Download Print this page

Makita BHR261 Instruction Manual

Cordless
Hide thumbs

Advertisement

GB Cordless Combination Hammer
ID Bor Getar Kombinasi Tanpa Kabel
VI Máy khoan động lực chạy pin
เครื ่ อ งเจาะสกั ด ไร ส าย
TH
BHR261
BHR261T
Instruction manual
Petunjuk penggunaan
Tài liệu hướng dẫn
คู  ม ื อ การใช ง าน

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita BHR261

  Summary of Contents for Makita BHR261

 • Page 1 GB Cordless Combination Hammer Instruction manual ID Bor Getar Kombinasi Tanpa Kabel Petunjuk penggunaan VI Máy khoan động lực chạy pin Tài liệu hướng dẫn เครื ่ อ งเจาะสกั ด ไร ส าย คู  ม ื อ การใช ง าน BHR261 BHR261T...
 • Page 2 009666 009667 009668 009669 009684 009685 009670 009671...
 • Page 3 009672 009673 009664 009674 009675 009676 009677 009678...
 • Page 4 001300 009679 002449 009680 009682 009683 009927 009928...
 • Page 5 009926 001145 009681...
 • Page 6: Specifications

  22. Bit grease 34. Limit mark 11. Spindle 23. Bit 35. Brush holder cap 12. Rotation with hammering 24. Chuck cover 36. Screwdriver SPECIFICATIONS Model BHR261 BHR261T Concrete 26 mm Capacities Steel 13 mm Wood 32 mm No load speed (min...
 • Page 7 6. Do not expose power tools to rain or wet measures reduce the risk of starting the power tool conditions. Water entering a power tool will increase accidentally. the risk of electric shock. 20. Store idle power tools out of the reach of children 7.
 • Page 8: Functional Description

  accessory contacting a “live” wire may make exposed 4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out metal parts of the power tool “live” and could give the with clear water and seek medical attention right operator an electric shock. away.
 • Page 9: Torque Limiter

  may accidentally fall out of the tool, causing injury to • When not operating the tool, always set the reversing you or someone around you. switch lever to the neutral position. • Do not use force when inserting the battery cartridge. If Changing the quick change chuck for the cartridge does not slide in easily, it is not being SDS-plus...
 • Page 10: Operation

  Drilling in wood or metal The depth gauge is convenient for drilling holes of uniform For model BHR261 only (Fig. 21 & Fig. 22) depth. Loosen the side grip and insert the depth gauge Use the optional drill chuck assembly. When installing it, into the hole in the side grip.
 • Page 11: Maintenance

  OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: • These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 12 22. Gemuk mata mesin 34. Tanda batas 11. Spindel 23. Mata mesin 35. Tutup tempat sikat 12. Putaran dengan getar 24. Tutup cekam 36. Obeng SPESIFIKASI Model BHR261 BHR261T Beton 26 mm Kapasitas Baja 13 mm Kayu 32 mm Kecepatan tanpa beban (min 0 - 1.200...
 • Page 13 5. Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik berarde atau yang dibumikan seperti pipa, 17. Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin radiator, kompor, dan kulkas. Risiko sengatan listrik listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau terarde. listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan 6.
 • Page 14 Servis persentuhan dengan kulit. Ikuti data keselamatan 28. Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya bahan dari pemasok. kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan SIMPAN PETUNJUK INI. menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa. Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik. PERINGATAN: 29.
 • Page 15 Kerja saklar (Gb. 2) baterai jika Anda melihat bahwa mesin kurang tenaga. PERHATIAN: 2. Jangan pernah mengisi ulang baterai yang sudah • Sebelum memasukkan baterai pada mesin, pastikan diisi penuh. picu saklar berfungsi dengan baik dan kembali ke Pengisian ulang yang berlebih memperpendek posisi "OFF"...
 • Page 16 Memasang atau melepas mata mesin Genggam tutup ganti pada cekam bor ganti cepat dan putar garis tutup ganti ke simbol sampai bisa terdengar Bersihkan kepala tirus dan beri gemuk sebelum bunyi klik dengan jelas. memasang mata mesin. (Gb. 11) Masukkan mata mesin ke dalam mesin. Putar mata mesin Memilih mode kerja dan dorong sampai terpasang.
 • Page 17 Mengebor kayu atau logam pasang tutup tempat sikat. (Gb. 27) Pasang kembali tutup tempat sikat pada mesin. Hanya untuk model BHR261 (Gb. 21 & Gb. 22) Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, Gunakan pilihan rakitan cekam bor. Ketika perbaikan, perawatan atau penyetelan lain harus memasangnya, silakan mengacu pada "memasang atau...
 • Page 18 • Kaca mata pelindung • Tas jinjing plastik • Cekam bor tanpa kunci • Macam-macam jenis baterai dan pengisi daya asli buatan Makita. CATATAN: • Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesori standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara...
 • Page 19: Thông Số Kỹ Thuật

  34. Vạch giới hạn 11. Trụ quay 23. Đầu mũi 35. Nắp giữ chổi 12. Khoan đóng búa 24. Nắp ngàm 36. Tuốc-nơ-vít THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kiểu BHR261 BHR261T Bê-tông 26 mm Công suất Thép 13 mm Gỗ 32 mm Tốc độ...
 • Page 20 5. Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất 18. Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga bật và tắt được dụng cụ máy đó. Mọi dụng cụ máy và...
 • Page 21 GEB046-2 ENC007-6 CẢNH BÁO AN TOÀN MÁY CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN KHOAN BÚA KẾT HỢP DÙNG PIN QUAN TRỌNG 1. Đeo thiết bị bảo vệ tai. Việc tiếp xúc với tiếng ồn có ĐỐI VỚI HỘP PIN thể gây mất thính giác. 2.
 • Page 22 • Để tháo hộp pin, hãy rút nó ra từ dụng cụ trong lúc Khi nút công tắc đảo chiều ở vị trí chính giữa, không thể trượt nút ở phía trước hộp mực. kéo cần khởi động công tắc được. •...
 • Page 23 Thanh đo sâu (Hình 16) Thanh đo sâu rất thuận tiện để khoan các lỗ có chiều sâu Đối với riêng kiểu máy BHR261 (Hình 21 & Hình 22) đồng nhất. Vặn lỏng tay cầm hông và lắp thanh đo sâu Sử...
 • Page 24 Nếu bạn cần hỗ trợ để biết thêm chi tiết về những phụ Bạn có thể khoan lỗ đường kính lên đến 13 mm vào kim kiện này, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Makita tại loại và lên đến 32 mm khi khoan vào gỗ.
 • Page 25 35. ฝาป ด ที ่ ย ึ ด แปรง 12. หมุ น พร อ มกระแทก 24. ฝาครอบหั ว จั บ 36. ไขควง ข อ มู ล จํ า เพาะ รุ  น BHR261 BHR261T คอนกรี ต 26 มม. ความสามารถในการเจาะ โลหะ...
 • Page 26 16. หากมี ก ารจั ด อุ ป กรณ ส ํ า หรั บ ดู ด และจั ด เก็ บ ฝุ  น ไว  ใ นสถานที ่ ให ความปลอดภั ย ของพื ้ น ที ่ ท ํ า งาน 1. ดู แ ลพื ้ น ที ่ ท ํ า งานให ม ี ค วามสะอาดและมี แ สงไฟสว า ง พื ้ น ที ่ ร กระเกะ ตรวจสอบว...
 • Page 27 29. ปฏิ บ ั ต ิ ต ามคํ า แนะนํ า ในการหล อ ลื ่ น และการเปลี ่ ย นอุ ป กรณ เ สริ ม ENC007-6 คํ า แนะนํ า ด า นความปลอดภั ย ที ่ ส ํ า คั ญ 30.
 • Page 28 • เมื ่ อ ต อ งการถอดตลั บ แบตเตอรี ่ ให เ ลื ่ อ นปุ  ม ที  ด  า นหน า ของตลั บ แล ว ดึ ง ข อ ควรระวั ง : ออกจากเครื ่ อ งมื อ •...
 • Page 29 จากนั ้ น ตรวจสอบให แ น ใ จว า ดอกสว า นนั ้ น ถู ก ยึ ด เข า ที ่ อ ย า งแน น หนาด ว ย สํ า หรั บ รุ  น BHR261 เท า นั ้ น (ภาพที ่ 21 และภาพที ่ 22) การหมุ...
 • Page 30 • ขอแนะนํ า ให ใ ช เ ฉพาะอุ ป กรณ เ สริ ม หรื อ อุ ป กรณ ต  อ พ ว งเหล า นี ้ ก ั บ เครื ่ อ งมื อ Makita ที ่ ร ะบุ ใ นคู  ม ื อ การใช อ ุ ป กรณ เ สริ ม หรื อ อุ ป กรณ ต  อ พ ว ง...
 • Page 32 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884883-371...

This manual is also suitable for:

Bhr261t