Download Print this page

Makita DHP484 Instruction Manual

Cordless hammer driver drill
Hide thumbs

Advertisement

EN
Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL
Sladdlös slagborrhammare
SV
Batteridrevet slagboremaskin BRUKSANVISNING
NO
Akkuiskuporakone
FI
Bezvada triecienurbjmašīna/
LV
skrūvgriezis
Belaidis kalamasis grąžtas
LT
Juhtmeta
ET
lööktrell-kruvikeeraja
Аккумуляторная ударная
RU
дрель-шуруповерт
DHP484
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
4
10
16
22
28
34
40
46

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DHP484

  Summary of Contents for Makita DHP484

 • Page 1 Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL Sladdlös slagborrhammare BRUKSANVISNING Batteridrevet slagboremaskin BRUKSANVISNING Akkuiskuporakone KÄYTTÖOHJE Bezvada triecienurbjmašīna/ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA skrūvgriezis Belaidis kalamasis grąžtas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta KASUTUSJUHEND lööktrell-kruvikeeraja Аккумуляторная ударная РУКОВОДСТВО ПО дрель-шуруповерт ЭКСПЛУАТАЦИИ DHP484...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.12...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DHP484 Drilling capacities Masonry 13 mm Steel 13 mm Wood 38 mm Fastening capacities Wood screw 10 mm x 90 mm Machine screw No load speed High (2) 0 - 2,000 min Low (1) 0 - 500 min...
 • Page 5 10. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhala- SAVE THESE INSTRUCTIONS. tion and skin contact. Follow material supplier safety data. CAUTION: Only use genuine Makita batteries. SAVE THESE INSTRUCTIONS. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting WARNING: causing fires, personal injury and damage. It will...
 • Page 6: Functional Description

  FUNCTIONAL Indicator lamps Remaining capacity DESCRIPTION Lighted Blinking Charge the CAUTION: Always be sure that the tool is battery. switched off and the battery cartridge is removed The battery before adjusting or checking function on the tool. may have malfunctioned. Installing or removing battery cartridge NOTE: Depending on the conditions of use and the CAUTION:...
 • Page 7 Lighting up the front lamp CAUTION: Always set the speed change lever fully to the correct position. If you operate the tool with ► Fig.5: 1. Lamp the speed change lever positioned halfway between the "1" side and "2" side, the tool may be damaged. CAUTION: Do not look in the light or see the CAUTION: Do not use the speed change lever source of light directly.
 • Page 8: Operation

  Screwdriving operation ASSEMBLY CAUTION: Adjust the adjusting ring to the CAUTION: Always be sure that the tool is proper torque level for your work. switched off and the battery cartridge is removed CAUTION: Make sure that the driver bit is before carrying out any work on the tool.
 • Page 9: Maintenance

  Drilling in metal If you need any assistance for more details regard- ing these accessories, ask your local Makita Service To prevent the drill bit from slipping when starting a Center. hole, make an indentation with a center-punch and • Drill bits hammer at the point to be drilled. Place the point of the • Driver bits drill bit in the indentation and start drilling. • Tungsten-carbide tipped drill bit Use a cutting lubricant when drilling metals. The excep- • Blow-out bulb tions are iron and brass which should be drilled dry. • Driver bit holder CAUTION: Pressing excessively on the tool •...
 • Page 10 SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell: DHP484 Borrkapaciteter Murverk 13 mm Stål 13 mm Trä 38 mm Åtdragningskapaciteter Träskruv 10 mm x 90 mm Maskinskruv Hastighet utan belastning Hög (2) 0 - 2 000 min Låg (1) 0 - 500 min Slag per minut Hög (2)
 • Page 11 10. Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. Se till att du inte andas in damm eller får det SPARA DESSA ANVISNINGAR. på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad. FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita- SPARA DESSA ANVISNINGAR. batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller batterier som har manipulerats kan leda till person- VARNING: och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld.
 • Page 12 FUNKTIONSBESKRIVNING OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten. FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är Skyddssystem för maskinen/ avstängd och batterikassetten borttagen innan du justerar maskinen eller kontrollerar dess funktioner. batteriet Montera eller demontera Verktyget är utrustat med ett skyddssystem för verkty- batterikassetten get/batteriet. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga verktygets och batteriets livslängd. Verktyget stoppar automatiskt under använd- FÖRSIKTIGT: Stäng alltid av maskinen innan ningen om verktyget eller batteriet hamnar i en av föl- du monterar eller tar bort batterikassetten.
 • Page 13 OBS: När verktyget överhettas stoppas det automa- Visar siffra Hastighet Vridmoment Aktuell drift tiskt och lampan börjar blinka. Släpp avtryckaren om Låg Hög Drift med hög detta inträffar. Lampan släcks inom en minut. belastning OBS: Använd en torr trasa för att torka bort smuts Hög Låg Drift med lätt från lampglaset. Var försiktig så att inte lampglaset belastning repas eftersom ljuset då kan bli svagare. Stäng av verktyget innan du ändrar hastighet. Flytta hastighetsspaken så att ”2” visas för hög hastighet eller Reverseringsspakens funktion så att ”1” visas för låg hastighet men högt vridmoment. Kontrollera att hastighetsspaken står i rätt läge före ► Fig.6: 1. Reverseringsspak användning. Om verktygets hastighet sänks extremt mycket under FÖRSIKTIGT: Kontrollera alltid rotationsrikt- ett arbetsmoment i läget då siffran ”2” visas flyttar du ningen före användning. spaken så att ”1” visas och startar om arbetsmomentet. FÖRSIKTIGT: Använd endast reverseringsk- Välja arbetsläge...
 • Page 14 Skruvdragning MONTERING FÖRSIKTIGT: Anpassa inställningsringen så FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är att du får rätt åtdragningsmoment för ditt arbete. avstängd och batterikassetten borttagen innan du FÖRSIKTIGT: Se till att skruvbitset placeras underhåller maskinen. rakt i skruvskallen för att inte skruven och/eller skruvbitset ska skadas.
 • Page 15: Valfria Tillbehör

  Missfärgning, defor- mation eller sprickor kan uppstå. För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings- arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita. VALFRIA TILLBEHÖR FÖRSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsat- ser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehö- ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- ver ytterligare information om dessa tillbehör. • Borr • Skruvbits •...
 • Page 16: Tekniske Data

  NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell: DHP484 Borekapasitet Murarbeid 13 mm Stål 13 mm 38 mm Festekapasitet Treskrue 10 mm x 90 mm Maskinskrue Hastighet uten belastning Høy (2) 0 - 2 000 min Lav (1) 0 - 500 min Slag per minutt Høy (2)
 • Page 17 TA VARE PÅ DISSE TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. INSTRUKSENE. FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita- ADVARSEL: IKKE LA hensynet til hva som batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller er ”behagelig” eller det faktum at du kjenner som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader...
 • Page 18 FUNKSJONSBESKRIVELSE MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen. FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen Batterivernsystem for verktøy/ er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maski- nen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. batteri Sette inn eller ta ut batteri Verktøyet er utstyrt med et batterivernsystem for verk- tøy/batteri. Dette systemet kutter automatisk strømmen til motoren for å forlenge verktøyets og batteriets FORSIKTIG:...
 • Page 19 MERK: Når verktøyet er overopphetet, stanser det Vist nummer Hastighet Moment Aktuell drift automatisk, og lampen begynner å blinke. Hvis så er Høy Drift med tung tilfelle, utløs startbryteren. Lampen slukkes i løpet av last ett minutt. Høy Drift med lett MERK: Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lam- last pelinsen. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelin- Slå av verktøyet før du endrer hastighet. Skyv hastig- sen, da dette kan redusere lysstyrken. hetsvelgeren sik at den viser ”2” for høy hastighet eller ”1” for lav hastighet med høyt dreiemoment. Forviss Reverseringsfunksjon...
 • Page 20 Skrutrekkerfunksjon MONTERING FORSIKTIG: Bruk justeringsringen til å stille FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski- inn korrekt momentnivå for den jobben du skal nen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører gjøre. noe arbeid på maskinen. FORSIKTIG: Pass på...
 • Page 21: Valgfritt Tilbehør

  Det kan føre til misfarging, defor- mering eller sprekkdannelse. For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste- ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede- ler fra Makita. VALGFRITT TILBEHØR FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. 21 NORSK...
 • Page 22: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: DHP484 Porauskapasiteetti Muuraustyö 13 mm Teräs 13 mm 38 mm Kiinnityskapasiteetti Puuruuvi 10 mm x 90 mm Koneruuvi Kuormittamaton kierrosnopeus Korkea (2) 0 - 2 000 min Matala (1) 0 - 500 min Lyöntiä minuutissa...
 • Page 23 10. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. voivat olla myrkyllisiä. Huolehdi siitä, että pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- estetään. Noudata materiaalin toimittajan akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai turvaohjeita. mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun...
 • Page 24: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään. HUOMIO: Varmista aina ennen säätöjä ja Työkalun/akun suojausjärjestelmä tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akku- paketti irrotettu. Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestel- Akun asentaminen tai irrottaminen mällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun käyttöikää katkaisemalla automaattisesti moottorin virran. Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, HUOMIO: Sammuta työkalu aina ennen akun jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista kiinnittämistä...
 • Page 25 HUOMAA: Työkalun ylikuumetessa se pysähtyy Näkyvä Nopeus Vääntömomentti Soveltuva numero käyttö automaattisesti ja lamppu alkaa vilkkua. Tällaisessa tapauksessa vapauta liipaisinkytkin. Lamppu sam- Matala Korkea Raskas kuor- muu yhden minuutin kuluttua. mituskäyttö HUOMAA: Pyyhi lika pois linssistä kuivalla liinalla. Korkea Matala Kevyt kuormi- tuskäyttö Varo naarmuttamasta linssiä, ettei valoteho laske. Kun haluat muuttaa nopeutta, katkaise ensin työkalusta Pyörimissuunnan vaihtokytkimen virta. Työnnä nopeudenvaihtovipuun asentoon ”2” suu- relle nopeudelle tai ”1” alhaiselle nopeudelle mutta suu- toiminta relle vääntömomentille. Varmista ennen käyttöä, että...
 • Page 26 Ruuvaaminen KOKOONPANO HUOMIO: Säädä kiristysmomentti sopivaksi HUOMIO: Varmista aina ennen mitään työka- säätörenkaan avulla. lulle tehtäviä toimenpiteitä, että se on sammutettu HUOMIO: Varmista, että ruuvauskärjen pää on ja akku irrotettu. suorassa kulmassa ruuvin kantaan nähden; muu- ten ruuvi ja/tai ruuvauskärki voivat vahingoittua. Ruuvauskärjen/poranterän asentaminen tai irrottaminen Käännä ensin toiminnon valitsinrengasta niin, että...
 • Page 27 Muutoin laitteeseen voi tulla värjäytymiä, muodon vääristymiä tai halkeamia. Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teetettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käyttäen. LISÄVARUSTEET HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seu- raavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon. • Poranterät • Ruuvauskärjet •...
 • Page 28: Drošības Brīdinājumi

  LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DHP484 Urbšanas spēja Mūris 13 mm Tērauds 13 mm Koks 38 mm Pievilkšanas spēja Koka skrūve 10 mm × 90 mm Nostiprinātājskrūve Ātrums bez slodzes Liels (2) 0 - 2 000 min Mazs (1) 0 - 500 min Triecieni minūtē Liels (2)
 • Page 29 10. Daži materiāli satur ķīmiskas vielas, kuras var SAGLABĀJIET ŠOS būt toksiskas. Izvairieties no putekļu ieelpoša- nas un to nokļūšanas uz ādas. Ievērojiet mate- NORĀDĪJUMUS. riāla piegādātāja drošības datus. SAGLABĀJIET ŠOS UZMANĪBU: Lietojiet tikai oriģinālos Makita akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita akumula- NORĀDĪJUMUS. torus vai pārveidotus akumulatorus, tie var uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un materiālos zaudējumus. BRĪDINĀJUMS: NEPIEĻAUJIET to, ka labu Tiks anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija.
 • Page 30 FUNKCIJU APRAKSTS Indikatora lampas Atlikusī jauda UZMANĪBU: Iededzies Izslēgts Mirgo Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, Uzlādējiet ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne akumulatoru. ir izņemta. Iespējama akumulatora Akumulatora kasetnes uzstādīšana kļūme. un izņemšana UZMANĪBU: PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no Vienmēr pirms akumulatora norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkār- kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet...
 • Page 31 PIEZĪME: Darbarīks automātiski apstāsies, ja turpinā- UZMANĪBU: Ātruma regulēšanas sviru vien- sit spiest slēdža mēlīti apmēram 6 minūtes. mēr stingri iestatiet pareizajā stāvoklī. Ja jūs dar- bināt darbarīku ar ātruma regulēšanas sviru, izvietotu Priekšējās lampas ieslēgšana starp stāvokļiem „1” un „2”, tas var sabojāt darbarīku. UZMANĪBU: Nelietojiet ātruma regulēšanas ► Att.5: 1. Lampa sviru, kamēr darbarīks darbojas. Tas var sabojāt darbarīku. UZMANĪBU: Neskatieties gaismā, neļaujiet tās avotam iespīdēt acīs. Parādītais Ātrums Griezes Lietojuma Pavelciet slēdža mēlīti, lai ieslēgtu lampu. Kamēr slē- skaitlis...
 • Page 32 Iedaļas Nostiprinātājskrūve Koka Mīksts – ɸ3,5 × 22 ɸ4,1 × 38 – skrūve koks (piemēram, priede) Ciets koks – ɸ3,5 × 22 ɸ4,1 × 38 – (piemēram, lauans) MONTĀŽA EKSPLUATĀCIJA UZMANĪBU: UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai Vienmēr ievietojiet akumulatoru apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir kasetni līdz galam, līdz tā...
 • Page 33: Papildu Piederumi

  Caurpūtes bumbiere tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. Papildu piederumi ► Att.14: 1. Caurpūtes bumbiere Pēc cauruma izurbšanas izmantojiet caurpūtes bum- PAPILDU PIEDERUMI bieri, lai iztīrītu putekļus no cauruma. Urbšana UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā Vispirms pagrieziet darbības režīma maiņas gredzenu aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- tā, lai bultiņa uz darbarīka korpusa rādītu uz atzīmi rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- Tad rīkojieties, kā norādīts tālāk. nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet Urbšana kokā tikai paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija Urbjot kokā, vislabākie rezultāti iegūstami ar kokurbja par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita uzgaļiem, kuri aprīkoti ar vadskrūvi. Vadskrūve atvieglo apkopes centrā. urbšanu, virzot urbja uzgali apstrādes detaļā.
 • Page 34: Saugos Įspėjimai

  LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) SPECIFIKACIJOS Modelis: DHP484 Gręžimo pajėgumas Mūrijimas 13 mm Plienas 13 mm Medis 38 mm Fiksavimo pajėgumas Medvaržtis 10 mm x 90 mm Mašininis sraigtas Be apkrovos Aukštas (2) 0 – 2 000 min Žemas (1) 0 – 500 min Smūgių per minutę Aukštas (2) 0 –...
 • Page 35 10. Kai kuriose medžiagose esama chemi- INSTRUKCIJAS. nių medžiagų, kurios gali būti nuodingos. Saugokitės, kad neįkvėptumėte dulkių ir nesi- PERSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų liestumėte oda. Laikykitės medžiagų tiekėjo „Makita“ akumuliatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba saugos duomenų. pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti SAUGOKITE ŠIAS gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir INSTRUKCIJAS. įkroviklio garantiją.
 • Page 36: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS Indikatorių lemputės Likusi galia PERSPĖJIMAS: Šviečia Nešviečia Blyksi Prieš pradėdami reguliuoti arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai Įkraukite išjunkite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę. akumuliatorių. Galimai įvyko Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas akumuliato- riaus veikimo ir nuėmimas triktis. PERSPĖJIMAS: Prieš įdėdami arba išimdami PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės akumuliatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.
 • Page 37 Priekinės lemputės uždegimas Rodomas Greitis Sukimo Atliekamas skaičius momentas darbas ► Pav.5: 1. Lemputė Mažas Didelis Didelės apkrovos PERSPĖJIMAS: darbas Nežiūrėkite tiesiai į šviesą arba šviesos šaltinį. Didelis Mažas Mažos apkro- vos darbas Paspauskite gaiduką, kad užsidegtų lemputė. Lemputė Norėdami pakeisti greitį, pirmiausiai išjunkite įrankį. švies tol, kol spausite gaiduką. Atleidus jungiklio gai- Paspauskite greičio keitimo svirtelę, kad būtų rodomas duką, lemputė užgęsta maždaug po 10 sekundžių. „2“, reiškiantis didelį greitį, arba „1“ – mažą greitį, bet PASTABA: Kai įrankis perkaista, jis automatiškai didelį sukimo momentą. Prieš pradėdami darbą, įsiti- išsijungia ir pradeda mirksėti lemputė. Šiuo atveju kinkite, kad greičio keitimo svirtelė nustatyta į tinkamą atlaisvinkite jungiklio paleidiklį. Po vienos minutės padėtį.
 • Page 38 Padalos Mašininis sraigtas Medvaržtis Minkšta – ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 – mediena (pvz., pušis) Kieta – ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 – mediena (pvz., lauanas) SURINKIMAS NAUDOJIMAS PERSPĖJIMAS: PERSPĖJIMAS: Prieš darydami ką nors Visuomet iki galo įkiškite įrankiui visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, akumuliatoriaus kasetę, kad tinkamai užsifik- o akumuliatorių...
 • Page 39: Techninė Priežiūra

  Gręžimas PASIRENKAMI PRIEDAI Pirmiausiai pasukite veikimo režimo keitimo žiedą taip, kad rodyklė būtų nukreipta į žymą. Toliau atlikite PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus šiuos veiksmus. arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje Medienos gręžimas instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įran- kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus Kai gręžiate medieną, geriausi rezultatai gaunami su arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. grąžtais, turinčiais pagrindinį varžtą. Kreipiamasis Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus sraigtas palengvina gręžimą, įtraukdamas grąžto gal- priedus arba įtaisus. vutę į ruošinį. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- Metalo gręžimas tės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.
 • Page 40: Tehnilised Andmed

  EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel: DHP484 Puurimisvõimekus Müüritis 13 mm Teras 13 mm Puit 38 mm Kinnitamisvõimekus Puidukruvi 10 mm × 90 mm Metallikruvi Koormuseta kiirus Kiire (2) 0 - 2 000 min Aeglane (1) 0 - 500 min Löökide arv minutis...
 • Page 41 Ärge puutuge otsakut või töödeldavat detaili HOIDKE JUHEND ALLES. vahetult peale puurimist; need võivad olla väga kuumad ja põhjustada põletushaavu. ETTEVAATUST: Kasutage ainult Makita 10. Mõned materjalid võivad sisaldada mürgiseid originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või aineid. Võtke meetmed tolmu sissehingamise muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude ja nahaga kokkupuute vältimiseks. Järgige süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muu-...
 • Page 42 FUNKTSIONAALNE Märgulambid Jääkmahutavus KIRJELDUS Põleb Ei põle Vilgub Akul võib olla ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, tõrge. et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrolli- mist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud. Akukasseti paigaldamine või MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda eemaldamine tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimus- test ja ümbritseva keskkonna temperatuurist. ETTEVAATUST: Lülitage tööriist alati enne Tööriista/aku kaitsesüsteem akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.
 • Page 43 Lambi süütamiseks tõmmake lüliti päästikut. Lamp Näha olev Kiirus Väändemoment Sobiv põleb sel ajal, kui tõmmatakse lüliti päästikut. Lamp number toiming kustub umbes 10 sekundit pärast lüliti päästiku Kiire Aeglane Suure koor- vabastamist. musega töötamine MÄRKUS: Kui tööriist on ülekuumenenud, seiskub tööriist automaatselt ja lamp hakkab vilkuma. Sellisel Aeglane Kiire Kerge koor- juhul vabastage lüliti päästik. Lamp lülitub ühe minuti musega töötamine pärast välja. Kiiruse muutmiseks lülitage tööriist kõigepealt välja. MÄRKUS: Pühkige lamp kuiva lapiga puhtaks. Olge Vajutage kiirusregulaatori hooba nii, et kiire kiiruse seda tehes ettevaatlik, et lambi läätse mitte kriimus- puhul oleks nähtaval „2”, ning aeglase kiiruse, kuid tada, sest muidu võib valgustus väheneda. suure jõumomendi puhul „1”. Veenduge, et kiirusre- gulaatori hoob oleks enne töötamise alustamist õiges Suunamuutmise lüliti töötamisviis asendis. Kui kiirus väheneb seadistuse „2” kasutamise ajal liiga ► Joon.6: 1. Suunamuutmise lüliti hoob järsult, vajutage hoob seadistusele „1” ja alustage töö- tamist uuesti.
 • Page 44 Kruvikeeraja režiim KOKKUPANEK ETTEVAATUST: Reguleerige regulaatorrõn- ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, gas tööks sobivale väändemomendi tasemele. et tööriist oleks enne igasuguseid hooldustöid ETTEVAATUST: Veenduge, et kruvikeeraja välja lülitatud ja akukassett eemaldatud. otsak oleks asetatud kruvipeasse otse, sest muidu võite kruvi ja/või kruvikeeraja otsakut Kruvikeeraja otsaku / puuriotsaku kahjustada.
 • Page 45 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleeri- mistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu- tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt. Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskes- kusest lisateavet nende tarvikute kohta. •...
 • Page 46: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DHP484 Максимальный диаметр Каменная кладка 13 мм сверления Сталь 13 мм Дерево 38 мм Усилие затяжки Шуруп 10 мм x 90 мм Мелкий крепежный винт Число оборотов без нагрузки Высокое (2) 0 - 2 000 мин Низкое (1) 0 - 500 мин Ударов в минуту Высокое (2) 0 - 30 000 мин Низкое (1) 0 - 7 500 мин Общая длина 182 мм Номинальное напряжение 18 В пост. тока Блок аккумулятора BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1840, BL1850,...
 • Page 47: Меры Безопасности

  10. Некоторые материалы могут содержать МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ токсичные химические вещества. Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с Общие рекомендации по кожей таких веществ. Соблюдайте требо- технике безопасности для вания, указанные в паспорте безопасности материала. электроинструментов СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
 • Page 48: Описание Работы

  Выполняйте требования местного законода- аккумуляторного блока и травмированию оператора. тельства относительно утилизации аккуму- ляторного блока. ► Рис.1: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ аккумулятора ИНСТРУКЦИИ. Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок. ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- Для установки аккумуляторного блока совместите менные аккумуляторные батареи Makita. выступ аккумуляторного блока с пазом в корпусе Использование аккумуляторных батарей, не про- и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до изведенных Makita, или батарей, которые были упора так, чтобы он зафиксировался на месте с подвергнуты модификациям, может привести к небольшим щелчком. Если вы можете видеть крас- взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- ный индикатор на верхней части клавиши, адаптер дению имущества. Это также автоматически анну- аккумулятора не полностью установлен на месте. лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное...
 • Page 49 Для запуска инструмента просто нажмите на три- Индикаторы Уровень ггерный переключатель. Для увеличения числа заряда оборотов нажмите триггерный переключатель сильнее. Отпустите триггерный переключатель для Горит Выкл. Мигает остановки. от 0 до 25% ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент автоматически оста- новится, если удерживать триггерный переключа- Зарядите тель нажатым примерно 6 минут. аккуму- ляторную Включение передней лампы батарею. Возможно, ► Рис.5: 1. Лампа аккумулятор- ная батарея ВНИМАНИЕ: неисправна. Не смотрите непосредственно на свет или источник света. Лампа продолжает гореть, пока нажат триггерный ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий экс- переключатель. Лампа будет светиться до тех пор, плуатации и температуры окружающего воздуха...
 • Page 50 Выбор режима действия ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте рычаг изменения скорости в правильное положение до конца. Если Вы работаете с инструментом, а рычаг изменения ВНИМАНИЕ: Всегда полностью поворачивайте скорости находится посередине между обозначениями "1" кольцо до отметки нужного режима. Если вы будете и "2", это может привести к повреждению инструмента. работать с инструментом, а кольцо при этом будет находиться посередине между отметками режимов, ВНИМАНИЕ: Не...
 • Page 51 Поверните муфту против часовой стрелки для откры- Установите конец насадки в головку шурупа и придавите тия кулачков зажимного патрона. Вставьте насадку инструмент к шурупу. Включите инструмент на медленной для отвертки или головку сверла в зажимной патрон скорости и затем постепенно увеличивайте ее. Отпустите как можно глубже. Поверните муфту по часовой триггерный переключатель, как только сработает сцепление. стрелке для затяжки патрона. Для снятия насадки/ ПРИМЕЧАНИЕ: При закручивании шурупов в головки поверните муфту против часовой стрелки. дерево предварительно просверлите направляю- щее отверстие, диаметр которого равен 2/3 диаме- Установка крючка тра шурупа. Это облегчит закручивание шурупа и предотвратит возникновение трещин в детали. ► Рис.11: 1. Паз 2. Крючок 3. Винт Крючок удобен для временного подвешивания Сверление с ударным действием инструмента. Он может быть установлен с любой стороны инструмента. Для установки крючка ВНИМАНИЕ: вставьте его в паз в корпусе инструмента с одной из При ударе о стержневую арма- сторон и закрепите при помощи винта. Чтобы снять туру, залитую в бетон, при засорении отверстия крючок, необходимо сначала отвернуть винт.
 • Page 52: Дополнительные Принадлежности

  тываемой детали путем изменения направления Данные принадлежности или вращения при помощи реверсивного переключа- приспособления рекомендуются для использо- теля. Однако если вы не будете крепко держать вания с инструментом Makita, указанным в насто- инструмент, он может резко сдвинуться назад. ящем руководстве. Использование других принад- лежностей или приспособлений может привести к ВНИМАНИЕ: Всегда...

This manual is also suitable for:

Hp332dHp332dwaeHp332dzHp332dwmeHp332dwax1Hp332dwmx1