Black & Decker AF300 Original Instructions Manual page 24

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
‫ﺍﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ‬
º©W ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áLRÉ£dG ¢ùWÉ£ÑdG ¤E G âjõdG ¢†©H ∞°VC G •
' øNÉ°ùdG AGƒ¡dG IÓ≤e ' äÉfƒµŸG »∏b ≈∏Y ¢UôMGh .¢ûeô≤e
π°†aC G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d âjõdG áaÉ°VE G øe IOhó©e ≥FÉbO ¿ƒ°†Z
AGƒ¡dG IÓ≤e ' ≥ o é o °ùdÉc ¿ƒgódÉH á©Ñ°ûŸG äÉfƒµŸG q p ö† o – ' •
' ÉgÒ°†– ¿ôØdÉH ÉgOGóYE G ...ôéj »àdG á©jöùdG äÉÑLƒ∏d øµÁ •
.ΩGôL 500 á°ûeô≤ŸG ¢ùWÉ£ÑdG Ò°†ëàd πãeC ' G QGó≤ŸG ≠∏Ñj •
áØ«ØÿG äÉÑLƒdG OGóYE ' Ò°†ëàdG á≤Ñ°ùŸG áæ«é©dG Ωóîà°SG •
á≤Ñ°ùŸG áæ«é©dG Ö∏£àJ ɪc .π¡°Sh ™jöS ƒëf ≈∏Y á«°ûëŸG
ÉgÒ°†– iôL »àdG áæ«é©dG øe πbC G Ò°†– âbh É k °†jC G Ò°†ëàdG
GPE G ,øNÉ°ùdG AGƒ¡dG IÓ≤e IÉØ°üe ' ¿ôa ≥ÑW hC G õÑN AÉfE G ™°V •
»∏b ' ÖZôJ âæc GPE G hC G ,IÒ£a hC G ∂«c õÑN ' ÖZôJ âæc
.á«°ûfi äÉfƒµe hC G âàØàdG á∏¡°S äÉfƒµe
Úî°ùJ IOÉYE ' øNÉ°ùdG AGƒ¡dG IÓ≤e ΩGóîà°SG É k °†jC G ∂d ≈æ°ùàj •
≈∏Y IQGô◊G áLQO §Ñ°VG ,äÉfƒµŸG Úî°ùJ IOÉYE Ó a .äÉfƒµŸG
.≥FÉbO 10 ¤E G π°üJ IóŸ ájƒÄe áLQO 150
IQGô◊G áLQO
á«aÉ°VE G äÉeƒ∏©e
õ¡dG
(ájƒÄe áLQO)
õ¡dG
٢٠٠
õ¡dG
٢٠٠
âjõdG øe á≤∏©e 2/1 ∞°VC G
õ¡dG
٢٠٠
âjõdG øe á≤∏©e 2/1 ∞°VC G
õ¡dG
١٨٠
âjõdG øe á≤∏©e 2/1 ∞°VC G
õ¡dG
١٨٠
õ¡dG
١٨٠
õ¡dG
٢٠٠
١٨٠
١٨٠
١٨٠
٢٠٠
١٨٠
١٨٠
¿ôØdG ' q ó © o ŸG ´ƒædG Ωóîà°SG
õ¡dG
٢٠٠
¿ôØdG ' q ó © o ŸG ´ƒædG Ωóîà°SG
õ¡dG
٢٠٠
¿ôØdG ' q ó © o ŸG ´ƒædG Ωóîà°SG
٢٠٠
¿ôØdG ' q ó © o ŸG ´ƒædG Ωóîà°SG
١٨٠
١٦٠
õÑN AÉYh Ωóîà°SG
١٦٠
١٨٠
¿ôØdG ≥ÑW/õÑN AÉYh Ωóîà°SG
õÑN AÉYh Ωóîà°SG
٢٠٠
¿ôØdG ≥ÑW /õÑN AÉYh Ωóîà°SG
١٦٠
»∏≤dG á«∏ªY ' C G óÑJ ÉeóæY Ò°†ëàdG âbh ¤E G ≥FÉbO 3 ∞°VC G :á¶MÓe
.IOQÉH ∫GõJ ' øNÉ°ùdG AGƒ¡dG IÓ≤e ¿ƒµJ ɪæ«H
∫õæŸG ' I q ó ©o Ÿ G IôªëŸG ¢ùWÉ£ÑdG Ò°†–
:á«dÉàdG äGƒ£ÿG ™ÑJG ,∫õæŸG ' I q ó ©o Ÿ G IôªëŸG ¢ùWÉ£ÑdG Ò°†ëàd
24
(‫)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
.èFÉàædG
.øNÉ°ùdG
.øNÉ°ùdG AGƒ¡dG IÓ≤e
.∫õæŸG '
≈°übC ' G ó◊G - ≈fOC ' G ó◊G
(á≤«bO) âbƒdG
(ºL) ᫪µdG
IôªëŸG ¢ùWÉ£ÑdG
á©«aQ Ióª› ¢ùWÉ£H
١٦-٩
٧٠٠-٣٠٠
ᵫª°S Ióª› ¢ùWÉ£H
٧٠٠-٣٠٠
١١٫٢٠
(·8×8) ∫õæŸG ' Ió©o e Iôªfi ¢ùWÉ£H
١٠-١٦
٨٠٠-٣٠٠
٨٠٠-٣٠٠
∫õæŸG ' Iq ó © o e ¢ùWÉ£H íFGöT
٢٢-١٨
∫õæŸG ' Iq ó © o e ¢ùWÉ£H äÉÑ©µe
٧٥٠-٣٠٠
١٨-١٢
»à°ShQ
١٨-١٥
٢٥٠
á°ûeô≤e ¢ùWÉ£H
٥٠٠
١٨-١٥
Qƒ«Wh º◊
∂«à°S
٥٠٠-١٠٠
١٢-٨
±hôN º◊ ™£b
٥٠٠-١٠٠
١٤-١٠
ôLôH
١٤-٧
٥٠٠-١٠٠
±ƒØ∏e ≥é°S
١٥-١٣
٥٠٠-١٠٠
πÑW OGƒYC G
٥٠٠-١٠٠
٢٢-١٨
êÉLO Qhó°U
١٥-١٠
٥٠٠-١٠٠
áØ«ØN äÉÑLh
™«HôdG ±ƒØ∏e
٤٠٠-١٠٠
١٠-٨
IóªéŸG ñGôØdG ¢UGôbC G
١٠-٦
٥٠٠-١٠٠
IóªéŸG ∑ɪ°SC ' G ™HÉ°UC G
١٠-٦
٤٠٠-١٠٠
IóªéŸG •Éª°ù≤ÑdG äÉÑLh
١٠-٨
٤٠٠-١٠٠
Í÷ÉH á©jöùdG
Iƒ°ûfi äGhö†N
٤٠٠-١٠٠
١٠
õÑÿG
∂«c
٢٥-٢٠
٣٠٠
٤٠٠
٢٢-٢٠
IÒ£a
∂©c
١٨-١٥
٣٠٠
٤٠٠
Iƒ∏M áØ«ØN äÉÑLh
٢٠
õgh ,(3) »∏≤dG AÉYh øe (1) IÉØ°üŸG ádGRE G ∂æµÁ ,¿RƒdG π«∏≤àd :í«ª∏J
≈∏Y ¬©°Vh ,RÉ¡÷G øe »∏≤dG AÉYh êôNC G ,∂dòH ΩÉ«≤∏dh .§≤a IÉØ°üŸG
.¢†Ñ≤ŸÉH IÉØ°üŸG ôjô– QR ≈∏Y §¨°VG ºK ,IQGôë∏d ΩhÉ≤e í£°S
¬Ñæe Qó°ü«°S ,Ò°†ëàdG âbh ∞°üf ≈∏Y âbD ƒ ŸG â£Ñ°V GPC G :í«ª∏J
»æ©j ,∂dP ™eh .äÉfƒµŸG õg âbh Úëj ÉeóæY É k « ¡«ÑæJ É k J ƒ°U âbD ƒ ŸG
Ò°†ëàdG âbh ≈∏Y iôNC G Iôe âbD ƒ ŸG §Ñ°V ∂«∏Y Ú©àj ¬fC G Gòg
Qó°üj ø∏a ,πeɵdÉH Ò°†ëàdG âbh ≈∏Y âbD ƒ ŸG â£Ñ°V GPE G :í«ª∏J
≈æ°ùàj ,AÉ¡àf'G πÑbh .»¡£dG á«∏ªY AÉæKC G É k « ¡«ÑæJ É k J ƒ°U âbD ƒ ŸG ¬Ñæe
,äÉfƒµŸG »¡W iƒà°ùe áaô©Ÿ âbh ...C G ' »∏≤dG AÉYh êGôNE G ∂d
AÉYh ™°†J Éeó©H πª©dG ∞fC É à°ùjh É k « FÉ≤∏J ábÉ£dG 𫨰ûJ ∞bƒà«°Sh
.(𫨰ûàdG ó«b âbD ƒ ŸG ∫Gõj ') RÉ¡÷G ' »∏≤dG
Ò°†ëàdG âbh AÉ°†≤fG óæY É k « ¡«ÑæJ É k J ƒ°U âbD ƒ ŸG ¬Ñæe Qó°üj •
ΩhÉ≤e í£°S ≈∏Y ¬©°V ºK ,RÉ¡÷G øe »∏≤dG AÉYh êôNC É a .Ú©ŸG
¢ùŸG ,∂dòH ΩÉ«≤∏dh .É k j hój RÉ¡÷G 𫨰ûJ ±É≤jE G É k °†jC G ∂æµÁ :á¶MÓe
êôNC G hC G ,0 ≈∏Y -TIMER QR §Ñ°VG hC G ,(AF400 RGô£H) OFF QR
»¡£dG iƒà°ùe ¤E G É¡dƒ°Uh øe ócC É à∏d äÉfƒµŸG ¢üëaG •
,ó©H ܃ZôŸG »¡£dG iƒà°ùe ¤E G äÉfƒµŸG π°üJ ⁄ ¿E G h .܃ZôŸG
§Ñ°Vh ,iôNC G Iôe RÉ¡÷G ' »¡£dG AÉYh ™°Vh ƒg ∂«∏Y Ée πµa
§¨°VG ,(IôªëŸG ¢ùWÉ£ÑdÉc) IÒ¨°üdG äÉfƒµŸG ¢†©H ádGRE ' •
.»∏≤dG AÉYh øe É¡LôNC G h ,IÉØ°üŸG ôjô– QR ≈∏Y
âjR ...C G ¿C G PE G ;»∏≤dG AÉYh ' É¡Ñ«côJ AÉæKC G IÉØ°üŸG Ö∏≤J ' !ôjò–
.äÉfƒµŸG ≈∏Y Öµ°ùæ«°S AÉYƒdG πØ°SC G ' ™ªéàe óFGR
AGƒ¡dÉH »∏≤dG ó©H ÚæNÉ°S äÉfƒµŸGh »∏≤dG AÉYh ¿ƒµj !ôjò–
äÉfƒµŸG ´ƒf Ö°ùëH ∂dPh ,»∏≤dG AÉYh øe QÉîÑdG å©Ñæj ób .øNÉ°ùdG
.≥ÑW ≈∏Y hC G AÉYh ' IÉØ°üŸG Æ q p ô a •
ácƒ°T Ωóîà°SG ,âàØàdG á∏¡°ùdG hC G ºé◊G IÒѵdG äÉfƒµŸG ádGRE ' :í«ª∏J
íÑ°üJ ¿C G åÑ∏J ' ,äÉfƒµŸG øe ᫪c »∏b øe AÉ¡àf'G óæY •
.iôNC G ᫪c Ò°†ëàd IõgÉL IÓ≤ŸG
»àdG äÉfƒµª∏d á«°SÉ°SC ' G äGOGóYE ' G ójó– ≈∏Y ‹ÉàdG ∫hó÷G ∑óYÉ°ùj
±ÓàN' G k ô¶f .ájôjó≤J äGOGóYE ' G √òg ¿C G ∑QÉÑàYG ' ™°V :á¶MÓe
Ée áªK óLƒj Óa ,É¡Yƒfh ¬∏µ°Th É¡ªéMh ÉgC É °ûæe å«M øe äÉfƒµŸG
»∏≤dG AÉæKC G äɶë∏d RÉ¡÷G øe »¡£dG AÉYh êGôNE G Oɵj ' :á¶MÓe
øNÉ°ùdG AGƒ¡dG á«æ≤J ¿C G GPE G ;»∏≤dG á«∏ªY ≈∏Y ôKD ƒ j øNÉ°ùdG AGƒ¡dÉH
.∫É◊G ' RÉ¡÷G πNGO AGƒ¡dG Úî°ùJ ó«©J á©jöùdG
âbh §Ñ°V ¤E G äÉfƒµŸG øe É k ªéM ÈcC ' G äÉ«ªµdG êÉà– •
πbC G Ò°†– âbh §Ñ°V Ú©àj ÚM ' ,k Ó «∏b ∫ƒWC G Ò°†–
.É k ªéM ô¨°UC ' G äÉfƒµŸG äÉ«ªµd áØ«ØW áLQóH
≈∏Y Ò°†ëàdG âbh AÉæKC G É k ªéM ô¨°UC ' G äÉfƒµŸG õg πª©j •
...ƒà°ùe ±ÓàNG ÖæŒ ≈∏Y óYÉ°ùj ɇ ;á«FÉ¡ædG áé«àædG Ú°ù–
.äÉfƒµŸG õg ó©H »≤ÑàŸG
.IQGôë∏d
. k I öTÉÑe »∏≤dG AÉYh
.á«aÉ°VE G ≥FÉbO ™°†H ≈∏Y âbD ƒ ŸG
.øNÉ°ùdG AGƒ¡dG IÓ≤e '
.IÉØ°üŸG øe É¡LGôNE '
äGOGóYE ' G
.ÉgÒ°†– ' ÖZôJ
.É¡æe q m πµd πãeC ' G OGóYE ' G øª°†j
äÉ뫪∏J
.äÉfƒµª∏d »∏≤dG

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker AF300

This manual is also suitable for:

Af400

Table of Contents