Download Print this page

Makita DCG140 Instruction Manual

Cordless caulking gun
Hide thumbs

Advertisement

Cordless Caulking Gun
GB
Sladdlös fogspruta
S
Trådløs tettingspistol
N
Akkukäyttöinen tiivistemassapuristin
FIN
Bezvadu blīvēšanas pistole
LV
Belaidis užpildo pistoletas
LT
Juhtmevaba vuugitäitepüstol
EE
Аккумуляторный Пистолет Для Герметика РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
DCG140
DCG180
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DCG140

  Summary of Contents for Makita DCG140

 • Page 1 Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL Sladdlös fogspruta BRUKSANVISNING Trådløs tettingspistol BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen tiivistemassapuristin KÄYTTÖOHJE Bezvadu blīvēšanas pistole LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis užpildo pistoletas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmevaba vuugitäitepüstol KASUTUSJUHEND Аккумуляторный Пистолет Для Герметика РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DCG140 DCG180...
 • Page 2 013558 012128 013560 013570 013557 013559 013610 013612 013561 013611...
 • Page 3 013567 013562 013566 013555 013572 013571 013569...
 • Page 4: Specifications

  EC Declaration of Conformity vibration total value (tri-axial vector sum) Makita declares that the following Machine(s): determined according to EN60745: Designation of Machine: Cordless Caulking Gun Vibration emission (a ) : 2.5 m/s or less Model No./ Type: DCG140, DCG180 Uncertainty (K) : 1.5 m/s...
 • Page 5 Yasushi Fukaya attention right away. It may result in loss of Director your eyesight. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Do not short the battery cartridge: Do not touch the terminals with any GEA010-1 conductive material.
 • Page 6: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION NOTE: The overheat protection works only with a battery cartridge with a star mark. CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the Fig.2 • battery cartridge is removed before adjusting or Speed adjusting dial checking function on the tool.
 • Page 7 Fig.6 holder (600ml). Use appropriate rod in accordance with holder type. Pull the switch trigger to light up the lamp. The lamp Always keep the rod and piston clean. Adhering keeps on lighting while the switch trigger is being pulled. •...
 • Page 8: Operation

  To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, carbon brush inspection and replacement, any other maintenance or adjustment should be performed by CAUTION: Makita Authorized Service Centers, always using Makita Do not touch the rod during operation. Otherwise • replacement parts.
 • Page 9: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Piston A • Piston B • Piston C •...
 • Page 10 De är tillverkade i enlighet med följande standard eller kan användas för jämförandet av en maskin med standardiseringsdokument: en annan. EN60745 Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan • tekniska dokumentationen enlighet också användas i preliminär bedömning av 2006/42/EG finns tillgänglig från: exponering för vibration. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium...
 • Page 11 Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas rent vatten läkare uppsökas 000331 omedelbart. Det finns risk för att synen Yasushi Fukaya förloras. Direktör Kortslut inte batterikassetten. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Rör inte polerna något strömförande material. GEA010-1 Undvik förvara batterikassetten Allmänna säkerhetsvarningar för tillsammans med andra metallobjekt som t ex spikar, mynt etc.
 • Page 12 FUNKTIONSBESKRIVNING OBS! Överhettningsskyddet fungerar endast stjärnmärkt batterikassett. FÖRSIKTIGT! Se alltid till att maskinen är avstängd och Fig.2 • batterikassetten borttagen innan du justerar eller Ratt för hastighetsinställning kontrollerar maskinens funktioner. Fig.3 Montera eller demontera batterikassetten Hastigheten kan justeras genom att vrida på ratten. Fig.1 Högre hastighet får du genom att vrida ratten i riktning mot siffran 5, lägre hastighet fås genom att vrida i...
 • Page 13 Fig.6 Håll alltid stång och kolv rena. Fastkletad • fogmassa kan skada verktyget. Tryck på avtryckaren för att tända lampan. Lampan lyser medan du håller in avtryckaren. Lampan slocknar Installation av hållare ungefär 10 sekunder efter att du har släppt avtryckaren. Fig.10 OBS! Fig.11...
 • Page 14 För att upprätthålla produktens SÄKERHET och ANVÄNDNING TILLFÖRLITLIGHET bör reparationer, kontroll och utbyte av kolborstar samt allt annat underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita FÖRSIKTIGT! servicecenter och med reservdelar från Makita. Vidrör inte stången under användning. Annars kan •...
 • Page 15: Valfria Tillbehör

  Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Kolv A •...
 • Page 16: Tekniske Data

  å sammenlikne et verktøy med et EN60745 annet. Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene • tilgjengelig fra: kan også brukes til en foreløpig vurdering av Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia eksponeringen.
 • Page 17 Yasushi Fukaya oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell Direktør kan føre til varig blindhet. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Ikke kortslutt batteriet. Ikke berør batteripolene med ledende GEA010-1 materialer. Generelle advarsler angående...
 • Page 18 FUNKSJONSBESKRIVELSE MERK: Overopphetingsvernet fungerer bare med et batteri med stjernemerke. FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og Fig.2 • batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller Turtallsinnstillingshjul kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Fig.3 Sette inn eller ta ut batteri Verktøyhastigheten kan justeres ved å...
 • Page 19 Tenne lampen Velg det stempelet som passer avhengig av type • beholder som tettingsmaterialet er i. Feil stempel FORSIKTIG: kan føre til lekkasje eller at verktøyet blir ødelagt. Ikke se inn i lyset eller se direkte på lyskilden. Det er to typer stenger. Den korte stangen for den •...
 • Page 20 Ikke rør stangen under drift. Ellers kan fingeren bli Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid • klemt mellom stangen og verktøyhuset. brukes reservedeler fra Makita. Alltid bruk briller når du bruker verktøyet. • MERKNAD: Dekk ikke til ventilasjonsspaltene i dekselet, ellers •...
 • Page 21: Valgfritt Tilbehør

  Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Stempel A •...
 • Page 22: Tekniset Tiedot

  Työskentelyn aikana melutaso voi ylittää 80 dB (A) ENH101-17 Käytä kuulosuojaimia Koskee vain Euroopan maita VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA ENG900-1 Tärinä Makita ilmoittaa, että seuraava(t) kone(et) Värähtelyn kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa) Koneen tunnistetiedot: on määritelty EN60745mukaan: Akkukäyttöinen tiivistemassapuristin Mallinro/tyyppi: DCG140, DCG180 Tärinäpäästö (a ): 2,5 m/s tai vähemmän...
 • Page 23: Tärkeitä Turvaohjeita

  ENC007-7 Direktiivin 2006/42/EY mukaiset tekniset tiedot ovat saatavissa seuraavasta osoitteesta: TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium AKKU 31.12.2013 Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin. Älä pura akkua. 000331 Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, Yasushi Fukaya lopeta akun käyttö.
 • Page 24: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS Nopeudensäätöpyörä Kuva3 Työkalun nopeutta voidaan säätää kiertämällä HUOMIO: säätöpyörää. Nopeus kasvaa, kun pyörää käännetään Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • kohti numeroa 5, ja laskee, kun sitä käännetään kohti työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. numeroa 1. Akun asentaminen tai irrottaminen Kuva1 HUOMAUTUS:...
 • Page 25 Pidikkeen asentaminen HUOMAUTUS: Pyyhi lika pois lampun linssistä kuivalla liinalla. Älä Kuva10 • naarmuta lampun linssiä, ettei valoteho laske. Kuva11 Lamppu alkaa vilkkua, jos työkalu kuumenee liikaa. • Pidä kiinni pidikkeen alaosasta ja pidikkeen liittimestä. Anna työkalun jäähtyä ennen sen käyttämistä Kierrä...
 • Page 26 Kalvopakkauksen asentaminen toista toimenpide, kunnes se alkaa liikkua. Leikkaa suuttimen kärki kuhunkin käyttötarkoitukseen HUOMAUTUS: sopivaksi. Harkitse huolellisesti, kuinka paljon leikkaat Varmista, että varteen on kiinnitetty tyypin B mäntä. • suutinta. Suuttimen halkaisija vaikuttaa pursotettavan Älä käytä kalvopakkausten kanssa muun tyyppisiä tiivistemassan määrään.
 • Page 27 LISÄVARUSTEET HUOMIO: Näitä lisävarusteita -laitteita suositellaan • käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen –laitteen käyttäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.
 • Page 28 • EN60745 atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var Tehniskā lieta atbilstīgi 2006/42/EK ir pieejama: izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija Paziņoto vibrācijas emisijas vērtību arī var • izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.
 • Page 29 AKUMULATORA LIETOŠANAI 000331 Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus Yasushi Fukaya norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz Direktors (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators. Neizjauciet akumulatoru. GEA010-1 akumulatora darbības laiks kļuva...
 • Page 30 FUNKCIJU APRAKSTS PIEZĪME: Aizsardzība pret pārkaršanu darbojas tikai akumulatoru, kam ir zvaigznes marķējums. UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības Att.2 • pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir Ātruma regulēšanas skala izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. Att.3 Akumulatora kasetnes uzstādīšana un Darbarīka ātrumu var regulēt, pagriežot skalu.
 • Page 31 Lampas ieslēgšana Izvēlieties piemēroto virzuli atbilstoši blīvēšanas • materiāla tvertnes veidam. Nepareizs virzulis var UZMANĪBU: izraisīt noplūdi vai darbarīka bojājumu. Neskatieties gaismā, neļaujiet tās avotam iespīdēt Ir divi kātu veidi. Īsais kāts īsajam turētājam (300 • • acīs. ml) un garais kāts garajam turētājam (600 ml). Izmantojiet piemēroto kātu atbilstoši turētāja Att.6 veidam.
 • Page 32 Neskariet kātu ekspluatācijas laikā. Citādi jūsu pirksts darbību, remonts, oglekļa suku pārbaude un maiņa, • var tikt iespiests starp kātu un darbarīka korpusu. jebkāda cita apkope vai regulēšana jāveic Makita Darbības laikā vienmēr izmantojiet aizsargbrilles. pilnvarotiem apkopes centriem, vienmēr izmantojot •...
 • Page 33: Papildu Piederumi

  Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Virzulis „A” • Virzulis „B”...
 • Page 34 ENG900-1 Tik Europos šalims Vibracija Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorinė suma) ES atitikties deklaracija nustatyta pagal EN60745: Bendrovė „Makita“ atsakingai pareiškia, kad šis įrenginys (-iai): Vibracijos emisija (a ): 2,5 m/s arba mažiau Mechanizmo paskirtis: Paklaida (K): 1,5 m/s Belaidis užpildo pistoletas...
 • Page 35 ENC007-7 Techninį dokumentą pagal 2006/42/EB galima gauti iš: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium SVARBIOS SAUGOS (Belgija) INSTRUKCIJOS 31.12.2013 AKUMULIATORIAUS KASETEI Prieš naudodami akumuliatoriaus kasetę, perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant (1) akumuliatorių kroviklio, (2) akumuliatorių 000331 ir (3) akumuliatorių naudojančio gaminio.
 • Page 36: Veikimo Aprašymas

  Įkraukite akumuliatoriaus kasetę kas šešis Žema akumuliatoriaus įtampa: • mėnesius, kai jos ilgai nenaudojate. Likusi akumuliatoriaus energija per maža ir įrankis negali veikti. Tokiu atveju išimkite VEIKIMO APRAŠYMAS akumuliatorių ir įkraukite jį. PASTABA: DĖMESIO: Apsaugos nuo perkaitimo sistema veikia tik tada, jei Prieš...
 • Page 37 Lemputės uždegimas Pasirinkite tinkamą vožtuvėlį pagal užpildo • medžiagos taros rūšį. Naudojant netinkamą DĖMESIO: vožtuvėlį, gali įvykti nuotėkis arba įrankis gali Nežiūrėkite tiesiai į šviesą arba šviesos šaltinį. sugesti. • Galima naudoti dviejų rūšių strypus. Trumpą • Pav.6 strypą trumpam laikikliui (300 ml) ir ilgą strypą Paspauskite gaiduką, kad užsidegtų...
 • Page 38: Techninė Priežiūra

  NAUDOJIMAS PASTABA: Prieš pradėdami montuoti, visada patikrinkite, ar • kasetė nepradurta arba nepažeista. Nenaudokite DĖMESIO: apgadintos kasetės, antraip įrankis gali būti Dirbdami nelieskite strypo. Antraip pirštas gali būti • sugadintas. suspaustas tarp strypo ir įrankio korpuso. Jeigu naudojate dalinai išnaudotą kasetę, •...
 • Page 39 įrankį. Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti, keisti anglinius šepetėlius, atlikti techninės priežiūros darbus arba reguliuoti turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti tiktai kompanijos „Makita" pagamintas atsargines dalis. PASIRENKAMI PRIEDAI DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita"...
 • Page 40: Tehnilised Andmed

  Need on toodetud vastavalt järgmistele standarditele või testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe standardiseeritud dokumentidele: seadme võrdlemiseks teisega. EN60745 Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärtust võib • Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ, kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks. on saadaval ettevõttes: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia...
 • Page 41 Yasushi Fukaya akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad kõik Direktor juhised ja hoiatused läbi. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Ärge akukassetti lahti monteerige. Kui tööaeg järjest lüheneb, siis lõpetage GEA010-1 kasutamine koheselt. Edasise kasutamise Üldised elektritööriistade tulemuseks võib...
 • Page 42 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS MÄRKUS: Ülekuumenemise vastane kaitse töötab ainult koos tähekese märgiga akukassetiga. HOIATUS: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne Joon.2 • reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja Kiiruseregulaator akukassett eemaldatud. Joon.3 Akukasseti paigaldamine või eemaldamine Tööriista kiirust saab reguleerida, kui keerata ketast. Joon.1 Kiiruse suurendamiseks keeratakse ketast numbri 5 suunas;...
 • Page 43 Joon.6 Valige sobiv kolvirõngas vastavalt • vuugitäitematerjali pakendi tüübile. Vale kolvirõnga Lambi süütamiseks tõmmake lüliti päästikut. Lamp kasutamine võib põhjustada leket või kahjustada põleb seni, kuni tõmmatakse lüliti päästikut. Pärast lüliti tööriista. päästiku vabastamist kustub tuli automaatselt 10 Kolbe on kahte tüüpi. Lühike kolb lühikese hoidiku sekundi pärast.
 • Page 44 TÖÖRIISTA KASUTAMINE Paigaldage hoidiku kork. Veenduge, et see oleks tugevasti kinni keeratud. Vajutage kolbi õrnalt, kuni kolvirõngas puutub vastu HOIATUS: kartonghülsi põhja. Ärge puutuge kolbi seadme töötamise ajal. • Kartonghülsi eemaldamiseks tuleb eemaldada hoidiku Vastasel juhul võib teie sõrm jääda kolvi ja tööriista kork ja seejärel kartonghülss välja võtta.
 • Page 45 Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav • kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht.
 • Page 46: Технические Характеристики

  17-3. Крышка держателя 3-1. Поворотный регулятор скорости 14-1. Крышка держателя 4-1. Предупредительная лампа 14-2. Рукоятка штока ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DCG140 DCG180 Макс. усилие подачи 5 000 Н Скорость подачи 0 - 28 мм/сек с коротким держателем (300 мл) 214 мм...
 • Page 47 использованием ознакомьтесь с (устройства): инструкциями производителя герметика или Обозначение устройства: клейкого материала и в точности выполняйте Аккумуляторный Пистолет Для Герметика их. Модель / тип: DCG140, DCG180 Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС: СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 2006/42/EC ИНСТРУКЦИИ. Изготовлены в соответствии со следующим...
 • Page 48: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже разрыву блока. Не храните инструмент и аккумуляторный ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: блок в местах, где температура может Перед регулировкой или проверкой • достигать или превышать 50 ゚ C (122 ゚ F). функционирования...
 • Page 49 Действие переключения перегрузку инструмента. Затем снова нажмите на курковый выключатель для ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перезапуска. Если инструмент не включается, значит, Перед вставкой блока аккумуляторов в • перегрелся аккумуляторный блок. В этом инструмент, всегда проверяйте, что триггерный случае дайте ему остыть перед переключатель работает надлежащим образом повторным...
 • Page 50 Во время осуществления работ по сборке Чтобы снять держатель, поверните его против • инструмента обязательно кладите его на землю часовой стрелки. или верстак. Если инструмент не зафиксирован Примечание: надлежащим образом, он может потерять равновесие и причинить травму. Для упрощения работы с...
 • Page 51 Блок пленочного типа можно устанавливать УВЕДОМЛЕНИЕ: • только в длинный держатель (600 мл). Не закрывайте вентиляционные отверстия – • Снимите крышку держателя, сопло и резиновое это может привести к перегреву и повреждению кольцо с держателя. инструмента. Медленно отведите рукоятку штока назад до упора. Если...
 • Page 52: Дополнительные Аксессуары

  щеток и любые другие работы по техобслуживанию или регулировке должны осуществляться в уполномоченных сервис-центрах Makita с использованием запасных частей только производства компании Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном...
 • Page 56 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885260A988...

This manual is also suitable for:

Dcg180