos externos ligados ao seu computador. 2. Seleccione a unidade TOSHIBA que deseja ejectar. Após alguns segundos, receberá um notificação de que é seguro remover o dispositivo.
 • Page 118: Perguntas Frequentes

  A unidade apresenta uma mensagem de erro “Device cannot start.” R: Existem duas razões possíveis. Ou se trata de um problema de alimentação e deve verificar as ligações, ou a unidade tem uma avaria e necessita de manutenção. Manual do Utilizador - CANVIO ADVANCE PT_5...
 • Page 119: Suporte De Toshiba

  R: Isso pode ser o resultado de tentar formatar a unidade com o sistema de ficheiros FAT. Tente o sistema de ficheiros “NTFS”. Isso deverá resolver o problema. Suporte de TOSHIBA Necessita de ajuda? Por favor veja a página de apoio da TOSHIBA para discos rígidos e produtos de armazenamento: www.toshiba-storage.com/support Para reclamações ao abrigo da garantia, consulte: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Declarações regulamentares...
 • Page 120  Ambientes médicos: A Toshiba não verificou se este produto está em conformidade com a Directiva para os Produtos Médicos, pelo que este produto não pode ser utilizado como produto médico sem ser sujeito a outras verificações.
 • Page 121 ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Todos os direitos reservados. A TOSHIBA reserva o direito de fazer alterações técnicas. A TOSHIBA não assume qualquer responsabilidade por erros resultantes directa ou indirectamente de erros, omissões ou discrepâncias entre o computador e o manual.
 • Page 122 Regulativne izjave ..................6 Korisnički priručnik - CANVIO ADVANCE...
 • Page 123: Uvod

  Uvod Hvala vam što ste izabrali TOSHIBA Canvio Advance čvrsti disk. Pažljivo pročitajte Korisnički priručnik, jer sadrži sve relevantne informacije u vezi instalacije, upotrebe i održavanja disk jedinice, kao i savete o bezbednosti i sigurnosti. U slučaju da se proizvod ne ponaša kako se očekuje, pogledajte odeljak „Često postavljana pitanja“ na kraju ovog priručnika.
 • Page 124: Povezivanje Disk Jedinice Sa Računarom

  „Moj računar“ < Mac > Odmah će  zasvetleće indikatorska lampica za napajanje/podatke  čvrsti disk će se aktivirati i spreman je za upotrebu Korisnički priručnik - CANVIO ADVANCE RS_3...
 • Page 125: Odvajanje I Isključivanje Disk Jedinice

  1. Kliknite na „Hardver i izbaci medijum - ikona“. Pojaviće se iskačući okvir za poruke u kome su navedeni spoljni uređaji povezani na vaš računar. 2. Za izbacivanje izaberite TOSHIBA disk jedinicu. Posle nekoliko sekundi, dobićete obaveštenje da je sada bezbedno da se ukloni uređaj.
 • Page 126: Često Postavljana Pitanja

  O: To je normalno, i stoga nije opasno. Disk jedinica prikazuje poruku: „Nije moguće pokrenuti uređaj“. O: Postoje dva moguća razloga. Ili je problem sa napajanjem ili treba da proverite spojeve, ili je disk jedinica pokvarena i potreban je servis. Korisnički priručnik - CANVIO ADVANCE RS_5...
 • Page 127: Podrška Za Toshiba

  O: Uzrok tome je možda formatiranje disk jedinice sa FAT sistemom datoteka. Isprobajte „NTFS“ sistem datoteka. To bi trebalo da reši problem. Podrška za TOSHIBA Potrebna vam je pomoć? Obratite se kompaniji Toshiba na stranici za podršku za čvrste diskove i proizvode za memorisanje: www.toshiba-storage.com/support Za zahteve u vezi garancije pogledajte stranu: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Regulativne izjave Usaglašenost sa oznakom CE...
 • Page 128 Medicinsko okruženje: usaglašenost sa Direktivom za medicinske proizvode nije potvrđena od strane kompanije Toshiba, stoga se ovaj proizvod ne može koristiti u medicinske svrhe bez dodatne potvrde. Upotreba u uobičajenim kancelarijskim okruženjima, npr. u bolnicama, ne bi trebalo da predstavlja problem, ukoliko ne postoje ograničenja od strane odgovorne administracije.
 • Page 129 Napomene ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Sva prava zadržana. Kompanija TOSHIBA zadržava pravo da izvrši tehničke izmene. Kompanija TOSHIBA ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja direktno ili posredno može nastati zbog grešaka, omaški ili neslaganja između proizvoda i dokumentacije. Naziv Toshiba i njegovi logotipi su registrovani zaštitni znaci kompanije Toshiba.
 • Page 130 Заявления о соответствии нормативным требованиям ........... 6 Руководство пользователя - CANVIO ADVANCE...
 • Page 131: Введение

  Введение Благодарим вас за выбор в пользу нашего жесткого диска TOSHIBA Canvio Advance! Просим вас внимательно прочесть настоящее Руководство пользователя. В нем содержится вся необходимая информация о подготовке диска к работе, использовании и обслуживании диска, а также рекомендации по защите данных и правила техники безопасности.
 • Page 132: Подключение Диска К Компьютеру

  включится питание диска;  диск должен смонтироваться, а в окне «Мой компьютер» должен появиться значок нового диска. < Mac > Немедленно  засветится индикатор питания/передачи данных;  диск включится и будет готов к использованию. Руководство пользователя - CANVIO ADVANCE RU_3...
 • Page 133: Размонтирование И Отключение Диска

  1. Щелкните значок «Безопасное извлечение устройств и дисков». Появится всплывающее сообщение, в котором будут перечислены все внешние устройства, подключенные к компьютеру. 2. Выберите устройство TOSHIBA для извлечения. Через несколько секунд вы получите уведомление о том, что теперь устройство можно безопасно удалить.
 • Page 134: Часто Задаваемые Вопросы

  Опасен ли нагрев диска во время работы? О: Это нормально и поэтому не опасно. Диск сообщает об ошибке «Запуск устройства невозможен». О: Возможны две причины. Либо имеется проблема с питанием и необходимо проверить соединения, либо диск неисправен и требует ремонта. Руководство пользователя - CANVIO ADVANCE RU_5...
 • Page 135: Поддержка Toshiba

  Заявления о соответствии нормативным требованиям Соответствие требованиям CE Данное изделие имеет маркировку CE, отвечающую требованиям соответствующих директив ЕС. Ответственность за эту маркировку несет компания Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany (Германия). Руководство пользователя - CANVIO ADVANCE RU_6...
 • Page 136 типовым для данной категории изделий способом применительно к так называемым бытовым, коммерческим и мелкопромышленным условиям. Проверка на возможность использования в других условиях корпорацией Toshiba не проводилась. Использование данного изделия в других условиях может быть ограничено и не рекомендуется. Возможны следующие последствия использования данного изделия...
 • Page 137 Уведомления ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Все права защищены. Корпорация TOSHIBA оставляет за собой право на внесение технических изменений. Корпорация TOSHIBA не несет никакой ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, возникший в результате погрешностей, упущений и несоответствий между настоящим изделием и документацией. Наименование и...
 • Page 138 Bestämmelser ................... . . 6 Användarhandbok - CANVIO ADVANCE...
 • Page 139: Inledning

  Inledning Tack för att du valde hårddisken TOSHIBA Canvio Advance. Läs igenom användarhandboken noggrant eftersom den innehåller all relevant information om installation, användning och underhåll. Där finns dessutom råd om säkerhet. Om den inte fungerar så som det är tänkt ska du gå till avsnittet ”Vanliga frågor och svar” i slutet av handboken.
 • Page 140: Ansluta Enheten Till Datorn

   enheten startar  enheten monteras och en ny enhetsikon visas i ”Den här datorn” < Mac > Nu händer följande:  ström/data-lampan tänds  enheten sätts på och är klar att användas Användarhandbok - CANVIO ADVANCE SE_3...
 • Page 141: Koppla Från Och Ta Bort Enheten

  1. Klicka på ikonen för borttagning av maskinvara och utmatning av media. En meddelanderuta öppnas med en lista över enheter som är anslutna till datorn. 2. Välj den TOSHIBA-enhet som du vill mata ut. Efter några sekunder får du ett meddelande om att det är säkert att koppla från enheten.
 • Page 142: Vanliga Frågor Och Svar

  S: Det kan finnas två anledningar till det. Det kan antingen bero på problem med strömförsörjningen och du ska då kontrollera anslutningarna, eller det är något fel på enheten och den måste då in på service. Användarhandbok - CANVIO ADVANCE SE_5...
 • Page 143: Support För Toshiba

  Gå in på produktsupportsidan för TOSHIBAs hårddisk på: www.toshiba-storage.com/support Om det gäller garantianspråk går du till: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Bestämmelser CE-märkning Produkten är CE-märkt i enlighet med tillämpliga EU-direktiv. Ansvarig för CE-märkning är Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland. Användarhandbok - CANVIO ADVANCE SE_6...
 • Page 144 Följande information gäller endast för EU:s medlemsstater: REACH – Uttalande om uppfyllelse Toshiba har för avsikt att uppfylla alla krav enligt REACH och kommer att ge kunderna information om kemiska ämnen i produkterna enligt bestämmelserna i REACH. Deponering av produkter Symbolen används för att ange att den här produkten inte kan hanteras som hushållsavfall.
 • Page 145 Meddelanden ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Med ensamrätt. TOSHIBA förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar. TOSHIBA påtar sig inget ansvar för skador som inträffar direkt eller indirekt av fel, på grund av försummelse eller avvikelser mellan produkten och dokumentationen.
 • Page 146 Regulačné vyhlásenia..................6 Používateľská príručka - CANVIO ADVANCE...
 • Page 147: Úvod

  Úvod Ďakujeme, že ste si vybrali pevný disk TOSHIBA Canvio Advance. Pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku, pretože obsahuje všetky potrebné informácie týkajúce sa inštalácie, používania a údržby jednotky, ako aj rady súvisiace s bezpečnosťou a zabezpečením. V prípade, že sa jednotka nespráva podľa očakávaní, pozrite si časť „Často kladené otázky“ na konci tejto príručky.
 • Page 148: Pripojenie Jednotky K Počítaču

  „Tento počítač“ by sa mala zobraziť ikona novej jednotky < Mac > Ihneď  sa rozsvieti indikátor napájania/spracovania údajov  jednotka sa zapne a je pripravená na používanie Používateľská príručka - CANVIO ADVANCE SK_3...
 • Page 149: Odhlásenie A Odpojenie Jednotky

  1. Kliknite na ikonu „Hardvér a vysunúť médiá“. Zobrazí sa kontextové okno, v ktorom budú uvedené externé zariadenia pripojené k vášmu počítaču. 2. Zvoľte jednotku TOSHIBA, ktorú chcete odhlásiť. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí hlásenie, že môžete bezpečne odstrániť zariadenie.
 • Page 150: Často Kladené Otázky

  Jednotka vypisuje odkaz „Device cannot start“ (Zariadenie sa nedá spustiť). Odp.: Sú dve možné príčiny. Buď ide o problém s napájaním a mali by ste skontrolovať pripojenie, alebo má jednotka poruchu a je potrebná jej oprava. Používateľská príručka - CANVIO ADVANCE SK_5...
 • Page 151: Technická Podpora Pre Toshiba

  Odp.: Môže to byť spôsobené formátovaním jednotky v systéme súborov FAT. Skúste systém súborov „NTFS“. Tým by sa problém mal odstrániť. Technická podpora pre TOSHIBA Potrebujete pomoc? Kontaktujte podporu spoločnosti TOSHIBA pre pevné disky a pamäťové zariadenia na stránke: www.toshiba-storage.com/support Ak si chcete uplatniť nárok vyplývajúci zo záruky, pozrite si stránku: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Regulačné...
 • Page 152 ľahkého priemyslu. Iné pracovné prostredie nebolo schválené spoločnosťou Toshiba a používanie tohto výrobku v týchto pracovných prostrediach nemusí byť povolené alebo odporúčané. Možné dôsledky používania tohto výrobku v neoverenom prostredí môžu byť...
 • Page 153 Spoločnosť TOSHIBA si vyhradzuje právo na vykonanie technických zmien. Spoločnosť TOSHIBA nijako nezodpovedá za škody spôsobené priamo alebo nepriamo chybami, opomenutiami alebo nesúladom medzi týmto produktom a dokumentáciou. Názov a logá Toshiba sú registrované ochranné známky spoločnosti Toshiba. macOS je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
 • Page 154 Izjave o skladnosti s predpisi ................6 Uporabniški priročnik - CANVIO ADVANCE...
 • Page 155: Uvod

  Uvod Zahvaljujemo se vam za nakup trdega diska TOSHIBA Canvio Advance. Temeljito preberite ta uporabniški priročnik, saj vsebuje vse ustrezne informacije za namestitev, uporabo in vzdrževanje pogona ter tudi nasvete za varnost. Če trdi disk ne deluje tako, kot pričakujete, si oglejte razdelek »Pogosta vprašanja« v tem priročniku.
 • Page 156: Priključitev Pogona Na Računalnik

  »Moj računalnik« pa se prikaže ikona za nov pogon. < Mac > Takoj  bo zasvetila lučka za napajanje/podatke;  se bo vklopil disk, ki je pripravljen na uporabo. Uporabniški priročnik - CANVIO ADVANCE SL_3...
 • Page 157: Izpetje In Izključevanje Pogona

  1. Kliknite ikono »Strojna oprema in izvrzi medij« Prikaže se okno s sporočilom, v katerem bodo navedene vse zunanje naprave, ki so priključene na računalnik. 2. Izberite disk TOSHIBA, ki ga želite odstraniti. Po nekaj sekundah se prikaže obvestilo, da lahko varno odstranite napravo.
 • Page 158: Pogosta Vprašanja

  O: To je običajen pojav in ni nevarno. Pogon javi napako: »Naprave ni mogoče zagnati.« O: Možna sta dva vzroka. Pogon ima težave z napajanjem, zato morate preveriti povezave, ali pa je pogon poškodovan in je potrebno popravilo. Uporabniški priročnik - CANVIO ADVANCE SL_5...
 • Page 159: Podpora Družbe Toshiba

  O: Do tega lahko pride, če pogon formatirate z datotečnim sistemom FAT. Poskusite izbrati datotečni sistem »NTFS«. S tem bi morali odpraviti težavo. Podpora družbe TOSHIBA Potrebujete pomoč? Obiščite spletno stran s podporo za trde diske in naprave za shranjevanje TOSHIBA: www.toshiba-storage.com/support Za garancijske zahtevke obiščite spletno mesto: www.toshiba-storage.com/warranty-claims...
 • Page 160 Spodnje informacije veljajo samo za države članice EU: REACH – izjava o skladnosti Izdelki družbe Toshiba bodo skladni z vsemi zahtevami uredbe REACH (Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij) družba pa svojim strankam zagotavlja informacije o kemičnih snoveh v njenih izdelkih v skladu z uredbo REACH.
 • Page 161 Obvestila ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Vse pravice pridržane. TOSHIBA si pridržuje pravico do tehničnih sprememb. TOSHIBA ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo neposredno ali posredno zaradi napak, pomanjkljivosti ali neskladnosti med tem izdelkom in dokumentacijo. Ime Toshiba in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe Toshiba.
 • Page 162 Düzenlemeye ilişkin bildirimler................6 Kullanıcı El Kitabı - CANVIO ADVANCE...
 • Page 163: Giriş

  Giriş TOSHIBA Canvio Advance Sabit Sürücümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu Kullanıcı El Kitabını dikkatli bir şekilde okuyun, el kitabı sürücünün kurulması, kullanılması, bakımı ve güvenliği konularında önemli bilgiler içermektedir. Aygıt beklenen şekilde davranmazsa, lütfen bu el kitabının sonundaki “Sıkça Sorulan Sorular” kısmına bakın.
 • Page 164: Sürücünün Bilgisayarınıza Bağlanması

  Güç/Veri göstergesi ışığı yanar  sürücü çalışmaya başlar  sürücü tanınmalı ve yeni bir sürücü simgesi “Bilgisayarım” klasöründe görüntülenmelidir < Mac > Bu işlemden sonra,  Güç/Veri göstergesi ışığı yanar  sürücü çalışır ve kullanıma hazırdır Kullanıcı El Kitabı - CANVIO ADVANCE TR_3...
 • Page 165: Sürücünün Kaldırılması Ve Bağlantının Kesilmesi

  Disk birleştirme ve en iyi duruma getirme gibi işler için de işletim sisteminin kullanıcı kılavuzunu okumanızı öneriyoruz. Verilerinizi virüs veya truva atı programlarının yol açacağı kasti hasardan korumak için bir anti-virüs yazılımını kurmanızı da tavsiye etmekteyiz. Kullanıcı El Kitabı - CANVIO ADVANCE TR_4...
 • Page 166: Sıkça Sorulan Sorular

  Y: Bu durum normaldir ve dolayısıyla tehlikeli değildir. Sürücü şu mesajı veriyor: “Aygıt başlatılamıyor.” Y: İki muhtemel neden söz konusudur. Ya bir güç sorunu vardır ve bağlantıları kontrol etmeniz gerekir ya da sürücü hatalı çalışmaktadır ve servise alınması gereklidir. Kullanıcı El Kitabı - CANVIO ADVANCE TR_5...
 • Page 167: Toshiba Desteği

  Y: Bu durum sürücünün FAT dosya sistemiyle formatlanmasından kaynaklanabilir. “NTFS” dosya sistemini deneyin. Bu işlem sorunu çözecektir. TOSHIBA Desteği Yardıma mı ihtiyacınız var? Lütfen TOSHIBA sabit disk sürücüsü (HDD) ve veri depolama ürünleri destek sayfasıyla iletişime geçin: www.toshiba-storage.com/support Garanti talepleri için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.toshiba-storage.com/warranty-claims Düzenlemeye ilişkin bildirimler...
 • Page 168 Bu ürün Mesken, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamı ürün kategorisiyle ilgili olarak Elektro Manyetik Uyum (EMC) konusunda onaylanmıştır. Başka çalışma ortamları Toshiba tarafından onaylanmamış olup bu ürünün bu tip çalışma ortamlarında kullanılmasında kısıtlamalar olabilir veya kullanılması önerilemeyebilir. Bu ürünün onaylanmamış...
 • Page 169 Bildirimler ©2020 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Tüm hakları saklıdır. TOSHIBA teknik değişiklik yapma hakkını saklı tutar. TOSHIBA, hatalardan, ihmallerden veya bu ürünle dokümantasyon arasındaki tutarsızlıklardan kaynaklanan dolaylı veya dolaysız zarar ziyan konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Toshiba adı ve logoları Toshiba kuruluşunun tescilli ticâri markalarıdır.
 • Page 170 ............... . ‫ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ‬ CANVIO ADVANCE ‫ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ‬...
 • Page 171 ‫ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ‬ TOSHIBA Canvio Advance ‫ﺷﻛﺭ ً ﺍ ﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻙ ﻣﺣﺭﻙ ﺍﻟﻘﺭﺹ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ‬ ‫ﻳﺭﺟﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﺇﺫ ﺇﻧﻪ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻭﺻﻳﺎﻧﺗﻪ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺍﻷﻣﻥ‬ .‫ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ‬ .‫ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺗﻭﻗﻊ، ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﻟﻘﺳﻡ »ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻛﺭﺭﺓ« ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ‬...
 • Page 172 ‫ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ﺑﺎﻟﻛﻬﺭﺑﺎء‬  « My Computer » ‫ﻳﺟﺏ ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻅﻬﺭ ﺃﻳﻘﻭﻧﺔ ﻣﺣﺭﻙ ﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ‬  < > ،‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ‬ ‫ﺳﻭﻑ ﺗﺿﻲء ﻟﻣﺑﺔ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ/ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ‬  ‫ﻳﺗﻡ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ﻭﻳﺻﺑﺢ ﺟﺎﻫﺯ ﺍ ً ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ‬  CANVIO ADVANCE ‫ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ‬...
 • Page 173 .‫ﻭﻧﻘﺗﺭﺡ ﺃﻳ ﺿ ً ﺎ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﻟﺩﻟﻳﻝ ﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻣﺛﻝ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﺟﺯﺋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺹ ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻷﺩﺍء‬ ‫ﻭﻧﻘﺗﺭﺡ ﺃﻳ ﺿ ً ﺎ ﺑﺷﺩﺓ ﻭﺟﻭﺩ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻣﺛﺑﺕ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﻳﺭﻭﺳﺎﺕ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻙ ﻣﻥ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻔﻳﺭﻭﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻁﺭﻭﺍﺩﺓ‬ trojan CANVIO ADVANCE ‫ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ‬...
 • Page 174 .«‫ﻳ ُ ﻅﻬﺭ ﻣﺣﺭ ّ ﻙ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺭﺳﺎﻟﺔ »ﻳﺗﻌ ﺫ ّ ﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺑﺩء‬ .‫ﻫﻧﺎﻙ ﺳﺑﺑﺎﻥ ﻣﺣﺗﻣﻼﻥ ﻟﺫﻟﻙ. ﺇﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻼﺕ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ﺑﻪ ﺧﻠﻝ ﻭﻳﺗﻁﻠﺏ ﺧﺩﻣﺔ‬ :‫ﺝ‬ CANVIO ADVANCE ‫ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ‬...
 • Page 175 ‫ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ‬ ‫ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ. ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺗﻭﺷﻳﺑﺎ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ‬ TOSHIBA ‫ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻌﻼﻣﺔ‬ ‫ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻋﻼﻣﺔ‬ Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf ‫ﺍﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﻓﻲ‬ Europe GmbH CANVIO ADVANCE ‫ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ‬...
 • Page 176 ‫ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ. ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺩﻭﻳﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ، ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺗﻙ ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ‬ .‫ﺍﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺷﺗﺭﻳﺕ ﻣﻧﻪ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ‬ :‫ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﺭﻛﻳﺎ ﻓﻘﻁ‬ AEEE ‫ﻣﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻭﺟﻳﻪ‬ CANVIO ADVANCE ‫ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ‬...
 • Page 177 ‫ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ‬ .‫. ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ‬ TOSHIBA Electronics Europe GmbH 2020 © ‫ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ‬ TOSHIBA ‫ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺗﻭﺷﻳﺑﺎ ﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺍﻫﺎ. ﻭﻻ ﺗﺗﺣﻣﻝ‬ Toshiba ‫ﻭﺷﻌﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺭﻛﺔ‬...
 • Page 178 Підтримка TOSHIBA ........
 • Page 179: Вступ

  Вступ Дякуємо, що вибрали наш жорсткий диск TOSHIBA Canvio Advance. Уважно прочитайте цей Посібник користувача. Він містить усю необхідну інформацію про встановлення, використання та обслуговування диска, а також поради щодо захисту даних і техніки безпеки. Якщо пристрій не працює, як очікувалося, дивіться розділ “Запитання й відповіді” в кінці цього Посібника.
 • Page 180: Підключення Диска До Комп'ютера

  Підключення диска до комп’ютера   Штекер USB 3.0 Micro-B Роз’єм USB 3.0, зворотно сумісний із USB 2.0   Штекер USB 3.0 типу A Світловий індикатор живлення або даних 1. Коли комп’ютер увімкнуто й повністю завантажено, вставте штекер USB 3.0 типу A в роз’єм USB комп’ютера...
 • Page 181: Розмонтування Й Відключення Диска

  1. Клацніть піктограму “Безпечно видалити устаткування та витягти носій”. Відкриється спливаюче вікно з переліком усіх зовнішніх пристроїв, підключених до комп’ютера. 2. Виберіть диск TOSHIBA, який потрібно видалити. Через кілька секунд з’явиться повідомлення про те, що пристрій можна безпечно видалити. 3. Натисніть кнопку OK. Тепер диск можна від’єднати.
 • Page 182: Запитання Й Відповіді

  Запитання й відповіді Запитання: Чи потрібні драйвери USB для Windows? Відповідь: Ні, вони вже встановлені в операційній системі. Запитання: Чи можна завантажувати систему з цього диска? Відповідь: Ні, оскільки Windows не підтримує завантаження із зовнішніх жорстких дисків. Запитання: Чому цей диск не потребує вентилятора? Відповідь: Конструкція...
 • Page 183: Підтримка Toshiba

  Заяви про відповідність нормативним вимогам Відповідність вимогам CE Цей виріб має маркування СЕ згідно з вимогами чинних Директив ЄС. Відповідає за маркування СЕ: компанія Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany (Німеччина). Посібник користувача - CANVIO ADVANCE UK_6...
 • Page 184 Електромагнітна сумісність (EMC) виробу перевірена стандартним для цієї категорії товарів способом, що застосовується до так званих “побутових і комерційних середовищ, а також легкої промисловості”. Корпорація Toshiba не проводила перевірки електромагнітної сумісності в інших робочих середовищах, тому використання виробу в них може бути обмежене, не рекомендоване або мати такі наслідки: перешкоди...
 • Page 185 Примітки © TOSHIBA Electronics Europe GmbH, 2020 р. Усі права захищено. TOSHIBA залишає за собою право на технічні зміни. Корпорація TOSHIBA не несе відповідальності за збитки, безпосередньо чи опосередковано пов’язані з помилками, упущеннями або розбіжностями між цим виробом і документацією. Найменування й логотипи корпорації Toshiba є зареєстрованими товарними...