Download  Print this page

Dell PowerEdge R410 Systems Getting Started

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dell™ PowerEdge™
R410 Systems
Getting Started
With Your System
Začínáme se systémem
Guide de mise en route
Erste Schritte mit dem System
Τα πρώτα βήµατα µε το σύστηµά σας
Rozpoczęcie pracy z systemem
Начало работы с системой
Procedimientos iniciales con el sistema
Sisteminizi Kullanmaya Başlarken
‫תחילת העבודה עם המערכת‬

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Dell PowerEdge R410 Systems

  Summary of Contents for Dell PowerEdge R410 Systems

 • Page 1 Dell™ PowerEdge™ R410 Systems Getting Started With Your System Začínáme se systémem Guide de mise en route Erste Schritte mit dem System Τα πρώτα βήµατα µε το σύστηµά σας Rozpoczęcie pracy z systemem Начало работы с системой Procedimientos iniciales con el sistema Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Page 3: Dell™ Poweredge

  Dell™ PowerEdge™ R410 Systems Getting Started With Your System Model code E07S w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 4: Notes, Cautions, And Warnings

  Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, and PowerEdge are trademarks of Dell Inc.; Intel, and Xeon are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries;...
 • Page 5: Installation And Configuration

  Installation and Configuration WARNING: Before performing the following procedure, review the safety instructions that came with the system. Unpacking the System Unpack your system and identify each item. Installing the Rails and System in a Rack Assemble the rails and install the system in the rack following the safety instructions and the rack installation instructions provided with your system.
 • Page 6 Optional – Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional). The connectors on the back of your system have icons indicating which cable to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the monitor's cable connector.
 • Page 7 Installing the Power Cord Retention Bracket Attach the power cord retention bracket on the right bend of the power supply handle. Bend the system power cable into a loop as shown in the illustration and attach to the bracket’s cable clasp. Plug the other end of the power cable(s) into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).
 • Page 8: Complete The Operating System Setup

  Installing the Optional Bezel Install the bezel (optional). Complete the Operating System Setup If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system documentation that ships with your system. To install an operating system for the first time, see the installation and configuration documentation for your operating system.
 • Page 9 SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) ® • VMware ESX Version 4.0 and 3.5, Update 4 (when available) • VMware ESXi Version 4.0 and 3.5, Update 4 (when available) NOTE: For the latest information on supported operating systems, see www.dell.com. Getting Started With Your System...
 • Page 10: Other Information You May Need

  Obtaining Technical Assistance If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell™ offers comprehensive hardware training and certification. See www.dell.com/training for more information. This service may not be offered in all locations.
 • Page 11: Technical Specifications

  Technical Specifications Processor ® ® Processor type Intel Xeon processor 5500 series Expansion Bus Bus type PCI Express Generation 2 Expansion slots One full-height, half-length x16 link Memory Architecture 1066 or 1333 MHz DDR3 registered or unbuffered Error Correcting Code (ECC) DIMMs.
 • Page 12 Connectors Back Two RJ-45 (for integrated 1-GB NICs) Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible Two 4-pin, USB 2.0-compliant Video 15-pin VGA Front Video 15-pin VGA Two 4-pin, USB 2.0-compliant Internal Two 4-pin, USB 2.0-compliant Video Video type Matrox G200, integrated in Winbond WPCM450 Video memory 8 MB...
 • Page 13 62.7 cm (24.69 in) Weight (maximum configuration) 15.9 kg (35.02 lb) Environmental NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets. Temperature Operating 10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum temperature gradation of 10°C per hour NOTE:...
 • Page 14 Environmental (continued) Relative humidity Operating 20% to 80% (noncondensing) with a maximum humidity gradation of 10% per hour Storage 5% to 95% (noncondensing) Maximum vibration Operating 0.26 Grms at 5–500 Hz for 15 min Storage 1.54 Grms at 10–250 Hz for 15 min Maximum shock Operating One shock pulse in the positive z axis...
 • Page 15: Začínáme Se Systémem

  Systémy Dell™ PowerEdge™ R410 Začínáme se systémem Kód model E07S w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 16 V tomto dokumentu mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy s odkazem na společnosti, které si na tyto známky a názvy činí nárok, nebo na jejich produkty. Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na jiné ochranné známky a obchodní názvy než své vlastní.
 • Page 17: Instalace A Konfigurace

  Instalace a konfigurace VAROVÁNÍ: Před provedením následujícího postupu si prostudujte bezpečnostní pokyny dodané se systémem. Rozbalení systému Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé součásti. Instalace kolejniček a systému do stojanu Sestavte kolejničky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpečnostních pokynů a pokynů...
 • Page 18: Volitelné - Připojení Klávesnice, Myši A Monitoru

  Volitelné – Připojení klávesnice, myši a monitoru Připojte klávesnici, myš a monitor (volitelné). Konektory na zadní straně systému mají ikony znázorňující, který kabel se má připojit ke kterému konektoru. Zajistěte, aby šrouby na konektoru kabelu monitoru byly dobře dotaženy (je-li jimi konektor vybaven). Připojení...
 • Page 19: Instalace Retenční Svorky Napájecího Kabelu

  Instalace retenční svorky napájecího kabelu Připevněte retenční svorku napájecího kabelu do pravého ohybu rukojeti napájecího zdroje. Udělejte na napájecím kabelu smyčku, jak je znázorněno na obrázku, a připevněte ho do příslušného úchytu. Poté zasuňte druhý konec kabelu do uzemněné elektrické zásuvky nebo jej připojte k samostatnému zdroji napájení, například ke zdroji nepřerušitelného napájení...
 • Page 20: Instalace Volitelného Čelního Krytu

  Instalace volitelného čelního krytu Nainstalujte čelní kryt (volitelný). Dokončení nastavení operačního systému Pokud jste zakoupili předinstalovaný operační systém, prostudujte dokumentaci k operačnímu systému dodanou se systémem. Chcete-li provést první instalaci operačního systému, postupujte podle dokumentace k instalaci a konfiguraci operačního systému. Než začnete s instalací hardwaru či softwaru, který nebyl zakoupen společně...
 • Page 21 SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) ® • VMware ESX verze 4.0 a 3.5, aktualizace 4 (je-li k dispozici) • VMware ESXi verze 4.0 a 3.5, aktualizace 4 (je-li k dispozici) POZNÁMKA: Nejnovější informace o podporovaných operačních systémech naleznete na webu www.dell.com. Začínáme se systémem...
 • Page 22: Další Užitečné Informace

  Nerozumíte-li některému z postupů popsaných v této příručce nebo nepracuje-li systém podle očekávání, nahlédněte do Příručky majitele hardwaru. Společnost Dell™ nabízí v souvislosti s hardwarem kompletní školení a certifikaci. Další informace naleznete na webových stránkách www.dell.com/training. Tato služba nemusí být nabízena ve všech regionech.
 • Page 23: Technické Specifikace

  Technické specifikace Procesor ® ® Typ procesoru Procesor řady Intel Xeon 5500 Rozšiřovací sběrnice Typ sběrnice PCI Express 2. generace Rozšiřovací sloty: Jeden slot x16 s plnou výškou a poloviční délkou Pamět’ Architektura Pamět’ové moduly DIMM s taktovací frekvencí 1066 nebo 1333 MHz, typ DDR3, registrované nebo bez vyrovnávací...
 • Page 24 Konektory Vzadu Sít’ová karta Dva konektory RJ-45 (pro integrované sít’ové karty 1 Gb/s) Sériový 9 kolíkový, DTE, kompatibilní s normou 16550 Dva 4kolíkové, USB 2.0 Video 15kolíkový VGA Vepředu Video 15kolíkový VGA Dva 4kolíkové, USB 2.0 Vnitřní Dva 4kolíkové, USB 2.0 Video Typ videa Karta Matrox G200 integrovaná...
 • Page 25 62,7 cm Hmotnost (maximální konfigurace) 15,9 kg Prostředí POZNÁMKA: Další informace o měřených údajích prostředí najdete pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese www.dell.com/ environmental_datasheets. Teplota Provozní 10 až 35 °C s maximálním nárůstem teploty o 10 °C za hodinu POZNÁMKA: V nadmořských výškách...
 • Page 26 Prostředí (pokračování) Relativní vlhkost Provozní 20 až 80 % (bez kondenzace) s maximálním nárůstem vlhkosti o 10 % za hodinu Skladovací 5 až 95 % (bez kondenzace) Maximální vibrace Provozní 0,26 g při 5–500 Hz po dobu 15 minut Skladovací 1,54 g při 10–250 Hz po dobu 15 minut Maximální...
 • Page 27: Guide De Mise En Route

  Systèmes Dell™ PowerEdge™ R410 Guide de mise en route Code de modèle E07S w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 28: Remarques, Précautions Et Avertissements

  Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis. © 2009 Dell Inc. Tous droits réservés. La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite. Marques mentionnées dans ce document : Dell, le logo DELL et PowerEdge sont des marques de Dell Inc.
 • Page 29: Installation Et Configuration

  Installation et configuration AVERTISSEMENT : Avant de commencer, consultez les consignes de sécurité fournies avec le système. Déballage du système Sortez le système de son emballage et identifiez chaque élément. Installation des rails et du système dans un rack Assemblez les rails et installez le système dans le rack en suivant les consignes de sécurité...
 • Page 30 Facultatif – Connexion du clavier, de la souris et du moniteur Connectez le clavier, la souris et le moniteur (si nécessaire). Aidez-vous des icônes des connecteurs situés à l'arrière du système pour savoir où insérer chaque câble. N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le connecteur du câble du moniteur, s'il en est équipé.
 • Page 31 Installation du support de fixation du câble d'alimentation Fixez le support du câble sur la courbe droite de la poignée du bloc d'alimen- tation. Faites une boucle comme indiqué dans l'illustration et insérez le câble d'alimentation dans le clip du support. Branchez ensuite l'autre extrémité...
 • Page 32: Finalisation De L'installation Du Système D'exploitation

  Installation de la façade en option Installez la façade (facultatif). Finalisation de l'installation du système d'exploitation Si vous avez acheté un système d'exploitation préinstallé, consultez tout d'abord la documentation associée, fournie avec l'ordinateur. Pour une première installation du système d'exploitation, consultez la documentation concernant l'installation et la configuration du système d'exploitation.
 • Page 33 ESX Versions 4.0 et 3.5, Update 4 (si disponible) • VMware ESXi Versions 4.0 et 3.5, Update 4 (si disponible) REMARQUE : Pour obtenir les informations les plus récentes sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site www.dell.com. Guide de mise en route...
 • Page 34: Autres Informations Utiles

  Il est disponible en ligne sur le site support.dell.com. • Tous les supports (CD, DVD) fournis avec le système contenant de la documentation et des outils permettant de configurer et de gérer le...
 • Page 35: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Processeur ® ® Type de processeur Intel Xeon 5500 series Bus d'extension Type de bus PCI Express 2ème génération Logements d'extension Un pleine haute, demi-longueur x16 liaisons Mémoire Architecture Barrettes de mémoire ECC (code de correction d'erreur) DDR3 cadencées à 1 066 ou 1 333 MHz inscrites ou sans tampon.
 • Page 36 Connecteurs Arrière Carte d'interface réseau Deux connecteurs RJ-45 (pour cartes d'interface réseau 1Go intégrées) Série Connecteur DTE à 9 broches, compatible 16550 Deux connecteurs à 4 broches, compatibles USB 2.0 Vidéo Connecteur VGA à 15 broches Avant Vidéo Connecteur VGA à 15 broches Deux connecteurs à...
 • Page 37 Poids (configuration maximale) 15,9 kg (35,02 livres) Environnement REMARQUE : Pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées à différentes configurations spécifiques, voir www.dell.com/environmental_datasheets. Température Fonctionnement De 10 à 35°C (50° à 95°F) avec un gradient thermique maximal de 10°C par heure REMARQUE : Pour les altitudes supérieures...
 • Page 38 Environnement (suite) Humidité relative Fonctionnement De 20 à 80 % (sans condensation) avec un gradient d'humidité maximal de 10 % par heure Stockage 5 % à 95 % (sans condensation) Tolérance maximale aux vibrations Fonctionnement 0,26 Grms avec un balayage de 5 à 500 Hz pendant 15 minutes Stockage 1,54 Grms avec un balayage de 10 à...
 • Page 39: Erste Schritte Mit Dem System

  Dell™ PowerEdge™ R410 Systeme Erste Schritte mit dem System Modellcode E07S w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 40: Anmerkungen, Vorsichtshinweise Und Warnungen

  Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Materials in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt. In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL Logo und PowerEdge sind Marken von Dell Inc.; Intel und Xeon sind eingetragene Marken von Intel Corporation in den USA und anderen Ländern;...
 • Page 41: Installation Und Konfiguration

  Installation und Konfiguration WARNUNG: Lesen Sie vor der Ausführung der folgenden Schritte die Sicher- heitshinweise für das System. Auspacken des Systems Entnehmen Sie das System der Verpackung und identifizieren Sie die einzelnen Komponenten. Installieren der Schienen und des Systems in einem Rack Lesen Sie vor der Montage der Schienen und der Installation des Systems zunächst die Sicherheitshinweise sowie die Rack-Montageanweisungen, die im Lieferumfang des Systems enthalten sind.
 • Page 42: Anschließen Der Netzstromkabel

  Optional – Anschließen von Tastatur, Maus und Bildschirm Schließen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm (optional) an. Die Anschlüsse auf der Rückseite des Systems sind mit Symbolen gekenn- zeichnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen. Denken Sie daran, gegebenenfalls die Schrauben am Stecker des Bildschirmkabels festzuziehen.
 • Page 43: Installieren Der Halteklammer Für Das Netzkabel

  Installieren der Halteklammer für das Netzkabel Bringen Sie die Halteklammer für das Netzkabel am rechten Bogen des Netz- teilgriffs an. Biegen Sie das Netzkabel wie abgebildet zu einer Schlaufe und befestigen Sie es an der Kabelklemme der Halteklammer. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels jeweils mit einer geerdeten Steckdose oder mit einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU).
 • Page 44: Fertigstellen Des Betriebssystem-Setups

  Anbringen der optionalen Frontverkleidung Installieren Sie die Verkleidung (optional). Fertigstellen des Betriebssystem-Setups Wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, lesen Sie die zusammen mit dem System gelieferte Dokumentation zum Betriebssystem. Wenn Sie das Betriebs- system erstmals installieren, finden Sie weitere Hinweise in der Dokumentation zur Installation und Konfiguration des Betriebssystems.
 • Page 45: Weitere Nützliche Informationen

  • VMware ESXi Version 4.0 und 3.5, Update 4 (sofern verfügbar) ANMERKUNG: Aktuelle Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen erhalten Sie unter www.dell.com. Weitere nützliche Informationen WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriebsbestimmungen, die mit dem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen können als separates Dokument beigelegt sein.
 • Page 46: Wie Sie Technische Unterstützung Erhalten

  Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollziehen können oder das System sich nicht wie erwartet verhält, nehmen Sie das Hardware- Benutzerhandbuch zur Hand. Dell™ bietet Ihnen umfangreiche Hardware- Schulungen und Zertifizierungen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umständen nicht an allen Standorten zur Verfügung.
 • Page 47 Laufwerke Festplattenlaufwerke Bis zu vier interne verkabelte oder hot-swap- fähige SAS- oder SATA-Laufwerke (3,5 Zoll) oder Bis zu vier interne hot-swap-fähige SAS-, SATA- oder SSD-Laufwerke (2,5 Zoll) Diskette Drive Optionales externes USB-Laufwerk (1,44 MB) Optisches Laufwerk Ein optionales internes SATA-DVD-ROM- oder DVD+/-RW-Laufwerk in Flachbauweise ANMERKUNG: DVD-Geräte sind reine...
 • Page 48 Stromversorgung AC-Netzstromversorgung (über Netzteil) Leistung 480 W (nicht-redundantes Netzteil) 500 W (redundantes Netzteil) Spannung 100-240 VAC, 50/60 Hz, 7,5-3,8 A (nicht-redundantes Netzteil) 100-240 VAC, 50/60 Hz, 7-3,5 A (redundantes Netzteil) Wärmeabgabe Max. 1637 BTU/Stunde (nicht redundantes Netzteil) Max. 1706 BTU/Stunde (redundantes Netzteil) Maximaler Einschaltstrom Unter typischen Leitungsbedingungen und...
 • Page 49 Umgebungsbedingungen ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatur Betrieb 10 bis 35 °C bei einem max. Temperaturanstieg von 10 °C pro Stunde ANMERKUNG: Bei Höhen über 900 Meter verringert sich die maximale Betriebs- temperatur um 1 ºC/300 m.
 • Page 50 Umgebungsbedingungen (fortgesetzt) Zulässige Stoßeinwirkung Betrieb Ein Stoß von 31 G in der positiven z-Achse (ein Stoß auf jeder Seite des Systems) über einen Zeitraum von 2,6 ms in der Betriebs- richtung. Lagerung Sechs nacheinander ausgeführte Stöße mit 71 G von bis zu 2 ms Dauer in positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stoß...
 • Page 51: Τα Πρώτα Βήµατα Με Το Σύστηµά Σας

  Συστήµατα Dell™ PowerEdge™ R410 Τα πρώτα βήµατα µε το σύστηµά σας Κωδικός προτύπου: E07S w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 52: Σηµειώσεις, Ειδοποιήσεις Και Προσοχές

  Εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο: η ονοµασία Dell, το λογότυπο DELL και η ονοµασία PowerEdge είναι εµπορικά σήµατα της Dell Inc. Οι ονοµασίες Intel και Xeon είναι σήµατα κατατεθέντα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι ονοµασίες Microsoft, Hyper-V, Windows, και...
 • Page 53: Εγκατάσταση Και Ρύθµιση Παραµέτρων

  Εγκατάσταση και ρύθµιση παραµέτρων ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία, συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν το σύστηµά σας. Άνοιγµα της συσκευασίας του συστήµατος Ανοίξτε τη συσκευασία του συστήµατός σας και αναγνωρίστε κάθε αντικείµενο. Τοποθέτηση των ραγών και του συστήµατος σε ράφι Συναρµολογήστε...
 • Page 54: Προαιρετικά - Σύνδεση Πληκτρολογίου, Ποντικιού Και Οθόνης

  Προαιρετικά – Σύνδεση πληκτρολογίου, ποντικιού και οθόνης Συνδέστε το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και την οθόνη (προαιρετικά). Οι θύρες στο πίσω µέρος του συστήµατος έχουν εικονίδια τα οποία δηλώνουν το καλώδιο που συνδέεται σε κάθε θύρα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει τις βίδες (εάν...
 • Page 55: Τοποθέτηση Του Στηρίγµατος Συγκράτησης Του Καλωδίου Τροφοδοσίας

  Τοποθέτηση του στηρίγµατος συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας Συνδέστε το στήριγµα συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας στον δεξιό σύνδεσµο της λαβής της παροχής τροφοδοσίας. Κάµψτε το καλώδιο τροφοδοσίας του συστήµατος σε µορφή βρόχου, όπως φαίνεται στο σχήµα, και συνδέστε το στην αγκράφα του καλωδίου του στηρίγµατος. Τοποθετήστε...
 • Page 56: Τοποθέτηση Της Προαιρετικής Στεφάνης Συγκράτησης

  Τοποθέτηση της προαιρετικής στεφάνης συγκράτησης Τοποθετήστε τη στεφάνη συγκράτησης (προαιρετικά). Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος Εάν έχετε αγοράσει προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του λειτουργικού συστήµατος που συνοδεύει το σύστηµά σας. Όταν εγκαθιστάτε ένα λειτουργικό σύστηµα για πρώτη φορά, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση εγκατάστασης...
 • Page 57 ESX Version 4.0 και 3.5, Ενηµέρωση 4 (όταν θα είναι διαθέσιµη) • VMware ESXi Version 4.0 και 3.5, Ενηµέρωση 4 (όταν θα είναι διαθέσιµη) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε τα λειτουργικά συστήµατα που υποστηρίζονται, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dell.com. Τα πρώτα βήµατα µε το σύστηµά σας...
 • Page 58: Άλλες Πληροφορίες Που Ενδέχεται Να Χρειαστείτε

  Λήψη τεχνικής βοήθειας Εάν δεν κατανοείτε µια διαδικασία του οδηγού αυτού ή αν το σύστηµα δεν λειτουργεί µε τον αναµενόµενο τρόπο, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου υλικού. Η Dell™ παρέχει ολοκληρωµένη εκπαίδευση και πιστοποίηση υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.dell.com/training. Η υπηρεσία αυτή ενδέχεται να...
 • Page 59: Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικές προδιαγραφές Επεξεργαστής ® ® Τύπος επεξεργαστή Σειρά επεξεργαστών Intel Xeon 3500 ∆ίαυλος επέκτασης Τύπος διαύλου PCI Express Generation 2 Υποδοχές επέκτασης Μία σύνδεση πλήρους ύψους, µισού µήκους x16 Μνήµη Αρχιτεκτονική Μονάδες DIMM στα 1066 ή 1333 MHz DDR3, καταχωρισµένες ή χωρίς περιοχή προσωρινής αποθήκευσης...
 • Page 60 Μονάδες δίσκου Μονάδα οπτικού δίσκου Μία προαιρετική εσωτερική µονάδα SATA DVD-ROM ή DVD+/-RW, λεπτής γραµµής ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συσκευές DVD είναι µόνο για δεδοµένα. Προαιρετική εξωτερική µονάδα USB DVD-ROM Συνδέσεις Πίσω Κάρτα δικτύου ∆ύο RJ 45 (για ενσωµατωµένες κάρτες δικτύου 1 GB) Σειριακή...
 • Page 61 15,9 κιλά Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές µετρήσεις για συγκεκριµένες διαµορφώσεις συστήµατος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dell.com/environmental_datasheets. Θερµοκρασία Κατά τη λειτουργία από 10° έως 35°C, µε µέγιστο ρυθµό µεταβολής της θερµοκρασίας τούς 10°C ανά ώρα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για...
 • Page 62 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος Μέγιστη ταλάντευση Κατά τη λειτουργία 0,26 Grms σε 5–500 Hz επί 15 λεπτά Κατά την αποθήκευση 1,54 Grms σε 10–250 Hz επί 15 λεπτά Μέγιστη δόνηση Κατά τη λειτουργία Ένας παλµός δόνησης στο θετικό τµήµα του άξονα z (ένας παλµός σε κάθε πλευρά του συστήµατος) των...
 • Page 63: Rozpoczęcie Pracy Z Systemem

  Systemy Dell™ PowerEdge™ R410 Rozpoczęcie pracy z systemem Kod model E07S w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 64: Uwagi, Przestrogi I Ostrzeżenia

  Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.
 • Page 65: Instalacja I Konfiguracja

  Instalacja i konfiguracja OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania poniższej procedury zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dołączonymi do zestawu komputerowego. Rozpakowanie zestawu komputerowego Rozpakuj zestaw komputerowy i zidentyfikuj jego poszczególne elementy. Instalowanie prowadnic i zestawu komputerowego w szafie typu rack Zamontuj prowadnice i zainstaluj zestaw komputerowy w szafie typu rack zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami dotyczącymi instalacji szafy typu rack dostarczonymi wraz z zestawem komputerowym.
 • Page 66: Opcjonalnie - Podłączanie Klawiatury, Myszy I Monitora

  Opcjonalnie – podłączanie klawiatury, myszy i monitora Podłącz klawiaturę, mysz i monitor (opcjonalnie). Złącza w tylnej części zestawu oznaczone są ikonami, wskazującymi kabel, który należy podłączyć do każdego złącza. Należy upewnić się, że śruby na złączu kabla monitora zostały dokręcone (o ile występują). Podłączanie kabli zasilania Podłącz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do zestawu komputerowego oraz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do monitora, o ile jest używany.
 • Page 67: Mocowanie Wspornika Podtrzymującego Kabel Zasilania

  Mocowanie wspornika podtrzymującego kabel zasilania Podłącz wspornik podtrzymujący kabel zasilania do prawego węzła na uchwycie zasilacza. Utwórz na kablu zasilacza pętlę w taki sposób, jak pokazano na ilustracji i przymocuj ją do zacisku kabla na wsporniku. Podłącz drugą końcówkę kabla (kabli) do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego źródła zasilania, np.
 • Page 68: Instalowanie Opcjonalnej Osłony

  Instalowanie opcjonalnej osłony Zamontuj osłonę (opcjonalna). Konfiguracja systemu operacyjnego W przypadku zakupienia systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie należy zapoznać się z dokumentacją systemu operacyjnego dostarczoną wraz z systemem. Przed rozpoczęciem instalowania systemu operacyjnego po raz pierwszy należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego. Upewnij się, że system operacyjny został...
 • Page 69: Inne Przydatne Informacje

  • VMware ESXi wersja 4.0 i 3.5, aktualizacja 4 (o ile jest dostępna) UWAGA: Najaktualniejsze informacje o obsługiwanych systemach operacyjnych znajdują się na stronie www.dell.com. Inne przydatne informacje OSTRZEŻENIE: Zobacz: uwagi dotyczące bezpieczeństwa i przepisów prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z zestawem komputerowym.
 • Page 70: Uzyskiwanie Pomocy Technicznej

  Jeżeli nie rozumieją Państwo procedur opisanych w tym podręczniku lub jeśli system nie działa zgodnie z oczekiwaniami, proszę się zapoznać z Instrukcją użytkownika sprzętu. Dell™ oferuje kompleksowe szkolenie i certyfikację w zakresie sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz: www.dell.com/training. Ta usługa może nie być...
 • Page 71 Pamięć (ciąg dalszy) Minimalna pojemność 1 GB (jeden procesor) lub 2 GB (dwa procesory) pamięci RAM Maksymalna pojemność 32 GB (jeden procesor) lub pamięci RAM 64 GB (dwa procesory) Napędy Dyski twarde Do czterech 3,5 calowych wewnętrznych dysków SAS lub SATA połączonych kablem bądź...
 • Page 72 Złącza (ciąg dalszy) Z przodu Grafika 15-stykowa karta VGA Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0 Wewnętrzne Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0 Grafika Typ grafiki Matrox G200, zintegrowana z Winbond WPCM450 Pamięć grafiki 8 MB Zasilanie Zasilacz prądu zmiennego (na zasilacz) 480 W (zasilacz nienadmiarowy) 500 W (zasilacz nadmiarowy) Napięcie...
 • Page 73 15,9 kg konfiguracji) Warunki otoczenia UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczególnych konfiguracji systemu proszę odwiedzić stronę internetową www.dell.com/environmental_datasheets Temperatura: W trakcie pracy Od 10 do 35°C przy maksymalnym gradiencie temperaturowym wynoszącym 10°C na godzinę UWAGA: W przypadku wysokości...
 • Page 74 Warunki otoczenia (ciąg dalszy) Maksymalny wstrząs W trakcie pracy Jeden impuls wstrząsowy na dodatniej osi Z (jeden wstrząs po każdej stronie systemu) o sile 31 G, trwający przez 2,6 ms w kierunkach działania Przechowywanie Sześć kolejnych impulsów wstrząsowych na dodatniej i ujemnej stronie osi X, Y, Z (jeden wstrząs po każdej stronie systemu) o sile 71 G, trwających do 2 ms Wysokość...
 • Page 75: Начало Работы С Системой

  Системы Dell™ PowerEdge™ R410 Начало работы с системой Код модели E07S w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 76: Примечания, Предупреждения И Предостережения

  Остальные товарные знаки и названия продуктов могут использоваться в данном руководстве для обозначения компаний, заявляющих права на эти товарные знаки и названия, или продуктов этих компаний. Корпорация Dell Inc не претендует на права собственности в отношении каких-либо товарных знаков и торговых наименований, кроме своих собственных.
 • Page 77: Установка И Конфигурирование

  Установка и конфигурирование ОСТОРОЖНО: Перед тем как приступить к выполнению следующей процедуры, прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к системе. Распаковка системы Распакуйте систему и идентифицируйте каждый элемент. Установка направляющих кронштейнов и системы в стойку Смонтируйте направляющие кронштейны и установите систему в стойку согласно инструкциям...
 • Page 78: Дополнительно: Подключение Клавиатуры, Мыши И Монитора

  Дополнительно: подключение клавиатуры, мыши и монитора Подключите клавиатуру, мышь и монитор (дополнительно). Разъемы на задней панели системы снабжены значками, позволяющими определить соответствие кабелей разъемам. На кабельном соединителе монитора необходимо затянуть винты (если они есть). Подключение кабелей питания Подсоедините шнур (шнуры) питания к системе (системам). Если используется монитор, также...
 • Page 79: Установка Кронштейна Фиксации Шнура Питания

  Установка кронштейна фиксации шнура питания Прикрепите кронштейн фиксации на правом изгибе рукоятки разъема шнура питания. Согните системный шнур питания в петлю (см. рисунок) и прикрепите его к кабельному зажиму кронштейна. Подключите другой конец шнура питания к заземленной розетке или отдельному источнику...
 • Page 80: Установка Дополнительной Лицевой Панели

  Установка дополнительной лицевой панели Установка лицевой панели (дополнительно). Завершение установки операционной системы Если компьютер приобретен с предустановленной операционной системой, см. соответствующую документацию, поставляемую вместе с компьютером. Чтобы установить операционную систему, см. документацию по установке и настройке операционной системы. Операционная система должна быть установлена до установки...
 • Page 81 ® • VMware ESX версий 4.0 и 3.5, обновление 4 (если доступно) • VMware ESXi версий 4.0 и 3.5, обновление 4 (если доступно) ПРИМЕЧАНИЕ: Наиболее актуальную информацию о поддерживаемых операционных системах можно найти на веб-сайте www.dell.com. Начало работы с системой...
 • Page 82: Прочая Полезная Информация

  В случае непонимания приведенной в настоящем руководстве процедуры или если система не работает должным образом, см. документ Руководство по эксплуатации оборудования. Корпорация Dell™ предлагает пройти полный курс обучения работе с оборудованием и получить сертификат. Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте www.dell.com/training. Услуги обучения и сертификации доступны...
 • Page 83: Технические Характеристики

  Технические характеристики Процессор ® ® Тип процессора Процессор Intel Xeon серии 5500 Шина расширения Тип шины PCI Express 2-го поколения Слоты расширения Полной высоты и половинной длины, 16-канальный Память Архитектура Модули памяти DIMM DDR3 с частотой 1066 или 1333 МГц и поддержкой регистрового (registered) или...
 • Page 84 Разъемы Задняя панель Сетевая интерфейсная плата Два разъема RJ-45 (для встроенных сетевых адаптеров Gigabit Ethernet) Последовательный порт 9-контактный DTE-разъем, совместимый с 16550 Два 4-контактных разъема, совместимых с USB 2.0 Видео 15-контактный VGA-разъем Передняя панель Видео 15-контактный VGA-разъем Два 4-контактных разъема, совместимых с USB 2.0 Внутренние...
 • Page 85 Требования к окружающей среде ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о параметрах окружающей среды для установки определенной конфигурации системы см. на веб-узле www.dell.com/environmental_datasheets. Температура В процессе работы От 10° до 35°C (от 50° до 95°F) с максимальной скоростью изменения температуры 10°C в час...
 • Page 86: Требования К Окружающей Среде

  Требования к окружающей среде Максимальная вибрация В процессе работы 0,26 Grms при частоте 5–500 Гц в течение 15 мин Во время хранения 1,54 Grms при частоте 10–250 Гц в течение 15 мин Максимальная ударная нагрузка В процессе работы Один ударный импульс 31 G длительностью не более...
 • Page 87: Procedimientos Iniciales

  Sistemas Dell™ PowerEdge™ R410 Procedimientos iniciales con el sistema Código de modelo E07S w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 88: Notas, Precauciones Y Avisos

  Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
 • Page 89: Instalación Y Configuración

  Instalación y configuración AVISO: Antes de realizar el procedimiento siguiente, revise las instrucciones de seguridad incluidas con el sistema. Desembalaje del sistema Desembale el sistema e identifique cada elemento. Instalación de los rieles y del sistema en un rack Monte los rieles e instale el sistema en el rack siguiendo las instrucciones de seguridad y de instalación del rack incluidas con el sistema.
 • Page 90: Conexión Del Teclado, El Ratón Y El Monitor (Opcional)

  Conexión del teclado, el ratón y el monitor (opcional) Conecte el teclado, el ratón y el monitor (opcional). Los conectores de la parte posterior del sistema incluyen iconos que indican qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegúrese de apretar los tornillos (si los hay) del conector del cable del monitor.
 • Page 91 Instalación del soporte de retención del cable de alimentación Fije el soporte de retención del cable de alimentación en el codo derecho del asa de la fuente de alimentación. Doble el cable de alimentación del sistema en forma de bucle, como se muestra en la ilustración, y fíjelo a la abrazadera correspondiente del soporte.
 • Page 92: Finalización De La Configuración Del Sistema Operativo

  Instalación del embellecedor opcional Instale el embellecedor (opcional). Finalización de la configuración del sistema operativo Si ha adquirido un sistema operativo preinstalado, consulte la documentación del sistema operativo que se suministra con el sistema. Para instalar un sistema operativo por primera vez, consulte la documentación de instalación y configuración del sistema operativo.
 • Page 93: Otra Información Útil

  En el Manual del propietario del hardware se proporciona información sobre las características del sistema y se describe cómo solucionar problemas del sistema e instalar o sustituir componentes. Este documento está disponible en línea en support.dell.com. Procedimientos iniciales con el sistema...
 • Page 94: Obtención De Asistencia Técnica

  Si no comprende algún procedimiento descrito en esta guía o si el sistema no funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del hardware. Dell™ cuenta con una amplia oferta de formación y certificación de hardware. Para obtener más información, vaya a www.dell.com/training. Es posible que este servicio no se ofrezca en todas las regiones.
 • Page 95: Especificaciones Técnicas

  Especificaciones técnicas Procesador ® ® Tipo de procesador Procesador Intel Xeon serie 5500 Bus de expansión Tipo de bus PCI Express de segunda generación Ranuras de expansión Una ranura de altura completa y de media longitud, enlace x16 Memoria Arquitectura Módulos DIMM DDR3 ECC registrados o sin búfer a 1 066 o 1 333 MHz Zócalos de módulo de memoria...
 • Page 96 Conectores Parte posterior Dos RJ-45 (para NIC de 1 GB integradas) Serie 9 patas, DTE, compatible con 16550 Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0 Vídeo VGA de 15 patas Parte frontal Vídeo VGA de 15 patas Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0 Internos Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0 Vídeo...
 • Page 97 Peso (configuración máxima) 15,9 kg Especificaciones ambientales NOTA: Para obtener información adicional sobre medidas ambientales relativas a configuraciones del sistema específicas, vaya a www.dell.com/ environmental_datasheets. Temperatura En funcionamiento De 10 °C a 35 °C con una gradación de temperatura máxima de 10 °C por hora...
 • Page 98 Especificaciones ambientales (continuación) Vibración máxima En funcionamiento 0,26 Grms a 5–500 Hz durante 15 minutos En almacenamiento 1,54 Grms a 10–250 Hz durante 15 minutos Impacto máximo En funcionamiento Un choque en el sentido positivo del eje z (un choque en cada lado del sistema) de 31 G durante 2,6 ms en la orientación de funciona- miento En almacenamiento...
 • Page 99: Sisteminizi Kullanmaya Başlarken

  Dell™ PowerEdge™ R410 Sistemleri Sisteminizi Kullanmaya Başlarken Model kodu E07S w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 100: Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar Ve Uyarılar

  Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.
 • Page 101: Kurulum Ve Yapılandırma

  Kurulum ve Yapılandırma UYARI: Aşağıdaki yordamı uygulamadan önce, sistemle birlikte verilen güvenlik yönergelerini inceleyin. Sistemi Paketinden Çıkarma Sisteminizi paketinden çıkarın ve tüm parçaların tamam olup olmadığını kontrol edin. Rayları ve Sistemi Rafa Monte Etme Rayları monte edin ve sistemi rafa sisteminizle birlikte verilen güvenlik yönergelerini ve raf montaj yönergelerini izleyerek takın.
 • Page 102: İsteğe Bağlı - Klavye, Fare Ve Monitörü Bağlama

  İsteğe Bağlı – Klavye, Fare ve Monitörü Bağlama Klavye, fare ve monitörü bağlayın (isteğe bağlı). Sisteminizin arkasındaki konnektörlerde her konnektöre hangi kablonun takılacağını gösteren simgeler bulunur. Monitörün kablo konnektöründe bulunan vidaları (varsa) mutlaka sıkın. Güç Kablolarını Bağlama Sistemin güç kablolarını sisteme bağlayın ve monitör kullanıyorsanız, monitörün güç...
 • Page 103: Güç Kablosu Sabitleme Desteğini Takma

  Güç Kablosu Sabitleme Desteğini Takma Güç kablosu sabitleme desteğini, güç kaynağı kolunun sağ kıvrımına takın. Resimde de görüldüğü gibi sistemin güç kablosunu döndürün ve kabloyu dirseğin kablo kelepçesine takın. Güç kablolarının diğer uçlarını topraklı bir elektrik prizine veya kesintisiz güç kaynağı...
 • Page 104: İsteğe Bağlı Çerçeveyi Takma

  İsteğe Bağlı Çerçeveyi Takma Çerçeveyi takın (isteğe bağlı). İşletim Sistemi Kurulumunu Tamamlayın Önceden yüklenmiş bir işletim sistemi satın aldıysanız, sisteminizle birlikte gönderilen işletim sistemi belgelerine bakın. İşletim sistemini ilk kez yüklüyorsanız işletim sisteminize ilişkin kurulum ve yapılandırma belgelerine bakın. Sistemle birlikte satın almadığınız diğer donanım ya da yazılımı yüklemeden önce işletim sisteminin yüklü...
 • Page 105 Linux Enterprise Server 10 (x86_64) ® • VMware ESX Sürüm 4.0 ve 3.5, Güncelleme 4 (kullanılabildiğinde) • VMware ESXi Sürüm 4.0 ve 3.5, Güncelleme 4 (kullanılabildiğinde) NOT: Desteklenen işletim sistemlerine ilişkin en son bilgiler için, bkz. www.dell.com. Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Page 106: İhtiyacınız Olabilecek Diğer Bilgiler

  Teknik Yardım Alma Bu kılavuzdaki bir işlemi anlamadıysanız ya da sistem beklendiği şekilde çalışmadıysa Bkz. Donanım Kullanıcı El Kitabı. Dell™ kapsamlı donanım eğitimi ve sertifikasyon sunar. Daha fazla bilgi için bkz. www.dell.com/training. Bu hizmet tüm konumlarda sunulmuyor olabilir. Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Page 107: Teknik Özellikler

  Teknik Özellikler İşlemci ® ® İşlemci tipi Intel Xeon işlemci 5500 serisi Genişletme Veriyolu Veriyolu türü PCI Express Generation 2 Genişletme yuvaları Bir adet tam yükseklikte, yarım uzunlukta x16 bağlantı Bellek Mimari 1066 veya 1333 MHz DDR3 kayıtlı veya arabelleksiz Hata Düzeltme Kodu (ECC) DIMM'leri.
 • Page 108 Konnektörler Arka İki adet RJ-45 (tümleşik 1 GB NIC'ler için) Seri 9 pin, DTE, 16550 uyumlu İki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu Video 15 pin VGA Ön Video 15 pin VGA İki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu Dahili İki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu Video Video türü...
 • Page 109 62,7 cm (24,69 inç) Ağırlık (maksimum yapılandırma) 15,9 kg (35,02 lb) Çevre Özellikleri NOT: Belirli sistem yapılandırmalarına ilişkin çevresel ölçümlerle ilgili ek bilgi için Bkz. www.dell.com/environmental_datasheets. Sıcaklık Çalışma Saatte maksimum 10°C'lik sıcaklık değişimli 10° - 35°C (50° - 95°F) NOT: 2950 fitten fazla yükseklikler için,...
 • Page 110 Çevre Özellikleri (devamı) Maksimum sarsıntı Çalışma Çalışma yönünde 2,6 ms için 31 G'lik pozitif z ekseninde (sistemin her tarafında tek darbe) tek sarsıntı darbesi Depolama 2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her tarafında tek darbe) art arda uygulanan altı...
 • Page 111 ‫( ך‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ) ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫י ב‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫א נ‬ ‫ת‬ ‫גובה‬ ‫רגל‬ 10,000 ‫עד‬ ‫מטר‬ ‫עד‬ ‫הפעלה‬ 3,048 ‫הערה‬ ‫רגל‬ 2950 ‫מטר‬ ‫בגבהים שמעל‬ ‫טמפרטורת הפעולה המרבית יורדת בשיעור של‬ ‫מטרים‬ ‫מעלות צלסיוס לכל‬ 0,55°C ‫רגל‬...
 • Page 112 ‫י ב‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫א נ‬ ‫ת‬ ‫הערה‬ ‫ראה‬ ‫ספציפיות‬ ‫מערכת‬ ‫תצורות‬ ‫עבור‬ ‫סביבתיות‬ ‫מידות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ .www.dell.com/environmental_datasheets ‫ה‬ ‫טמפרטור‬ ‫עם שינוי‬ ‫עד‬ ) ° ‫עד‬ ° ‫הפעלה‬ 95°F 35°C ‫בשעה‬ ‫טמפרטורה הדרגתי מרבי של‬ 10°C ‫הערה‬ ‫רגל‬ 2950 ‫מטר‬...
 • Page 113 ‫ח‬ ‫ו כ‬ ‫ת‬ ‫ק‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫כוח‬ ‫ספק‬ ‫לכל‬ ‫ח‬ ‫" ז‬ ‫כוח‬ ‫ספק‬ ‫יתיר‬ ‫לא‬ ‫כוח‬ ‫ספק‬ ‫ואט‬ ‫חשמלי‬ ‫הספק‬ ‫יתיר‬ ‫כוח‬ ‫ספק‬ ‫ואט‬ ‫אמפר‬ 3.8-7.5 ‫הרץ‬ 50/60 " ‫ח‬ ‫וולט ז‬ ‫חשמלי‬ ‫מתח‬ 240-100 ‫ספק כוח לא יתיר‬ ‫אמפר‬...
 • Page 114 ‫ם‬ ‫י נ נ‬ ‫ו כ‬ ‫בגודל‬ ‫או‬ ‫עד ארבעה כוננים פנימיים‬ ‫קשיחים‬ ‫כוננים‬ SATA ‫ם או בהחלפה חמה‬ ‫עם כבלי‬ ‫אינץ‬ ‫או‬ ‫או‬ ‫או‬ ‫עד ארבעה כוננים פנימיים‬ SATA ‫עם כבלים או בהחלפה חמה‬ ‫אינץ‬ ‫בגודל‬ ‫בחיבור‬ ‫בתים‬ ‫מגה‬ ‫של‬...
 • Page 115: Pci Express

  ‫י‬ ‫נ כ‬ ‫ט‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ® ® ‫מעבד‬ ‫סוג‬ Intel Xeon processor 5500 series ‫הרחבה‬ ‫אפיק‬ ‫דור‬ ‫אפיק‬ ‫סוג‬ PCI Express ‫אורך‬ ‫חצי‬ ‫קישור‬ ‫מלא‬ ‫בגובה‬ ‫אחד‬ ‫הרחבה‬ ‫חריצי‬ ‫זיכרון‬ 1066 ‫במהירות‬ ‫של זיכרון‬ ‫התקני‬...
 • Page 116: Suse Linux Enterprise Server

  ‫כמצופה‬ ‫פועלת‬ ‫לא‬ ‫המערכת‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫במדריך‬ ‫כלשהו‬ ‫הליך‬ ‫מבין‬ ‫אינך‬ ‫אם‬ ‫בתחום‬ ‫מקיפות‬ ‫והסמכה‬ ‫הדרכה‬ ‫מספקת‬ ‫חומרה‬ ‫למשתמש‬ ‫מדריך‬ Dell™ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫ששירות‬ ‫ייתכן‬ ‫ראה‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫החומרה‬ www.dell.com/training . ‫האזורים‬ ‫בכל‬ ‫זמין‬ ‫המערכת‬ ‫עם‬ ‫העבודה‬ ‫תחילת‬...
 • Page 117 ‫ה‬ ‫ל ע‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫כ ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫נ ק‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ר ע‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ף‬ ‫ר‬ ‫ו צ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו ע‬ ‫י ת‬ ‫ב‬...
 • Page 118 ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ו ק‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו א‬ ‫, ק‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ו מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ע‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ב כ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫נ ש‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫צ...
 • Page 119 ‫ל כ‬ ‫ך‬ ‫ו ת‬ ‫ל‬ ‫ס י‬ ‫נ כ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫י ל‬ ‫ב כ‬ ‫ה ז‬ ‫י א‬ ‫ם‬ ‫י נ‬ ‫י י צ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י ל‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫ם י‬ ‫נ מ‬ ‫ו ס‬ ‫מ‬...
 • Page 120 ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו צ‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ד ג‬ ‫ה ו‬ ‫ה‬ ‫נ ק‬ ‫ת‬ ‫אזהרה‬ ‫למערכת‬ ‫המצורפות‬ ‫הבטיחות‬ ‫בהוראות‬ ‫עיין‬ ‫הבא‬ ‫ההליך‬ ‫את‬ ‫שתבצע‬ ‫לפני‬ ‫מהאריזה‬ ‫המערכת‬ ‫הוצאת‬ ‫הפריטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫וזהה‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫הוצא‬ ‫תקשורת‬ ‫בארון‬ ‫ת‬ ‫והמערכ‬ ‫המסילות‬...
 • Page 121: Windows Server

  ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ז א‬ ____________________ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫ללא‬ ‫לשינויי‬ ‫נתו‬ ‫זה‬ ‫במסמ‬ ‫הכלול‬ ‫המידע‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ .Dell Inc. 2009 © .Dell Inc. ‫מאת‬ ‫בכתב‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שהיא‬ ‫דר‬ ‫בכל‬ ‫אלה‬ ‫חומרי‬ ‫שעתוק‬ ‫על‬ ‫מוחלט‬ ‫איסור‬ ‫חל‬ ‫של‬...
 • Page 122 PowerEdge™ R410 ‫מערכות‬ Dell ™ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תחילת‬ ‫המערכת‬ ‫עם‬ E07S ‫דגם‬ w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

This manual is also suitable for:

Poweredge r410