Black & Decker KC3610 Information Manual
Hide thumbs Also See for KC3610:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker KC3610

 • Page 4: Intended Use

  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp Your BLACK+DECKER screwdriver KC3610 has been designed for screw-driving applications. This edges or moving parts. Damaged or entangled tool is intended for consumer use only.
 • Page 5 g. If devices are provided for the connection b. Use power tools only with specifically of dust extraction and collection facilities, designated battery packs. Use of any other ensure these are connected and properly battery packs may create a risk of injury and fire. used.
 • Page 6: Product Features

  Safety Advice for Charger PRODUCT FEATURES Important! Danger! There are 3 pcs 1.2V Ni-cd 1. Tool Holder battery in screwdriver, never short-circuit the battery or expose it to moisture. Do not store it together 2. LED Light with any metal parts which could short-circuit the contacts.
 • Page 7: Technical Data

  3. Screw Removal Technical Data KC3610 Set the direction of rotation of the drill to the anticlockwise direction. Insert the screw-bit into the Rated Voltage 3. 6 3. 6 slot in the head of the screw. Hold the screw-bit perpendicular to the head of the screw, otherwise No Load Speed the screw or the screw head may be damaged.
 • Page 8: Protecting The Environment

  Protecting the environment NOTE • Black & Decker’s policy is one of continuous improvement to our products and, as such, Separate collection. This product must not be we reserve the right to change product disposed of with normal household waste. specifications without prior notice.
 • Page 9 TUJUAN PENGGUNAAN b. Hindari kontak badan dengan permukaan yang dibumikan (grounded), seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas. Risiko Obeng KC3610 BLACK+DECKER Anda dirancang untuk aplikasi pengobengan. sengatan listrik dapat meningkat jika tubuh Alat ini hanya ditujukan untuk penggunaan non- Anda bersentuhan dengan permukaan yang profesional.
 • Page 10 INDONESIA mengambil, atau membawa alat. Membawa d. Simpan perkakas listrik yang tidak digunakan jauh dari jangkauan anak-anak, perkakas listrik dengan jari Anda masih dan jangan membolehkan orang yang menempel pada tombol atau menghidupkan perkakas listrik yang tombolnya masih menyala tidak memahami perkakas listrik atau petunjuk ini untuk mengoperasikannya.
 • Page 11 INDONESIA d. Pemakaian yang salah bisa menyebabkan Peringatan! keluarnya cairan dari baterai; hindari kontak. Jika tidak sengaja tersentuh, bilas 1. Peralatan ini tidak ditujukan untuk pengguna dengan air. Jika cairan mengenai mata, (termasuk anak-anak) yang menderita carilah juga bantuan medis. Cairan yang kekurangan kemampuan fisik, sensorik, keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau mental, atau kurang pengalaman dan...
 • Page 12 INDONESIA FITUR PRODUK Melepaskan Sekrup 1. Penahan Alat Atur arah putaran bor berlawanan jarum jam. 2. Lampu LED Masukkan mata sekrup ke dalam slot di kepala 3. Sakelar sekrup. Pegang mata sekrup tegak lurus pada kepala sekrup, atau sekrup atau kepala sekrup dapat 4.
 • Page 13 INDONESIA Data Teknis BLACK+DECKER menyediakan fasilitas untuk pengumpulan dan pendaurulangan produk Black & KC3610 Decker yang telah mencapai akhir masa pakainya. Untuk memanfaatkan layanan ini, harap kembalikan Nilai Tegangan 3. 6 3. 6 produk Anda kepada agen reparasi resmi yang akan mengumpulkannya atas nama kami.
 • Page 14 สายไฟให้ พ ้ น จากความร้ อ น น� ้ า ม ัน ของมี ค ม หรื อ ไขควงไฟฟ้ า ของ BLACK+DECKER รุ ่ น KC3610 เครื ่ อ งนี ้ ช ิ ้ น ส ่ ว นที ่ ก � า ล ังเคลื ่ อ นที ่ สายไฟที ่ ช � า รุ ด หรื อ พั น กั น...
 • Page 15 ภาษาไทย g. หากมี อ ุ ป กรณ์ ส � า หร ับดู ด และเก็ บ ฝุ ่ น ต้ อ งตรวจ b. ใช ้ เ ครื ่ อ งมื อ ไฟฟ ้ าเฉพาะก ับก้ อ นแบตเตอรี ่ ท ี ่ สอบให้...
 • Page 16 ภาษาไทย ค� า เตื อ น! 5. ไฟแสดงสถานะการชาร์ จ 6. รู ส � า หรั บ เส ี ย บเครื ่ อ งชาร์ จ 1. เครื ่ อ งมื อ นี ้ ไ ม่ ไ ด ้มี ไ ว ้เพื ่ อ การใช ้ งานโดยบุ ค คล (ซ ึ ่ ง รวมถึ...
 • Page 17 การเก็ บ รวบรวมแบบคั ด แยกส � า หรั บ บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ แ ละ KC3610 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ใ ช ้ แล ้วท� า ให ้สามารถรี ไ ซเคิ ล วั ส ดุ แ ละ...
 • Page 18 ภาษาไทย หมายเหตุ • เนื ่ อ งจาก Black & Decker มี น โยบายพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ดั ง นั ้ น เราจึ ง ขอสงวนส ิ ท ธิ ์ ใ น การเปลี...
 • Page 19: Tiếng Việt

  Không để các dụng cụ điện cầm tay ngoài trời mưa hoặc ở nơi ẩm ướt. Nước vào trong dụng cụ điện cầm tay sẽ làm tăng nguy cơ bị Máy bắt vít BLACK+DECKER KC3610 được thiết kế điện giật. để vặn vít.
 • Page 20 Tiếng Việt e. Không được với tay. Hãy đứng ở tư thế thích f. Đảm bảo các thiết bị cắt luôn sắc và sạch sẽ. hợp và luôn giữ thăng bằng. Điều đó giúp Các dụng cụ cắt được bảo trì đúng cách với các kiểm soát dụng cụ...
 • Page 21 Tiếng Việt cấp. Trước khi bắt đầu bất cứ công việc nào trên Bộ sạc của bạn đã được cách điện kép; do tường, sàn nhà hoặc các nơi tương tự, hãy đảm vậy không cần dây nối đất. Luôn kiểm tra bảo ngắt điện tất cả...
 • Page 22: Bảo Vệ Môi Trường

  đặn trong khi bắt vít. Sau khi thanh vít đã được lắp Thông số kỹ thuật chặt, giữ chắc máy và nhả nút Bật/Tắt, nếu không KC3610 thanh vít hoặc đầu vít có thể bị hỏng. Nếu không nhả ngay nút Bật/Tắt, lực xoắn cao có thể làm hỏng Điện áp định mức...
 • Page 23 Tiếng Việt này, vui lòng trả lại sản phẩm cho đại lý sửa chữa được ủy quyền, nơi thay mặt công ty chúng tôi thu gom các sản phẩm này. Bạn có thể kiểm tra vị trí của đại lý sửa chữa được ủy quyền gần nhất bằng cách liên hệ...
 • Page 24 Tiếng Việt...

Table of Contents