Download Print this page
Makita DCG140 Instruction Manual

Makita DCG140 Instruction Manual

Cordless caulking gun

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

EN
Cordless Caulking Gun
ZHCN 充电式打胶枪
ID
Alat Pendempul Nirkabel
VI
Maù y Baé n Silicon Caà m Tay
Hoaï t Ñoä n g Baè n g Pin
TH
DCG140
DCG180
F
Instruction manual
使用说明书
Petunjuk penggunaan
Taø i lieä u höôù n g daã n
F
F
013564

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita DCG140

 • Page 1 Cordless Caulking Gun Instruction manual ZHCN 充电式打胶枪 使用说明书 Alat Pendempul Nirkabel Petunjuk penggunaan Maù y Baé n Silicon Caà m Tay Taø i lieä u höôù n g daã n Hoaï t Ñoä n g Baè n g Pin DCG140 DCG180 013564...
 • Page 2 013558 012128 1007701 013560 013557 013559 013570 013610...
 • Page 3 013612 013611 013561 013562 013566 013567 013572 013571...
 • Page 4 013555 013569...
 • Page 5: Specifications

  13. Holder cap Star marking Lock lever 14. Rubber ring Indicator lamps 10. Switch trigger 15. Nozzle SPECIFICATIONS Model DCG140 DCG180 Max feed force 5,000 N Feed speed 0 - 28 mm/s with short (300 ml) holder 214 mm Stroke...
 • Page 6 moving parts. Damaged or entangled cords increase power tool or these instructions to operate the the risk of electric shock. power tool. Power tools are dangerous in the hands 8. When operating a power tool outdoors, use an of untrained users. extension cord suitable for outdoor use.
 • Page 7: Functional Description

  MISUSE or failure to causing fires, personal injury and damage. It will also void follow the safety rules stated in this instruction the Makita warranty for the Makita tool and charger. manual may cause serious personal injury. Tips for maintaining maximum battery life IMPORTANT SAFETY 1.
 • Page 8 Overload warning lamp (Fig. 5) • Overloaded: The tool is operated in a manner that causes it to The warning lamp flickers in red when the tool is draw an abnormally high current. overloaded. If the load reaches some point, the lamp In this situation, release the switch trigger on the tool keeps lighting in red and the tool stops.
 • Page 9: Operation

  To remove the holder joint, follow above procedure in Push the rod gently until the piston touches the bottom of reverse. the cartridge. To remove the cartridge, remove the holder cap, then take NOTE: out the cartridge. • There are two types of holders (optional accessory), short holder (300 ml) and long holder (600 ml).
 • Page 10: Maintenance

  OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: • These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 11 简体中文 (原厂指导手册) 总图说明 规格 • • • 请妥善保存所有的警告和操 END004-6 作指示以备日后参考。 ..请阅读操作手册。 ENE086-1 电动工具一般安全警告 GEA006-2...
 • Page 12 换 专...
 • Page 13 ° ° 换 充电式打胶枪安全警告 GEB106-1 专 请保留此说明书。 请保留此说明书。 电池套管重要安全注意事项 保持电池最大寿命的提示 ENC007-12 在电池套管完全放电前,进行充电。 使用电池套管前,请阅读 (1) 电池充电 在您注意到工具功率下降时,务必停止 器、(2) 电池和 (3) 使用电池之产品上的 操作工具,并给电池套管充电。 所有指导说明和警戒标记。...
 • Page 14 在这种情况下,释放工具上的开关扳机并 停止导致工具过载的应用。然后再次拉起 开关扳机以重新启动。 ° ° ° ° 如果工具未启动,则电池过热。在这种情 况下,在再次拉动开关扳机之前让电池冷 却。 • 剩余电池容量太低,工具无法运行。在这 种情况下,请取出电池并重新充电。 功能说明 • 指示剩余的电池电量 仅用于带指示灯的电池套管 (图 3) 安装或拆卸电池套管 (图 1) • • • • • 速度调节转盘 (图 4) 电池保护系统 高 • • 该工具的操作方式使其产生异常高的电 流。...
 • Page 15 组装 • 高 • 过载警告灯 (图 5) • 安装固定器接头 (图 8) 切换动作 • • 根据情况使用相应的固定器接头 • (图 9 和 10) • • 开灯 • • • • • • 安装固定器 (图 11 和 12) 防滴功能...
 • Page 16 • • • 安装筒体 • 直接充填 • • • 操作 • • • • • 安装膜式组件 • • •...
 • Page 17 • • • • • • • • • • • 维护 • • • 选配附件 • • • •...
 • Page 18 13. Tutup penahan Tanda gambar bintang Tuas kunci 14. Cincin karet Lampu indikator 10. Picu sakelar 15. Nozel SPESIFIKASI Model DCG140 DCG180 Gaya pengeluaran maks 5.000 N Kecepatan pengeluaran 0 - 28 mm/det dengan penahan pendek (300 ml) 214 mm Langkah...
 • Page 19 6. Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi kebasahan. Air yang masuk ke dalam mesin listrik bahaya yang terkait dengan debu. akan meningkatkan risiko sengatan listrik. Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik 7. Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali- 17.
 • Page 20 SIMPAN PETUNJUK INI. serius. PERHATIAN: Gunakan baterai asli Makita. PETUNJUK KESELAMATAN PENTING Penggunaan baterai Makita yang tidak asli, atau baterai yang sudah diubah, akan mengakibatkan baterai mudah UNTUK KARTRID BATERAI terbakar, cedera dan kerusakan. Akan menghilangkan ENC007-12 garansi Makita pada pengisi daya dan alat Makita.
 • Page 21 4. Ganti kartrid baterai jika Anda akan tidak CATATAN: menggunakannya untuk waktu yang lama (lebih Perlindungan dari panas berlebihan hanya bekerja dengan kartrid baterai yang memiliki tanda gambar dari enam bulan). bintang. (Gb. 2) DESKRIPSI FUNGSI Menunjukkan kapasitas baterai yang PERHATIAN: tersisa •...
 • Page 22 CATATAN: CATATAN: Periksa apa yang menyebabkan kelebihan beban saat • Ada dua jenis penahan (aksesori tambahan), penahan pendek (300 ml) dan penahan panjang (600 ml). lampu berkedip-kedip atau menyala. Ubah parameter tombol-putar penyetel kecepatan menjadi lebih rendah, Gunakan sambungan penahan yang tepat. atau perbesar diameter nozel.
 • Page 23 Tarik gagang batang ke belakang dengan perlahan PEMBERITAHUAN: sampai berhenti. • Bersihkan penahan dengan bahan pelarut yang sesuai setiap hari setelah selesai digunakan. Jika tidak, bahan (Gb. 16) Pasang kartrid ke dalam penahan. pendempul yang menempel bisa menyebabkan Pasang tutup penahan. Pastikan bahwa tutup ini kerusakan alat.
 • Page 24 Untuk menjaga KEAMANAN dan KEHANDALAN produk, perbaikan, pemeriksaan dan penggantian borstel arang, perawatan atau penyetelan lainnya harus dilakukan oleh Pusat Servis Resmi Makita dan gunakan selalu suku cadang Makita. AKSESORI TAMBAHAN PERHATIAN: • Aksesori atau alat tambahan ini dianjurkan untuk digunakan dengan alat Makita milik Anda yang disebutkan dalam buku petunjuk ini.
 • Page 25 10. Boä khôû i ñoä n g coâ n g taé c 15. Voø i thoaù t khí THOÂ N G SOÁ KYÕ THUAÄ T Kieå u maù y DCG140 DCG180 Löï c daã n tieá n toá i ña 5.000 N Toá...
 • Page 26 6. Khoâ n g ñeå duï n g cuï maù y tieá p xuù c vôù i möa hoaë c hôn vaø an toaø n hôn theo giaù trò ñònh möù c ñöôï c thieá t trong ñieà u kieä n aå m öôù t . Nöôù c chaû y vaø o duï n g cuï keá...
 • Page 27 LÖU GIÖÕ CAÙ C HÖÔÙ N G DAÃ N NAØ Y . khoâ n g ñöôï c nhaä n baû o haø n h cuû a Makita daø n h cho duï n g cuï vaø boä saï c cuû a Makita.
 • Page 28 Heä thoá n g baû o veä pin ñoä quaù 5 hoaë c 1, neá u khoâ n g chöù c naê n g ñieà u chænh toá c ñoä coù theå khoâ n g hoaï t ñoä n g nöõ a . Duï...
 • Page 29 ñöôï c ñaë t chaé c chaé n coù theå maá t caâ n baè n g vaø gaâ y Laé p hoä p pin vaø o voø n g keï p daø i (600 ml) thöông tích. (Hình 15) Thaù...
 • Page 30 . veà caù c phuï tuø n g naø y , haõ y hoû i Trung taâ m Baû o trì Makita • Neá u baï n khoâ n g theå keù o caà n ra, xoay nuù m ñieà u taï...
 • Page 31 DCG140 DCG180 5,000 0 - 28 ./ (300 .) (600 .) (300 .) (600 .) BL1830/ BL1430/ BL1830B/ BL1815/ BL1840/ BL1430B/ BL1415/ BL1815N/ BL1840B/ BL1440/ BL1415N BL1820/ BL1850/ BL1450/ BL1820B BL1460B BL1850B/ BL1860B (300 .) 2.0 kg 2.2 . 2.1 .
 • Page 32 F " " 11. F F F F F F F (GFCI) GFCI F F F 10. F...
 • Page 33 GEB106-1 5. F 23. F 25. F F F F F F F ENC007-12 1. F F (1) F F F F 50 C (122 ° °...
 • Page 34 12. F F Makita : F F Makita F Makita Makita F 10 C - 40 ° ° F - 104 ° ° F F F...
 • Page 35 F "OFF" F F F 100% F B F F F F...
 • Page 36 (300 .) ( (300 .) (600 (600 .) F F F F F F F (300 .) (600 .) F F F F (600 .) F F F (300 .) F F F F (300 .) F F F F F...
 • Page 37 F F F F (600 ml) F F F F F F F F F Makita Makita F Makita F F F F Makita (300 .) (600 .) "1" F Makita...
 • Page 40 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan www.makita.com 885260F370...

This manual is also suitable for:

Dcg180