Download Table of Contents Print this page

Dell PowerEdge 6950 Getting Started With

Hide thumbs Also See for PowerEdge 6950:

Advertisement

Table of Contents
Dell™ PowerEdge™ 6950 Systems
Getting Started With
Your System
Začínáme se systémem
Guide de mise en route
Erste Schritte mit dem System
Τα πρώτα βήµατα Με το σύστηµά σας
Rozpoczęcie pracy z systemem
Начало работы с системой
Procedimientos iniciales con el sistema
Model EMMA
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Dell PowerEdge 6950

Summary of Contents for Dell PowerEdge 6950

 • Page 1 Dell™ PowerEdge™ 6950 Systems Getting Started With Your System Začínáme se systémem Guide de mise en route Erste Schritte mit dem System Τα πρώτα βήµατα Με το σύστηµά σας Rozpoczęcie pracy z systemem Начало работы с системой Procedimientos iniciales con el sistema Model EMMA w w w .
 • Page 3: Your System

  Dell™ PowerEdge™ 6950 Systems Getting Started With Your System Model EMMA w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 4: Notes, Notices, And Cautions

  Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, PowerEdge, and Dell OpenManage are trademarks of Dell Inc.; AMD, AMD Opteron, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.; Microsoft, Windows, and Windows Server are registered trademarks of Microsoft Corporation;...
 • Page 5: System Features

  System Features The major hardware and software features of your system include: • Two or four dual-core AMD Opteron™ 8000 Series processors. • A minimum of 2 GB (dual-processor systems) or 4 GB (four-processor systems) of 667-MHz registered DDR-II memory modules. Memory is upgradable to a maximum of 64 GB (four-processor systems) by installing combinations of 512-MB, 1-GB, 2-GB, or 4-GB memory modules in the sixteen memory module sockets on the system board.
 • Page 6: Supported Operating Systems

  Updates are sometimes included with the system to describe changes to the system, software, and/or documentation. NOTE: Always check for updates on support.dell.com and read the updates first because they often supersede information in other documents. • Release notes or readme files may be included to provide last-minute updates to the system or documentation or advanced technical reference material intended for experienced users or technicians.
 • Page 7: Installation And Configuration

  Installation and Configuration CAUTION: Before performing the following procedure, read and follow the safety instructions and important regulatory information in your Product Information Guide. This section describes the steps to set up your system for the first time. Unpacking the System Unpack your system and identify each item.(Your system may not include the optional rack kit and bezel shown here.) Keep all shipping materials in case you need them later.
 • Page 8: Connecting The Keyboard, Mouse, And Monitor

  Installing the System in a Rack Install the system in the rack once you have read the "Safety Instructions" located in the rack installation documentation for your system. See your rack installation documentation for instructions on installing your system in a rack. Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).
 • Page 9: Connecting The System And Monitor Power Cables

  Connecting the System and Monitor Power Cables Connect the monitor's power cable to the monitor (optional). Connect the system’s power cables to the system. Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).
 • Page 10: Complete The 0Perating System Setup

  Complete the 0perating System Setup If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system documentation that ships with your system. To install an operating system for the first time, see the Quick Installation Guide. Be sure the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system.
 • Page 11 Connectors Back Panel Two RJ-45 (for integrated 1-GB NICs) Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible Two 4-pin, USB 2.0 compliant Video 15-pin VGA Front Panel Video 15-pin VGA Two 4-pin, USB 2.0 compliant Video Video type ATI RN50 video controller; VGA connector Video memory 16 MB Resolution...
 • Page 12 70.1 cm (27.6 in) Weight (maximum configuration) 37 kg (82 lb) Environmental NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets Temperature Operating 10° to 35°C (50° to 95°F) Storage –40° to 65°C (–40° to 149°F)
 • Page 13: Začínáme Se Systémem

  Dell™ PowerEdge™ 6950 Systems Začínáme se systémem Model EMMA w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 14 V tomto dokumentu mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy odkazující na subjekty, kterým tyto známky či názvy patří, nebo na jejich výrobky. Společnost Dell Inc. se zříká jakýchkoli vlastnických zájmů o jiné než vlastní ochranné známky a obchodní názvy.
 • Page 15: Systémové Funkce

  Systémové funkce Hlavní hardwarové a softwarové funkce systému jsou: • Dva nebo čtyři dvoujádrové procesory řady AMD Opteron™ 8000. • Minimálně 2 GB (systémy se dvěma procesory) nebo 4 GB (systémy se čtyřmi procesory) registrované paměti DDR-II s frekvencí 667 MHz. Pamět’ je možné rozšířit na max. 64 GB (systémy se čtyřmi procesory) instalací...
 • Page 16: Podporované Operační Systémy

  Nerozumíte-li některému z postupů popsaných v této příručce nebo nepracuje-li systém podle očekávání, nahlédněte do Uživatelské příručky k hardwaru. Společnosti Dell rovněž nabízí trénink a certifikaci (Dell Enterprise Training and Certification); pro více informací navštivte www.dell.com/training. Tato služba nemusí být nabízena ve všech regionech.
 • Page 17: Instalace A Konfigurace

  Instalace a konfigurace POZOR: Před provedením následujícího postupu si pročtěte a postupujte podle bezpečnostních pokynů a důležitých předpisů uvedených v Informační příručce produktu. V této části jsou popsány kroky, které je nutné provést při první instalaci vašeho systému. Rozbalení systému Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé...
 • Page 18: Instalace Systému Do Stojanu

  Instalace systému do stojanu Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“ uvedené v instalační dokumentaci k systému, potom proveďte instalaci systému do stojanu. Pokyny pro instalaci systému do stojanu naleznete v dokumentaci pro instalování stojanu. Připojení klávesnice, myši a monitoru Připojte klávesnici, myš a monitor (volitelné). Konektory na zadní...
 • Page 19: Připojení Napájecích Kabelů Systému A Monitoru

  Připojení napájecích kabelů systému a monitoru Zapojte napájecí kabel monitoru do monitoru (volitelný). Zapojte napájecí kabel systému do systému. Poté zasuňte druhý konec napájecích kabelů do uzemněné elektrické zásuvky nebo je připojte k samostatnému zdroji napájení, například k UPS (Uninterruptible Power Supply - zdroj nepřerušitelného napájení) nebo jednotce rozvaděče (PDU).
 • Page 20: Dokončení Nastavení Operačního Systému

  Dokončení nastavení operačního systému Jestliže jste zakoupili systém s předinstalovaným operačním systémem, nahlédněte do dokumentace k operačnímu systému, která byla se systémem dodána. Pokyny k první instalaci operačního systému viz Příručka rychlé instalace. Dříve než začnete s instalací hardwaru či softwaru, který nebyl zakoupen společně se systémem, se ujistěte, že máte nainstalovaný...
 • Page 21 Konektory Zadní panel Sít’ové dva RJ-45 (pro integrované sít’ové karty 1 GB) Sériové 9-pin, DTE, 16550 kompatibilní dva 4-pin, USB 2.0 kompatibilní Video 15-pin VGA Přední panel Video 15-pin VGA dva 4-pin, USB 2.0 kompatibilní Grafika Typ grafiky grafický adaptér ATI RN50; VGA konektor Grafická...
 • Page 22 Prostředí POZNÁMKA: Další informace o měřených údajích prostředí naleznete pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese www.dell.com/environmental_datasheets. Teplota provozní 10 až 35 °C (50 až 95 °F) skladovací –40 až 65 °C (–40 až 149 °F) Relativní vlhkost provozní 20% až 80% (bez kondenzace) s max. vlhkostním gradientem 10% za hodinu skladovací...
 • Page 23: Guide De Mise En Route

  Systèmes Dell™ PowerEdge™ 6950 Guide de mise en route Modèle EMMA w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 24 La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite. Marques utilisées dans ce document : Dell, le logo DELL, PowerEdge et Dell OpenManage sont des marques de Dell Inc. ; AMD, AMD Opteron et les combinaisons de ces deux termes sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc.
 • Page 25: Caractéristiques Du Système

  Caractéristiques du système Les principales caractéristiques du système sur le plan matériel et logiciel sont les suivantes : • Deux ou quatre processeurs double cœur AMD Opteron™ série 8000. • Barrettes de mémoire DDR-II à registres, représentant un minimum de 2 Go (système bi-processeur) ou 4 Go (système quadri-processeur) et cadencées à...
 • Page 26: Systèmes D'exploitation Pris En Charge

  Des mises à jour sont parfois fournies avec le système. Elles décrivent les modifications apportées au système, aux logiciels ou à la documentation. REMARQUE : vérifiez toujours si des mises à jour sont disponibles sur le site support.dell.com et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent les informations contenues dans les autres documents. •...
 • Page 27: Installation Et Configuration

  Si vous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si le système ne réagit pas comme prévu, consultez le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire). Des formations et certifications Dell Enterprise sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez le site www.dell.com/training. Ce service n'est disponible que dans certains pays. Installation et configuration PRÉCAUTION : avant de commencer la procédure suivante, lisez et appliquez les consignes concernant...
 • Page 28 Installation du système dans un rack Commencez par lire les consignes de sécurité qui se trouvent dans la documentation d'installation du rack, puis installez le système dans le rack. Consultez la documentation d'installation du rack pour obtenir les instructions appropriées. Connexion du clavier, de la souris et du moniteur Connectez le clavier, la souris et le moniteur (facultatif).
 • Page 29 Connexion des câbles d'alimentation du système et du moniteur Branchez le câble d'alimentation sur le moniteur (en option). Branchez les câbles d'alimentation sur le système. Branchez ensuite l'autre extrémité des cordons sur une prise de courant mise à la terre ou sur une source d'alimentation autonome (onduleur ou unité de distribution de l'alimentation).
 • Page 30: Finalisation De L'installation Du Système D'exploitation

  Finalisation de l'installation du système d'exploitation Si vous avez acheté un système d'exploitation préinstallé, consultez tout d'abord la documentation du système d'exploitation qui vous a été fournie avec l'ordinateur. Si vous installez un système d'exploitation pour la première fois, consultez le document Quick Installation Guide (Guide d'installation rapide). Veillez à...
 • Page 31 Connecteurs Panneau arrière Deux connecteurs RJ-45 (pour NIC 1 Gb intégrés) Série Connecteur DTE à 9 broches, compatible 16550 Deux connecteurs à 4 broches, compatibles USB 2.0 Vidéo VGA, 15 broches Panneau avant Vidéo VGA, 15 broches Deux connecteurs à 4 broches, compatibles USB 2.0 Vidéo Type de vidéo Contrôleur vidéo ATI RN50, connecteur VGA...
 • Page 32 Poids (configuration maximale) 37 kg Environnement REMARQUE : pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées à différentes configurations spécifiques, rendez-vous sur le site www.dell.com/environmental_datasheets. Température En fonctionnement De 10° à 35° C (50° à 95° F) Stockage De -40° à 65° C (-40° à 149° F) Humidité...
 • Page 33: Erste Schritte Mit Dem System

  Dell™ PowerEdge™ 6950-Systeme Erste Schritte mit dem System Modell EMMA w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 34 Die Reproduktion dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. streng untersagt. Marken in diesem Text: Dell, das DELL Logo, PowerEdge und Dell OpenManage sind Marken von Dell Inc.; AMD, AMD Opteron und Kombinationen daraus sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.; Microsoft, Windows und Windows Server sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation;...
 • Page 35 Systemmerkmale Dies sind die wesentlichen Hardware- und Softwaremerkmale des Systems: • Zwei oder vier Dual-Core-Prozessoren der Reihe AMD Opteron™ 8000. • Mindestens 2 GB (Zwei-Prozessorsysteme) oder 4 GB (Vier-Prozessorsysteme) aus registrierten DDR-II-Speichermodulen mit 667 MHz. Der Speicher ist erweiterbar auf maximal 64 GB (Vier-Prozessorsysteme) durch Installation von Kombinationen aus Speichermodulen mit 512 MB, 1 GB, 2 GB oder 4 GB in den sechzehn Speichermodulsockeln auf der Systemplatine.
 • Page 36: Unterstützte Betriebssysteme

  Möglicherweise sind auch aktualisierte Dokumente beigelegt, in denen Änderungen am System, an der Software oder an der Dokumentation beschrieben sind. ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com aktualisierte Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn frühere Informationen werden damit gegebenenfalls ungültig. •...
 • Page 37: Technische Unterstützung

  Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollziehen können oder das System sich nicht wie erwartet verhält, nehmen Sie das Hardware Owner’s Manual (Hardware-Benutzerhandbuch) zur Hand. Dell bietet Unternehmenstraining und Zertifizierung an. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umständen nicht überall zur Verfügung. Installation und Konfiguration...
 • Page 38: Installation Des Systems In Einem Rack

  Installation des Systems in einem Rack Lesen Sie die Sicherheitshinweise in der Dokumentation zur Rack-Installation für das System, und installieren Sie dann das System im Rack. Wie Sie das System in einem Rack installieren, erfahren Sie in der Dokumentation zum Rack-Kit. Anschließen von Tastatur, Maus und Bildschirm Schließen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm (optional) an.
 • Page 39: Anschließen Der Netzstromkabel Am System Und Am Bildschirm

  Anschließen der Netzstromkabel am System und am Bildschirm Schließen Sie am Bildschirm (optional) das zugehörige Netzstromkabel an. Schließen Sie am System die zugehörigen Netzstromkabel an. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels jeweils mit einer geerdeten Steckdose oder mit einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU).
 • Page 40: Technische Daten

  Betriebssystem-Setup Wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, lesen Sie die zusammen mit dem System gelieferte Dokumentation zum Betriebssystem. Wie Sie ein Betriebssystem erstmalig installieren, erfahren Sie in der Quick Installation Guide (Kurz-Installationsanleitung). Das Betriebssystem muss installiert sein, bevor Sie andere, nicht zusammen mit dem System erworbene Hardware oder Software installieren. Technische Daten Prozessor Prozessortyp...
 • Page 41 Anschlüsse Rückseite Zwei RJ-45 (für integrierte 1-GB-NICs) Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel Zwei 4-polige Anschlüsse, USB 2.0 Bildschirm VGA, 15-polig Vorderseite Bildschirm VGA, 15-polig Zwei 4-polige Anschlüsse, USB 2.0 Grafik Grafiktyp ATI RN50-Grafikcontroller; VGA-Anschluss Grafikspeicher 16 MB Auflösung Maximale Auflösung für 2D-Grafik: 1600 x 1280 bei 65 536 Farben Stromversorgung Wechselstromnetzteil (je Netzteil)
 • Page 42 44,7 cm Tiefe 70,1 cm Gewicht (maximale Konfiguration) 37 kg Umgebungsbedingungen ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen für verschiedene Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatur Betrieb 10 bis 35 °C Lagerung -40 °C bis 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb 20% bis 80% (nicht-kondensierend) mit einem Anstieg...
 • Page 43: Τα Πρώτα Βήµατα Με Το Σύστηµά Σας

  Συστήµατα Dell™ PowerEdge™ 6950 Τα πρώτα βήµατα µε το σύστηµά σας Μοντέλο EMMA w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 44 Εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το κείµενο: Dell, το λογότυπο DELL, τα PowerEdge και Dell OpenManage είναι εµπορικά σήµατα της Dell Inc. AMD, AMD Opteron και συνδυασµοί αυτών είναι εµπορικά σήµατα της Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft, Windows και Windows Server είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Red Hat είναι σήµα κατατεθέν της Red Hat, Inc. SUSE είναι σήµα...
 • Page 45: Χαρακτηριστικά Συστήµατος

  Χαρακτηριστικά συστήµατος Τα κύρια χαρακτηριστικά λογισµικού και υλικού του συστήµατός σας περιλαµβάνουν: • ∆ύο ή τέσσερις επεξεργαστές διπλού πυρήνα AMD Opteron™ της σειράς 8000. • Κατ’ ελάχιστον 2 GB (συστήµατα µε δύο επεξεργαστές) ή 4 GB (συστήµατα µε τέσσερις επεξεργαστές) στα 667 MHz καταχωρηµένες...
 • Page 46: Λειτουργικά Συστήµατα Που Υποστηρίζονται

  Μερικές φορές παρέχονται ενηµερωµένες εκδόσεις µαζί µε το σύστηµα, για να περιγράψουν αλλαγές στο σύστηµα, το λογισµικό ή/και την τεκµηρίωση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να ελέγχετε πάντοτε για ενηµερωµένες εκδόσεις στην τοποθεσία support.dell.com και να διαβάζετε πρώτα τις ενηµερωµένες εκδόσεις επειδή πολύ συχνά καθιστούν ξεπερασµένες τις πληροφορίες άλλων εγγράφων.
 • Page 47: Λήψη Τεχνικής Βοήθειας

  Εάν δεν κατανοείτε µια διαδικασία του οδηγού αυτού ή αν το σύστηµα δεν λειτουργεί µε τον αναµενόµενο τρόπο, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου υλικού. Είναι διαθέσιµη η Επιχειρηµατική εκπαίδευση και πιστοποίηση της Dell. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.dell.com/training. Η υπηρεσία αυτή ενδέχεται να µην προσφέρεται σε όλες τις τοποθεσίες. Εγκατάσταση και διαµόρφωση ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού...
 • Page 48: Τοποθέτηση Του Συστήµατος Σε Ράφι

  Τοποθέτηση του συστήµατος σε ράφι Τοποθετήστε το σύστηµα σε ράφι αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση των “Οδηγιών ασφαλείας” που βρίσκονται στην τεκµηρίωση εγκατάστασης σε ράφι για το σύστηµά σας. Για οδηγίες σχετικά µε την εγκατάσταση του συστήµατός σας σε ράφι, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση εγκατάστασης...
 • Page 49: Σύνδεση Των Καλωδίων Τροφοδοσίας Συστήµατος Και Οθόνης

  Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας συστήµατος και οθόνης Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας οθόνης στην οθόνη (προαιρετικά). Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο σύστηµα. Τοποθετήστε την άλλη άκρη των καλωδίων τροφοδοσίας σε γειωµένη πρίζα ή σε ξεχωριστή πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος, όπως είναι ένα σύστηµα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) ή µια µονάδα διανοµής ρεύµατος (PDU). Εάν...
 • Page 50: Ολοκλήρωση Της Εγκατάστασης Του Λειτουργικού Συστήµατος

  Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήµατος Εάν έχετε αγοράσει ένα προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του λειτουργικού συστήµατος που συνοδεύει το σύστηµά σας. Για να εγκαταστήσετε ένα λειτουργικό σύστηµα για πρώτη φορά, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστηµα είναι εγκατεστηµένο, πριν...
 • Page 51 Μονάδες Μονάδες σκληρού δίσκου Έως και πέντε εσωτερικές µονάδες 3,5 ιντσών SAS, θερµής σύνδεσης Μονάδα οπτικού δίσκου Μια προαιρετική µονάδα δίσκου λεπτής γραµµής CD-ROM, συνδυασµού DVD-ROM/CD-RW ή DVD-ROM ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι µονάδες δίσκου DVD είναι µόνο για δεδοµένα Συζευκτήρες Πίσω πλαίσιο Κάρτα...
 • Page 52 Βάρος (µέγιστη διαµόρφωση) 37 κιλά (82 λίβρες) Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές µετρήσεις για συγκεκριµένες διαµορφώσεις συστήµατος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dell.com/environmental_datasheets Θερµοκρασία Λειτουργίας 10° έως 35°C (50° έως 95°F) Αποθήκευσης –40° έως 65°C (–40° έως 149°F) Σχετική...
 • Page 53: Rozpoczęcie Pracy Z Systemem

  Systemy Dell™ PowerEdge™ 6950 Rozpoczęcie pracy z systemem Model EMMA w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 54 Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia firmy Dell Inc. jest zabronione. Znaki towarowe użyte w tym tekście: Dell, logo DELL PowerEdge i Dell OpenManage są znakami towarowymi firmy Dell, Inc.; AMD, AMD Opteron oraz ich kombinache są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.; Microsoft, Windows i Windows Server są...
 • Page 55: Funkcje Systemu

  Funkcje systemu Sprzęt i funkcje oprogramowania zainstalowane w zestawie komputerowym: • Dwa lub cztery procesory dwurdzeniowe z serii AMD Opteron™ 8000. • Rejestrowane moduły pamięci DDR-II o minimalnej pojemności 2 GB (systemy dwuprocesorowe) lub 4 GB (systemy czteroprocesorowe) o częstotliwości 667 MHz. Pamięć jest rozszerzalna do pojemności maksymalnie 64 GB (systemy czteroprocesorowe) dzięki zainstalowaniu kombinacji modułów pamięci o pojemności 512 MB, 1 GB, 2 GB lub 4-GB w szesnastu gniazdach modułów pamięci na płycie systemowej.
 • Page 56: Obsługiwane Systemy Operacyjne

  UWAGA: Należy zawsze sprawdzać, czy pojawiły się nowe aktualizacje na stronie support.dell.com i czytać informacje o aktualizacjach, ponieważ często pojawiają się one tam wcześniej niż w innych dokumentach. • Dane o wersji lub pliki readme mogą być dołączone do systemu w celu dostarczenia informacji o uaktualnieniach wprowadzonych w ostatniej chwili do systemu, dokumentacji lub zaawansowanych technicznie materiałów referencyjnych, przeznaczonych dla doświadczonych użytkowników lub personelu technicznego.
 • Page 57: Uzyskiwanie Pomocy Technicznej

  Jeżeli nie rozumiesz procedur opisanych w tym podręczniku lub jeśli system nie działa zgodnie z oczekiwaniami, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika sprzętu. Dostępne są również szkolenia i certyfikaty firmy Dell; odwiedź stronę internetową www.dell.com/training w celu uzyskania dalszych informacji. Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich lokalizacjach.
 • Page 58: Montowanie Zestawu Komputerowego Na Stelażu

  Montowanie zestawu komputerowego na stelażu Po zapoznaniu się z „Instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa” przedstawionymi w dokumentacji montażu stelaża przeznaczonego dla systemu, zamocuj komputer w stelażu. W celu uzyskania instrukcji dotyczących instalowania systemu w stelażu, należy przejrzeć dokumentację montażu stelaża. Podłączanie klawiatury, myszy i monitora Podłącz klawiaturę, mysz i monitor (opcjonalnie).
 • Page 59: Podłączanie Kabla Zasilania Komputera I Monitora

  Podłączanie kabla zasilania komputera i monitora Podłącz kabel zasilania monitora do monitora (opcjonalnego). Podłącz kabel zasilania komputera do komputera. Teraz podłącz drugą końcówkę tych kabli do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego źródła zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziału zasilania (PDU). Jeżeli jest to możliwe, podłącz zasilacze do dwóch różnych źródeł...
 • Page 60: Skonfiguruj System Operacyjny

  Skonfiguruj system operacyjny Jeżeli zakupili Państwo system operacyjny zainstalowany fabrycznie, proszę zapoznać się z dokumentacją systemu operacyjnego dostarczoną wraz z komputerem. Jeśli system operacyjny jest instalowany po raz pierwszy, należy zapoznać się z Podręcznikiem szybkiej instalacji. Zanim zaczniesz instalację sprzętu i oprogramowania, które nie zostały zakupione wraz z systemem, upewnij się, że system operacyjny jest zainstalowany.
 • Page 61 Złącza Panel tylny Kontroler NIC Dwa złącza RJ-45 (dla zintegrowanych 1-GB kart sieciowych NIC) Szeregowe 9-stykowe, DTE, kompatybilne z 16550 Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0 Grafika 15-stykowa karta VGA Panel przedni Grafika 15-stykowa karta VGA Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0 Grafika Typ grafiki Kontroler grafiki ATI RN50;...
 • Page 62 37 kg (82 funty) Warunki otoczenia UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczególnych konfiguracji systemu, proszę odwiedzić stronę internetową www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatura W trakcie pracy Od 10 do 35°C (od 50 do 95°F) Podczas przechowywania Od -40 do 65°C (od -40 do 149°F) Wilgotność...
 • Page 63: Начало Работы С Системой

  Системы Dell™ PowerEdge™ 6950 Начало работы с системой Модель EMMA w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 64 Остальные товарные знаки и торговые наименования могут использоваться в этом руководстве для обозначения компаний, заявляющих права на товарные знаки и наименования, или продуктов этих компаний. Корпорация Dell Inc. не заявляет прав ни на какие товарные знаки и наименования, кроме собственных.
 • Page 65: Характеристики Системы

  Характеристики системы Ниже перечислены основные характеристики аппаратного и программного обеспечения системы. • Два или четыре двуядерных процессора AMD Opteron™ серии 8000. • Модули регистровой памяти DDR-II объемом не менее 2 Гб (системы с двумя процессорами) или 4 Гб (системы с четырьмя процессорами) с тактовой частотой 667 МГц. Имеется возможность расширения памяти до...
 • Page 66: Поддержка Операционных Систем

  К системе иногда прилагаются обновления, в которых описываются изменения, внесенные в систему, программное обеспечение и/или документацию. ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется регулярно проверять наличие обновлений на веб-сайте support.dell.com и в первую очередь изучать содержащуюся в них информацию, поскольку зачастую она обладает более высоким приоритетом по отношению к информации в других документах. •...
 • Page 67: Порядок Получения Технической Поддержки

  В случае непонимания приведенной в настоящем руководстве процедуры или неправильной работы системы см. документ Руководство по эксплуатации оборудования. С программой обучения и сертификации Enterprise Training & Certification корпорации Dell можно ознакомиться на веб-сайте www.dell.com/training. Услуги обучения и сертификации доступны не во всех регионах.
 • Page 68: Монтаж Системы В Стойку

  Монтаж системы в стойку Установите систему в стойку после ознакомления с “Инструкциями по технике безопасности”, представленными в документации по установке системы в стойку. Инструкции по установке системы в стойку можно найти в документации по установке в стойку. Подключение клавиатуры, мыши и монитора Подключите...
 • Page 69: Подключение Кабелей Питания Системы И Монитора

  Подключение кабелей питания системы и монитора Подсоедините кабель питания монитора к монитору (дополнительному). Подсоедините кабель питания системы к системе. Подключите другие концы кабелей питания к заземленной розетке или отдельному источнику питания, например источнику бесперебойного питания или блоку распределения питания. Если это...
 • Page 70: Завершение Установки Операционной Системы

  Завершение установки операционной системы Если компьютер приобретен с предустановленной операционной системой, см. соответствующую документацию, поставляемую вместе с компьютером. Описание первоначальной установки операционной системы см. в Справочном руководстве для быстрой установки. Операционная система должна быть установлена до установки аппаратного или программного обеспечения, которое не было приобретено вместе с системой. Технические...
 • Page 71 Разъемы Задняя панель Два разъема RJ-45 (для встроенных сетевых Сетевая интерфейсная плата интерфейсных плат 1 гигабит) 9-контактный, DTE, совместимый с 16550 Последовательный порт Два 4-контактных, совместимых с USB 2.0 15-контактный VGA Видео Передняя панель 15-контактный VGA Видео Два 4-контактных, совместимых с USB 2.0 Видео...
 • Page 72 70,1 см Масса (макс. конфигурация) 37 кг Требования к окружающей среде ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о параметрах окружающей среды для установки определенной конфигурации системы см. на веб-узле www.dell.com/environmental_datasheets. Температура от 10° до 35°C Эксплуатация от -40 до 65° C Хранение Относительная влажность...
 • Page 73 Sistemas Dell™ PowerEdge™ 6950 Procedimientos iniciales con el sistema Modelo EMMA w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 74 Queda estrictamente prohibida la reproducción de este documento en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc. Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL, PowerEdge y Dell OpenManage son marcas comerciales de Dell Inc.;...
 • Page 75: Componentes Del Sistema

  Componentes del sistema Los principales componentes de hardware y software del sistema son: • Dos o cuatro procesadores AMD Opteron™ serie 8000 de doble núcleo. • Módulos de memoria DDR-II registrada a 667 MHz de un mínimo de 2 GB (sistemas con dos procesadores) o 4 GB (sistemas con cuatro procesadores).
 • Page 76: Sistemas Operativos Admitidos

  En el Manual del propietario del hardware se proporciona información sobre los componentes del sistema y se describe cómo solucionar problemas del sistema e instalar o sustituir componentes. Este documento puede encontrarse en los CD incluidos con el sistema o en support.dell.com. •...
 • Page 77: Obtención De Asistencia Técnica

  Si no comprende algún procedimiento descrito en esta guía o si el sistema no funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del hardware. Tiene a su disposición el servicio de formación y certificación Dell para empresas. Para obtener más información, visite www.dell.com/training. Es posible que este servicio no se ofrezca en todas las regiones.
 • Page 78: Instalación Del Sistema En Un Rack

  Instalación del sistema en un rack Después de leer las instrucciones de seguridad incluidas en la documentación del sistema relativa a la instalación del rack, instale el sistema en el rack. Consulte la documentación de instalación del rack para obtener instrucciones sobre la instalación del sistema en un rack.
 • Page 79 Conexión de los cables de alimentación del monitor y del sistema Conecte el cable de alimentación del monitor al monitor (opcional). Conecte los cables de alimentación del sistema al sistema. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a una toma eléctrica con conexión a tierra o a una fuente de alimentación independiente, como un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribución de alimentación (PDU).
 • Page 80: Finalización De La Configuración Del Sistema Operativo

  Finalización de la configuración del sistema operativo Si ha adquirido un sistema operativo preinstalado, consulte la documentación del sistema operativo que se suministra con el sistema. Para instalar un sistema operativo por primera vez, consulte la Guía de instalación rápida. Asegúrese de que el sistema operativo está instalado antes de instalar hardware o software no adquirido con el sistema.
 • Page 81 Conectores Panel posterior Dos RJ-45 (para NIC de 1 GB integradas) Serie 9 patas, DTE, compatible con el estándar 16550 Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0 Vídeo VGA de 15 patas Panel frontal Vídeo VGA de 15 patas Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0 Vídeo Tipo de vídeo...
 • Page 82 70,1 cm Peso (configuración máxima) 37 kg Especificaciones ambientales NOTA: para obtener información adicional sobre medidas ambientales relativas a configuraciones de sistema específicas, vaya a www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatura En funcionamiento De 10 a 35 °C En almacenamiento De –40 a 65 °C...
 • Page 83 ‫סביבה‬ ‫הערה‬ ‫ראה‬ ‫למידע נוסף אודות מידות סביבתיות עבור תצורות מערכת מסוימות‬ www.dell.com/environmental_datasheets ‫טמפרטורה‬ ‫עד‬ ‫פעולה‬ 35°C 10°C ‫עד‬ ‫אחסו‬ 65°C -40°C ‫לחות יחסית‬ ‫לשעה‬ ‫ע קצב שינוי לחות מרבי של‬ ‫ללא עיבוי‬ ‫עד‬ ‫פעולה‬ ‫ללא עיבוי‬ ‫עד‬ ‫אחסו‬ ‫רעידה מרבית‬...
 • Page 84 ‫מחברים‬ ‫לוח קדמי‬ ‫וידאו‬ 15-pin VGA ‫תואמי‬ ‫שניי‬ USB 2.0 4-pin ‫וידאו‬ ‫מחבר‬ ‫בקר מס‬ ‫סוג וידאו‬ ATI RN50 ‫ו‬ ‫זיכרו וידא‬ 16 MB ‫צבעי‬ 65,536 ‫מימדית‬ ‫רזולוציה מרבית גרפיקה דו‬ ‫רזולוציה‬ 1600 x 1280 ‫מתח‬ ‫עבור כל ספק כוח‬ ‫ספק...
 • Page 85 ‫השלם את התקנת מערכת ההפעלה‬ ‫על מנת להתקי‬ ‫תיעוד מערכת ההפעלה אשר נשלח ע המערכת‬ ‫עיי ב‬ ‫א רכשת מערכת הפעלה מותקנת מראש‬ ‫ודא כי מערכת ההפעלה מותקנת לפני התקנת‬ ‫ההתקנה המהיר‬ ‫עיי במדרי‬ ‫מערכת הפעלה בפע הראשונה‬ ‫חומרה או תוכנה אשר לא נרכשה ע המערכת‬ ‫מפרטים...
 • Page 86 ‫חיבור כבלי החשמל של המערכת והצג‬ ‫חבר את כבל החשמל של המערכת למערכת‬ ‫נלי‬ ‫אופציו‬ ‫חבר את כבל החשמל של הצג לצג‬ ‫או‬ ‫הכנס את הקצה האחר של כבלי החשמל לשקע חשמלי מוארק או למקור מתי נפרד כגו מערכת‬ ‫או לשני‬ ‫שוני‬...
 • Page 87 ‫התקנת המערכת במעמד‬ ‫אשר נמצאות בתיעוד ההתקנה במעמד‬ " ‫הוראות הבטיחות‬ " ‫התק את המערכת במעמד לאחר שקראת את‬ ‫הנלווה למערכת‬ ‫עיי בתיעוד ההתקנה במעמד‬ ‫לקבלת הוראות אודות התקנת המערכת במעמד‬ ‫העכבר והצג‬ ‫חיבור לוח המקשים‬ ‫אופציונלי‬ ‫העכבר והצג‬ ‫חבר את לוח המקשי‬ ‫ליד...
 • Page 88 ‫התקנה והגדרת תצורה‬ ‫התראה‬ ‫קרא ובצע את הוראות הבטיחות ואת המידע החשוב בנושא תקנות‬ ‫לפני ביצוע ההליך הבא‬ ‫מידע על המוצר‬ ‫במדריך‬ ‫בפע הראשונה‬ ‫סעי זה מתאר את השלבי להקמת המערכת של‬ ‫המערכת מהאריזה‬ ‫הוצאת‬ ‫ייתכ כי המערכת של אינה כוללת את ערכת המעמד‬ ‫את...
 • Page 89 ‫המדר‬ ‫ראה את‬ ‫או א המערכת אינה פועלת כמצופה‬ ‫א אינ מבי הלי כלשהו במדרי זה‬ ‫למידע נוס ראה‬ ‫זמינות‬ ‫הנ‬ ‫הדרכה והסמכה של‬ Dell Enterprise Training and Certification ‫שירות זה אינו מוצע בכל מקו‬ www.dell.com/training ‫תחילת העבודה עם המערכת‬...
 • Page 90 ‫תכונות המערכת‬ ‫תכונות החומרה והתוכנה העיקריות של המערכת כוללות‬ • ‫מעבדי ליבה כפולה מהסדרה‬ ‫או‬ AMD Opteron™ 8000 Series • ‫ל רכיבי זיכרו‬ ‫ש‬ ‫מעבדי‬ ‫מערכות ע‬ ‫או‬ ‫מעבדי‬ ‫מערכות ע‬ ‫לפחות‬ 667-MHz 4 GB 2 GB ‫על ידי התקנת‬ ‫מעבדי‬...
 • Page 91 ‫ה גופנית או למוות‬ ‫לפגיע‬ ‫אזהרה מציינת אפשרות לנזק לרכוש‬ _________________ ‫המידע במסמ זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש‬ ‫כל הזכויות שמורות‬ © 2006 Dell Inc. ‫אסור בהחלט‬ ‫ללא אישור בכתב מאת‬ ‫בכל צורה שהיא‬ ‫ל שכפול‬ ‫כ‬ Dell Inc.
 • Page 92 Dell™ PowerEdge™ 6950 ‫מערכות‬ ‫העבודה עם המערכת‬ ‫תחילת‬ EMMA ‫דגם‬ w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

Table of Contents