Download Table of Contents Print this page
Electrolux EXD16DN3W User Manual

Electrolux EXD16DN3W User Manual

Hide thumbs Also See for EXD16DN3W:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 2
EXD16DN3W
EXD20DN3W
EN
Dehumidifier
BG
Обезвлажнител
EL
Αφυγραντήρας
RO
Dezumidificator
PL
Osuszacz powietrza
HR
Odvlaživač
SL
Razvlaževalnik
USER MANUAL
РЪКОВОДСТВО
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
MANUALUL UTILIZATORULUI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KORISNIČKI PRIRUČNIK
NAVODILA ZA UPORABO
2
13
27
40
53
66
77

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EXD16DN3W

 • Page 1 EXD16DN3W EXD20DN3W Dehumidifier USER MANUAL Обезвлажнител РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Αφυγραντήρας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Dezumidificator MANUALUL UTILIZATORULUI Osuszacz powietrza INSTRUKCJA OBSŁUGI Odvlaživač KORISNIČKI PRIRUČNIK Razvlaževalnik NAVODILA ZA UPORABO...
 • Page 2: Table Of Contents

  7. ENVIRONMENT CONCERNS ................11 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowl- edge that you’ll get great results every time.
 • Page 3: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION This USER MANUAL provides specific operating instruc- tions for your model. Use the dehumidifier only as instruc­ ted in this USER MANUAL. These instructions are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when installing, operating, and maintaining any appliance.
 • Page 4: Safety Instruction

  • This dehumidifier contains no user­ the operation, disconnect the power serviceable parts. Always call an cord, and call an authorized Electrolux authorized Electrolux servicer for servicer. repairs. • Do not operate the dehumidifier with •...
 • Page 5: Before First Use

  ENGLISH CAUTION! • Turn off the dehumidifier at the power Avoid Injury or damage to the unit source when it will not be used for an or other property extended period of time. • Operate the unit with air filter in place. •...
 • Page 6 6 www.electrolux.com 4.2 To Run in Continuous Mode 4.6 SMD mode 1. Press the ON/OFF button. At smart dehumidifying mode, the unit will automatically control room humidity 2. Pressing the Option button until the in a comfortable range 45%~55% accor- Cont.
 • Page 7 ENGLISH • Make sure to direct airflow at the wet NOTE: clothes shown as picture below. • Before entering TIMER setting, make • For thick and heavy wet clothes may sure power is being supplied to the unit. not get the best effective dehumidifica- •...
 • Page 8: Continuous Drainage

  8 www.electrolux.com 1. Grip the left and right handles secu- push it in securely may cause the unit rely, then pull out the bucket a little. not to operate. • Discard water from bucket. Water is not potable and cannot be used for drinking.
 • Page 9: Care And Cleaning

  ENGLISH 5. CARE AND CLEANING 5.1 To Clean the Filter a. Grip the tab on the filter and pull it up- ward, then pull it out as shown below. WARNING! Before cleaning the unit, make sure to disconnect the unit from power source. 1.
 • Page 10 10 www.electrolux.com Occurrence Solution Dehumidifier does not operate Wall plug disconnected. Push plug firmly into wall outlet. House fuse blown or circuit breaker tripped. Replace fuse with time delay type or reset circuit breaker. The dryness level you selected has been reached.
 • Page 11: Environment Concerns

  ENGLISH Occurrence Solution Dehumidifier is operating, but room is Humidity setting is too high. Press the not dry enough. HUMIDITY button or rotate knob to a lower setting or choose CONTINUOUS for maximum dryness. Dehumidifier has been installed or re- started recently.
 • Page 12 12 www.electrolux.com F-Gas Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 1430.
 • Page 13 7. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ...............25 НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го използвате, можете да сте...
 • Page 14: Информация За Безопасност

  14 www.electrolux.com ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Този НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ви предоставя необходимите инструкции за експлоатация на вашия модел. Използвайте обезвлажнителя само според инструкциите в това РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. Тези инструкции не са предназначени за всяко възможно състояние и ситуация, които...
 • Page 15 БЪЛГАРСКИ • Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания само ако те са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната...
 • Page 16: Инструкции За Безопасност

  бавно спрете употребата на уреда, възпламеними газове в близост до издърпайте захранващия кабел от уреда. контакта и се обадете на оторизи­ ран техник на Electrolux. • Не работете с обезвлажнителя с мокри ръце. • Не издърпвайте захранващия кабел направо от контакта.
 • Page 17: Инструкции За Работа

  БЪЛГАРСКИ 4. Обезвлажнителят трябва да се от въздуха се събира в кофа в инсталира на нивото на пода, за да предната част на обезвлажнителя. се поддържа тежестта му с пълна Уредът е създаден да работи при кофа вода. температури между 5 °C (41 °F) и 35 °C (96 °F).
 • Page 18 18 www.electrolux.com 4.4 Смяна на скоростта на 4.7 Режим на изсушаване вентилатора Устройството може да достигне максимална (MAX) ефективност на Използвайте бутона ″Турбо″ , за да обезвлажняване, когато е в режим на смените скоростта на вентилатора на изсушаване. Скоростта на вентилато­...
 • Page 19 БЪЛГАРСКИ Включването (ON) или изключването ВНИМАНИЕ! (OFF) на устройството по всяко време • Не покривайте изхода за или нагласяването на настройката на въздух от устройството с таймера на 0,0 ще отмени функциите дрехи. Това може да предиз­ Auto Start/Stop. Когато LED екранът по­ вика...
 • Page 20 20 www.electrolux.com 4.10 Отстраняване на 2. Дръжте двете страни на кофата с еднаква сила и я издърпайте навън събралата се вода от уреда. Има два начина за отстраняване на събралата се вода. 4.11 Използвайте кофата Когато устройството е изключено, ако кофата е пълна, устройството ще...
 • Page 21: Грижи И Почистване

  БЪЛГАРСКИ 4.12 Непрекъснато отводняване Водата може автоматично да се изпразва в отводнителна система на пода, като свържете устройството с маркуч за вода (не е включен). 1. Свалете капака от задния отводни­ телен маркуч. 2. Поставете маркуча за източване (ID = 13,5 мм) върху конектора за източване...
 • Page 22: Как Да Постъпите, Ако

  22 www.electrolux.com 3. Почистете въздушния филтър- b. Почистете филтъра с топла сапу­ нена вода. Изплакнете и оставете Въздушният филтър зад предната филтъра да изсъхне, преди да го решетка трябва да се проверява и поставите обратно. Не почиствайте почиства поне на всеки 30 дни или...
 • Page 23 БЪЛГАРСКИ Събития Решение Обезвлажнителят не работи Щепселът не е вкаран в контакта. Вка­ райте плътно щепсела в контакта. Предпазителят или мрежовия прекъс­ вач са изгорели. Сменете предпазителя с тип бавно стопяем или нулирайте стандартния прекъсвач. Нивото на изсушаване, което сте избрали...
 • Page 24 24 www.electrolux.com Събития Решение Обезвлажнителят работи прекалено Прозорците или вратите близо до обез­ много влажнителя са отворени. Затворете ги. Зоната, която желаете да обезвлажни­ те, е прекалено голяма. Консултирайте се с продавача, за да разберете дали е подходящ капацитетът на уреда.
 • Page 25: Опазване На Околната Среда

  БЪЛГАРСКИ Събития Решение Появява се скреж по серпентините Обезвлажнителят е включен скоро. над кофата. Това е нормално, тъй като хладилни­ ят агент навлиза през серпентината. Скрежът обикновено изчезва до 60 ми­ нути. Шум от вентилатора. Стайната температура е прекалено ниска. Всички модели ще работят добре...
 • Page 26 26 www.electrolux.com Флуориран парников газ Изтичането на хладилен агент допринася за климатичните промени.Ако хладилен агент с нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) бъде изпуснат в атмосферата, ще допринесе по­малко за парниковия ефект, отколкото хладилен агент с висок ПГЗ. Този уред съдържа охлаждаща течност с ПГЗ равен на 1430.Това означава, че ако...
 • Page 27 7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ................38 ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε...
 • Page 28: Πληροφοριεσ Ασφαλειασ

  28 www.electrolux.com ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αυτό το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας για το μοντέλο σας. Χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Οι οδηγίες αυτές δεν καλύπτουν κάθε πιθανή περίπτωση και κατάσταση...
 • Page 29: Οδηγιεσ Για Την Ασφαλεια

  • Μη συνθλίβετε, κάμπτετε ή δένετε σε κόμπο το καλώδιο τροφοδοσίας. 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας • Ο αφυγραντήρας αυτός δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα που συντηρούνται από το χρήστη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Επικοινωνείτε πάντα με έναν Αποφυγή σοβαρού τραυματισμού εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή θανάτου της Electrolux για επισκευές.
 • Page 30: Πριν Απο Την Πρωτη Χρηση

  φίλτρο αέρα τοποθετημένο. αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας • Μη φράζετε ή καλύπτετε τη γρίλια και καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο εισόδου, την περιοχή εκροής και τεχνικό σέρβις της Electrolux. τις διόδους εξόδου. • Μη χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα • Φροντίστε τυχόν ηλεκτρικός/ με βρεγμένα χέρια.
 • Page 31: Οδηγιεσ Λειτουργιασ

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ και ο αέρας εκρέει στο δωμάτιο ως σημαντικά. Το κύκλωμα του «συμπιεστή» στεγνός, ζεστός αέρας. Η υγρασία που διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης έναρξης αφαιρείται από τον αέρα συλλέγεται σε με χρονική καθυστέρηση 3 λεπτών έναν κάδο στο μπροστινό μέρος του αν...
 • Page 32 32 www.electrolux.com 1) Κατεύθυνση ροής αέρα, 2) Βρεγμένα ρούχα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία στεγνώματος μόνο σε κλειστό χώρο 4.6 Λειτουργία SMD και μην ανοίγετε την πόρτα ή τα παράθυρα. Στην έξυπνη λειτουργία αφύγρανσης, η • Για την καλύτερη δυνατή αφύγρανση, μονάδα...
 • Page 33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο επιλεγμένος χρόνος θα καταχωρηθεί EC- Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού – Με σε 5 δευτερόλεπτα και κατόπιν το αυτήν τη νέα τεχνολογία, μόλις η μονάδα σύστημα θα εμφανίσει ξανά την ανιχνεύσει διαρροή ψυκτικού, θα εμφανι- προηγούμενη ρύθμιση υγρασίας. στεί η ένδειξη EC. Καλέστε για σέρβις. Όταν...
 • Page 34 34 www.electrolux.com 2. Κρατήστε και τις δύο άκρες του κάδου 1. Σπρώξτε το κάλυμμα προς τα κάτω με την ίδια δύναμη και αφαιρέστε τον από την πίσω έξοδο του λάστιχου από τη μονάδα. αποστράγγισης. 2. Τοποθετήστε ένα λάστιχο αποστράγγισης (ID=13,5 mm) στο...
 • Page 35: Φροντιδα Και Καθαρισμα

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 5.1 Καθαρισμός φίλτρου α. Κρατήστε το φίλτρο από την προεξοχή του και τραβήξτε το προς τα έξω και προς τα πάνω. Στη συνέχεια, αφαιρέ- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! στε το όπως φαίνεται παρακάτω. Προτού καθαρίσετε τη μονάδα, αποσυνδέστε την από το ρεύμα. 1.
 • Page 36: Τι Να Κανετε Αν

  36 www.electrolux.com 6. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ... Πριν καλέσετε για σέρβις, διαβάστε αυτή περιλαμβάνει τα πιο κοινά περιστατικά τη λίστα. Μπορεί να εξοικονομήσετε που δεν οφείλονται σε ελαττωματική χρόνο και χρήμα. Η λίστα αυτή εργασία ή υλικά για αυτή τη συσκευή.
 • Page 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πρόβλημα Επίλυση Ο αφυγραντήρας υπερλειτουργεί Τα παράθυρα ή οι πόρτες κοντά στον αφυ- γραντήρα είναι ανοιχτά προς τον εξωτερικό χώρο. Κλείστε όλα τα παράθυρα ή τις πόρ- τες προς τον εξωτερικό χώρο. Η περιοχή που θέλετε να αφυγρανθεί είναι πολύ μεγάλη. Επικοινωνήστε με τον...
 • Page 38: Περιβαλλοντικα Θεματα

  38 www.electrolux.com Πρόβλημα Επίλυση Εμφανίζεται πάγος στα πηνία πάνω Ο αφυγραντήρας έχει ενεργοποιηθεί από τον κάδο. πρόσφατα. Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς το ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί μέσα στο πηνίο. Ο πάγος συνήθως εξαφανίζεται εντός 60 λεπτών. Θόρυβος ανεμιστήρα. Η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ...
 • Page 39 οι ίδιοι στο κύκλωμα του αντιψυκτικού υγρού ή να αποσυναρμολογήσετε οι ίδιοι το προϊόν και πάντα να ζητάτε τη βοήθεια ενός επαγγελματία. Το προϊόν ή ο εξοπλισμός περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου περιέχονται σε ερμητικά σφραγισμένο εξοπλισμό. Μοντέλο EXD16DN3W EXD20DN3W Φορτίο (kg) 0.105 0.12 Ισοδύναμο...
 • Page 40 7. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ...........51 NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
 • Page 41: Informaţii Privind Siguranţa

  ROMÂNĂ INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA Acest MANUAL DE UTILIZARE oferă instrucţiuni de operare specifice pentru modelul dvs. Utilizaţi dezumidi­ ficatorul strict conform instrucţiunilor din acest MANUAL DE UTILIZARE. Aceste instrucţiuni nu sunt destinate să acopere fiecare stare sau situaţie posibilă care poate să...
 • Page 42: Instrucţiune Privind Siguranţa

  întreruperea tensiunii la tabloul electric. • Acest dezumidificator nu conţine piese care pot fi reparate de utilizator. • Nu tăiaţi sau deterioraţi cablul electric. Apelaţi întotdeauna la un service Electrolux autorizat pentru reparaţii.
 • Page 43: Înainte De Prima Utilizare

  • În cazul în care cablul electric este • Nu vă urcaţi sau nu puneţi obiecte pe deteriorat, acesta trebuie înlocuit doar unitate. la un service autorizat Electrolux. • Nu agăţaţi obiecte pe unitate. • În cazul unei defecţiuni (scântei, • Nu plasaţi recipiente cu lichide pe miros de ars etc.), scoateţi imediat din...
 • Page 44: Instrucţiuni De Utilizare

  44 www.electrolux.ro 4. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 4.1 Conectaţi unitatea la o 4.4 Modificarea turaţiei sursă de alimentare ventilatorului Lăsaţi unitatea să ajungă la temperatura Puteţi utiliza butonul Turbo pentru a camerei înainte de utilizare. modifica turaţia ventilatorului la RIDICA- TĂ sau REDUSĂ. La turaţia ridicată a Unitatea trebuie aşezată...
 • Page 45 ROMÂNĂ 4.7 Modul Uscător • Nu aşezaţi haine ude deasupra unităţii şi nu permiteţi pătrunde- rea apei în unitate. Acest lucru Unitatea poate atinge performanţele de poate cauza electrocutare, de- dezumidificare MAXIME când este setată fectarea sau deteriorarea unităţii. în modul Uscător. Turaţia ventilatorului este fixată...
 • Page 46 46 www.electrolux.ro 4.9 Coduri de eroare AS- Eroare senzor de umiditate – Deco- nectaţi şi reconectaţi unitatea la alimen- tare. Dacă eroarea se repetă, contactaţi centrul de service. ES- Eroare senzor de temperatură – Deconectaţi şi reconectaţi unitatea la alimentare. Dacă eroarea se repetă, contactaţi centrul de service.
 • Page 47: Îngrijirea Şi Curăţarea

  ROMÂNĂ • Eliminaţi apa din recipient. Apa nu este potabilă şi nu poate fi utilizată pentru băut. 4.12 Scurgere continuă Apa poate fi golită automat într­o scurge- re prin racordarea unui furtun de apă la unitate (neinclus). 1. Tăiaţi capacul racordului furtunului aflat în partea din spate.
 • Page 48 48 www.electrolux.ro a. Apucaţi mânerul filtrului şi trageţi­l în b. Spălaţi filtrul cu apă caldă cu săpun. sus, apoi afară, aşa cum este ilustrat Înainte de a­l monta la loc, clătiţi­l şi mai jos. lăsaţi­l să se usuce. Nu curăţaţi filtrul în maşina de spălat vase.
 • Page 49: Ce Trebuie Făcut Dacă

  ROMÂNĂ 6. CE TREBUIE FĂCUT DACĂ... Înainte să apelaţi la service, verificaţi obişnuite care nu sunt rezultatul defec- această listă. Aceasta poate economisi telor de manoperă sau de materiale ale timp şi bani. Această listă include situaţii acestui aparat. Situaţie Soluţie Dezumidificatorul nu funcţionează...
 • Page 50 50 www.electrolux.ro Situaţie Soluţie Dezumidificatorul funcţionează prea Ferestrele sau uşile de lângă dezumidifi- mult cator sunt deschise în aer liber. Închideţi toate ferestrele sau uşile care dau spre exterior. Suprafaţa care trebuie dezumidificată este prea mare. Verificaţi capacitatea la distribuitorul dvs. pentru a vedea dacă...
 • Page 51: Protejarea Mediului Înconjurător

  ROMÂNĂ Situaţie Soluţie Se formează gheaţă pe bobine sau Dezumidificatorul a fost pornit recent. deasupra recipientului. Acest lucru este normal, datorită agen­ tului de răcire care circulă prin bobină. Gheaţa va dispărea, de obicei, după 60 de minute. Zgomot la ventilator. Temperatura camerei este prea mică.
 • Page 52 52 www.electrolux.ro F-Gas Scurgerea de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Dacă s­ar scurge în atmosferă, agenții frigorifici cu un potențial de încălzire globală (GWP) mai redus ar contribui mai puțin la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai ridicat.
 • Page 53 6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ..............62 7. ENVIRONMENT CONCERNS ................64 Z MYŚLĄ O TOBIE Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów.
 • Page 54: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  54 www.electrolux.com INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Niniejsza INSTRUKCJA OBSŁUGI zawiera wskazówki dla użytkownika dotyczące określonego modelu urządzenia. Osuszacza należy używać wyłącznie zgodnie ze wska- zówkami zawartymi w niniejszej INSTRUKCJI OBSŁUGI. Wskazówki te mogą nie obejmować wszystkich możliwych stanów i sytuacji. Podczas instalacji, eksploatacji i konser- wacji urządzenia należy kierować...
 • Page 55 POLSKI zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświad- czenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poin- struowane w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także będą świadome związanych z tym zagrożeń. • Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. •...
 • Page 56: Instrukcja Dotycząca Bezpieczeństwa

  • Nie kierować strumienia powietrza wanego serwisu firmy Electrolux. na płonący kominek lub inne źródła • Nie wkładać palców ani innych przed- ciepła, ponieważ może to spowodo- miotów do kratki wylotu powietrza z wać...
 • Page 57: Instrukcja Obsługi

  POLSKI 3.2 Sposób działania nie mieści się w tym zakresie, urządze- nie nie będzie działać prawidłowo lub znacząco spadnie jego wydajność. Układ Po uruchomieniu urządzenia jego wen- sprężarki jest wyposażony w automa- tylator zasysa wilgotne powietrze, które tyczną funkcję 3­minutowego opóźnienia jest przepuszczane przez wężownice rozpoczęcia pracy, która uruchamia się, osuszające.
 • Page 58 58 www.electrolux.com 4.5 Funkcja ION (jonizator) Aby włączyć tryb suszarki, kilkukrotnie nacisnąć przycisk Option (Opcja) , aż zaświeci się kontrolka Dryer (Suszarka). Aby włączyć jonizator, nacisnąć przycisk . W procesie jonizacji automatycznie wytwarzane jest ujemnie zjonizowane powietrze. Aniony powodują opadanie oparów substancji chemicznych i uno-...
 • Page 59 POLSKI 4.8 Korzystanie z funkcji 4.9 Kody usterek zegara AS- błąd czujnika wilgotności – odłączyć urządzenie od zasilania i podłączyć je Funkcja ZEGAR umożliwia ustawienie ponownie. Jeśli błąd powtórzy się, należy opóźnienia włączenia lub wyłączenia skontaktować się z serwisem. urządzenia w zakresie od 0,5 do ES- błąd czujnika temperatury –...
 • Page 60 60 www.electrolux.com 1. Pewnie chwycić lewy i prawy uchwyt, • Zbiornik należy delikatnie wcisnąć do a następnie wyciągnąć nieznacznie urządzenia. Uderzanie w zbiornik lub zbiornik. wciśnięcie go w niewłaściwy sposób może spowodować, że urządzenie nie będzie działać. • Wylać wodę ze zbiornika. Nie nadaje się...
 • Page 61: Konserwacja I Czyszczenie

  POLSKI • Jeśli nie wybrano trybu ciągłego odprowadzania skroplin, należy dobrze dokręcić korek odpływowy, • Sprawdzić uszczelkę między aby zapobiec wyciekom. wężem a króćcem odpływowym. Jeśli widoczny jest niewielki wyciek, wymienić uszczelkę węża i ponownie go dokręcić. 5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 5.1 Czyszczenie filtra 3.
 • Page 62: Rozwiązywanie Problemów

  62 www.electrolux.com b. Umyć filtr ciepłą wodą z dodatkiem UWAGA! mydła. Wypłukać filtr i wysuszyć NIE NALEŻY eksploatować przed zamontowaniem. Nie myć filtra osuszacza bez filtra, ponieważ w zmywarce. zanieczyszczenia i włókna mogą c. Włożyć filtr powietrza do urządzenia zmniejszyć drożność i wydajność...
 • Page 63 POLSKI Zdarzenie Rozwiązanie Osuszacz pracuje zbyt długo. W pobliżu osuszacza otwarte są okna lub drzwi prowadzące na zewnątrz. Zamknąć wszystkie okna i drzwi. Kubatura pomieszczenia jest zbyt duża. Skontaktować się ze sprzedawcą w celu sprawdzenia, czy urządzenie ma odpowiednią wydajność. Zablokowany jest przepływ powietrza przez urządzenie.
 • Page 64: Environment Concerns

  64 www.electrolux.com Zdarzenie Rozwiązanie Na wężownicy nad zbiornikiem Osuszacz został niedawno włączony. Jest to widoczny jest szron. normalne zjawisko związane z obiegiem czyn- nika chłodniczego w wężownicy. Szron zwykle znika w ciągu 60 minut. Wentylator hałasuje. Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska.
 • Page 65 Nie wolno samodzielnie modyfikować obiegu czynnika chłodniczego, ani też samodzielnie rozmontowywać produktu; należy zawsze zwrócić się do profesjonalnego personelu. Produkt lub wyposażenie zawiera fluorowe gazy cieplarniane, które znajdują się w hermetycznie zamkniętych elementach wyposażenia. Model EXD16DN3W EXD20DN3W Ładunek (kg) 0.105 0.12 Równoważnik CO2...
 • Page 66 7. PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA ................75 MI MISLIMO NA VAS Zahvaljujemo vam na kupnji uređaja marke Electrolux. Odabrali ste proizvod koji sa sobom nosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Ingeniozan i elegantan, diza- jniran misleći na vas. Zato, kad god ga upotrebljavali, možete biti sigurni sa saznanjem da ćete svaki puta postići izvrsne rezultate.
 • Page 67: Sigurnosne Informacije

  HRVATSKI SIGURNOSNE INFORMACIJE Ovaj KORISNIČKI PRIRUČNIK pruža specifične upute za rad za vaš model. Odvlaživač koristite samo prema uputama u ovome KORISNIČKOM PRIRUČNIKU. Ove upute nisu namijenjene za obuhvaćanje svakog mogućeg stanja i situacije koja se može dogoditi. Pri instaliranju, radu i održavanju potrebno je koristiti zdrav razum i oprez.
 • Page 68: Sigurnosne Upute

  68 www.electrolux.com • Sav pakirni materijal držite dalje od djece. • Sve deterdžente držite dalje od djece. • Djecu i kućne ljubimce držite dalje od vratiju uređaja dok su ona otvorena. • Ako uređaj ima sklop roditeljske zaštite, preporučujemo da ga aktivirate.
 • Page 69: Prije Prve Uporabe

  HRVATSKI POZOR! • Iskopčajte odvlaživač iz izvora napajanja Izbjegnite povređivanje ili oštećivanje ako ga nećete koristiti dulje vrijeme. uređaja ili druge imovine • Kada uređaj radi, filtar zraka mora biti na svom mjestu. • Nemojte mlaz zraka usmjeravati prema kaminima ili drugim izvorima topline, jer •...
 • Page 70 70 www.electrolux.com 4.2 Pokretanje u modusu 4.6 SMD (pametno besprekidnog rada odvlaživanje) modus rada 1. Pritisnite gumb UKLJ/ISKLJ. Kod modusa pametnog odvlaživanja, uređaj će automatski regulirati vlažnost u prostoriji 2. Pritiskanje gumba Opcije dok svijetli na udoban raspon od 45%~55% prema lampica indikatora Besprek.
 • Page 71 HRVATSKI NAPOMENA: • Uvjerite se da ste mlaz zraka okrenuli prema mokroj odjeći kako je prikazano • Prije unosa postavke MJERAČ na slici ispod. VREMENA se uvjerite da je napajanje • Kod debele i teške mokre odjeće možda uređaja uspostavljeno. nećete dobiti najučinkovitije odvlaživanje.
 • Page 72 72 www.electrolux.com 1. Zahvatite čvrsto lijevu i desnu dršku, ako se ne uspije gurnuti do kraja, može zatim malo izvucite prihvatnu posudu. prouzročiti da uređaj ne radi. • Izbacite vodu iz posude. Voda nije pitka i ne može se koristiti za piće.
 • Page 73: Njega I Čišćenje

  HRVATSKI 5. NJEGA I ČIŠĆENJE 5.1 Za čišćenje filtra a. Uhvatite jezičak na filtru i povucite prema gore, zatim ga izvadite kako je prikazano ispod. UPOZORENJE! Prije čišćenja uređaja se uvjerite da je on odspojen od izvora napajanja. 1. Čišćenje rešetke i kućišta •...
 • Page 74 74 www.electrolux.com Pojava Rješenje Odvlaživač ne radi Zidni utikač odspojen. Utikač utaknite čvrsto u zidnu utičnicu. Pregorio je kućni osigurač ili je aktiviran prekidač strujnog kruga. Nadomjestite osigurač onime s vremenskom odgodom ili ponovno postavite prekidač strujnog kruga. Postignuta je razina suhoće koju ste odab- rali.
 • Page 75: Pitanja Zaštite Okoliša

  HRVATSKI Pojava Rješenje Odvlaživač radi, ali se prostorija ne suši Postavka vlažnosti je previsoka. Pritisnite dovoljno. gumb VLAŽNOST ili okrenite ručicu na nižu postavku ili izaberite BESPREKIDNO za maksimalnu suhoću. Odvlaživač je nedavno instaliran ili ponovno pokrenut. Što je veća vlaga u zraku u pros- toriji, to će odvlaživač...
 • Page 76 76 www.electrolux.com F-plin Curenje rashladnog sredstva sudjeluje u klimatskim promjenama. Rashladno sredstvo s nižim učinkom globalnog zagrijavanja potencijalno (GWP) bi na globalno zagrijavanje utjecalo manje nego rashladno sredstvo s višim GWP faktorom, ako iscuri u atmosferu. Uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP­om istovrijednim 1430. To znači da ako 1 kg ovog rashladnog sredstva iscuri u atmosferu, utjecaj na globalno zagrijavanje bio bi 1430 puta veći od 1 kg CO2, u razdoblju od 100 godina.
 • Page 77 Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov. Dobrodošli pri Electroluxu. Obiščite naše spletno mesto za: Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije: www.electrolux.com Registracijo svojega izdelka za boljšo storitev: www.registerelectrolux.com Nakup dodatkov, potrošnega materiala in originalnih nadomestnih delov za vašo napravo: www.electrolux.com/shop...
 • Page 78: Varnostne Informacije

  78 www.electrolux.com VARNOSTNE INFORMACIJE V teh NAVODILIH ZA UPORABO so navedena posebna navodila za upravljanje vašega modela. Razvlaževalnik uporabljajte le po navodilih iz teh NAVODIL ZA UPORABO. Ni nujno, da bodo v teh navodilih navedena vsa možna stanja in situacije, do katerih lahko pride. Pri nameščanju, upravljanju in vzdrževanju katerekoli naprave sta potrebni...
 • Page 79: Varnostna Navodila

  SLOVENŠČINA • Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok. • Vsa pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok. • Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave. • Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
 • Page 80: Pred Prvo Uporabo

  80 www.electrolux.com POZOR! • Ko razvlaževalnika ne boste uporabljali Preprečite telesne poškodbe ali dalj časa, ga izključite iz napajanja. škodo na enoti ali drugi lastnini • Enota naj deluje z nameščenim zračnim filtrom. • Zračnega toka ne usmerjajte v kamine ali druge toplotne vire, ker lahko to povzroči...
 • Page 81 SLOVENŠČINA 4.2 Za delovanje 4.6 Način SMD v neprekinjenem načinu V pametnem načinu razvlaževanja enota samodejno ohranja vlago v prostoru v 1. Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP. območju udobja med 45 % in 55 % glede 2. Pritiskajte tipko za dodatne funkcije, na temperaturo v prostoru.
 • Page 82 82 www.electrolux.com OPOMBA: • Tok zraka usmerite v mokra oblačila, kot je prikazano spodaj. • Pred vstopom v način TIMER • Ob prisotnosti debelih in zelo mokrih (ČASOVNIK) se prepričajte, da je enota oblačil razvlaževanje morda ne bo priključena na električno napetost.
 • Page 83 SLOVENŠČINA 1. Trdno primite levo in desno ročico, nato ob kaj udarite ali če je ne potisnete trdno pa malce izvlecite posodo. na mesto, morda ne bo delovala. • Zavrzite vodo iz posode za vodo. Voda ni pitna in je ne smete piti. 4.12 Neprekinjeno odvajanje Voda se lahko samodejno odvaja v talni odtok, če na enoto priključite cev za vodo...
 • Page 84: Vzdrževanje In Čiščenje

  84 www.electrolux.com 5. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 5.1 Čiščenje filtra a. Primite jeziček na filtru in filter potisnite navzgor in izvlecite, kot je prikazano spodaj. OPOZORILO! Enoto pred čiščenjem izključite iz napajanja. 1. Očistite mrežo in ohišje. • Uporabite vodo in blago čistilno sredstvo.
 • Page 85 SLOVENŠČINA Stanje Rešitev Razvlaževalnik ne deluje Vtič ni vtaknjen v vtičnico. Vtič trdno vtaknite v stensko vtičnico. Pregorela varovalka ali sproženo prekinjalo. Varovalko zamenjajte s počasno ali ponastavite prekinjalo. Dosežena je izbrana stopnja suhosti. Razvlaževalnik se samodejno izklopi, ko je izbrana količina vlage odstranjena iz zraka.
 • Page 86: Skrb Za Varstvo Okolja

  86 www.electrolux.com Stanje Rešitev Razvlaževalnik deluje, a prostor ni dovolj Nastavitev vlažnosti je previsoka. Pritisnite suh. tipko za VLAŽNOST ali obrnite gumb na nižjo nastavitev ali izberite CONTINUOUS (NEPREKINJENO) za najvišjo stopnjo suhosti. Razvlaževalnik je bil nameščen ali ponovno zagnan pred kratkim. Višja kot je vlaga v zraku v prostoru, dalj časa se zrak v pros-...
 • Page 87 1430­krat večji kot pri 1 kg CO2 v obdobju 100 let. Nikoli ne posegajte v hladilni krogotok in izdelka ne razstavljajte sami, temveč se vedno obrnite na strokovnjaka. Izdelek ali oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline, fluorirani toplogredni plini pa se nahajajo v nepredušno zaprti opremi. Model EXD16DN3W EXD20DN3W 0.105 0.12 Napolnjenost (kg) Ekvivalent ogljikovega 0.15...
 • Page 88 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Exd20dn3w

Table of Contents