Download Print this page

Philips AC3259 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4241 210 95101
AC3259
EN
User manual
1
FR
Mode d'emploi
DA
Brugervejledning
18
IT
Manuale utente
DE
Benutzerhandbuch
35
NL
Gebruiksaanwijzing 130
ES
Manual del usuario
55
NO
Brukerhåndbok
FI
Käyttöopas
73
SV
Användarhandbok
1
A
B
C
D
E
F
91
110
149
166
2
H
I
J
K
L
G
M
N

Advertisement

loading

  Also See for Philips AC3259

  Summary of Contents for Philips AC3259

 • Page 1 AC3259 User manual Mode d’emploi Brugervejledning Manuale utente Benutzerhandbuch Gebruiksaanwijzing 130 Manual del usuario Brukerhåndbok © 2017 Koninklijke Philips N.V. Käyttöopas Användarhandbok All rights reserved. 4241 210 95101...
 • Page 3 Contents 1 Important 6 Replacing the filter Safety Understanding the healthy air protect lock 2 Your air purifier Replacing the filters Filter lifetime counter reset Product overview (fig.a) Filter type change Controls overview (fig.b) 7 Troubleshooting 3 Getting started Installing filters 8 Guarantee and service Wi-Fi setup Order parts or accessories...
 • Page 4: Important

  Important If the power cord is • damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized Safety by Philips, or similarly qualified persons in order Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for to avoid a hazard.
 • Page 5 If the power socket used • Only use the original • to power the appliance Philips filters specially has poor connections, intended for this the plug of the appliance appliance. Do not use any becomes hot. Make other filters.
 • Page 6 Always lift or move the To prevent interference, • • appliance by the handle place the appliance at on top of the appliance. least 2 meters away from Do not insert your fingers electrical appliances that • or objects into the air use airborne radio waves outlet or the air inlet to such as TVs, radios, and...
 • Page 7: Your Air Purifier

  3 Getting started Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! Installing filters To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at Note www.philips.com/welcome. • Make sure the air purifier is unplugged from the electrical outlet before Product overview (fig.a)
 • Page 8: Wi-Fi Setup

  » The Wi-Fi indicator of Android and iOS. Please check orange for the first time. www.philips.com/purifier-compatibility Make sure that your mobile device for the latest update of supported is successfully connected to your operating systems and devices. Wi-Fi network.
 • Page 9: Using The Appliance

  4 Using the Touch and hold for 3 seconds to switch off the appliance. appliance Note • After the appliance is switched off by the on/off button , if the plug is still in the power socket, the appliance will Understanding the air operate under the previous settings quality light...
 • Page 10: Changing The Fan Speed

  Bacteria/Virus mode Setting the timer The specially designed Bacteria & Virus With the timer, you can let the mode can effectively remove bacteria appliance operate for a set number of & viruses such as staphylococcus albus hours. When the set time has elapsed, and H1N1.
 • Page 11: Using The Light On/Off Function

  5 Cleaning Using the light on/off function With the light on/off button, you can Note switch on or off the air quality light, • Always unplug the appliance before the display screen and the function cleaning. indicators if needed. • Never immerse the appliance in water Touch the light on/off button or any other liquid.
 • Page 12: Cleaning The Air Quality Sensor

  Cleaning the air quality Cleaning the pre-filter sensor Clean the pre-filter when F0 is displayed on the screen(fig.{). Clean the air quality sensor every Pull the bottom part of the front 2 months for optimal functioning of the panel to remove it from the purifier.
 • Page 13: Replacing The Filter

  3 seconds to reset the filter • If the pre-filter is damaged, worn or lifetime counter (fig.). broken, do not use. Visit Note www.philips.com/support or contact the Consumer Care Center in your • Wash your hands after changing the country. filters.
 • Page 14: Filter Lifetime Counter Reset

  Filter lifetime counter Note reset • After you have selected the filter code of the new filter using the button, After replacing a filter, you need to reset if you do not touch any other buttons the filter lifetime counter manually. in 10 seconds, the appliance will You can also replace filters even if there automatically confirm the filter code of...
 • Page 15: Troubleshooting

  7 Troubleshooting This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country. Problem Possible solution • Check if the front cover is properly installed. The appliance •...
 • Page 16 Problem Possible solution • The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor gases. It’s recommended that you reactivate the filter by putting it in The appliance direct sunlight for repeated use. If odor still exists, replace produces a strange the filter.
 • Page 17 Problem Possible solution • If the router your purifier is connected to is dual-band and currently it is not working on a 2.4GHz network, please switch to another band of the same router (2.4GHz) and try to pair your purifier again. 5Ghz networks are not supported.
 • Page 18: Guarantee And Service

  (you find its phone number regarding exposure to electromagnetic in the worldwide guarantee leaflet). If fields. there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer. Compliance with EMF Koninklijke Philips N.V. manufactures Order parts or...
 • Page 19: Recycling

  Software App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. This Philips appliance and Air Matters app applied multiple open source softwares, copies of open source software license text used in this product can be derived from website: www.philips.com/purifier-compatibility.
 • Page 20 Indhold 1 Vigtigt 6 Udskiftning af filteret Sikkerhed Sådan virker beskyttelseslåsen til sund luft 2 Din luftrenser Udskiftning af filtre Produktoversigt (fig.a) Nulstilling af filterets Oversigt over levetidstæller betjeningsknapper (fig.b) Filtertypeskift 3 Kom godt i gang 7 Fejlfinding Montering af filtre Opsætning af Wi-Fi 8 Garanti og service Bestilling af dele eller...
 • Page 21 Hvis netledningen • beskadiges, må den Sikkerhed kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips- Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet serviceværksted eller en tages i brug, og gem den til eventuelt tilsvarende kvalificeret senere brug.
 • Page 22 Brug kun de originale • madlavning. filtre fra Philips, der er Hvis den anvendte • særligt beregnede til dette stikkontakt er dårlig, vil apparat. Anvend ikke apparatets stik blive andre filtre.
 • Page 23 Stik aldrig dine fingre eller Apparatet er kun beregnet • • genstande ind i luftudtag til husholdningsbrug eller luftindtaget for at under normale undgå fysiske skader eller driftsforhold. funktionsfejl af apparatet. Brug ikke apparatet i • Brug ikke apparatet, når våde omgivelser eller ved •...
 • Page 24 3 Kom godt i gang Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Montering af filtre Du kan få alle fordelene ved den support, som Philips yder, ved at Bemærk registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. • Kontroller, at stikket til luftrenseren er taget ud af stikkontakten, før filtrene...
 • Page 25 • Denne app understøtter de nyeste tænde for luftrenseren. versioner af Android og iOS. Gå til blinker » Wi-Fi-indikatoren www.philips.com/purifier-compatibility orange den første gang. for at få de seneste oplysninger om Kontroller, at din mobile enhed har understøttede operativsystemer og oprettet forbindelse til dit Wi-Fi- enheder.
 • Page 26 4 Sådan bruges Hold nede i 3 sekunder for at slukke for apparatet. apparatet Bemærk • Når apparatet er slukket med on/off- knappen , og stikket stadig sidder i stikkontakten, vil apparatet arbejde Forklaring af med de forrige indstillinger, når det luftkvalitetslyset tændes igen.
 • Page 27 Bakterie-/virustilstand Indstilling af timeren Den specialdesignede bakterie- og Med timeren kan du lade apparatet virustilstand fjerner effektivt bakterier køre i et indstillet antal timer. Når og vira såsom Staphylococcus Albus og den indstillede tid er udløbet, slukker H1N1. apparatet automatisk. •...
 • Page 28 5 Rengøring Sådan bruges tænd/ sluk-lysfunktionen Med lys on/off-knappen kan du Bemærk tænde eller slukke for luftkvalitetslyset, • Tag altid stikket ud af stikkontakten, skærmen og signallamperne, hvis det er inden rengøringen. nødvendigt. • Apparatet må aldrig kommes ned i Tryk på...
 • Page 29 Rengøring af Rengøring af forfilteret luftkvalitetssensoren Rengør forfilteret, når F0 vises på skærmen (fig.{). Rengør luftkvalitetssensoren hver 2. Træk i den nederste del af måned for at opnå optimal effekt af frontpanelet for at fjerne det fra renseren. Rengør dem oftere, hvis du apparatet (fig.c).
 • Page 30 (fig.). • Undlad at rengøre filtrene med en støvsuger. Bemærk • Forfilteret må ikke bruges, hvis det er beskadiget, slidt eller gået i stykker. • Vask hænder efter udskiftning af Gå til www.philips.com/support, eller filtrene. kontakt dit lokale kundecenter.
 • Page 31 Nulstilling af filterets Bemærk levetidstæller • Når du har valgt filterkoden for det nye filter med knappen , vil apparatet Når du har udskiftet et filter, skal du automatisk bekræfte filterkoden for nulstille filterets levetidstæller manuelt. det nye filter, hvis du ikke berører Du kan også...
 • Page 32 7 Fejlfinding I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte kundecentret i dit land. Problem Mulig løsning • Kontroller, om frontdækslet er korrekt monteret. Apparatet virker •...
 • Page 33 3 sekunder. allerede gjort. Fejlkoderne "E1" eller "E2" vises på • Apparatet er defekt. Kontakt Philips Kundecenter i dit land. skærmen. Hvilken app skal • Download og installer appen "Air Matters" fra App Store jeg downloade?
 • Page 34 Problem Mulig løsning • Hvis luftrenseren er sluttet til en router med Dual Band og ikke fungerer på et 2,4 GHz netværk, skal du skifte til en anden kanal på den samme router (2,4 GHz) og prøve at parre luftrenseren igen. 5 GHz-netværk understøttes ikke. •...
 • Page 35 9 Bemærkninger service Elektromagnetiske felter Hvis du har behov for oplysninger eller (EMF) har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller Dette Philips-apparat overholder kontakte Philips Kundecenter i dit land alle branchens gældende standarder (telefonnummeret findes i folderen og regler angående eksponering for...
 • Page 36 App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. Dette Philips-apparat og appen "Air Matters" anvender flere open source- softwareprogrammer. Kopier af open source-licenstekster, der bruges i dette produkt, kan hentes fra webstedet:...
 • Page 37 Inhalt 1 Wichtige Hinweise 5 Reinigen Sicherheit Reinigungszeitplan Reinigen des Gehäuses Reinigen des 2 Der Luftreiniger Luftqualitätssensors Produktübersicht (Abb. a) Reinigen des Vorfilters Übersicht über die Bedienelemente (Abb. b) 40 6 Auswechseln des Filters Informationen zur 3 Erste Schritte Verriegelungsfunktion Einsetzen der Filter bezüglich der Erhaltung WLAN-Einrichtung...
 • Page 38 Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie Ist das Netzkabel • sie für eine spätere Verwendung auf. defekt, darf es nur von Achtung! einem Philips Service- Center, einer von Achten Sie darauf, • Philips autorisierten dass kein Wasser, Werkstatt oder einer andere Flüssigkeiten...
 • Page 39 Vorsicht werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt Das Gerät ist kein Ersatz • werden oder Anweisung für angemessenes zum sicheren Gebrauch Lüften, regelmäßiges des Geräts erhalten und Staubsaugen oder die Gefahren verstanden das Verwenden einer haben. Kinder dürfen Dunstabzugshaube oder nicht mit dem Gerät einer Lüftung während spielen.
 • Page 40 Filter korrekt in den Luftauslass oder eingesetzt sind. -einlass gelangen, um Verwenden Sie nur Verletzungen oder • Originalfilter von Philips, Beschädigungen des die speziell für dieses Geräts zu verhindern. Gerät geeignet sind. Benutzen Sie das Gerät • Verwenden Sie keine nicht nach dem Gebrauch anderen Filter.
 • Page 41 Trennen Sie das Das Gerät entfernt kein • • Gerät immer von der Kohlenmonoxid (CO) Stromversorgung, bevor oder Radon (Rn). Es kann Sie es reinigen oder nicht als Sicherheitsgerät andere Wartungsarbeiten bei Unfällen mit durchführen. Verbrennungsvorgängen Verwenden Sie das Ge- und gefährlichen •...
 • Page 42 2 Der Luftreiniger 3 Erste Schritte Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Einsetzen der Filter Um den Support, den Philips bietet, vollständig zu nutzen, registrieren Sie Hinweis Ihr Produkt unter www.philips.com/ welcome. • Vergewissern Sie sich vor dem...
 • Page 43 • Diese App unterstützt die neuesten » Die WLAN-Anzeige blinkt das Versionen von Android und iOS. Unter erste Mal orange. www.philips.com/purifier-compatibility finden Sie das neueste Update für Vergewissern Sie sich, dass Ihr unterstützte Betriebssysteme und mobiles Gerät erfolgreich mit Ihrem Geräte.
 • Page 44 4 Verwenden des Einrichten der WLAN- Verbindung bei einer Geräts Netzwerkänderung Hinweis • Dies trifft zu, wenn das Informationen zur Standardnetzwerk, mit dem Ihr Luftqualitätsanzeige Luftreiniger verbunden ist, geändert wurde. IAI- Farbe der Luftqualität Stecken Sie den Stecker des Wert Luftqualitäts- Luftreinigers in die Steckdose, anzeige...
 • Page 45 Ein- und Ausschalten Ändern der Automatikmodus- Stecken Sie den Stecker des Geräts Einstellung in die Steckdose. Berühren Sie , um das Gerät Zur Wahl stehen der allgemeine Modus einzuschalten (Abb. j). ), der Allergiemodus ( ) und der » Das Gerät wird standardmäßig Bakterien- und Virenmodus ( im automatischen Modus betrieben.
 • Page 46 Ändern der Den Timer einstellen Lüftergeschwindigkeit Mit dem Timer können Sie das Gerät eine bestimmte Anzahl an Stunden Es gibt verschiedene laufen lassen. Nach Ablauf der Lüftergeschwindigkeiten. Sie können eingestellten Zeit schaltet sich das den Ruhemodus (SL), Turbo-Modus Gerät automatisch aus. (T) sowie Geschwindigkeit 1, 2 oder 3 •...
 • Page 47 5 Reinigen Nutzen der Funktion "Licht ein/aus" Mit der Taste "Licht an/aus" können Hinweis Sie die Anzeige für die Luftqualität, das • Ziehen Sie vor dem Reinigen immer Display und die Funktionsanzeige bei den Netzstecker aus der Steckdose. Bedarf ein- oder ausschalten. •...
 • Page 48 Trocknen Sie sie mit einem Reinigen des Gehäuses trockenen Wattestäbchen. Bringen Sie die Abdeckung des Reinigen Sie das Gerät regelmäßig Luftqualitätssensors wieder an innen und außen, damit sich kein Staub (Abb. z). ansammelt. Wischen Sie Staub mit einem Reinigen des Vorfilters trockenen weichen Tuch vom Gerätegehäuse ab.
 • Page 49 6 Auswechseln Um die Frontabdeckung wieder anzubringen, befestigen Sie des Filters die Abdeckung zunächst oben am Gerät (1). Drücken Sie die Abdeckung dann vorsichtig gegen das Gehäuse des Geräts (2) (Abb. i). Informationen zur Halten Sie die Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Verriegelungsfunktion die Reinigungszeit des Vorfilters bezüglich der Erhaltung...
 • Page 50 Halten Sie die Reset-Taste Rufen Sie bitte die Website 3 Sekunden lang gedrückt, um www.philips.com/support auf, oder den Zähler für die Filterstandzeit kontaktieren Sie ein Philips Service- zurückzusetzen(Abb. ). Center in Ihrem Land. Hinweis Filterwarntabelle • Waschen Sie sich nach dem Auswechseln der Filter die Hände.
 • Page 51 Der Code (C7) des NanoProtect Halten Sie 3 Sekunden lang AC-Filters wird angezeigt, nachdem gedrückt, um das Zurücksetzen der erste Filtertyp geändert wurde des Filterstandzeitzählers für den (Abb. ‚). NanoProtect-Filter der Serie 3 zu erzwingen (Abb. ). Berühren Sie , um den neuen Der Code (C7) für den NanoProtect Filtercode des zweiten Filters AC-Filter wird auf dem Bildschirm...
 • Page 52 7 Fehlerbehebung In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Service-Center in Ihrem Land. Problem Mögliche Lösung •...
 • Page 53 Problem Mögliche Lösung • Überprüfen Sie, ob das Verpackungsmaterial von den Filtern entfernt ist. • Einer der Filter wurde nicht in das Gerät eingesetzt. Die Luftqualität Vergewissern Sie sich, dass alle Filter ordnungsgemäß verbessert sich in der folgenden Reihenfolge von innen nach nicht, obwohl der außen eingesetzt sind: 1) NanoProtect-Filter Serie 3;...
 • Page 54 Problem Mögliche Lösung Welche App soll • Laden Sie die App "Air Matters" aus dem App Store oder ich herunterladen? von Google Play herunter, und installieren Sie sie. • Wenn der Router, mit dem Ihr Luftreiniger verbunden ist, ein Dualband-Router ist und Ihr Luftreiniger aktuell nicht mit einem 2,4-GHz-Netzwerk arbeitet, wechseln Sie auf ein anderes Frequenzband desselben Routers (2,4 GHz), und versuchen Sie dann erneut, Ihren Luftreiniger zu koppeln.
 • Page 55 Benötigen Sie weitere Informationen Felder oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website www.philips.com, Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche oder setzen Sie sich mit einem Philips Normen und Regelungen bezüglich der Service-Center in Ihrem Land in Gefährdung durch elektromagnetische Verbindung (Telefonnummer siehe Felder.
 • Page 56 Philips spielt eine aktive Rolle in der Software Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass App Store ist eine Dienstleistungsmarke Philips auch weiterhin die neuesten von Apple Inc. Entwicklungen der Standardisierung Google Play ist eine Marke von Google so früh wie möglich in seine Produkte Inc.
 • Page 57 Contenido 1 Importante 5 Limpieza Seguridad Planificación de limpieza Limpieza del cuerpo del aparato 2 Purificador de aire Limpieza del sensor de Descripción del producto calidad del aire (fig. a) Limpieza del prefiltro Descripción de los controles (fig. b) 6 Sustitución del filtro Explicación del bloqueo 3 Introducción de protección de aire...
 • Page 58 Importante debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips u otro personal Seguridad cualificado con el fin de evitar situaciones de Antes de usar el aparato, lea peligro. detenidamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara No utilice el aparato si •...
 • Page 59 Si los conectores de la • bien montados. toma de alimentación Utilice solo filtros • utilizada para conectar originales de Philips el aparato están en mal especialmente diseñados estado, el enchufe del para este aparato. No aparato se calentará. utilice otros filtros.
 • Page 60 Levante o mueva siempre metros de otros aparatos • el aparato con ayuda del eléctricos que utilicen asa de la parte superior. ondas radioeléctricas, No introduzca los dedos como televisores, radios • ni objetos en la salida o y relojes controlados por la entrada de aire para radio.
 • Page 61 Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Nota Para aprovechar todas las ventajas de la asistencia que presta Philips, registre • Asegúrese de que el purificador de el producto en www.philips.com/ aire esté desenchufado de la toma de welcome.
 • Page 62 Asegúrese de que su dispositivo versiones más recientes de Android e móvil esté correctamente iOS. Compruebe conectado a su red Wi-Fi. www.philips.com/purifier-compatibility para obtener información sobre la Inicie la aplicación "Air Matters" y última actualización de sistemas siga las instrucciones que aparecen operativos y dispositivos compatibles.
 • Page 63 4 Uso del aparato Configuración de la conexión Wi-Fi cuando la red ha cambiado Explicación del piloto de Nota calidad del aire • Esto se aplica cuando la red predeterminada a la que está conectado el purificador ha cambiado. Nivel Color del Nivel de piloto de...
 • Page 64 » Después de medir las partículas Modo general en suspensión en el aire, el Una opción inteligente que ajusta purificador de aire muestra el automáticamente la configuración del nivel de IAI y funciona en el purificador de aire al nivel ideal. modo automático mostrando •...
 • Page 65 Manual Configuración del • Pulse el botón de velocidad del bloqueo infantil ventilador varias veces para seleccionar la velocidad deseada Mantenga pulsado el botón de (fig. p). bloqueo infantil durante tres segundos para activar esta función Turbo (t) (fig. s). En el modo turbo, el aparato funciona a »...
 • Page 66 5 Limpieza Cambio del modo de visualización El purificador de aire cuenta con dos Nota modos de visualización: modo de • Desenchufe siempre el aparato antes visualización del índice de alérgenos de limpiarlo. interiores (IAI) y de visualización de • No sumerja nunca el aparato en agua PM2,5.
 • Page 67 Limpieza del sensor de Limpieza del prefiltro calidad del aire Limpie el prefiltro cuando F0 se muestre en la pantalla (fig. {). Limpie el sensor de calidad del aire Tire de la parte inferior del panel cada dos meses para obtener un frontal para extraerlo del aparato funcionamiento óptimo del purificador.
 • Page 68 • No limpie los filtros con un aspirador. • Si el prefiltro está dañado, desgastado • Lávese las manos después de cambiar o roto, no lo utilice. Visite los filtros. www.philips.com/support o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en su país. 66 ES...
 • Page 69 Restablecimiento del Cambio del tipo de filtro contador de vida útil del Pulse simultáneamente filtro durante tres segundos para entrar en el modo de cambio del tipo de Después de sustituir el filtro, debe filtro (fig. €). restablecer el contador de vida útil del »...
 • Page 70 7 Solución de problemas Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el aparato. Si no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país. Problema Solución posible •...
 • Page 71 Problema Solución posible El color del piloto de calidad del • El sensor de calidad del aire está sucio. Limpie el sensor de aire siempre calidad del aire (consulte la sección "Limpieza"). permanece igual. • El filtro puede producir olor tras usarlo durante cierto tiempo debido a la absorción de gases interiores.
 • Page 72 Problema Solución posible • Si el router al que está conectado su purificador es de doble banda y en estos momentos no emite una red de 2,4 GHz, intente conectarse a otra banda del mismo router (2,4 GHz) y vuelva a probar a emparejar el purificador. Las redes de 5 GHz no son compatibles.
 • Page 73 Este aparato de Philips cumple contacto con el servicio de atención los estándares y las normativas al cliente de Philips de su país (puede aplicables sobre exposición a campos encontrar el número de teléfono en el electromagnéticos.
 • Page 74 App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca comercial de Google Inc. Este aparato de Philips y la aplicación Air Matters utilizan diferentes softwares de código abierto. Puede acceder a una copia del texto de las licencias del software de código abierto que utilizan...
 • Page 75 Sisällys 1 Tärkeää 6 Suodattimen vaihto Turvallisuus Automaattinen suojalukitus Suodattimien vaihtaminen Suodattimen 2 Ilmanpuhdistimesi käyttöikälaskurin nollaus Tuotteen yleiskuva (kuva a) 77 Suodatintyypin vaihtaminen 85 Säätimien yleiskuvaus (kuva b) 7 Vianmääritys 3 Aloittaminen 8 Takuu ja huolto Suodattimien asentaminen Wi-Fi-yhteyden Osien tai tarvikkeiden määrittäminen tilaaminen 4 Laitteen käyttö...
 • Page 76 Tärkeää Jos virtajohto on • vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Turvallisuus Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää muulla ammattitaitoisella tarvetta varten. korjaajalla. Vaara Älä käytä laitetta, jos • pistoke, johto tai itse laite Älä...
 • Page 77 Jos laite kytketään • käynnistät laitteen. pistorasiaan, jonka Käytä vain alkuperäisiä, • kosketus on huono, tälle laitteelle tarkoitettuja pistoke kuumenee. Philips-suodattimia. Älä Varmista, että kytket käytä muita suodattimia. laitteen ehjään Suodattimen syttyminen • pistorasiaan. tuleen saattaa aiheuttaa Säilytä ja käytä laitetta •...
 • Page 78 Nosta tai siirrä laite aina Aseta laite vähintään • • yläosan kahvasta. kahden metrin päähän Älä laita sormiasi tai muista sähkölaitteista, • mitään esineitä ilmanotto- jotta se ei aiheuta tai ilmanpoistoaukkoon häiriöitä radioaaltoja fyysisten vammojen käyttäviin laitteisiin, kuten estämiseksi ja laitteen televisioihin, radioihin ja toiminnan takaamiseksi.
 • Page 79 Suodattimien Olet tehnyt erinomaisen valinnan asentaminen ostaessasi Philipsin laitteen. Saat täyden Philipsin tarjoaman tuen rekisteröimällä tuotteen osoitteessa Huomautus www.philips.com/welcome. • Varmista, että ilmanpuhdistin on irrotettu pistorasiasta ennen Tuotteen yleiskuva suodattimien asennusta. • Varmista asentaessasi suodatinta, (kuva a) että se puoli, jossa on kieleke, osoittaa itseäsi kohti.
 • Page 80 » Wi-Fi-merkkivalo • Tämä sovellus tukee Android- ja iOS- oranssina käyttöjärjestelmien uusimpia versioita. ensimmäisellä kerralla. Lataa sivustosta www.philips.com/ Varmista, että mobiililaite on purifier-compatibility uusin päivitys yhteydessä Wi-Fi-verkkoon. tuetuille käyttöjärjestelmille ja laitteille. Käynnistä Air Matters -sovellus ja liitä ilmanpuhdistin verkkoon näyttöön tulevien ohjeiden avulla.
 • Page 81 4 Laitteen käyttö Wi-Fi-yhteyden muodostaminen verkon muutosten jälkeen Ilmanlaadun Huomautus merkkivalojen selitykset • Tämä ohje koskee tilannetta, jossa ilmanpuhdistimen käyttämässä oletusverkossa on tapahtunut IAI-taso Ilmanlaadun Ilmanlaatu muutoksia. merkkivalon väri Kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan ja käynnistä se -painikkeella. Sininen Hyvä Kosketa painikkeita Sininen–...
 • Page 82 Sammuta laite koskettamalla Bakteeri- ja virustila -painiketta 3 sekunnin ajan. Erityinen bakteeri- ja virustila poistaa ilmasta bakteereja ja viruksia, kuten Huomautus Staphylococcus albus -bakteereja ja • Jos laite on sammutettu H1N1-viruksia. virtapainikkeesta mutta sen • Voit valita bakteeri- ja virustilan virtapistoketta ei ole irrotettu, laite (kuva n) koskettamalla ottaa käyttöön edelliset asetukset, kun...
 • Page 83 Ajan asettaminen Valotoiminnon käyttäminen Ajastimen avulla voit säätää laitteen toimimaan tietyn ajan. Kun asetettu Valopainikkeen avulla voit tarvittaessa aika on kulunut, laitteen virta katkeaa sytyttää tai sammuttaa ilmanlaadun automaattisesti. merkkivalon, näytön ja toimintojen • Valitse, kuinka monta tuntia haluat merkkivalot. laitteen toimivan, koskettamalla Kun kosketat valopainiketta ajastinpainiketta...
 • Page 84 5 Puhdistaminen Näyttötilan vaihto Ilmanpuhdistimessa on kaksi näyttötilaa: IAI (sisäilman allergeeni- Huomautus ilmaisin) -näyttö ja PM2.5-näyttö. IAI- tilassa näytössä oleva luku välillä 1–12 • Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen ilmaisee ilmassa olevien allergeenien puhdistusta. tason. PM2.5-tilassa näyttö ilmoittaa • Älä upota laitetta veteen tai muuhun ilmassa olevien pienhiukkasten (PM2.5) nesteeseen.
 • Page 85 Ilmanlaadun tunnistimen Esisuodattimen puhdistaminen puhdistaminen Puhdista esisuodatin, kun näyttöön Puhdista ilmanlaadun tunnistimet tulee merkintä F0 (kuva {). 2 kuukauden välein laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi. Irrota etupaneeli alaosasta Puhdista ne useammin, jos laitetta vetämällä (kuva c). käytetään pölyisessä ympäristössä. Paina kahta kiinnikettä alaspäin ja vedä...
 • Page 86 • Älä puhdista suodattimia pölynimurilla. käyttöaikalaskuri koskettamalla • Älä käytä esisuodatinta, jos se on nollauspainiketta 3 sekunnin vahingoittunut, kulunut tai rikki. Katso ajan (kuva ). lisätietoja osoitteesta www.philips.com/support Huomautus tai ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen. • Pese kädet suodattimien vaihdon jälkeen.
 • Page 87 Suodattimen Suodatintyypin käyttöikälaskurin nollaus vaihtaminen Suodattimen käyttöaikalaskuri on Ota suodatintyypin vaihtotila nollattava manuaalisesti suodattimen käyttöön koskettamalla yhtä aikaa vaihdon jälkeen. painikkeita 3 sekunnin ajan Suodattimet voi myös vaihtaa, vaikka (kuva €). näytössä ei näkyisikään suodattimen » Näytössä näkyy NanoProtect vaihtamiseen viittaavaa koodia. Series 3 -suodattimen koodi Ota suodattimen pakkonollaustila (A3).
 • Page 88 7 Vianmääritys Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen. Ongelma Mahdollinen ratkaisu • Tarkista, että etukansi on kunnolla paikallaan. Laite ei toimi, • Suodattimen vaihtokoodi on näkynyt näytössä, mutta et vaikka se on liitetty ole vaihtanut kyseistä...
 • Page 89 Ongelma Mahdollinen ratkaisu • Suodatin saattaa tuottaa hajua sisäilman kaasujen absorption vuoksi, kun sitä on käytetty jonkin aikaa. On suositeltavaa pidentää suodattimen käyttöikää asettamalla Laitteesta tulee suodatin suoraan auringonpaisteeseen, jolloin se epätavallista hajua. uudelleenaktivoituu. Jos haju ei häviä, vaihda suodatin. •...
 • Page 90 Ongelma Mahdollinen ratkaisu • Jos ilmanpuhdistin on yhdistetty Dual Band -reitittimeen, joka ei tällä hetkellä toimi 2,4 GHz:n taajuutta käyttävässä verkossa, vaihda reitittimen taajuus toiseksi (2,4 GHz) ja yritä muodostaa pariliitos uudelleen. 5 GHz:n verkkoja ei tueta. • Verkkotodennusta käyttäviä verkkoja ei tueta. •...
 • Page 91 (puhelinnumero on kansainvälisessä valmistusajankohtana voimassa olevia takuulehtisessä). EMF-standardeja. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja...
 • Page 92 Ohjelmisto App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Google Play on Google Inc.:n tavaramerkki. Tämä Philips-laite ja Air Matters -sovellus sisältävät useita avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Tämän tuotteen sisältämien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lisenssien tekstit ovat saatavana osoitteessa www.philips.com/purifier-compatibility.
 • Page 93 Contenu 1 Important 5 Nettoyage Sécurité Calendrier de nettoyage Nettoyage de l'appareil Nettoyage du capteur de 2 Votre purificateur d'air qualité de l'air Présentation du produit Nettoyage du préfiltre (fig.a) 6 Remplacement du filtre Aperçu des commandes (fig.b) Fonctionnement du verrouillage de protection de l'air sain 3 Guide de démarrage...
 • Page 94 Si le cordon d'alimentation • est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Sécurité Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le d'éviter tout accident. pour un usage ultérieur.
 • Page 95 Si la prise secteur utilisée • Utilisez exclusivement • pour alimenter l'appareil les filtres Philips d'origine est en mauvais état, la spécialement destinés à fiche de l'appareil risque cet appareil. N'utilisez pas de surchauffer. Veillez à d'autres filtres.
 • Page 96 La combustion du filtre Débranchez toujours • • peut causer des blessures l'appareil après l'avoir irréversibles et/ou mettre utilisé et avant de le en péril d'autres vies. nettoyer ou d'effectuer N'utilisez pas le filtre d'autres opérations comme carburant ou à d'entretien.
 • Page 97 (CO) ni le radon (Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! sécurité en cas d'accidents impliquant des processus Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre de combustion et des produit à...
 • Page 98 3 Guide de Lavez-vous soigneusement les mains après avoir installé les filtres. démarrage Configuration Wi-Fi Première configuration de la Installation des filtres connexion Wi-Fi Téléchargez et installez l'application Note « Air Matters » via l'Apple Store ou le Play Store Google. •...
 • Page 99 Suivez les étapes 4 et 5 de la • Cette application prend en charge les section « Première configuration de dernières versions d'Android et iOS. la connexion Wi-Fi ». Consultez www.philips.com/purifier- compatibility pour connaître les dernières mises à jour des systèmes d'exploitation et appareils pris en charge.
 • Page 100 4 Utilisation de » Après avoir mesuré les matières particulaires l'appareil dans l'air uniquement, le purificateur d'air indique le niveau d'IAI et fonctionne en mode automatique avec apparaissant sur l'afficheur Compréhension du (fig.k). voyant de qualité de l'air Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
 • Page 101 Mode général Manuel Un autoréglage intelligent qui règle • Touchez le bouton de vitesse du automatiquement les paramètres du ventilateur à plusieurs reprises purificateur d'air sur le niveau idéal. pour sélectionner la vitesse de ventilateur nécessaire (fig.p). • Touchez le bouton du mode automatique pour sélectionner le Turbo (t)
 • Page 102 Touchez une troisième fois Configuration du le bouton d'activation/de verrouillage enfant désactivation de la lumière ; tous les voyants sont à nouveau allumés. Maintenez enfoncé le bouton de Changer le mode verrouillage enfant pendant 3 secondes pour activer le d'affichage verrouillage (fig.s).
 • Page 103 5 Nettoyage Nettoyez la sortie d'air à l'aide d'un chiffon doux et sec. Nettoyage du capteur de Note qualité de l'air • Débranchez toujours l'appareil avant Nettoyez le capteur de qualité de l'air de le nettoyer. tous les 2 mois pour un fonctionnement •...
 • Page 104 Maintenez enfoncé le bouton • Si le préfiltre est endommagé, usé ou de réinitialisation pendant cassé, ne l'utilisez pas. Consultez 3 secondes pour réinitialiser www.philips.com/support ou l'intervalle de nettoyage du préfiltre contactez le Service Consommateurs (fig.}). de votre pays. 102 FR...
 • Page 105 Tableau d'alerte de filtre Réinitialisation du compteur de durée de État du voyant Mesure à d'alerte du filtre prendre vie du filtre Remplacez Après avoir remplacé un filtre, vous A3 apparaît sur le filtre devez réinitialiser manuellement le l'afficheur NanoProtect compteur de durée de vie du filtre.
 • Page 106 Changement de type de filtre Touchez simultanément pendant 3 secondes pour accéder au mode de changement de type de filtre (fig.€). » Le code (A3) du filtre NanoProtect série 3 apparaît sur l'afficheur. Touchez pour sélectionner le code de filtre du nouveau filtre à utiliser (fig.„).
 • Page 107 7 Dépannage Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs de votre pays. Problème Solution possible •...
 • Page 108 Problème Solution possible La couleur du voyant de qualité • Le capteur de qualité de l'air est sale. Nettoyez le capteur de l'air reste de qualité de l'air (voir le chapitre « Nettoyage »). toujours la même. • Le filtre peut dégager une odeur après avoir été utilisé pendant un moment en raison de l'absorption de gaz intérieurs.
 • Page 109 Problème Solution possible • Si le routeur auquel votre purificateur est connecté est à double bande et qu'il ne fonctionne pas actuellement sur un réseau 2,4 GHz, veuillez passer à une autre bande du même routeur (2,4 GHz) et réessayez de coupler votre purificateur.
 • Page 110 Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si Champs vous rencontrez un problème, visitez électromagnétiques le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le (CEM) Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro Cet appareil Philips est conforme de téléphone correspondant sur le...
 • Page 111 été conçus garantissent une utilisation sûre et fidèle aux informations scientifiques disponibles à l'heure actuelle. Philips joue un rôle majeur dans le développement de normes CEM et de sécurité internationales, ce qui lui permet d'anticiper leur évolution de les appliquer au plus tôt à...
 • Page 112 Contenuto 1 Importante 5 Pulizia Sicurezza Programmazione della pulizia Pulizia del corpo 2 Informazioni su questo dell'apparecchio purificatore d'aria Pulizia del sensore della Panoramica del prodotto qualità dell'aria (fig.a) Pulizia del prefiltro Panoramica dei comandi (fig.b) 6 Sostituzione del filtro Blocco di protezione di aria 3 Guida introduttiva salutare...
 • Page 113 Importante Se il cavo di alimentazione • è danneggiato, deve essere sostituito da Philips, da un centro di Sicurezza assistenza autorizzato Philips o da persone Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale qualificate al fine di utente e conservarlo per eventuali evitare possibili danni.
 • Page 114 Se la presa utilizzata per • Utilizzare solo i filtri • alimentare l'apparecchio originali Philips studiati presenta connessioni appositamente per non ottimali, la spina questo apparecchio. Non dell'apparecchio si utilizzare altri filtri. surriscalda. Assicurarsi di...
 • Page 115 La combustione del filtro a gas, dispositivi di • può compromettere o riscaldamento o caminetti. causare danni irreversibili Scollegare sempre la • alle persone. Non spina dell'apparecchio utilizzare il filtro come dopo l'uso e prima combustibile o per finalità della pulizia o di simili.
 • Page 116 Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! chimiche pericolose. Per usufruire di tutti i vantaggi offerti Se è necessario spostare • dal supporto Philips, effettuare la l'apparecchio, scollegarlo registrazione del prodotto presso il sito prima dall'alimentazione. Web www.philips.com/welcome. Non spostare •...
 • Page 117 3 Guida Panoramica dei comandi introduttiva (fig.b) Pulsante on/off Pulsante di accensione/ Installazione dei filtri spegnimento spia Pulsante della modalità automatica Note Schermo display • Prima di installare i filtri, assicurarsi che il purificatore d'aria non sia collegato Pulsante della velocità della alla presa elettrica.
 • Page 118 Android e iOS. accenderlo toccando Consultare la pagina Web » L'indicatore Wi-Fi lampeggia www.philips.com/purifier-compatibility in arancione per la prima volta. per gli ultimi aggiornamenti dei sistemi Verificare che il dispositivo mobile operativi supportati e dei dispositivi.
 • Page 119 4 Utilizzo Configurazione della connessione Wi-Fi se la rete è dell'apparecchio cambiata Note • Si applica quando viene modificata Spie della qualità la rete predefinita collegata al dell'aria purificatore d'aria. Inserire la spina del purificatore Livello Colore della Livello d'aria nella presa di corrente e spia della della accenderlo toccando...
 • Page 120 » Dopo aver valutato tutti i Modalità generale particolati presenti nell'aria, il Un'impostazione automatica purificatore mostra il livello IAI intelligente regola automaticamente le ed entra in modalità automatica impostazioni del purificatore d'aria sul visualizzando sul display livello ideale. (fig.k). • Toccare il pulsante della modalità...
 • Page 121 manuale Impostazione del blocco • Toccare ripetutamente il pulsante bambini della velocità della ventola selezionare la velocità desiderata Toccare e tenere premuto il (fig.p). pulsante del blocco bambini 3 secondi per attivarlo (fig.s). Turbo (t) » viene visualizzato sul display. In modalità...
 • Page 122 5 Pulizia Modifica della modalità di visualizzazione Il purificatore d'aria dispone di due Note modalità di visualizzazione: IAI (indice • prima di pulire l'apparecchio, di allergeni in ambienti interni) e PM2.5. scollegate sempre l'apparecchio dalla In modalità IAI, il display mostra un presa di corrente.
 • Page 123 Asciugarli con un bastoncino Pulizia del corpo cotonato asciutto. dell'apparecchio Riposizionare il coperchio del sensore della qualità dell'aria Pulire regolarmente l'interno e (fig.z). l'esterno dell'apparecchio per impedire l'accumulo di polvere. Pulizia del prefiltro Utilizzare un panno morbido e Pulire il prefiltro quando F0 viene asciutto per eliminare la polvere dal corpo dell'apparecchio.
 • Page 124 • Non pulire mai i filtri con un aspirapolvere. • Non utilizzare il prefiltro se è danneggiato, usurato o rotto. Visitare il sito www.philips.com/support oppure contattare il centro assistenza clienti del proprio paese. 122 IT...
 • Page 125 Tabella allarme filtro Ripristinare il contatore della durata del filtro Stato della spia di Seguire questa allarme filtro procedura Dopo aver sostituito un filtro, è Sostituire il filtro necessario ripristinare manualmente il Sul display viene NanoProtect contatore della durata del filtro. visualizzato A3 Serie 3 (FY3433) Inoltre, è...
 • Page 126 Modifica del tipo di filtro Toccare contemporaneamente per 3 secondi per accedere alla modalità di modifica del tipo di filtro (fig.€). » Sul display viene visualizzato il codice (A3) del filtro NanoProtect Serie 3. Toccare per selezionare il codice del nuovo filtro che si prevede di utilizzare (fig.„).
 • Page 127 7 Risoluzione dei problemi In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni fornite di seguito, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese. Problema Possibile soluzione •...
 • Page 128 Problema Possibile soluzione • Il filtro potrebbe emanare odore in seguito all'utilizzo prolungato a causa dell'assorbimento di gas nell'ambiente interno. È consigliabile riattivare il filtro ponendolo sotto la Dall'apparecchio luce diretta del sole per ulteriori utilizzi. Se il cattivo odore fuoriesce uno persiste, sostituire il filtro.
 • Page 129 Problema Possibile soluzione • Se il purificatore è connesso a un router dual band e non sta attualmente operando su una rete a 2,4 GHz, passare a un'altra banda dello stesso router (2,4 GHz) e provare nuovamente ad associare il purificatore. Le reti a 5 GHz non sono supportate.
 • Page 130 In caso di problemi a reperire le parti, a tutti gli standard EMF applicabili alla contattare il centro assistenza clienti data di produzione dell'apparecchio. Philips di zona (il numero di telefono è Philips si impegna a sviluppare, riportato nell'opuscolo della garanzia). produrre e distribuire prodotti che non causano effetti nocivi per la salute.
 • Page 131 Software App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play è un marchio di Google Inc. All'apparecchio Philips e all'app Air Matters vengono applicati molteplici software open source. Sul sito Web www.philips.com/purifier-compatibility sono reperibili copie dei testi di licenza per i software open source utilizzati in questo prodotto.
 • Page 132 Inhoud 1 Belangrijk 5 Schoonmaken Veiligheid Schoonmaakschema De behuizing van het apparaat schoonmaken 2 Uw luchtreiniger De luchtkwaliteitsensor Productoverzicht (afb. a) reinigen Overzicht bedieningspaneel Het voorfilter schoonmaken 141 (afb. b) 6 Het filter vervangen 3 Aan de slag Werking van het HealthyAir Filters plaatsen Protect Lock Wi-Fi instellen...
 • Page 133 Bewaar de Indien het netsnoer gebruiksaanwijzing om deze zo nodig • later te kunnen raadplegen. beschadigd is, moet het worden vervangen Gevaar door Philips, een door Zorg ervoor dat er • Philips geautoriseerd geen ontvlambare servicecentrum schoonmaakmiddelen, of personen met...
 • Page 134 Als het stopcontact niet • Philips. Gebruik geen goed is gemonteerd, andere filters. wordt de stekker van het apparaat warm. Steek de 132 NL...
 • Page 135 Verbranding van het verwarmingsapparatuur of • filter kan leiden tot open haarden. levensgevaarlijke situaties Haal altijd de stekker • voor uzelf en/of anderen. uit het stopcontact na Gebruik het filter niet gebruik en voordat u het als brandstof of voor apparaat schoonmaakt of soortgelijke doeleinden.
 • Page 136 Gefeliciteerd met uw aankoop en verwijderd. Het apparaat welkom bij Philips! kan niet als beveiliging Als u volledig wilt profiteren van de worden gebruikt ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op bij ongevallen met www.philips.com/welcome. verbrandingsprocessen of gevaarlijke chemicaliën.
 • Page 137 3 Aan de slag Wi-Fi instellen De Wi-Fi-verbinding voor de Filters plaatsen eerste keer instellen Ga naar de App Store of Google Play en download en installeer de Opmerking 'Air Matters'-app. • Zorg ervoor dat de luchtzuiveraar niet op het stopcontact is aangesloten voordat u de filters plaatst.
 • Page 138 • Deze app ondersteunt de nieuwste oranje. versies van Android en iOS. Ga naar Volg stap 4 en 5 in het gedeelte 'De www.philips.com/purifier-compatibility Wi-Fi-verbinding voor de eerste voor de meest actuele informatie over keer instellen'. ondersteunde besturingssystemen en apparaten.
 • Page 139 4 Het apparaat In- en uitschakelen gebruiken Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. Druk op om het apparaat in te schakelen (afb. j). » Het apparaat staat standaard in de automatische modus. luchtkwaliteitsindicator » De luchtkwaliteit wordt eerst een tijdje door de ingebouwde IAI-niveau sensor gemeten.
 • Page 140 » Auto (A) en worden op het De instelling van de scherm weergegeven. automatische modus wijzigen De ventilatorsnelheid wijzigen U kunt kiezen tussen de algemene modus ( ), de allergeenmodus ( Er zijn verschillende ventilatorsnelheden en de bacterie- en virusmodus ( beschikbaar.
 • Page 141 • Druk herhaaldelijk op de timerknop Druk voor de derde keer op de om het aantal uren te selecteren aan-uitknop voor licht om de gedurende welke het apparaat in indicatoren weer in te schakelen. werking moet zijn (afb. r). » U kunt met de timer een tijd De weergavemodus instellen van 1 tot 12 uur.
 • Page 142 5 Schoonmaken De behuizing van het apparaat schoonmaken Maak regelmatig de binnen- en Opmerking buitenkant van het apparaat schoon om • Haal altijd de stekker uit het ophoping van stof te voorkomen. stopcontact voordat u het apparaat Stof de behuizing van het apparaat gaat schoonmaken.
 • Page 143 Maak deze droog met een droog Plaats het voorpaneel terug door wattenstaafje. eerst het paneel bovenop het apparaat te plaatsen (1). Druk de Plaats het klepje van de klep vervolgens voorzichtig tegen luchtkwaliteitsensor terug (afb. z). het apparaat aan (2) (afb. i). Houd de resetknop 3 seconden Het voorfilter...
 • Page 144 • Gebruik het voorfilter niet als deze van het filter te resetten (afb. ). beschadigd, versleten of kapot is. Ga Opmerking naar www.philips.com/support of neem contact op met het Consumer • Was uw handen na het vervangen van Care Centre in uw land.
 • Page 145 Levensduurteller van het Type filter wijzigen filter resetten Houd gelijktijdig Nadat u het filter hebt vervangen, moet 3 seconden ingedrukt om de modus u de levensduurteller van het filter voor het wijzigen van het filtertype handmatig resetten. te activeren (afb. €). U kunt de filters ook vervangen als »...
 • Page 146 7 Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
 • Page 147 Probleem Mogelijke oplossing De kleur van de • De luchtkwaliteitsensor is verontreinigd. Maak de luchtkwaliteitsindi- luchtkwaliteitsensor schoon (zie het hoofdstuk cator blijft ongewi- 'Schoonmaken'). jzigd. • Na enige tijd gebruik kan het filter gaan ruiken door het absorberen van gassen in de lucht. U wordt aangeraden het filter te heractiveren door dit in direct zonlicht te Het apparaat plaatsen voordat u het weer gebruikt.
 • Page 148 Probleem Mogelijke oplossing • Als de router waarop uw luchtzuiveraar is aangesloten een dual band-router is die momenteel geen verbinding heeft met een 2,4 GHz-netwerk, schakelt u naar een andere band op dezelfde router (2,4 GHz) en probeert u de luchtzuiveraar opnieuw te koppelen. 5 GHz-netwerken worden niet ondersteund.
 • Page 149 Elektromagnetische Als u informatie nodig hebt of als u een velden (EMV) probleem hebt, gaat u naar de Philips- website op www.philips.com of neemt Dit Philips-apparaat voldoet aan alle u contact op met het Philips Consumer toepasbare richtlijnen en voorschriften...
 • Page 150 Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMV- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten. Recycling Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
 • Page 151 Innhold 1 Viktig 5 Rengjøring Sikkerhet Rengjøringsplan Slik rengjører du apparatkabinettet 2 Luftrenseren din Rengjøring av Produktoversikt (fig. a) luftkvalitetssensoren Oversikt over Rengjøre forfilteret kontrollknapper (fig.b) 6 Bytte ut filteret 3 Komme i gang Forstå beskyttelseslåsen for Montere filtre sunn luft Wi-Fi-konfigurering Bytte ut filtrene Tilbakestilling av...
 • Page 152 Viktig skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert Sikkerhet personell for å unngå farlige situasjoner. Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den Apparatet må ikke brukes •...
 • Page 153 Bruk bare originale filter • støvsuging eller bruk av en fra Philips tiltenkt dette utsugingsenhet eller vifte apparatet. Ikke bruk andre ved matlaging. filter. Støpselet og apparatet blir •...
 • Page 154 Ikke stikk fingrene Plasser apparatet minst • • eller gjenstander inn i to meter unna elektriske åpningene for innluft eller apparater som bruker utluft. Det kan forårsake radiobølger gjennom fysiske skader og/eller feil luften, for eksempel på apparatet. TV-er, radioer og Du bør ikke bruke dette radiokontrollerte klokker.
 • Page 155 3 Komme i gang Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Montere filtre For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet Merknad på www.philips.com/welcome. • Kontroller at luftrenseren er koblet fra stikkontakten før du monterer filtrene.
 • Page 156 • Denne appen støtter de nyeste slå på luftrenseren. versjonene av Android og iOS. Gå til blinker » Wi-Fi-indikatoren www.philips.com/purifier-compatibility oransje for første gang. for å få en oppdatering om hvilke Kontroller at den mobile enheten er operativsystemer og enheter som koblet til Wi-Fi-nettverket.
 • Page 157 4 Bruke apparatet Merknad • Hvis støpselet fremdeles er koblet til kontakten når du slår av apparatet med av/på-knappen , bruker Forstå lampen for apparatet de forrige innstillingene når du slår det på igjen. luftkvalitet • Hvis apparatet er koblet til Internett etter at den er slått av, måler sensoren IAI-nivå...
 • Page 158 Modus for bakterier og virus Stille inn timeren Den spesialutformede modusen for Med timeren kan du velge hvor lenge bakterier og virus fjerner effektivt apparatet skal være slått på. Når den bakterier og virus, for eksempel forhåndsinnstilte tiden er ute, slås staphylococcus albus og H1N1.
 • Page 159 5 Rengjøring Bruke av/på-funksjonen for lampen Med av/på-knappen for lampen kan du Merknad slå av eller på lampen for luftkvalitet, • Koble alltid fra apparatet før du rengjør skjermen og funksjonsvisninger hvis det. nødvendig. • Senk aldri apparatet ned i vann eller Trykk på...
 • Page 160 Rengjøring av Rengjøre forfilteret luftkvalitetssensoren Rengjør forfilteret når F0 vises på skjermen (fig. {). Rengjør luftkvalitetssensoren annenhver Dra i den nederste delen av måned for optimal funksjon av frontpanelet for å fjerne det fra luftrenseren. Rengjør sensoren oftere apparatet (fig. c). hvis du bruker luftrenseren i et støvete miljø.
 • Page 161 Sett støpselet på apparatet inn i • Hvis forfilteret er skadet, slitt eller stikkontakten. ødelagt, må du ikke bruke det. Gå til www.philips.com/support, eller ta Trykk på og hold inne kontakt med forbrukerstøtten i landet tilbakestillingsknappen der du bor.
 • Page 162 Tilbakestilling av Merknad levetidtelleren for filteret • Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 10 sekunder etter at du har Når du har byttet ut et filter, må du valgt filterkoden med -knappen, tilbakestille levetidtelleren for filteret bekrefter apparatet automatisk manuelt.
 • Page 163 7 Feilsøking Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kontakter du forbrukerstøtten der du bor. Problem Mulig løsning • Kontroller om frontdekselet er riktig montert. Apparatet fungerer •...
 • Page 164 Problem Mulig løsning • Filteret kan avgi en vond lukt hvis det ikke har blitt brukt på en stund fordi innendørsgasser har blitt absorbert. Det anbefales at du reaktiverer filteret ved å plassere det Apparatet avgir en i direkte sollys for gjentatt bruk. Hvis lukten fortsatt avgis, merkelig lukt.
 • Page 165 Problem Mulig løsning • Hvis ruteren som luftrenseren er koblet til, er dualband og per nå ikke fungerer på et 2,4 GHz-nettverk, må du bytte til et annet bånd på samme ruter (2,4 GHz), og prøve å pare luftrenseren på nytt. 5 GHz-nettverk støttes ikke. •...
 • Page 166 Philips' forbrukerstøtte der du bor (du eksponering for elektromagnetiske felt. finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips- Samsvar med EMF forhandleren. Koninklijke Philips N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet Bestill deler eller tilbehør...
 • Page 167 App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc. Google Play er et varemerke for Google Inc. Dette Philips-apparatet og Air Matters- appen bruker programvare med åpen kildekode, kopier av lisenstekst for programvare med åpen kildekode som brukes i dette produktet, kan hentes fra webområdet vårt: www.philips.com/...
 • Page 168 Innehåll 1 Viktigt! 6 Byta ut filtret Säkerhet Förstå skyddslåset för hälsosam luft Byta filtren 2 Din luftrenare Nollställning av Produktöversikt (bild a) filterförbrukningstid Översikt av kontroller Byte av filtertyp (bild b) 7 Felsökning 3 Komma igång Installera filter 8 Garanti och service Konfigurera Wi-Fi Beställ delar och tillbehör 4 Använda apparaten...
 • Page 169 Om nätsladden är • Säkerhet skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara av Philips auktoriserade den för framtida bruk. serviceombud eller Fara liknande behöriga...
 • Page 170 Använd endast original- • användning av spiskåpa filter från Philips avsedda eller fläkt vid matlagning. för apparaten. Använd Om eluttaget som driver • inte några andra filter. apparaten är dåligt Om filtret antänds kan...
 • Page 171 Lyft alltid eller flytta För att förhindra • • apparaten med handtaget störningar bör du placera som sitter på apparaten. apparaten på minst 2 m För inte in fingrar eller avstånd från elektriska • andra föremål i utblåset apparater med luftburna eller luftintaget för att radiovågor, såsom tv- undvika fysisk skada eller...
 • Page 172 3 Komma igång Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Installera filter Genom att registrera produkten på www.philips.com/welcome får du Note tillgång till full produktsupport. • Kontrollera att luftrenaren är frånkopplad från eluttaget innan du Produktöversikt (bild a)
 • Page 173 • Appen kan användas med de senaste på luftrenaren. versionerna av Android och iOS. På blinkar » Wi-Fi-indikatorn www.philips.com/purifier-compatibility orange för första gången. hittar du den senaste informationen Se till att den mobila enheten är om vilka operativsystem och enheter ansluten till Wi-Fi -nätverket.
 • Page 174 4 Använda Tryck på och håll ned sekunder för att stänga av apparaten apparaten. Note • Efter att apparaten stängts av med på/av-knappen och om kontakten Så här fungerar fortfarande sitter i eluttaget kommer luftkvalitetslampan apparaten att köras med de tidigare inställningarna när den slås på...
 • Page 175 Bakterie- och virusläge Ställa in timern Det specialutformade bakterie- och Med timern kan apparaten köras virusläget kan effektivt avlägsna under ett bestämt antal timmar. När bakterier och virus som staphylococcus den inställda tiden har gått stängs albus och H1N1. apparaten automatiskt av. •...
 • Page 176 5 Rengöring Använda funktionen lampa på/av Med på/av-knappen för lampan kan Note du stänga av luftkvalitetslampan, • Koppla alltid ur apparaten före displayskärmen och funktionsindikatorn. rengöring. Tryck på på/av-knappen för lampan • Sänk aldrig ned apparaten i vatten en gång så...
 • Page 177 Rengöra Rengöra förfiltret luftkvalitetssensorn Rengör förfiltret när F0 visas på skärmen (bild {). Rengör luftkvalitetssensorn varannan Dra ut frontpanelens nedre del och månad för att luftrenaren ska fungera ta bort den från apparaten (bild c). optimalt. Rengör dem oftare om du använder luftrenaren i en dammig miljö.
 • Page 178 • Rengör inte filtren med dammsugare. • Om förfiltret är skadat, slitet eller trasigt Tryck på och håll ned ska du inte använda det. Gå till återställningsknappen www.philips.com/support eller 3 sekunder för att återställa kontakta ditt lands kundtjänst. räknaren för förbrukningstid (bild ).
 • Page 179 Nollställning av Byte av filtertyp filterförbrukningstid Tryck på samtidigt När du har bytt ut ett filter behöver du i 3 sekunder för att starta återställa räknaren för förbrukningstiden filterbytesläge (bild €). för filtret manuellt. » Koden (A3) för NanoProtect- Du kan byta filter även om ingen kod för filtret i serie 3 visas på...
 • Page 180 7 Felsökning I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den lokala kundtjänsten. Problem Möjlig lösning • Kontrollera att den främre luckan är rätt isatt. Apparaten •...
 • Page 181 Problem Möjlig lösning • Filtret kan ge lukt när det har använts ett tag eftersom det absorberar inomhusgaser. Vi rekommenderar att du återaktiverar filtret genom att lägga det i direkt solljus, så Apparaten avger du kan använda det igen. Om filtret fortfarande luktar byter en konstig lukt.
 • Page 182 Problem Möjlig lösning • Om routern som luftrenaren är ansluten till är dual band och inte går att ansluta till ett 2,4 GHz-nätverk kan du växla till ett annat band på samma router (2,4 GHz) och försöka para ihop luftrenaren igen. 5 GHz-nätverk kan inte användas.
 • Page 183 8 Garanti och 9 Meddelanden service Elektromagnetiska fält Om du behöver information eller (EMF) har problem kan du gå till Philips webbplats på www.philips.com Den här Philips-produkten uppfyller eller kontakta Philips kundtjänst alla tillämpliga standarder och i ditt land (telefonnumret finns i regler gällande exponering av...
 • Page 184 Programvara App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc. Den här Philips-apparaten och Air Matters-appen använder flera programvaror med öppen källkod. Licenstext för programvara med öppen källkod kan kopieras från www.philips.com/purifier-compatibility.