Download Print this page

LG F12A8Q/TD(W)(A)(1-9) Owner's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
To montáž usnadní a zajistí, že je pračka správně a bezpečně
nainstalována. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v
blízkosti pračky pro budoucí nahlédnutí.
F14A8Q/TD(W)(A)(1~9)
F12A8Q/TD(W)(A)(1~9)
F10A8Q/TD(W)(A)(1~9)
P/No.:MFL677946
ver.
2013.00
www.lg.com

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for LG F12A8Q/TD(W)(A)(1-9)

  Summary of Contents for LG F12A8Q/TD(W)(A)(1-9)

 • Page 1 Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní a zajistí, že je pračka správně a bezpečně nainstalována. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti pračky pro budoucí nahlédnutí. F14A8Q/TD(W)(A)(1~9) F12A8Q/TD(W)(A)(1~9) F10A8Q/TD(W)(A)(1~9) P/No.:MFL677946 ver. 2013.00 www.lg.com...
 • Page 2: Table Of Contents

  Obsah Obsah ........2 Charakteristika......3 DÛleÏité bezpeãnostní pokyny DÛleÏité bezpeãnostní pokyny....4 Základní bezpeãnostní opatfiení ...5 Následující pokyny uschovejte .....6 Technické údaje......7 Instalace Odstranûní obalu ........8 Transportní ‰rouby .......8 PoÏadavky na místo instalace praãky...9 â. modelu Pfiipojení hadice pfiívodu vody ....11 Sériové ã. MontáÏ...
 • Page 3: Charakteristika

  Charakteristika Systém pfiímého pohonu bubnu Moderní bezkartáãkov˘ stejnosmûrn˘ elektromotor pohání buben pfiímo, bez fiemene a fiemenice. 6 Motion Praãka je schopna provádût rÛzné pohyby bubnu nebo kombinaci rÛzn˘ch pohybÛ v závislosti na zvoleném programu praní. V kombinaci s fiízenou rychlostí Ïdímání a schopností bubnu otáãet se doleva i doprava se v˘raznû...
 • Page 4: Dûleïité Bezpeãnostní Pokyny

  DÛleÏité bezpeãnostní pokyny P¤EâTùTE SI VE·KERÉ POKYNY A VYSVùTLENÍ T¯KAJÍCÍ SE INSTALACE P¤ED POUÎITÍM V¯STRAHA V zájmu vlastního bezpeãí pfiesnû dodrÏujte pokyny v tomto návodu, abyste minimalizovali riziko poÏáru nebo v˘buchu, zásahu el. proudem, ‰kody na majetku, poranûní nebo úmrtí. Va‰e bezpeãí...
 • Page 5: Základní Bezpeãnostní Opatfiení

  DÛleÏité bezpeãnostní pokyny ■ Základní bezpeãnostní opatfiení V¯STRAHA K minimalizaci rizika poÏáru úrazu elektrick˘m proudem, po‰kození zdraví osob pouÏívajících praãku, dodrÏujte základní pokyny, vãetnû následujících: • Pfied instalací zkontrolujte, zda produkt potfiísnûny hofilav˘mi nebo v˘bu‰n˘mi není po‰kozen. Pokud ano, neinstalujte jej. látkami (jako je vosk, oleje, barvy, benzin, odma‰Èovací...
 • Page 6: Následující Pokyny Uschovejte

  DÛleÏité bezpeãnostní pokyny ■ Základní bezpeãnostní opatfiení V¯STRAHA K minimalizaci rizika poÏáru úrazu elektrick˘m proudem, po‰kození zdraví osob pouÏívajících praãku, dodrÏujte základní pokyny, vãetnû následujících: • Pfied odstavením pfiístroje z provozu • Ke sníÏení rizika poranûní osob, je nebo pfied jeho likvidací demontujte nutné...
 • Page 7: Technické Údaje

  Technické údaje Pfiepravní ‰roub Sít’ová ‰ÀÛra s vidlicí Po‰kozenou sít’ovou ‰ÀÛru smí V˘suvn˘ zásobník vymûnit v˘robce nebo jím povûfien˘ (na prací prostfiedek (autorizovan˘) servis nebo osoba s a zmûkãovaã prádla) odbornou zpÛsobilostí, aby se zabránilo nebezpeãí úrazu el. proudem. Ovládací panel Odtoková...
 • Page 8: Instalace

  Instalace ■ Odstranûní obalu 1. OdstraÀte lepenkovou krabici a obal z polystyrenu Styrofoam. 2. Praãku zvednûte a odstraÀte základní Praãka obal. 3. OdstraÀte pásku upevÀující napájecí kabel a vypou‰tûcí hadici. Dolní ãást obalu 4. Vyjmûte pfiívodní hadici z bubnu. POZN. •...
 • Page 9: Poïadavky Na Místo Instalace Praãky

  Instalace ■ PoÏadavky na místo instalace praãky Umístûní • Sklon podlahy : PodloÏka Povolen˘ sklon podlahy pod praãkou je do 1° • Zásuvka el.sítû : Musí se nacházet do 1,5 m od kaÏdé strany umístûné praãky. NepfietûÏujte zásuvku pfiipojením více neÏ jednoho spotfiebiãe.
 • Page 10 Instalace Elektrické pfiipojení • NepouÏívejte Ïádné prodluÏovací kabely nebo rozdvojky. • Po‰kozenou síÈovou ‰ÀÛru musí vymûnit v˘robce nebo povûfien˘ (autorizovan˘ ) servisní pracovník nebo podobná odbornû zpÛsobilá osoba, aby se zabránilo nebezpeãí úrazu. • Po ukonãení provozu vÏdy vytáhnûte vidlici síÈové ‰ÀÛry ze zásuvky a zastavte pfiívod vody. •...
 • Page 11: Pfiipojení Hadice Pfiívodu Vody

  Instalace ■ Pfiipojení hadice pfiívodu vody Tlak v pfiívodu vody musí b˘t v rozsahu 100 kPa aÏ 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm • Pfii pfiipojování hadice pfiívodu vody ji nestahujte ani ji k pfiívodnímu kohoutu ne‰roubujte pfies •...
 • Page 12 Instalace Typ-C : Pfiipojení hadice s rychlospojkou ke kohoutu bez závitu 1. Od‰roubujte kruhovou desku adaptéru a 4 pfiidrÏovací ‰rouby adaptéru. 2. Je-li kohout pfiíli‰ velk˘, aby pasoval na stfiední pfiechodka adaptér, odstraÀte vodící desku. redukãní díl 3. Natlaãte adaptér na konec kohoutu, aby pryÏové...
 • Page 13: Montáï Odtokové Hadice

  Instalace MontáÏ odtokové hadice Odtoková hadice nesmí b˘t pfiipojená • v˘‰e neÏ100 cm nad podlahou. Odtokovou hadici je nutné správnû • Asi 100 cm upevnit vÛãi samovolnému uvolnûní ; únikem odtokové vody by se mohla Asi 145 cm po‰kodit podlaha. Je-li odtoková...
 • Page 14: Vyrovnání Praãky

  Instalace ■ Vyrovnání praãky 1. Správné, vodorovné a svislé ustavení praãky zamezí nadmûrnému hluku a vibracím pfii provozu.Praãku instalujte na rovném a pevném povrchu podlahy, pfiednostnû v rohu místnosti. POZN. • Dfievûné podlahy nebo podlahy zavû‰eného typu mohou pfiispût k v˘razn˘m vibracím a chybám z nevyváÏenosti.
 • Page 15 • Je-li to moÏné, instalujte praãku v jednom z rohÛ místnosti, kde je podlaha pevnûj‰í. Nasazením pryÏov˘ch návlekÛ omezíte vibrace. • PryÏové návleky lze objednat prost fi ednictvím oddûlení náhradních souãástí LG. • (ãíslo souãásti 4620ER4002B) POZN. Správné umístûní a nastavení svislé polohy praãky je p fi edpokladem dlouhého, správného •...
 • Page 16: Pouïívání Praãky Provoz Praãky

  PouÏívání praãky Provoz praãky 1. Prádlo roztfiiìte. (Viz strana 17) 2. Otevfiete dvífika a vloÏte prádlo. 3. Stisknûte hlavní vypínaã. 4. Vyberte program. (Viz strana 18~20) Nyní vyberte moÏnosti (Viz strana 22~25) ■ Dodateãn˘ program ■ Teplota ■ Rychlost Ïdímání ■...
 • Page 17: Péãe O Prádlo Pfied Praním

  PouÏívání praãky ■ Péãe o prádlo pfied praním 1. Ná‰ivky na textiliích Teplota praní Na textiliích vyhledejte ná‰ivky, které obsahují informace Normální praní (zpravidla ve formû symbolÛ) o sloÏení textilu a doporuãeném zpÛsobu praní nebo ãi‰tûní. ·etrné praní Jemné 2. Rozdûlení prádla dle druhÛ Ruãní...
 • Page 18: Tabulka Programû Praní

  PouÏívání praãky Tabulka programÛ praní • Doporuãen˘ prÛbûh praní podle druhu prádla Správná teplota Doba praní Popis Program Druh prádla (moÏnosti) [minuty] Dosahuje lep‰ího v˘konu 40°C Bavlna Stálobarevné odûvy (ko‰ile, noãní kombinací rÛzn˘ch pohybÛ bubnu (Studené aÏ 95°C) ko‰ile, pyÏama, atd.) a bûÏnû Plná...
 • Page 20: Provozní Údaje

  PouÏívání praãky Provozní údaje Max RPM Program F14A8Q/TD(W)(A)(1~9) F12A8Q/TD(W)(A)(1~9) F10A8Q/TD(W)(A)(1~9) F84** 1200 1000 1400 Bavlna 1200 1000 1400 Bavlna Eko 1000 1000 1000 Syntetika 1200 1000 1400 Smí‰ené prádlo 1000 1000 1000 Dûtská péãe 1000 1000 1000 Tiché praní 1200 1000 1400 Péãe o pokoÏku...
 • Page 21: Ovládací Panel

  PouÏívání praãky ■ Ovládací panel Dal‰í Funkce SMARTDIAGNOSIS™ je programov dostupná pouze u produktÛ s á tlaãítka displej oznaãením „SMARTDIAGNOSIS™“. Napájení Voliã Start/Pauza Zapnutí/ Tlaãítko tlaãítko programu tlaãítko vypnutí zvukového Volba volby signálu Napájení Dodateãn˘ program • Stisknutím tl. "Napájení" se praãka zapíná •...
 • Page 22: Dodateãn˘ Program

  PouÏívání praãky ■ Dodateãn˘ program OdloÏen˘ start (Time Delay) Oblíben˘ (Favorite) Oblíben˘ program vám umoÏní uloÏit Lze nastavit ãasovou prodlevu, aby se upraven˘ cyklus praní pro budoucí pouÏití. praãka automaticky spustila a po daném ãasovém intervalu vypnula. 1. Stisknûte hlavní vypínaã. POZN.
 • Page 23: Moïnost Volby

  PouÏívání praãky ■ MoÏnost volby Antialergické máchání (Medic Rinse) Îdímání (Spin) • Opakovan˘m stiskem tlaãítka ‘Îdímání’ Máchání pfii teplotû 40°C. Dokonale vyplaví zvolíte poÏadované otáãky. zbytky pracího prá‰ku z prádla. 1. Stisknûte tlaãítko napájení. Máchání+Odstfiedûní (Rinse+Spin) 2. Zvolte program. 3. Stisknûte tlaãítko “Antialergické máchání” 1.
 • Page 24: Dûtská Pojistka

  PouÏívání praãky ■ Dûtská pojistka Pomocí této funkce se blokují tlaãítka na ovládacím panelu, aby nedo‰lo k nechtûné manipulaci. Dûtsk˘ zámek“ lze nastavit pouze bûhem cyklu praní. Zamykání ovládacího panelu 1. Stisknûte tlaãítka voleb souãasnû na 3 sekundy. 2. Ozve se zvukové znamení a na displeji se objeví...
 • Page 25: Âi‰Tûní Bubnu

  PouÏívání praãky ■ âi‰tûní bubnu âi‰tûní bubnu je speciální cyklus, urãen˘ k ãi‰tûní vnitfiního prostoru. V tomto cyklu se pouÏívá vy‰‰í hladina vody pfii vy‰‰í rychlosti otáãení. Provádûjte tento cyklus pravidelnû. 1. Z praãky vyjmûte ve‰keré obleãení a uzavfiete dvífika. 2.
 • Page 26: Pfiidávání Pracích Prostfiedkû

  Pfiidávání pracích prostfiedkÛ ■ Pfiidávání pracích prostfiedkÛ a zmûkãovaãe prádla (aviváÏe) V˘suvn˘ dávkovaã • Pouze HLAVNÍ PRANÍ➔ • P¤EDEPRANÍ + HLAVNÍ PRANÍ ➔ aviváÏ V¯STRAHA Ve‰keré prací prá‰ky a prostfiedky chraÀte pfied dûtmi. Hrozí nebezpeãí otravy. Velké mnoÏství pracího prostfiedku, bûlidla nebo zmûkãovaãe mÛÏe zpÛsobit pfieplnûní.
 • Page 28: Údrïba A O‰Etfiování Praãky

  ÚdrÏba a o‰etfiování praãky • Pfied kaÏd˘m ãi‰tûním vnitfiku praãky odpojte vidlici síÈové ‰ÀÛry ze zásuvky el. sítû k ochranû pfied nebezpeãím úrazu el.proudem Filtr pfiívodu vody • “ ” Bude-li blikat na displeji toto hlá‰ení závady, voda se nedostává do dávkovaãe pracího prostfiedku.
 • Page 29: Filtr Odtokového Ãerpadla

  ÚdrÏba a o‰etfiování praãky Filtr odtokového ãerpadla • Odtokov˘ filtr zachytává vlákna a malé pfiedmûty, které zÛstaly v prádle. K zaji‰tûní hladkého chodu praãky pravidelnû kontrolujte tento filtr. UPOZORNùNÍ • Nejdfiíve vypusÈte vodu z filtru pomocí odtokové hadiãky a potom teprve otevfiete filtr ãerpadla, odstraÀte z nûj v‰echno, co by ho mohlo zastavit.
 • Page 30: Suvn˘ Dávkovaã Pracích Prostfiedkû

  ÚdrÏba a o‰etfiování praãky V˘suvn˘ dávkovaã pracích prostfiedkÛ • ZÛstanou-li zbytky pracího prostfiedku a aviváÏe v dávkovaãi • âas od ãasu proudem vody vyãistûte dávkovaã od v‰ech zbytkÛ pracího prostfiedku a aviváÏe. • Pokud je to nutné, lze dávkovaã úplnû vysunout z praãky po stisknutí západky dolÛ. •...
 • Page 31: Prací Buben

  ÚdrÏba a o‰etfiování praãky Prací buben • Pokud bydlíte v oblasti, kde je k dispozici velmi tvrdá voda, neustále se tvofií usazeniny na místech, která nejsou vidût a není snadné je odstranit.Po ãase vzniklé usazeniny ucpou spotfiebiã a pokud tento proces není pod kontrolou, musel by se pfiípadnû spotfiebiã i vymûnit. •...
 • Page 32: Neï Zavoláte Odborn˘ Servis

  NeÏ zavoláte odborn˘ servis • Tato praãka je vybavena automatickou vlastní diagnostikou, která zjistí poruchu jiÏ v jejím poãáteãním stadiu a podle toho pfiíslu‰nû reaguje. Nepracuje-li praãka správnû nebo nefunguje-li vÛbec, zkontrolujte ji pfiedtím, neÏ zavoláte odborn˘ servis, následujícím postupem : Zji‰Èování...
 • Page 33 NeÏ zavoláte odborn˘ servis Projev závady MoÏná pfiíãina ¤e‰ení Praãku nelze • Není zasunuta vidlice síÈové ‰ÀÛry do Zajistûte spolehlivé pfiipojení síÈové spustit zásuvky, nebo je pfiipojení uvolnûno. ‰ÀÛry v zásuvce. • Vadná pojistka nebo vypnut˘ jistiã v VymûÀte pojistku nebo zapnûte jistiã. domovním rozvadûãi, pfiípadnû...
 • Page 34: Chybová Hlá‰Ení

  NeÏ zavoláte odborn˘ servis Chybová hlá‰ení Projev závady MoÏná pfiíãina ¤e‰ení • Nedostateãn˘ zdroj vody v místû. Zkuste jin˘ kohoutek v domû. • Není úplnû otevfien˘ kohoutek pfiívodu vody do Kohoutek otevfiete úplnû. praãky. • Hadice pfiívodu vody je zalomená. Vyrovnejte hadici.
 • Page 35: Pouïití Smartdiagnosis

  Tato funkce nenahrazuje metody klasické. Úãinnost této funkce závisí na rÛzn˘ch faktorech. Napfiíklad na kvalitû pfiíjmu mobilního telefonu pouÏitého pro pfienos. Na síle okolního hluku, kter˘ mÛÏe b˘t pfiítomen v prÛbûhu pfienosu a akustice místnosti, kde je su‰iãka umístûna. Proto spoleãnost LG nezaruãuje, Ïe funkce Smart Diagnosis vyfie‰í jak˘koliv dan˘ problém.
 • Page 36: Záruãní Podmínky

  Záruãní podmínky Likvidace star˘ch spotfiebiãÛ 1. Pokud je u v˘robku uveden symbol pojízdného kontejneru v pfie‰krtnutém poli, znamená to, Ïe na v˘robek se vztahuje smûrnice Evropské unie ãíslo 2002/96/EC. 2. V‰echny elektrické a elektronické v˘robky by mûly b˘t likvidovány oddûlenû od bûÏného komunálního odpadu prostfiednictvím sbûrn˘ch zafiízení...
 • Page 37 Informační list výrobku Informační list_dle Nařízení Evropské unie č. 1061/2010 Značka F14A8T/Q F12A8T/Q F10A8T/Q Název výrobku D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) Jmenovitá kapacita Třída energetické účinnosti A+++ A+++ A+++ Ocenění "EU Ecolabel award" podle nařízení (ES) č. 66/2010 Roční spotřeba energie, na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní...
 • Page 39 AUTOMATICKÁ PRÁ Č Pred začiatkom inštalácie si starostlivo prečítajte tento návod. Toto vám uľahčí inštaláciu a zabezpečí, že práčka bude nainštalovaná správne a bezpečne. Po inštalácii nechajte tento návod v blízkosti práčky pre budúce použitie. F14A8Q/TD(W)(A)(1~9) F12A8Q/TD(W)(A)(1~9) F10A8Q/TD(W)(A)(1~9) www.lg.com...
 • Page 40 Obsah Obsah ........2 ëakujeme za zakúpenie tejto plne Vlastnosti produktu ....3 automatickej práãky zn. LG. Preãítajte si prosím starostlivo tento DôleÏité pokyny pre bezpeãnosÈ „Návod na obsluhu"; poskytne vám DôleÏité pokyny pre bezpeãnosÈ...4 Základné bezpeãnostné opatrenia..5 pokyny na bezpeãnú in‰taláciu, Uchovajte tieto pokyny......6...
 • Page 41: Vlastnosti Produktu

  Vlastnosti produktu Systém priameho pohonu bubna Modern˘ bezuhlíkov˘ jednosmern˘ elektromotor poháÀa bubon priamo, bez remeÀa a remenice. 6 ãinnosÈ Práãka je schopná vykonávaÈ rôzne pohyby bubna alebo kombináciu rôznych pohybov v závislosti od vybraného programu prania. V kombinácii s riadenou r˘chlosÈou odstreìovania a schopnosÈou bubna otáãaÈ...
 • Page 42: Dôleïité Pokyny Pre Bezpeãnosè

  DôleÏité pokyny pre bezpeãnosÈ PREâæTAJTE SI V·ETKY POKYNY A VYSVETLENIE IN·TALÁCIE PRED POUÎITÍM UPOZORNENIE Z dôvodu va‰ej bezpeãnosÈ sa musia dodrÏaÈ informácie uvedené v tomto návode aby sa minimalizovalo riziko poÏiaru alebo v˘buchu, úrazu elektrick˘m prúdom, alebo aby nedo‰lo k po‰kodeniu majetku, zraneniu osôb alebo k úmrtiu.
 • Page 43: Základné Bezpeãnostné Opatrenia

  DôleÏité pokyny pre bezpeãnosÈ ■ Základné bezpeãnostné opatrenia UPOZORNENIE Aby sa pri uÏívaní práãky zníÏilo riziko poÏiaru, úrazu elektrick˘m prúdom alebo iného úrazu osôb, dodrÏujte bezpeãnostné opatrenia vrátane nasledovn˘ch: • Pred in‰taláciou skontrolujte ãi na • Neperte ani nesu‰te v˘robky, ktoré zariadení...
 • Page 44: Uchovajte Tieto Pokyny

  DôleÏité pokyny pre bezpeãnosÈ ■ Základné bezpeãnostné opatrenia UPOZORNENIE Pre zníÏenie rizika poÏiaru, úrazu elektrick˘m prúdom alebo iného úrazu osôb pri pouÏívaní tejto práãky, dodrÏujte základné bezpeãnostné opatrenia, vrátane nasledovn˘ch: • Predt˘m ako starú práãku vyhodíte, • Aby sa zníÏilo riziko zranenia osôb, odpojte ju od siete.
 • Page 45: Technické Údaje

  Technické údaje Vybalenie SieÈov˘ kábel s vidlicou Po‰koden˘ sieÈov˘ kábel smie V˘suvn˘ zásobník vymeniÈ v˘robca alebo ním poveren˘ (na prací prostriedok (autorizovan˘) servis alebo osoba s a zmäkãovaã prádla) odbornou spôsobilosÈou, aby sa zabránilo nebezpeãenstvu úrazu elektrick˘m prúdom. Ovládací panel Odtoková...
 • Page 46: In‰Talácia

  In‰talácia ■ Vybalenie 1. OdstráÀte kartónovú krabicu a polystyrénov˘ obal. 2. Zdvihnite práãku a odstráÀte spodnú Práãka ãasÈ balenia. 3. OdstráÀte pásku, ktorá pridrÏiavala napájací kábel a hadicu. Obal základne 4. OdstráÀte prívodnú hadicu z bubna. POZN. • Uchovajte kºúã na vyrovnávanie MontáÏny kºúã...
 • Page 47: Poïiadavky Na Miesto In‰Talácie Práãky

  In‰talácia ■ PoÏiadavky na miesto in‰talácie práãky Miesto • Sklon podlahy: Povolen˘ sklon podlahy je do 1° podloÏka • Zásuvka elektrickej siete: Musí sa nachádzaÈ do 1,5 m od kaÏdej strany umiestnenej práãky. NepreÈaÏujte zásuvku pripojením viac ako jedného spotrebiãa. cca 2cm •...
 • Page 48 In‰talácia Elektrické pripojenie • NepouÏívajte Ïiadne predlÏovacie káble alebo rozdvojky. • Po‰koden˘ sieÈov˘ kábel musí vymeniÈ v˘robca alebo poveren˘ (autorizovan˘) servisn˘ pracovník alebo podobne odborne spôsobilá osoba, aby sa zabránilo nebezpeãenstvu úrazu. • Po ukonãení prevádzky vÏdy vytiahnite vidlicu sieÈového kábla zo zásuvky a zastavte prívod vody. •...
 • Page 49: Pripojenie Hadice Prívodu Vody

  In‰talácia ■ Pripojenie hadice prívodu vody • Tlak v prívode vody musí byÈ v rozsahu 100 kPa aÏ 1000 kpa (1,0 - 10,0 kgf / cm • Pri pripájaní hadice prívodu vody ju nesÈahujte ani ju k prívodnému kohútiku neskrutkujte cez závit.
 • Page 50 In‰talácia Typ-C : Spojenie „one touch“ typu hadice s prívodom vody bez závitu. 1. Odskrutkujte adaptér ring plate a 4 zvy‰né skrutky adaptéra. 2. OdstráÀte guide plate, ak je prívod stredná pechodka vody príli‰ veºk˘ a nepasuje k redukãn˘ diel adaptéru.
 • Page 51: Montáï Odtokovej Hadice

  In‰talácia MontáÏ odtokovej hadice • Odtoková hadica nesmie byÈ pripojená vy‰‰ie ako 100 cm nad podlahou. • Odtokovú hadicu je nutné správne upevniÈ ca. 100 cm proti samovoºnému uvoºneniu; únikom odtokovej vody by sa mohla po‰kodiÈ ca. 145 cm podlaha. •...
 • Page 52: Vyrovnanie Práãky

  In‰talácia ■ Vyrovnanie práãky 1. Správne, vodorovné a zvislé postavenie práãky zabráni vzniku nadmerného hluku a vibráciám pri prevádzke. Práãku in‰talujte na rovnom a pevnom povrchu podlahy, prednostne v rohu miestnosti. POZN. • Drevená alebo dutinová podlaha môÏu prispieÈ k v˘razn˘m vibráciám a chybám z nevyváÏenosti.
 • Page 53 • VloÏte pod práãku gumené podloÏky, aby ste zabránili vibráciám. Gumené podloÏky (ã. 4620ER4002B) si môÏete zakúpiÈ v oddelení náhradn˘ch dielov • spoloãnosti LG. POZN. Správne umiestnenie a vyrovnanie práãky vám zabezpeãí jej dlhodobé, správne a • spoºahlivé fungovanie.
 • Page 54: Pouïívanie Práãky

  PouÏívanie práãky Fungovanie práãky 1. Roztrieìte bielizeÀ. (Odkazuje na stranu 17) 2. Otvorte dvierka a vloÏte bielizeÀ. 3. Stlaãte tlaãidlo Power. 4. Vyberte program (Odkazuje na stranu 18~20) Teraz vyberte moÏnosti (Odkazuje na stranu 22~25) ■ Doplnkov˘ program ■ Teplota ■...
 • Page 55: Starostlivosè O Prádlo Pred Praním

  PouÏívanie práãky ■ StarostlivosÈ o prádlo pred praním 1. Ná‰ivky na textíliách Teploty vody Na textíliách vyhºadajte ná‰ivky, ktoré obsahujú informácie Normálne pranie (spravidla vo forme symbolov) o zloÏení textilu a odporúãanom Funkcia „permanent spôsobe prania alebo ãistenia. Jemné press“ proti krãeniu bielizne 2.
 • Page 56: Tabuºka Programu Prania

  PouÏívanie práãky Tabuºka programu prania • Odporúãan˘ priebeh prania podºa druhu prádla Správná teplota âas prania Popis Druh prádla Program (moÏnosti) (minúty) Dosahuje lep‰í v˘kon kombináciou 40°C Bavlna Stálofarebné odevy (ko‰ele, noãné rôznych pohybov bubna (Studené aÏ 95°C) ko‰ele, pyÏamá, atd’.) a beÏne Plná...
 • Page 58: Prevádzkové Údaje

  PouÏívanie práãky Prevádzkové údaje Max RPM Program F14A8Q/TD(W)(A)(1~9) F12A8Q/TD(W)(A)(1~9) F10A8Q/TD(W)(A)(1~9) F84** 1200 1000 1400 Bavlna 1200 1000 1400 Bavlna Eko 1000 1000 1000 Syntetika 1200 1000 1400 Zmie‰aná bielizeÀ 1000 1000 1000 Detská starostlivosÈ 1000 1000 1000 Tiché pranie 1200 1000 1400 StarostlivosÈ...
 • Page 59: Ovládací Panel

  PouÏívanie práãky Ovládací panel ëal‰ie Funkcia SMARTDIAGNOSIS™ je Displej programové dostupná iba pre v˘robky oznaãené tlaãidlá nálepkou 'SMARTDIAGNOSIS™' Napájanie Program ·tart / Pauza Zapnutie / vypnutie Voºba funkcie tlaãítko prania tlaãítko zvukového signálu tlaãítko Napájanie Doplnkov˘ program • Zatlaãením tl. Napájanie sa práãka zapína •...
 • Page 60: Doplnkov˘ Program

  PouÏívanie práãky ■ Doplnkov˘ program OdloÏen˘ ‰tart (Time Delay) Obºúben˘ (Favorite) Obºúben˘ program vám umoÏní si uloÏiÈ MôÏete nastaviÈ ãasové oneskorenie tak, Ïe vlastn˘ cyklus prania pre budúce pouÏitie. práãka sa automaticky spustí a vypne sa po zadanom ãasovom intervale. 1.
 • Page 61: Voliteºné Funkcie

  PouÏívanie práãky ■ Voliteºné funkcie Antialergické pláchanie (Medic Rinse) Odstreìovanie (Spin) • R˘chlosÈ odstreìovania je moÏné Pre najlep‰ie v˘sledky alebo ãistej‰ie nastaviÈ stláãaním tlaãidla ‘Spin’ - tlaãidlo prepláchnutie môÏete zvoliÈ moÏnosÈ Medic stláãajte opakovane. Rinse. MôÏete ju zvoliÈ vo v‰etk˘ch programoch.
 • Page 62: Detská Poistka

  PouÏívanie práãky ■ Detská poistka Zvoºte túto funkciu, aby ste uzamkli tlaãidlá na ovládacom paneli, ãím zamedzíte nedovolenému manipulovaniu. „Detská poistka“ môÏe byÈ nastavená len poãas cyklu prania. Uzamknutie ovládacieho panela 1. Stlaãte naraz tlaãidlá Voliteºné funkcie po dobu 3 sekúnd. 2.
 • Page 63: Âistenie Bubna

  PouÏívanie práãky ■ âistenie bubna âistenie bubna je ‰peciálny cyklus, ktor˘ sa pouÏíva na ãistenie vnútorného priestoru. V tomto cykle sa pouÏíva vy‰‰ia hladina vody pri vy‰‰ej r˘chlosti otáãania. Vykonávajte tento cyklus pravidelne. 1. OdstráÀte v‰etku bielizeÀ a veci z práãky a zavrite dvierka.
 • Page 64: Pridávanie Pracích Prostriedkov

  Pridávanie pracích prostriedkov ■ Pridávanie pracích prostriedkov a zmäkãovaãov prádla (aviváÏe) V˘suvn˘ dávkovaã • Len HLAVNÉ PRANIE➔ • PREDPIERANIE +HLAVNÉ PRANIE➔ aviváÏ UPOZORNENIE • Uschovajte v‰etky pracie prostriedky z dosahu detí, hrozí nebezpeãenstvo otravy. • Priveºa pracieho prostiedku,bielidla alebo aviváÏe môÏe spôsobiÈ preteãenie. hlavné...
 • Page 66: Údrïba A O‰Etrovanie Práãky

  ÚdrÏba a o‰etrovanie práãky • Pred kaÏd˘m ãistením vnútra práãky odpojte vidlicu sieÈového kábla zo zásuvky elektrickej siete na ochranu pred nebezpeãenstvom úrazu elektrick˘m prúdom. • Pri likvidácii spotrebiãa odreÏte sieÈov˘ kábel a zniãte zástrãku. Zablokujte zámku dvierok, aby nemohlo dôjsÈ k uviaznutiu dieÈaÈa vo vnútri spotrebiãa. Filter prívodu vody •...
 • Page 67: Filter Odtokového Ãerpadla

  ÚdrÏba a o‰etrovanie práãky Filter odtokového ãerpadla • Odtokov˘ filter zachytáva vlákna a malé predmety, ktoré zostali v prádle. Na zaistenie hladkého chodu práãky pravidelne kontrolujte tento filter. V¯STRAHA • Najskôr vypustite vodu z filtra pomocou odtokovej hadiãky a aÏ potom otvorte filter ãerpadla,odstráÀte z neho v‰etko,ão by ho mohlo zastaviÈ.
 • Page 68: Suvn˘ Dávkovaã Pracích Prostriedkov

  ÚdrÏba a o‰etrovanie práãky V˘suvn˘ dávkovaã pracích prostriedkov • Ak zostanú zvy‰ky pracieho prostriedku a aviváÏe v dávkovaãi: • Raz za ãas prúdom vody vyãistite dávkovaã od v‰etk˘ch zvy‰kov pracieho prostriedku a aviváÏe. • Pokiaº je to nutné, moÏno dávkovaã úplne vysunúÈ z práãky po zatlaãení západky dolu. •...
 • Page 69: Prací Bubon

  ÚdrÏba a o‰etrovanie práãky Prací bubon • Pokiaº b˘vate v oblasti, kde je k dispozícii veºmi tvrdá voda, neustále sa tvoria usadeniny na miestach, ktoré nie sú viditeºné a nie je ºahké ich odstrániÈ. Po ãase vzniknuté usadeniny upchajú spotrebiã a pokiaº tento proces nie je pod kontrolou, musel by sa prípadne spotrebiã aj vymeniÈ. •...
 • Page 70: Skôr Neï Zavoláte Odborn˘ Servis

  Skôr neÏ zavoláte odborn˘ servis • Táto práãka je vybavená automatickou vlastnou diagnostikou, ktorá zistí poruchu uÏ v jej poãiatoãnom ‰tádiu a podºa toho príslu‰ne reaguje. Ak nepracuje práãka správne, alebo ak nefunguje vôbec, skontrolujte ju predt˘m, ako zavoláte odborn˘ servis, nasledujúcim postupom: Diagnostika problému Prejav poruchy...
 • Page 71 Skôr neÏ zavoláte odborn˘ servis Prejav poruchy MoÏná príãina Rie‰enie Práãku nie je moÏné • Nie je zasunutá vidlica Zabezpeãte spoºahlivé pripojenie sieÈového spustiÈ sieÈového kábla do zásuvky, kábla v zásuvke. alebo je pripojenie uvoºnené. • Chybná poistka alebo VymeÀte poistku alebo zapnite istiã. vypnut˘...
 • Page 72: Chybové Hlásenia

  Skôr neÏ zavoláte odborn˘ servis Chybové hlásenia Prejav poruch MoÏná príãina Rie‰enie • Nedostatoãn˘ zdroj vody na mieste. Skúste in˘ kohútik v dome. • Nie je úplne otvoren˘ kohútik prívodu vody do Kohútik otvorte úplne. práãky. • Hadica prívodu vody je zalomená. Vyrovnajte hadicu.
 • Page 73: Pouïitie Smartdiagnosis

  Napríklad na kvalite príjmu mobilného telefónu pouÏitého pre prenos. Na intenzite okolitého hluku, ktor˘ môÏe byÈ prítomn˘ v priebehu prenosu a akustike miestnosti, kde je su‰iãka umiestnená. Preto spoloãnosÈ LG neruãí, Ïe funkcia Smart Diagnosis vyrie‰i ak˘koºvek problém.
 • Page 74: Záruãné Podmienky

  Záruãné podmienky Likvidácia vá‰ho starého prístroja 1. Keì sa na produkte nachádza tento symbol preãiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, Ïe dan˘ produkt vyhovuje európskej Smernici ã. 2002/96/EC. 2. V‰etky elektrické a elektronické produkty by mali byÈ zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to urãen˘ch zbern˘ch zariadení, ktoré...
 • Page 75 Opis výrobku Informačný list_podľa Nariadenia Európskej únie č. 1061/2010 Značka F14A8T/Q F12A8T/Q F10A8T/Q Názov výrobku D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) Menovitá kapacita Trieda energetickej účinnosti A+++ A+++ A+++ Ocenenie "EU Ecolabel award" podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 Ročná spotreba energie, na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami pre bavlnu pre pranie pri 60°C a 40°C s celou a čiastočnou 156/137 156/137...
 • Page 77 Használati útmutat ó MOSÓGÉPHEZ Kérjük, a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót! Ez egyszerűsíti az üzembe helyezést és biztosítja készülék helyes és biztonságos használatát. A használati útmutatót mindig tartsa a mosógép közelében. F14A8Q/TD(W)(A)(1~9) F12A8Q/TD(W)(A)(1~9) F10A8Q/TD(W)(A)(1~9) www.lg.com...
 • Page 78 Tartalom Tartalom ........2 Köszönjük, hogy az LG automata mosógépét A készülék jellemzŒi ....3 vásárolta meg. Kérjük, hogy olvassa el gondosan ezt a használati Fontos biztonsági elŒírások útmutatót, mert tájékoztatást nyújt a biztonságos üzembe helyezéshez, használathoz és Fontos biztonsági elŒírások ......4 karbantartáshoz.
 • Page 79: A Készülék Jellemzœi

  A készülék jellemzŒi Közvetlen meghajtás A fejlett, kommutátor nélküli egyenáramú motor szíj és tárcsa nélkül, közvetlenül hajtja a dobot. 6 mozgás A mosógép a beállított programtól függŒen a forgódobbal különféle mıveleteket végezhet, vagy ezek kombinációját használhatja. A dob jobbra-balra forgatásával és a vezérelhetŒ sebességı centrifugálással erŒsen nŒ...
 • Page 80: Fontos Biztonsági Elœírások

  Fontos biztonsági elŒírások OLVASSON EL MINDEN TELEPÍTÉSI ELÃÍRÁST ÉS MAGYARÁZATOT A HASZNÁLATBA VÉTEL ELÃTT FIGYELEM A tız vagy robbanás, áramütés, személyi sérülés és anyagi kár, illetve haláleset megelŒzése érdekében kérjük, tartsa be a kézikönyv elŒírásait. Számunkra nagyon fontos az Ön és mások biztonsága. A kézikönyvben és a készüléken számos fontos biztonsági figyelmeztetést helyeztünk el.
 • Page 81: Alapvetœ Biztonsági Elœírások

  Fontos biztonsági elŒírások AlapvetŒ biztonsági elŒírások FIGYELEM A tız, áramütés vagy személyi sérülés megelŒzése érdekében tartsa be az alapvetŒ megelŒzŒ rendszabályokat, pl.: • A készülék felállítása elŒtt ellenŒrizze • Ne mosson és szárítson olyan tárgyat, a külsŒ sérüléseket. Ha a készülék amelyet elŒzŒleg éghetŒ...
 • Page 82: Ãrizze Meg Ezeket Az Elœírásokat

  Fontos biztonsági elŒírások AlapvetŒ biztonsági elŒírások FIGYELEM A tız, áramütés vagy személyi sérülés megelŒzése érdekében tartsa be az alapvetŒ megelŒzŒ rendszabályokat, pl.: • A használhatatlanná vált gépet a • A személyi sérülés megelŒzése hulladékkezelés elŒtt csatlakoztassa le érdekében tartson be minden javasolt a hálózati feszültségrŒl.
 • Page 83 „ Muszaki leírás Szállítási rögzítŒcsavarok Hálózati csatlakozó kábel • A sérült kábelt a gyártó- nak vagy szervizköz- pontnak kell kicserélnie Fiók a balesetveszély elkerü- (mosószernek lése érdekében és öblítŒnek) VezérlŒ panel LeeresztŒ tömlŒ Szennyvíz szırŒ Ajtó Víz leeresztési pont SzintezŒ lábak Alsó...
 • Page 84: Üzembe Helyezés

  Üzembe helyezés A csomagolás eltávolítása 1. Távolítsa el a kartonból és habszivacsból készült csomagolóanyagokat. 2. Emelje fel a mosógépet és távolítsa el mosógép a csomagolás alsó részét. 3. Távolítsa el a hálózati kábel és a leeresztŒ tömlŒ rögzítŒszalagját. Alaplap 4. A dobból vegye ki a víztömlŒt. MEGJEGYZÉS Csavarkulcs •...
 • Page 85: A Készülék Elhelyezésével Kapcsolatos Követelmények

  Üzembe helyezés A készülék elhelyezésével kapcsolatos követelmények ❿¤Elhelyezés mosógép • Egyenes padló: A mosógép alatti padlószint lejtése a készülék teljes hosszában, illetve szélességében maximum 1º lehet. • Hálózati csatlakozó aljzat: A mosógéptŒl egy 1,5 méter sugarú körön belül legyen. A konnektort ne terhelje túl. Egyszerre csak egy kb.
 • Page 86 Üzembe helyezés ❿¤Elektromos csatlakoztatás • Ne használjon hosszabbító kábelt vagy dupla adaptert. • Ha a géphez tartozó kábel sérült, a gyártónak, a szakszerviz szakemberének vagy a szakszerviz szakemberének kell kicserélnie, a veszélyek elkerülése érdekében. • Használat után mindig áramtalanítsa a készüléket és zárja el a vízcsapot. •...
 • Page 87: A Vízbevezetœ Tömlœ Csatlakoztatása

  Üzembe helyezés A vízbevezetŒ tömlŒ csatlakoztatása • A bejövŒ víznyomásnak 100 kPa és 1000 kPa között kell lennie. (1,0 - 10,0 kgf / cm • Ne csavarja és ne keresztezze a tömlŒt, miközben csatlakoztatja a szelephez. • Ha a víznyomás nagyobb, mint 1000kPa, nyomáscsökkentŒt kell alkalmazni. •...
 • Page 88 Üzembe helyezés „C" típus : A gyorscsatlakozós tömlŒ csatlakoztatása menet nélküli csaphoz 1. Csavarozza ki a gyırıs adapterlemezt és a 4 tartócsavart. 2. Ha a csap túl nagy és nem illik az Gyırılemez adapterbe, vegye ki a vezetŒlemezt. TerelŒlemez 3. Az adaptert nyomja a csap végére úgy, hogy a gumitömítés szivárgásmentes csatlakozást biztosítson.
 • Page 89: A Vízleeresztœ Csœ Csatlakoztatása

  Üzembe helyezés A vízleeresztŒ csŒ csatlakoztatása • A vízleeresztŒcsŒ a padlótól maximum 100 centiméter magasságban legyen. • A vízleeresztŒ csŒ megfelelŒ kb. 100 cm rögzítésével megkímélheti a padlót a víz kifolyásakor keletkezŒ károsodástól. kb. 145 cm • Ha a vízleeresztŒcsŒtúl hosszú, kérjük ne tolja be a mosógépbe.
 • Page 90: Vízszintezés

  Üzembe helyezés Vízszintezés 1. Ha a mosógépet megfelelŒen szintezi be, azzal megakadályozza a zaj és a rezgések fellépését. A készüléket sima, vízszintes felületen helyezze el, ha egy mód van rá, a szoba egy sarkában. MEGJEGYZÉS • A fa vagy egyéb laza padlóburkolat túlzott rezgést és egyensúly problémákat okozhat.
 • Page 91 • Ha lehetséges, helyezze a mosógépet a helyiség valamelyik sarkába, ahol a padló szilárdabb. • Szereljen gumi kupakokat a vibráció csökkentésére. • Kupakok rendelhetŒk az LG tartalék alkatrész osztályától (cikkszám:4620ER4002B). MEGJEGYZÉS • A mosógép jó elhelyezése és szintezése biztos, hosszútávon megbízható mıködést eredményez.
 • Page 92: A Mosógép Használata

  A mosógép használata A mosógép használata 1. Válogassa szét a szennyest. (Lásd a 17. oldalon.) 2. Nyissa ki az ajtót és helyezze be a szennyest. 3. Nyomja meg a Power gombot. 4. Jelöljön ki egy programot: (Lásd: 18~20. oldal.) Válasszon a lehetŒségek közül (Lásd a 22~25.
 • Page 93: Kezelési Útmutató

  A mosógép használata Kezelési útmutató 1. Ruha címke Mosási hŒmérséklet Nézze át a ruhán lévŒ kezelési útmutatót. Ebben tájékoztatást talál az adott ruhanemı anyagára, illetve mosására vonatkozólag. Normál gépi mosás Állandó nyomás KímélŒ 2. Válogatás A legjobb eredmény érdekében válogassa szét a ruhákat a Kézi Nem mosható...
 • Page 98: Kiegészítœ Program

  A mosógép használata KiegészítŒ program Késleltetett indítás (Time Delay) Kedvenc (Favorite) A Favorite program (Kedvenc program) az IdŒkésleltetést lehet beállítani, ekkor a Ön egyéni programja, amelyet késŒbbi mosógép automatikusan indul, és a beállított használatra tárolni lehet. idŒ letelte után kapcsol ki. 1.
 • Page 99: Opciók

  A mosógép használata Opciók Egyéb funkciók Opció (Option) Öblítés+Centrifugálás (Rinse+Spin) • Higiénikus öblítés : Jobb eredmény vagy 1. Nyomja meg a Bekapcsoló gomb. tisztább öblítés. 2. Válasszon ki egy programot. • Öblítés+Centrifugálás: Segíthet abban, 3. Nyomja meg az Opció gomb. hogy a friss szennyezŒdés ne tapadjon (Öblítés+Centrifugálás világít).
 • Page 100: Gyermekzár

  A mosógép használata Gyermekzár Ezzel a funkcióval le lehet zárni a kezelŒgombokat, így meg lehet elŒzni a véletlen mıködtetésüket. A „Child Lock" funkciót csak a mosási program közben lehet bekapcsolni. A kezelŒpanel lezárása 1. 3 mp-ig együttesen tartsa nyomva az Opció gombokat.
 • Page 101: Dobtisztítás

  A mosógép használata Dobtisztítás Ez egy speciális program, amely a mosógép belsejét tisztítja meg. Több vizet és nagyobb centrifugálási sebességet használ. Rendszeresen indítsa el ezt a programot. 1. A mosógépbŒl vegye ki a ruhát és csukja be az ajtót. 2. Nyissa ki az adagolófiókot és a mosószer- rekeszbe adagoljon vízkŒ...
 • Page 102: Mosószer Hozzáadása

  Mosószer hozzáadása Mosószer és az öblítŒ hozzáadása ❿¤Mosószer tartó rekesz • Csak fŒmosást ➔ • ElŒmosás + FŒmosás ➔ ÖblítŒszer FIGYELEM • A mérgezésveszély miatt minden mosószert tartson gyerekek elŒl elzárva. Túl sok mosószer, öblítŒ vagy vízlágyító adagolása túlfolyást okozhat. FŒmosás EŒmosás GyŒzŒdjön meg arról, hogy megfelelŒ...
 • Page 104: A Mosógép Karbantartása

  A mosógép karbantartása • A mosógép belsejének tisztítása elŒtt húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból az áramütés veszélyének csökkentése érdekében. • Zárja el a vízcsapot ha hosszabb idŒre hagyja magára a készüléket, különösen, ha a közelben nincs vízlevezetŒ nyílás (víznyelŒ akna) a padlón. •...
 • Page 105: A Vízleeresztœ Szivattyú Szırœje

  A mosógép karbantartása A vízleeresztŒ szivattyú szırŒje • A vízleeresztŒ szivattyı szırŒje összegyıjti a mosógépben maradó cérnaszálakat és kisebb tárgyakat. EllenŒrizze rendszeresen ezt a szırŒt, és tisztítsa meg a mosógép problémamentes üzemeltetése érdekében. VIGYÁZAT • ElŒször mindig engedje le a vizet a leeresztŒ csövön, és csak ezután nyissa ki a szırŒt, hogy eltávolítsa azt ami miatt a készülék megállt.
 • Page 106: A Mosószer Adagoló Rekesz

  A mosógép karbantartása A mosószer adagoló rekesz • Egy bizonyos idŒ elteltével a mosószer és az öblítŒ lerakódást képez a rekeszben. • Rendszeres idŒközönként ezért folyóvízben ki kell tisztítani. • Ha szükséges ki is vehetŒ a mosógépbŒl. Ehhez nyomja le az ábrán jelzett nyelvet, és húzza ki a rekeszt.
 • Page 107: A Mosódob

  A mosógép karbantartása A mosódob • Ha lakóhelyén kemény a víz, vízkŒ rakódik le a nem látható helyeken, amit elég nehéz eltávolítani. • Egy bizonyos idŒ elteltével a vízkŒ eltömíti az alkatrészeket, és ha nem ellenŒrizzük azokat rendszeresen, cserére fognak szorulni. •...
 • Page 108: Hibakeresési Útmutató

  Hibakeresési útmutató • A mosógép egy olyan automatikus biztonsági funkcióval van felszerelve, amely még a kezdeteknél érzékeli és felismeri a problémákat és megfelelŒen reagál is arra. Ha a mosógép nem megfelelŒen m ködik, vagy egyáltalán nem mıködik, ellenŒrizze az alábbiakat, mielŒtt szerelŒt hívna.
 • Page 109 Hibakeresési útmutató Jelenség Lehetséges ok Megoldás Nem folyik le a víz a • A vízelvezetŒ csŒ meg van Tisztítsa meg, és egyenesítse ki a mosógépbŒl, vagy törve, vagy el van tömŒdve. vízelvezetŒ csövet. csak nagyon lassan • A vízelvezetŒ csŒ szırŒje el Tisztítsa meg a szırŒt.
 • Page 110: Hibaüzenetek

  Hibakeresési útmutató Hibaüzenetek Jelenség Lehetséges ok Megoldás • Szünetel a vízellátás. EllenŒrizzen a lakásban más csapot is. • A vízcsap nincs teljesen nyitva. Nyissa ki azt teljesen • Megtörik a vízbevezet csŒ. Egyenesítse ki a csövet. • A bevezetŒ csŒ szırŒje el van tömŒdve. EllenŒrizze a bevezetŒ...
 • Page 111 Hibakeresési útmutató MEGJEGYZÉS • A SMARTDIAGNOSIS funkció kizárólag a SMARTDIAGNOSIS jelzéssel ellátott termékek esetében használható. Speciális zajszırŒs mobiltelefonok esetében elŒfordulhat, hogy a SMARTDIAGNOSIS funkció nem mıködik. A SMARTDIAGNOSIS használata • Csak akkor használja ezt a funkciót, ha az ügyfélszolgálat erre Önt felszólította. A közvetítés során sípoló...
 • Page 112: Garanciális Feltételek

  Garanciális feltételek Régi eszközök ártalmatlanítása 1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik. 2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyıjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyıjtŒ...
 • Page 113 Üzemi adatok Termékismertetȍ adatlap_A Bizottság 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete Forgalmazó neve vagy védjegye F14A8T/Q F12A8T/Q F10A8T/Q A forgalmazó által megadott típusazonosító D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) Maximális ruhatöltet Energiahatékonysági osztály A+++ A+++ A+++ 66/2010/EK rendelet alapján megkapta "az Európai Unió ökocímkéjét" Súlyozott éves energiafogyasztás (AEC) kWh/év-ben amely 60°C-os és 40°C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál 156/137 156/137...
 • Page 115 ž č e vam olak ati instalaciju i obezbediti pravilnu i bezbednu ć š instalaciju ma š ine za pranje. Ova uputstva ostavite u blizini ma š nakon instalacije, da ih mo ete pogledati ponovo. ž F14A8Q/TD(W)(A)(1~9) F12A8Q/TD(W)(A)(1~9) F10A8Q/TD(W)(A)(1~9) www.lg.com...
 • Page 116 SadrÏaj Sadræaj .........2 Zahvaljujemo Vam se na kupovini LG Posebne odlike modela ....3 potpuno automatske ma‰ine za pranje ve‰a. Vaæna bezbednosna uputstva Molimo Vas da paÏljivo proãitate ovo Vaæna bezbednosna uputstva ....4 Uputstvo za jer çe Vam ono omoguçiti njeno Osnovne mere predostroænosti ....5...
 • Page 117: Posebne Odlike Modela

  Sistem za smanjenje buke Ovaj model LG ma‰ine za pranje ve‰a ima I poseban senzor kontrole teÏine odeçe koji sluÏi za to da se ravnomernim raspore√ivanjem veπa u bubnju nivo buke tokom ciklusa pranja svede na najmanju moguçu.
 • Page 118: Vaæna Bezbednosna Uputstva

  Vaæna bezbednosna uputstva PRO»ITAJTE SVA UPUTSTVA I OBJA©NJENJA ZA INSTALACIJU PRE UPOTREBE UPOZORENJE Zbog svoje bezbednosti sledite uputstva iz ovog priruËnika kako biste smanjili rizik od poæara ili eksplozije, strujnog udara ili kako biste spreËili oπteÊenje imovine, povreda ili smrti. Vaπa liËna bezbednost i bezbednost drugih ljudi je veoma vaæna.
 • Page 119: Osnovne Mere Predostroænosti

  Vaæna bezbednosna uputstva Osnovne mere predostroænosti UPOZORENJE Da biste smanjili rizik od poæara, strujnog udara ili povreda prilikom koriπÊenja maπine za veπ, sledite osnovne mere predostroænosti, ukljuËujuÊi i sledeÊe: • • Pre instalacije proverite da nema • • Nemojte prati ili suπiti veπ koji je oπteÊenja na spoljaπnosti.
 • Page 120 Vaæna bezbednosna uputstva Osnovne mere predostroænosti UPOZORENJE Da biste smanjili rizik od poæara, strujnog udara ili povreda prilikom koriπÊenja maπine za veπ, sledite osnovne mere predostroænosti, ukljuËujuÊi i sledeÊe: • • P P r r e e n n e e g g o o π π t t o o o o d d l l o o æ æ i i t t e e s s t t a a r r u u m m a a π π i i n n u u u u •...
 • Page 121: Specifikacije

  Specifikacije Strujni kabl Transportna • ukoliko do√e do o‰teçenja blokada kabla on mora biti neizostavno zamenjen istim, Pregrada za rezervnim, kako bi se izbegla deterdÏente svaka opasnost od povreda (za deterdÏente lica ili novih o‰teçenja I omek‰ivaãe) Kontrolna tabla Odvodno Bubanj crevo Filter na odvodnoj pumpi...
 • Page 122: Instaliranje

  Instaliranje Skidanje ambalaæe 1. Skinite kartonsku kutiju i stiropor. 2. Podignite maπinu za pranje i izvadite postolje. 3. Skinite traku koja dræi kabl za napajanje i AmbalaÏa odvodno crevo. ma‰ine za pranje 4. Izvadite dovodno crevo iz bubnja. baza VAÆNO •...
 • Page 123: Postavljanje

  Instaliranje Postavljanje ❿¤Lokacija AmbalaÏa ma‰ine za pranje • Pod: Dozvoljeno je ugibanje poda ispod ma‰ine od 1° • Prikljuãak za struju: Ne sme biti udaljen od ma‰ine vi‰e od 1,5 m, bilo sa desne bilo sa leve strane. Nemojte nikada prikljuãivati u jednu utiãnicu vi‰e od jednog ure√aja pribl.
 • Page 124 Instaliranje ❿¤Prikljuãivanje na elektriãnu mreÏu • Nikada nemojte koristiti produÏne kablove, vi‰epolne utiãnice niti adaptere kada prikljuãujete ma‰inu. • Ukoliko do√e do o‰teçenja strujnog kabla morate ga neizostavno odmah zameniti originalnim, rezervnim, kako biste izbegli opasnost od povrede lica ili prouzrokovanje jo‰ veçih o‰teçenja. •...
 • Page 125: Postavljanje Creva Za Dovod Vode

  Instaliranje Postavljanje creva za dovod vode • Pritisak vode u sistemu mora biti izme√u 100 kPa i 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm • Nemojte vuçi ili uvrtati crevo kada ga spajate sa ventilom. • Ukoliko je pritisak vode veçi od 1000 kPa morate ugraditi ure√aj za dekompresiju. •...
 • Page 126 Instaliranje Tip-C : Postavljanje uglavnog creva na slavinu bez navoja 1. Odπrafite prstenastu ploËicu adaptera i 4 πrafa koji dræe adapter. 2. Skinite vodeÊu ploËicu ako je slavina Prstenasta ploËica previπe velika za taj adapter. VodeÊa ploËica 3. Gurnite adapter na kraj slavine tako da gumena zaptivka formira Ëvrsti prikljuËak creva.
 • Page 127: Postavljanje Odvodnog Creva

  Instaliranje Postavljanje odvodnog creva • Crevo za odvod vode iz ma‰ine, ukoliko nemate posebno predvi√eno mesto za ma‰inu, postavite preko ivice sudopere uz pomoç plastiãnog drÏaãa koji ste dobili uz oko 100 cm ma‰inu kao dodatni element. oko 145 cm •...
 • Page 128: Nivelisanje

  Instaliranje Nivelisanje 1. Pravilnim nivelisanjem ma‰ine spreãiçete nastanak buke i vibracija. Instalirajte ma‰inu na mesto koje ima ravnu i ãvrstu podlogu, najbolje u ugao prostorije. VAÆNO • Drveni ili lebdeçi podovi mogu doprineti prekomernim vibracijama i gre‰kama zbog lo‰e ravnoteÏe. 2.
 • Page 129 • Ako je to moguçe, postavite ma‰inu u nekom ço‰ku prostorije, gde je pod stabilniji. • Stavite gumene podmetaãe da biste smanjili vibraciju. • Gumene podmetaãe moÏete dobiti od odeljenja za rezervne delove kompanije LG (p/no.4620ER4002B). VAÆNO • Pravilno postavljanje i nivelisanje ma‰ine obezbe√uje dug, pravilan i pouzdan rad.
 • Page 130: Kako Se Koristi Maπina Za Pranje I Suπenje Veπa

  Kako se koristi ma‰ina za pranje i su‰enje ve‰a Rad sa maπinom za pranje veπa 1. Sortirajte veπ. (Pogledajte detaljnije o tome na strani 17) 2. Otvorite vrata i ubacite veπ. 3. Pritisnite glavno dugme za UkljuËivanje. 4. Odaberite neki od programa. (Pogledajte detaljnije o tome na stranama 18 - 20) Odaberite Opcije vreme pritiskom.
 • Page 131: Povedite Raãuna O Sledeçem

  Kako se koristi ma‰ina za pranje i su‰enje ve‰a Povedite raãuna o sledeçem 1. Etikete Temperatura pranja Obavezno pre pranja pogledajte ‰ta pi‰e na etiketama, na odeçi. Normalno pranje maπine Tu su obavezno informacije o tipu materijala i naãinu odrÏavanja. Materijal koji se Osetljivo rublje 2.
 • Page 136: Dodatni Program

  Kako se koristi ma‰ina za pranje i su‰enje ve‰a Dodatni program Vremensko odlaganje (Time Delay) Omiljeni (Favorite) Omiljeni program Vam pruæa moguÊnost da Moæete da postavite vreme kaπnjenja (time memoriπete ciklus pranja koji Vama najviπe delay) u koje Êe se maπina automatski odgovara.
 • Page 137: Opcije

  Kako se koristi ma‰ina za pranje i su‰enje ve‰a Opcije Ostale funkcije Opcija (Option) Ispiranje+Centrifuga (Rinse+Spin) • Medicinsko ispiranje : Za najbolje 1. Pritisnite dugme Power. rezultate ili Ëistije ispiranje. 2. Odaberite neki ciklus. • Ispiranje+Centrifuga : Moæe biti zgodno za 3.
 • Page 138: Patent Za Za‰Titu Dece

  Kako se koristi ma‰ina za pranje i su‰enje ve‰a Patent za za‰titu dece Selektujte ovu funkciju da biste zakljuËali dugmad na kontrolnoj tabli i spreËili sluËajno pritiskanje dugmadi. ZakljuËavanje, “Patent za zaπtitu dece”, moæe da se postavi jedino za vreme nekog ciklusa pranja. ZakljuËavanje kontrolnog panela 1.
 • Page 139: Âi‰Çenje Bubnja

  Kako se koristi ma‰ina za pranje i su‰enje ve‰a âi‰çenje bubnja âi‰çenje bubnja predstavlja jedan poseban program. U ovom programu ma‰ina funkcioni‰e sa veçom koliãinom vode i veçim brojem obrtaja centrifuge. Redovno koristite ovaj program. 1. Izvadite ako ima neËega u maπini i zatvorite vrata.
 • Page 140: Deterdïenti

  DeterdÏenti Sipanje deterdÏenta i omek‰ivaãa ❿¤Pregrada za deterdÏent • Glavno pranje ➔ • Predpranje + Glavno pranje ➔ Odeljak za UPOZORENJE omek‰ivaã • DeterdÏent drÏite daleko od dece. Mogu da prouzrokuju trovanje. • Previπe deterdæenta, izbeljivaËa ili omekπivaËa moæe prouzrokovati prelivanje. Odeljak za Odeljak za •...
 • Page 142: Âi‰Çenje I Odrïavanje

  âi‰çenje i odrÏavanje • Pre nego ‰to poãnete sa ãi‰çenjem spoljnjih strana ma‰ine obavezno iskljuãite dovod struje na utiãnici. • Zatvorite ventil ako ma‰inu ostavljate duÏe vremena (npr. za vreme raspusta) bez nadzora, naroãito ako u neposrednoj blizini na podu nema odvoda za vodu. •...
 • Page 143: Filter Na Pumpi Za Odvod Vode

  âi‰çenje i odrÏavanje Filter na pumpi za odvod vode • Filter na pumpi za odvod vode zadrÏava u sebi pored ostalog i sve predmete koje niste odstranili iz ve‰a pre pranja. Preporuãujemo Vam da ovaj filter ãe‰çe proveravate i ãistite kako bi voda kroz njega nesmetano proticala.
 • Page 144: Âi‰Çenje Pregrade Za Deterdïente

  âi‰çenje i odrÏavanje âi‰çenje pregrade za deterdÏente • Posle nekog vremena, deterdÏent i omek‰ivaã ostavljaju naslage u posudici za doziranje. • Treba je ãistiti s vremena na vreme mlazom tekuçe vode. • Ako je potrebno, moÏe se izvaditi iz ma‰ine pritiskajuçi kvakicu na dole i izvlaãeçi je napolje. •...
 • Page 145: Bubanj Ma‰Ine

  âi‰çenje i odrÏavanje Bubanj ma‰ine • Ako Ïivite na podruãju na kome je voda tvrda,naslage kamenca stvaraju se najãe‰çe na mestima koje nemoÏete da vidite ili da lako dohvatite. Tokom vremena ove naslage mogu postati tolike da zapu‰e delove ma‰ine i onda çete morati da ih zamenite novim. •...
 • Page 146: Moguçi Problemi

  Moguçi problemi • Ovi modeli ma‰ine za pranje ve‰a opremljeni su posebnim sistemom za detekciju eventualnih kvarova ãim se oni pojave, kako bi se omoguçilo blagovremeno reagovanje. Uvek kada iskrsne neki problem u radu ma‰ine za pranje ve‰a, pre nego ‰to pozovete servisera proverite da se re‰enje, moÏda, ne pojavljuje u sledeçoj tabeli.
 • Page 147 Moguçi problemi Simptom MoguÊi uzrok Reπenje Veπ maπina neÊe da • Kabal moæda nije ukljuËen ili Proverite da li je utikaË dobro utaknut. poËne sa radom. utikaË nije dobro utaknut u utiËnicu. • Izgoreo je ili iskoËio osiguraË Zamenite ili ukljuËite ponovo osiguraË. Ne ili je nestalo struje.
 • Page 148: Poruke O Greπkama

  Moguçi problemi Poruke o greπkama Simptom MoguÊi uzrok Reπenje • Snabdevanje vodom nije adekvatno Proverite ostale slavine u kuÊi. • Slavina za dovod vode nije potpuno odvrnuta. Potuno odvrnite slavinu. • Dovodno crevo je savijeno. Ispravite crevo. • Filter dovodnog creva je zaËepljen. Proverite filter dovodnog creva.
 • Page 149: Koriπêenje Inteligentnedijagnostike

  Moguçi problemi VAÆNO • InteligentnaDijagnostika je dostupna samo za proizvode sa “SMARTDIAGNOSIS ” simbolom. U sluËaju da koristite mobilni telefon, inteligentna dijagnostika moguÊe da neÊe raditi u nekim sluËajevima. KoriπÊenje InteligentneDijagnostike • Koristite ovu opciju samo ukoliko ste primili takvu instrukciju od strane call centra. Zvuci sliËni faks maπini nemaju nikakvo znaËenje izuzev call centru.
 • Page 150: Uslovi Garancije

  Uslovi garancije Uklanjanje starih aparata 1. Ako se na proizvodu nalazi simbol precrtane kante za smeçe, to znaãi da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC. 2. Elektriãni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, veç na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
 • Page 151 Radni podaci Specifikacija proizvoda_Odredba delegirane komisije (EU) Br.1061/2010 Ime ili trgovinska marka dobavljača F14A8T/Q F12A8T/Q F10A8T/Q Model dobavljača D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) Procenjeni kapacitet Klasa energetske efikasnosti A+++ A+++ A+++ Nagra đena sa “EU Ecolabel” nagradom pod regulativom (EC) Br. 66/2010 Izmerena godišnja potrošnja energije (AEC) u kWh bazirano na 220 standardnih ciklusa pranja tokom programa za pranje pamuka na 60°C i 40°C, sa punim i delimi...
 • Page 153 Siguria juaj dhe siguria e të tjerëve jan ë shum ë të rëndësishme. Në këtë manual por dhe në pajisjen tuaj kemi dhënë shumë mesazhe të rëndësishme të sigurisë . Lexojini dhe zbatojini gjithmonë të gjitha mesazhet e sigurisë. F14A8Q/TD(W)(A)(1~9) F12A8Q/TD(W)(A)(1~9) F10A8Q/TD(W)(A)(1~9) www.lg.com...
 • Page 154 Përmbajtja Përmbajtja .........2 Ju falenderojme qe zgjodhet te blini Tiparet e Pajisjes ....3 makinen larese LG plotesisht automatike. Udhëzime të rëndësishme sigurie Ju lutem lexoni me kujdes manualin e Udhëzime të rëndësishme sigurie..4 perdorimit, i cili ju siguron instruksione Masat bazë për sigurinë......5 te sigurta ne lidhje me instalimin, Ruajini këto udhëzime......6...
 • Page 155: Tiparet E Pajisjes

  Tiparet e Pajisjes Sistemi i venies ne funksionim te menjehershem Motori i avancuar pa furca ve ne pune kazanin menjehere pa nevojen e rripit dhe te lekundjeve. 6 lëvizje Makina larëse mundet të kryejë veprime të ndryshme ose një kombinim veprimesh të...
 • Page 156: Udhëzime Të Rëndësishme Sigurie

  Udhëzime të rëndësishme sigurie LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET DHE SHPJEGIMET PËR INSTALIMIN PARA PËRDORIMIT PARALAJMËRIM Për sigurinë tuaj, duhet të ndiqet informacioni në këtë manual për të minimizuar rrezikun e zjarrit ose shpërthimit, goditjes elektrike ose për të parandaluar dëmtimin e pronës, lëndimin e personave ose humbjen e jetës.
 • Page 157: Masat Bazë Për Sigurinë

  Udhëzime të rëndësishme sigurie Masat bazë për sigurinë PARALAJMËRIM Për të ulur rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike ose lëndimit të personave kur përdorni makinën larëse, ndiqni masat bazë për sigurinë duke përfshirë dhe këto të mëposhtmet: • Përpara instalimit, kontrolloni për udhëzimet e prodhuesit të...
 • Page 158: Ruajini Këto Udhëzime

  Udhëzime të rëndësishme sigurie Masat bazë për sigurinë PARALAJMËRIM Për të ulur rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike ose lëndimit të personave kur përdorni makinën larëse, ndiqni masat bazë për sigurinë duke përfshirë dhe këto të mëposhtmet: • Përpara se të hidhni një makinë të •...
 • Page 159: Specifikime

  Specifikime Spina elektrike Bulonat e transportit • Nese kordoni eshte demtuar duhet nderruar nga prodhuesi ose servisi Kutia e perkates detergjentit (Për larës dhe zbutes pëlhurë) Kontrolli i panelit Tubi I kullimit Kazani Filtri i pompes se shkarkimit Dera Shkarkimi Kemba e rregullueshme Kapaku i mbuleses se poshtme...
 • Page 160: Instalimi

  Instalimi Heqja e paketimit 1. Hiqni kutinë e paketimit dhe polistirolin poroz. 2. Ngrini makinën larëse dhe hiqni paketimin kryesor. Laresja 3. Hiqni shiritin duke siguruar kordonin e energjisë dhe zorrën. 4. Hiqni grykën e zorrës nga kazani I Paketimi Baze makinës larëse.
 • Page 161: Kerkesat Per Vendin E Instalimit

  Instalimi Kerkesat per vendin e instalimit ❿¤Vendi Laresja • Niveli i dyshemese : Pjerresia e lejuar nen makinen larese eshte deri ne 1° • Burimi i energjise elektrike : Duhet te jete jo me larg se 1,5 m nga secila ane e lareses. Mos e ngarkoni linjen ushqyese te lareses me me shume se nje pajisje.
 • Page 162 Instalimi KUJDES KUJDES ndaj kordonit elektrik Shumica e pajisjeve keshillohet te lidhen me nje qark te dedikuar, qe do te thote nje burim tek energjie qe furnizon vetem ate pajisje. Kontrolloni faqen e secifikimeve, per tu siguruar. Mos mbingarkoni prizat ne mure. Mbingarkimi i prizave, demtim apo humbje e kutive shperndarese, zgjatues elektrike, kordone te prere jane te rrezikshem.
 • Page 163: Lidhja E Tubave Te Ujit

  Instalimi Lidhja e tubave te ujit • Presioni i ujit neper tuba duhet te jete midis 100 kPa dhe 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm • Mos prisni ose perthyeni pjesen e fillimit te tubit te ujit kur ta lidhni me valvulen. •...
 • Page 164 Instalimi Tipi-C : Lidhja e një tipi zorre me rubinetin pa fill 1. Zhvidhosni unazën adaptore dhe të 4 vidhat. 2. Hiqni tabakanë nëse rubinet është Pjatë rrethore shumë I madh për t'iu përshtatur adapterit. Pjatë parësore 3. Shtyni adaptorin deri në fund të rubinetit në...
 • Page 165: Instalimi I Tubit Te Shkarkimit

  Instalimi Instalimi I tubit te shkarkimit • Tubi ishkarkimit nuk duhet te vendoset me shume 100 cm mbi dysheme. • Sigurimi I tubit te shkarkimit mbron dyshemene tuaj nga demtime te për 100 cm shkaktuara nga rrjedhjet e ujit. për 145 cm •...
 • Page 166: Pershtatja E Nivelit

  Instalimi Pershtatja e nivelit 1. Pershtatja e nivelit te dyshemese parandalon zhurmen e tepert dhe dridhjet.instaloni pajisjen ne nje siperfaqe me nivel solid. mundesisht ne nje cep te dhomes. SHENIM • Siperfaqjet e shtrembera kontribuojne ne vibrimin e tepert dhe gabimet e c balancimit.
 • Page 167 • Mundesisht instaloni pajisjen ne cep te dhomes ku siperfaqja eshte me e qendrueshme. • Instaloni tapa lastike per te evituar vibrimet. • Keto tapa i gjeni lehtesisht prane departamentit te pjese te LG. SHENIM • Vendosja e duhur dhe nivelimi i pajisjes sigurojne funksionim te gjate dhe te rregullt.
 • Page 168: Si Ta Përdorni

  Si ta përdorni Veprimi me makinën larëse 1. Lloj lavanderie. (Referoju faqes 17) 2. Hapni derën dhe ngarkoni lavanderinë. 3. Shtypni butonin e Ndezjes. 4. Zgjidhni një Program (Referojuni faqeve 18 - 20) Zgjidhni opsionet në këtë moment (Referojuni faqeve 22 - 25) Program shtesë...
 • Page 169: Kujdesi Para Larjes

  Si ta përdorni Kujdesi para larjes 1. Etiketat e kujdesit Temperatura e larjes Kontrolloni teshat tuaja per etiketa mbi menyren e kujdesit. Makinë larëse normale Kjo do ju tregoje llojin e fibrave perberese te produktit dhe menyrern e larjes. Shtyp përkohësisht Delikate 2.
 • Page 170: Tabela E Programit Të Larjes

  Si ta përdorni Tabela e programit të larjes • Rekomandime sipas tipit te larjes Temp. e Ngrkim Programi P‘ rshkrimi Tipi I teshave duhur maksimal Pambuk Mund‘ son performanc‘ m‘ t‘ mir‘ duke 40¡ C Veshje me ngjyr‘ (k‘ misha, kombinuar l‘...
 • Page 171: Opsione Shtesë

  Si ta përdorni • Temperatura e Ujit: Zgjidhni temperaturën e ujit që i përshtatet cikleve të larjes. Ndiqni gjithmonë etiketën e kujdesit ose udhëzimet e prodhuesit te rrobat kur lani. • Vendoseni programin ne opsionin “Eco Pambuk 40°C + Intensivitet (Gjysëm Ngarkim)”, “Eco Pambuk 60°C + Intensivitet (Gjysëm Ngarkim)”, “Eco Pambuk 60°C + Intensivitet (Ngarkim i plotë)”...
 • Page 172: Të Dhënat E Të Vepruarit

  Si ta përdorni Të dhënat e të vepruarit RPM Maks, Programi F14** F12** F10** Pambuk 1400 1200 1000 Eco Pambuk 1400 1200 1000 Kujdes I thjeshte 1000 1000 1000 Larje pa zhurme 1000 1000 1000 Te perziera 1400 1200 1000 Mbulese 1000 1000...
 • Page 173: Paneli I Kontrollit

  Si ta përdorni Paneli I kontrollit Funksioni SMARTDIAGNOSIS eshte Butonat shtesë I vlefshem vetem per produktet me Ekrani LED të prgramit shenjen e 'SMARTDIAGNOSIS ’. Ndezja Fusha e Fillim/ Pastrimi i Aktivizimi / programit Ndalim Kazanit • aktivizimi i alarmit Ndezja Program shtesë...
 • Page 174: Shtyrja E Kohes (Time Delay)

  Si ta përdorni Program shtesë Shtyrja e Kohes (Time Delay) Preferenca (Favorite) Programimi I preferences ju lejon te ruani Mund të vendosni një vones kohore që larjen e zgjedhur per perdorim te makina larëse të fillojë automatikist dhe të ardhshem. mbarojë...
 • Page 175: Pastrimi I Kazanit

  Si ta përdorni Pastrimi i Kazanit Funksione të tjera Pastrimi i Kazanit (Option) Shperlarje+Shtrydhje (Rinse+Spin) • Medicinsko ispiranje : Për rezultatet më 1. Shtypni butonin e ndezjes. të mira ose për shpërlarje pas larje. 2. Zgjidh nje cikel • Shperlarje+Shtrydhje : Kjo mund të jetë 3.
 • Page 176: Bllokimi Per Femijet

  Si ta përdorni Bllokimi per femijet Selektoni këtë funksion për të mbyllur butonat në kontroll për të ndaluar dridhjen. “Bllokimi per femijet” mund të vendoset vetëm gjatë ciklit të larjes. Mbyllja e panelit të kontrollit 1. Shtypni butonin e Pastrimi i Kazanit për 3 sekonda.
 • Page 177: Pastrimi I Tubit

  Si ta përdorni Pastrimi I tubit Pastrimi I tubit është një cikël i veçantë për larjen e makinës larëse nga brenda. Në këtë cikël përdoret një nivel më i lartë i ujit, me një shpejtësi më të lartë centrifugimi. Kryejeni rregullisht këtë cikël. 1.
 • Page 178: Shtimi I Detergjentit

  Shtimi i detergjentit Shtimi idetergjentit dhe zbutesit te teshave ❿¤Dizenjimi i bartesit te detergjentit • Larje kryesore ➔ • Para larje + Larje kryesore ➔ PARALAJMËRIM Zbutesi • Mbajini të gjithë pluhurat larës dhe detergjentët larg nga fëmijët. Ekziston rreziku i helmimit. •...
 • Page 179 Shtimi i detergjentit Doza e detergjentit • Detergjentet duhet t‘ p‘ rdoren sipas udh‘ zimeve t‘ prodhuesit t‘ detergjenteve dhe sipas tipit, ngjyr‘ s, llojit t‘ p‘ lhur‘ s dhe temperatur‘ s s‘ p‘ rzgjedhur t‘ larjes. • Nese perdorni me shume detergjent sesa sasia e rekomanduar mund te krijohet shume shkume rezultat i ulet larjeje dhe peshe te madhe ndaj motorrit, si rrjedhoje dhe keqfunksionim.
 • Page 180: Mirëm Bajtja

  Mirëm bajtja • Para se te pastroni laresen nga brenda shkepusni kordonin elektrik nga priza per te shmangur rrezikun e shokut elektrik. • Shtypni celesin e fikjes se pajisjes nese do te duhet ta lini pa perdorur makinen larese per nje periudhe te gjate kohe (psh gjate pushimeve) vecanerisht kur dyshemeja nuk ka sistem kullimi.
 • Page 181: Filtri I Pompes Se Shkarkimit

  Mirëm bajtja Filtri i pompes se shkarkimit • Filtri i shkarkimit mbledh fije dhe objekte te vogla te mbetura nga larja .Kontrolloni rregullisht qe filtri te jete i paster per te siguruar ecuri te mire te pajisjes. KUJDES • Ne fillim shkarkoni kulluesin dhe pastaj hiqni c mund te kete mbetur. Kini kujdes kur te shkarkoni uje te nxehte.
 • Page 182: Kaseta E Detergjentit

  Mirëm bajtja Kaseta e Detergjentit • Pas nje kohe perdorimi detergjentet dhe zbutesit lene mbetje ne kaseten e tyre. • Duhet pastruar here pas here me nje uje te rrjedhshem. • Nese eshte e nevojshme nxirreni jashte pajisjes duke shtypur butonin e vogel brenda dhe terhiqeni jashte.
 • Page 183: Cilindri I Larjes

  Mirëm bajtja Cilindri i larjes • Nese ju jetoni ne nje vend ku uji eshte i forte, mund te krijohen mbetje gelqerore qe eshte veshtire te shihen dhe si rrjedhoje dhe te hiqen. Keto mbetje mund te krijojne probleme dhe nese nuk kontrollohet here pas here mund te duhet te nderrohet pjesa e pajisjes.
 • Page 184: Guida E Problemeve

  Guida e problemeve • Kjo makine larese eshte e pajisur me funksione automatike sigurie qe gjejne ne cdo moment defektet dhe reagon ne menyren e duhur. Kur pajisja nuk funksionon sic duhet ose nuk punon fare, kontrolloni pikat e meposhtme para se te kontaktoni nje qender servisi.
 • Page 185 Guida e problemeve Simptomat Shkaqet e Mundshme Zgjidhja Pajisja nuk fillon • Kordoni elektrik nuk eshte Sigurohuni qe spina te jete plotesisht e futur pune vendosur ne prize ose tek priza. elektriciteti mungon. • Siguresa ose automati ka rene. Kontrolloni automatin ose siguresat. Mos rrisni kapacitetin e elektricitetit.
 • Page 186: Mesazh Gabimi

  Guida e problemeve Mesazh gabimi Simptomat Shkaqet e Mundshme Zgjidhja • Furnizimi me uje nuk eshte i pershtatshem ne Kerkoni nje rubinet tjeter ne shtepi. kete zone. • Rubineti per furnizimin me uje nuk eshte hapur Hapni rubinetin plotesisht. plotesisht. •...
 • Page 187: Perdorimi I Smartdiagnosis

  Guida e problemeve SHENIM • Funksioni SMARTDIAGNOSIS eshte I vlefshem vetem per produktet me shenjen e 'SMARTDIAGNOSIS ’. Ne rastin e telefoni celular me opsion statik, funksioni i diagnostikimit mund te mos funksionoje sic duhet. Perdorimi i SMARTDIAGNOSIS™ • Perdorni kete karakteristike vetem kur jepet udhezimi per ta bere nga qendra udhezimit. Tingulli I tansmisionit I ngjashem me nje makineri faksi, nuk ka kuptim pervec se nga nje call center.
 • Page 188: Termat E Garancise

  Termat e garancise Hedhja e pajisjes 1. Kur shenja e mesiperme shfaqet ne paketimet e produkteve do te thote qe ky produkt mbulohet nga direktiva europiane 2002/96/EC. 2. Te gjitha produktet elektrike duhen hedhur vecmas mbetjeve te qytetit apo bashkise. 3.
 • Page 189 Të dhënat e përdoruesit Lavatrice - Fleta e produktit_Rregullorja e komisionit të deleguar (BE) Nr 1061/2010 Emri furnizuesit ose e markës F14A8T/Q F12A8T/Q F10A8T/Q Modeli i furnizuesit D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) Kapaciteti I vleresuar Klasa e efiçencës së energjisë A+++ A+++ A+++ Atje ku lavatrices I eshte dhene cmimi "EU cmimi Ecolabel"...
 • Page 191 УПАТСТВО КОРИСНИКОТ МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ F14A8Q/TD(W)(A)(1~9) F12A8Q/TD(W)(A)(1~9) F10A8Q/TD(W)(A)(1~9) www.lg.com...
 • Page 192 ëÓ‰ÊË̇ ëÓ‰ÊË̇ K‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÓÚ Ç‡ÊÌË ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌË ËÌÒÚÛ͈ËË CÔˆËÙË͇ˆËË èÓÒÚ‡‚Û‚‡ø ä‡ÍÓ ‰‡ Ò ÍÓËÒÚË ÔÂ‡Î̇ڇ ÑÓ‰‡‚‡ø ̇ ‰ÂÚÂ„ÂÌÚ O‰ÊÛ‚‡ø BӉ˘ Á‡ ¯‡‚‡ø ̇ ÔÓ·ÎÂÏË àÌÙÓχÚË‚ÂÌ ˆÂÌÚ‡ Á‡ ÍÓËÒÌˈË.......36 ìÒÎÓ‚Ë Á‡ „‡‡ÌˆË¿‡...
 • Page 193 K‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÓÚ ëËÒÚÂÏ Ì‡ ‰ËÂÍÚÂÌ ÔÓ„ÓÌ 6 ‰‚ËÊÂø ᇯÚËÚ‡ Ó‰ ÒÚÛÚÍÛ‚‡ø ᇠÔÂÂø ‚Ó ÚÓÔ· ‚Ó‰‡ èÓÂÍÓÌÓÏ˘ÂÌ ÒÓ àÌÚÂÎË„ÂÌÚÂÌ ÒËÒÚÂÏ Ì‡ ÔÂÂø ᇯÚËÚ‡ Ó‰ ‰Âˆ‡ 추가선택 예약 äÓÌÚÓÎÂÌ ÒËÒÚÂÏ Á‡ ̇χÎÛ‚‡ø ̇ ·Û˜‡‚‡Ú‡...
 • Page 194 LJÊÌË ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌË ËÌÒÚÛ͈ËË èêéóàíÄ∑íÖ Éà ëàíÖ ìèÄíëíÇÄ à éÅ∑ÄëçìÇÄæÄ Çé ÇêëäÄ ëé èéëíÄÇìÇÄæÖíé èêÖÑ ìèéíêÖÅÄ èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ Ç‡¯‡Ú‡ ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÚ Ë ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÚ‡ ̇ ‰Û„ËÚ ÎÛØ  ÏÌÓ„Û ‚‡Ê̇. é‚Ë Á·ÓÓ‚Ë Á̇˜‡Ú: éèÄëçéëí èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ ÇçàåÄçàÖ...
 • Page 195 LJÊÌË ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌË ËÌÒÚÛ͈ËË éÒÌÓ‚ÌË ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌË ÏÂÍË Ì‡ ÔÂÚÔ‡ÁÎË‚ÓÒÚ èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ • è‰ ÔÓÒÚ‡‚Û‚‡øÂ, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË • ч Ì ÔÂÂÚ ËÎË ÒÛ¯ËÚ ÔÓËÁ‚Ó‰Ë Ëχ ̇‰‚Ó¯ÌË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø‡. ÍÓË ¯ÚÓ ·ËΠ˜ËÒÚÂÌË, ÔÂÂÌË, ÑÓÍÓÎÍÛ Ëχ, Ì ¿‡ ÔÓÒÚ‡‚Û‚‡¿ÚÂ. ̇ÍËÒ̇ÚË ËÎË ËÒÔÒ͇ÌË ÒÓ Á‡Ô‡ÎË‚Ë ËÎË ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌË ÒÛÔÒڇ̈ËË (͇ÍÓ •...
 • Page 196 LJÊÌË ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌË ËÌÒÚÛ͈ËË éÒÌÓ‚ÌË ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌË ÏÂÍË Ì‡ ÔÂÚÔ‡ÁÎË‚ÓÒÚ èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ • è‰ ‰‡ „Ó ËÒÙÎËÚ ÒÚ‡ËÓÚ Û‰, • ᇠ‰‡ Ò ̇χÎË ËÁËÍÓÚ Ó‰ ΢̇ ËÒÍÎÛ˜ÂÚ „Ó Ó‰ ̇ÔÓ¿Û‚‡øÂÚÓ. ÔÓ‚‰‡, ÔÓ˜ËÚÛ‚‡¿Ú „Ë ÒËÚ ç‡Ô‡‚ÂÚ ¿‡ ÔËÍÎÛ˜Ìˈ‡Ú‡ ÔÂÔÓ‡˜‡ÌË ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌË ÌÂÛÔÓÚ·ÎË‚‡. Ôӈ‰ÛË ‚ÍÎÛ˜Û‚‡¿ŒË ¿‡ èÂÒ˜ÂÚÂ...
 • Page 198 èÓÒÚ‡‚Û‚‡ø LJ‰Âø ̇ χÚÂË¿‡ÎÓÚ Á‡ Ô‡ÍÛ‚‡ø áÄÅÖãÖòäÄ • èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ • óÛ‚‡¿Ú „Ë ÒËÚ ԇÍÛ‚‡ø‡ ÔÓ‰‡ÎÂÍÛ Ó‰ ‰ÓÙ‡Ú Ì‡ ‰Âˆ‡. éÚÒÚ‡ÌÛ‚‡ø ̇ ÔÂÌÓÒÌË Ì‡‚ÚÍË áÄÅÖãÖòäÄ • èÂÌÓÒÌË Ì‡‚ÚÍË...
 • Page 199 èÓÒÚ‡‚Û‚‡ø äËÚÂËÛÏË Á‡ ÏÂÒÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚Û‚‡ø ❿¤ãÓ͇ˆË¿‡ • çË‚Ó Ì‡ ÔÓ‰: ˚ • èËÍÎÛ˜ÓÍ Á‡ ÒÚÛ¿‡: • ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ¿‡ÒÌÛ‚‡øÂ: ❿¤àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ˚ ❿¤ÖÎÂÍÚ˘ÌÓ ÔÓ‚ÁÛ‚‡øÂ...
 • Page 200 èÓÒÚ‡‚Û‚‡ø ÇçàåÄçàÖ ÇçàåÄçàÖ ‚Ó ‚Ò͇ ÒÓ Í‡·ÂÎÓÚ Á‡ ÂÎÂÍÚ˘̇ ÂÌÂ„Ë¿‡ • ᇠÒÂÍÓ¿ ÒÎÛ˜‡¿, ÔÓ‚ÂÂÚ ¿‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ ÒÓ ÒÔˆËÙË͇ˆËË Ì‡ ÒÓÔÒÚ‚ÂÌËÍÓÚ Ì‡ Ó‚‡ ÛÔ‡ÚÒÚ‚Ó. • ç ÔÂÓÔÚÂÛ‚‡¿Ú „Ë ¯ÚÂÍÂËÚ ̇ œË‰ÓÚ. • èÓ‚ÂÛ‚‡¿Ú „Ó Í‡·ÂÎÓÚ Ì‡ ‚‡¯ËÓÚ Û‰ ÔÓ‚ÂÏÂÌÓ, • ᇯÚËÚÂÚ „Ó Í‡·ÂÎÓÚ Á‡ ÂÎÂÍÚ˘̇ ÂÌÂ„Ë¿‡ Ó‰ ÙËÁ˘͇ Ë ÏÂı‡Ì˘͇ ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓÒÚ...
 • Page 201 èÓÒÚ‡‚Û‚‡ø èÓ‚ÁÛ‚‡ø ̇ ˆÂ‚Ó Á‡ ‰Ó‚Ó‰ ̇ ‚Ó‰‡ ❿¤óÂÍÓ 1 : èÓ‚ÂÂÚ „Ó „ÛÏÂÌËÓÚ Á‡Ú‚‡‡˜ ̇ ˆ‚ÓÚÓ Á‡ ‰Ó‚Ó‰ ❿¤óÂÍÓ 2 : èÓ‚ÁÂÚ „Ó ˆ‚ÓÚÓ ÒÓ Ò·‚Ë̇ڇ Á‡ ‚Ó‰‡ íËÔ A: èÓ‚ÁÛ‚‡ø ̇ ˆ‚ÓÚÓ ‚Ó ‚ˉ ̇ Á‡‚Ú͇ ÒÓ Ò·‚Ë̇ڇ ÒÓ Ì‡‚Ó¿ íËÔ...
 • Page 202 èÓÒÚ‡‚Û‚‡ø íËÔ C: èÓ‚ÁÛ‚‡ø ̇ ˆÂ‚Ó Ó‰ ÚËÔ ÒÓ Â‰ÂÌ ‰ÓÔË ÒÓ Ò·‚Ë̇ ·ÂÁ ̇‚Ó¿ áÄÅÖãÖòäÄ • ❿¤óÂÍÓ 3 : èÓ‚ÁÂÚ „Ó ˆ‚ÓÚÓ ÒÓ ÔÂ‡Î̇ڇ áÄÅÖãÖòäÄ • äÓËÒÚÂÚ ıÓËÁÓÌÚ‡Î̇ Ò·‚Ë̇.
 • Page 203 èÓÒÚ‡‚Û‚‡ø èÓÒÚ‡‚Û‚‡ø ̇ ˆ‚ÓÚÓ Á‡ Ó‰‚Ó‰...
 • Page 204 èÓÒÚ‡‚Û‚‡ø ê„ÛÎË‡ø ̇ ÌË‚ÓÚÓ áÄÅÖãÖòäÄ • áÄÅÖãÖòäÄ...
 • Page 205 èÓÒÚ‡‚Û‚‡ø ❿¤ÅÂÚÓÌÒÍË ÔÓ‰Ó‚Ë ❿¤èÓ‰Ó‚Ë Ó‰ ÔÎÓ˜ÍË (ãËÁ„‡‚Ë ÔÓ‰Ó‚Ë) ❿¤Ñ‚ÂÌË ÔÓ‰Ó‚Ë (η‰Â˜ÍË ÔÓ‰Ó‚Ë) áÄÅÖãÖòäÄ...
 • Page 206 K‡ÍÓ ‰‡ Ò ÍÓËÒÚË ÔÂ‡Î̇ڇ ê‡ÍÛ‚‡ø ÒÓ Ï‡¯Ë̇ڇ Á‡ ÔÂÂøÂ...
 • Page 207 K‡ÍÓ ‰‡ Ò ÍÓËÒÚË ÔÂ‡Î̇ڇ ÇÌËχÚÂÎÌÓ Ô‰ Ô‚ÓÚÓ ÔÂÂø 1 ÖÚËÍÂÚË Á‡ Ó‰ÊÛ‚‡ø 2 ê‡ÒÔÓ‰ۂ‡ø 3 ÇÌËχÚÂÎÌÓ Ô‰ ÔÓÎÌÂø ̇ χ¯Ë̇ڇ áÄÅÖãÖòäÄ • °...
 • Page 212 K‡ÍÓ ‰‡ Ò ÍÓËÒÚË ÔÂ‡Î̇ڇ ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ÔÓ„‡Ï‡ èpo‰oÎÊeÌo ‚peÏe (Time Delay) éÏËÎÂÌ (Favorite) éÏËÎÂÌËÓÚ ÔÓ„‡Ï BÍÎÛ˜Û‚‡øÂ. áÄÅÖãÖòäÄ • BÍÎÛ˜Û‚‡øÂ. èpo‰oÎÊeÌo ‚peÏe èo˜eÚoÍ/èayÁa. èÂÚÔ‡ÁÎË‚ÓÒÚ Ó‰ cÚyÚÍy‚aøe (Crease Care) èpe‰Ôepeøe (Pre Wash) BÍÎÛ˜Û‚‡øÂ. BÍÎÛ˜Û‚‡øÂ. èÂÚÔ‡ÁÎË‚ÓÒÚ Ó‰ cÚyÚÍy‚aøe. è‰ÔÂÂøÂ. èo˜eÚoÍ/èayÁa. èo˜eÚoÍ/èayÁa.
 • Page 213 K‡ÍÓ ‰‡ Ò ÍÓËÒÚË ÔÂ‡Î̇ڇ éÔˆËË ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË éԈ˿‡ (Option) è·ÍÌÂøÂ+ñÂÌÚËÙÛ„‡ (Rinse+Spin) • M‰ˈËÌÒÍÓ Ô·ÍÌÂø : BÍÎÛ˜Û‚‡øÂ. • è·ÍÌÂøÂ+ñÂÌÚËÙÛ„‡ : OÔˆËË èo˜eÚoÍ/èayÁa. • ᇯÚ‰‡ ̇ ‚ÂÏ : • àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ : è·ÍÌÂø (Rinse) ë‡ÏÓ ‚ÚÂø è·ÍÌÂø + + ᇉÊÛ‚‡ø : BÍÎÛ˜Û‚‡øÂ. èo˜eÚoÍ/èayÁa.
 • Page 214 K‡ÍÓ ‰‡ Ò ÍÓËÒÚË ÔÂ‡Î̇ڇ Åpa‚aÚa Á‡ ‰Âˆ‡ á‡ÍÎÛ˜Û‚‡ø ̇ ÍÓÌÚÓÎ̇ڇ Ú‡·Î‡ áÄÅÖãÖòäÄ • éÚÍÎÛ˜Û‚‡ø ̇ ÍÓÌÚÓÎ̇ڇ Ú‡·Î‡ Ä·Ï ‚ÍÎÛ˜ÂÌ / ËÒÍÎÛ˜ÂÌ BÍÎÛ˜Û‚‡øÂ. èo˜eÚoÍ/èayÁa. éԈ˿‡ è·ÍÌÂø áÄÅÖãÖòäÄ •...
 • Page 215 K‡ÍÓ ‰‡ Ò ÍÓËÒÚË ÔÂ‡Î̇ڇ óËÒÚÂø ̇ ÍÓËÚÓÚÓ ÔÓ‰ ·‡‡·‡ÌÓÚ è·ÍÌÂø íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ áÄÅÖãÖòäÄ • • ÇçàåÄçàÖ • ÄÍÓ ËχÚ χÎÓ ‰ÂÚÂ, ‚ÌËχ‚‡¿Ú ‰‡ Ì ¿‡ ÓÒÚ‡‚‡Ú ‚‡Ú‡Ú‡ ÓÚ‚ÓÂ̇ ÔÂÏÌÓ„Û ‰ÓÎ„Ó ‚ÂÏÂ. á‡ÍÎÛ˜Û‚‡ø ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ & éÚÍË‚‡ø “á‡ÍÎÛ˜Û‚‡ø ̇ ‚‡Ú‡Ú‡” “éÚÍË‚‡ø”...
 • Page 216 ÑÓ‰‡‚‡ø ̇ ‰ÂÚÂ„ÂÌÚ ÑÓ‰‡‚‡ø ̇ ‰ÂÚÂ„ÂÌÚ Ë ÓÏÂÍÌÛ‚‡˜ ̇ Ú͇ÂÌË̇ ❿¤îËÓ͇ ÒÓ Ô„‡‰Ë ➔ ➔ èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ • • • ▶ ÑÓ‰‡‚‡ø ÓÏÂÍÌÛ‚‡˜ áÄÅÖãÖòäÄ •...
 • Page 218 O‰ÊÛ‚‡ø îËÎÚÂ Á‡ ËÁÎÂÁ ̇ ‚Ó‰‡...
 • Page 219 O‰ÊÛ‚‡ø îËÎÚÂ ̇ ÔÛÏÔ‡Ú‡ Á‡ Ô·ÍÌÂø ÇçàåÄçàÖ • ÇÌËχ‚‡¿Ú ÔË ËÒÔÛ¯Ú‡øÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡ ‰ÓÍÓÎÍÛ ‚Ó‰‡Ú‡  Ê¯͇.
 • Page 220 O‰ÊÛ‚‡ø îËÓ͇ Á‡ ‰ÂÚÂ„ÂÌÚ...
 • Page 221 O‰ÊÛ‚‡ø Ň‡·‡Ì Á‡ ÔÂÂø óËÒÚÂø ̇ LJ¯‡Ú‡ χ¯Ë̇ Á‡ ÔÂÂø ❿ 燉‚Ó¯ÌÓ ❿ Ç̇Ú¯ÌÓ áÄÅÖãÖòäÄ • ÇÓ ÛÒÎÓ‚Ë Ì‡ ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË...
 • Page 222 BӉ˘ Á‡ ¯‡‚‡ø ̇ ÔÓ·ÎÂÏË éÚÍË‚‡ø ̇ ÔÓ·ÎÂÏË ëËÏÔÚÓÏË åÓÊ̇ Ô˘Ë̇ ê¯ÂÌËÂ...
 • Page 223 BӉ˘ Á‡ ¯‡‚‡ø ̇ ÔÓ·ÎÂÏË ëËÏÔÚÓÏË åÓÊ̇ Ô˘Ë̇ ê¯ÂÌËÂ...
 • Page 224 BӉ˘ Á‡ ¯‡‚‡ø ̇ ÔÓ·ÎÂÏË èÓ‡ÍË Ì‡ „¯͇ ëàåèíéå ÇöáåÜçÄ èêàóàçÄ êÖòÖçàÖ...
 • Page 225 BӉ˘ Á‡ ¯‡‚‡ø ̇ ÔÓ·ÎÂÏË áÄÅÖãÖòäÄ ìÔÓÚ·‡ ̇ SMARTDIAGNOSIS™ Max. 10 mm...
 • Page 226 ìÒÎÓ‚Ë Á‡ „‡‡ÌˆË¿‡ éÚÒÚ‡ÌÛ‚‡ø ̇ ‚‡¯ËÓÚ ÒÚ‡ ‡Ô‡‡Ú áÄÅÖãÖòäÄ • òÚÓ Ì  ÓÔÙ‡ÚÂÌÓ :...
 • Page 227 Oперативни податоци Машини за перење - Производен урнек_Регулативата ЕУ бр 1061/2010 делегирана од комисија Име на добавувачот или тсговска марка F14A8T/Q F12A8T/Q F10A8T/Q Модел на добавувачот D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) Оценет капацитет Класа на енергетска ефикаснос A+++ A+++ A+++ Наградена со „EU Ecolabel награда” од Pегулативата (EC) бр. 66/2010 Измерена...
 • Page 229 NIK ZA KORISNIKA Č PERILICA ZA PRANJE RUBLJA Prije početka instaliranja, pažljivo pročitajte upute. Tako ćete pojednostaviti instaliranje i osigurati pravilnu i sigurnu instalaciju perilice. Nakon instaliranja, čuvajte ove upute u blizini perilice za slučaj buduće potrebe. F14A8Q/TD(W)(A)(1~9) F12A8Q/TD(W)(A)(1~9) F10A8Q/TD(W)(A)(1~9) www.lg.com...
 • Page 230 SadrÏaj Sadræaj .........2 Hvala vam ‰to ste kupili LG potpuno Odlike proizvoda .......3 automatsku perilicu za pranje rublja. Molimo vas da paÏljivo proãitate svoj Vaæne sigurnosne upute priruãnik za korisnika, on u sebi sadrÏi Vaæne sigurnosne upute......4 Osnovne mjere opreza ......5 vaÏne informacije o sigurnom...
 • Page 231: Odlike Proizvoda

  Odlike proizvoda Izravni pogonski sustav Unaprije√eni inverterski motor bez ãetkica izravno vrti bubanj bez remena i kotaãa. 6 okretanja Perilica rublja moæe izvoditi razliËite radnje bubnja ili kombinaciju razliËitih radnji ovisno o odabranom programu pranja. U kombinaciji s kontroliranom brzinom okretanja i moguÊnosti da se bubanj okreÊe u lijevo i desno, znatno je poboljπana uËinkovitost pranja perilice, πto vam pruæa savrπene rezultate kod svakog pranja.
 • Page 232 VaÏne sigurnosne upute PRO»ITAJTE SVE UPUTE I OBJA©NJENJA ZA INSTALIRANJE PRIJE UPOTREBE UPOZORENJE Zbog svoje sigurnosti se morate pridræavati uputa u ovom priruËniku kako bi u najveÊoj mjeri umanjili opasnost od poæara ili eksplozije, strujnog udara, ili kako bi sprijeËili oπteÊenje imovine, ozljede ili smrt.
 • Page 233: Osnovne Mjere Opreza

  VaÏne sigurnosne upute Osnovne mjere opreza UPOZORENJE Kako bi tijekom koriπtenja perilice smanjili opasnost od poæara, strujnog udara ili ozljeivanja, slijedite osnovne mjere opreza, ukljuËujuÊi sljedeÊe: • Prije instaliranja, provjerite vanjska • Ne perite predmete koji su bili oπteÊenja. Ukoliko ima vanjskih oËiπÊeni, oprani, natopljeni ili oπteÊenja, ne instalirajte ureaj.
 • Page 234: Spremite Ove Upute

  VaÏne sigurnosne upute Osnovne mjere opreza UPOZORENJE Kako bi tijekom koriπtenja perilice smanjili opasnost od poæara, strujnog udara ili ozljeivanja, slijedite osnovne mjere opreza, ukljuËujuÊi sljedeÊe: • IskopËajte utikaË prije odbacivanja • Kako bi smanjili opasnost od starog ureaja. Onesposobite utikaË. ozljeivanja, pridræavajte se svih Odreæite kabel na samom kuÊiπtu preporuËenih sigurnosnih mjera i...
 • Page 235: Specifikacija

  Specifikacija Elektriãni utikaã Prijenosni vijci • Ako je napojni kabel o‰teçen, njega mora zamjeniti proizvo√aã, ili Ladica njegov servisni predstavnik (Za deterdÏent ili sliãna kvalificirana osoba i omek‰ivaã) kako bi se izbjegla opasnost. Kontrolna ploãa Odvodne cijevi Bubanj Filter pumpe za odvod Vrata Odvodni prikljuãak Podesiva noga...
 • Page 236: Skidanje Ambalaæe

  Instaliranje Skidanje ambalaæe 1. Skinite kartonsku kutiju i ambalaæu od stiropora. 2. Podignite perilicu rublja i izvadite donju ambalaæu postolja. Perilica 3. Skinite traku koja osigurava elektriËni kabel i crijevo za odvod. 4. Izvadite napojno crijevo iz bubnja. osnova pakiranje NAPOMENA •...
 • Page 237: To Se Traïi Od Mjesta Za Instaliranje

  Instaliranje ·to se traÏi od mjesta za instaliranje ❿¤Mjesto postavljanja Perilica • Ravan pod: Dopu‰teni pad ispod cijele perilice je 1°. • Elektriãna utiãnica: Mora biti unutar 1,5 m od svake strane poloÏaja perilice. Utiãnicu nemojte opteretiti s vi‰e od jednog ure√aja. •...
 • Page 238 Instaliranje ❿¤Elektriãni prikljuãak • Nemojte koristiti produÏni kabel ili dvojni adapter. • Ako je napojni kabel o‰teçen, njega mora zamijeniti proizvo√aã, ili njegov servisni predstavnik ili sliãna kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. • Poslije upotrebe uvijek iskopãajte utikaã perilice i zatvorite dovod vode. •...
 • Page 239: Prikljuãivanje Dovodnog Crijeva

  Instaliranje Prikljuãivanje dovodnog crijeva • Pritisak vode mora biti izme√u 100 kPa i 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm • Kada prikljuãite dovodno crijevo na slavinu nemojte ga vuçi ni presavijati. • Ako je pritisak vode veçi od 1000 kPa, tada treba instalirati ure√aj za smanjenje pritiska. •...
 • Page 240 Instaliranje Tip C: PrikljuËivanje crijeva s nasadnim spojem na slavinu bez navoja 1. Odvrnite prsten adaptera i 4 vijka za priËvrπÊivanje adaptera. 2. Skinite vodeÊi prsten ako je slavina Prstenasta ploËa prevelika za adapter. Vodilica 3. Gurnite adapter na kraj slavine tako da gumena brtva na adapteru bude nepropusna za vodu iz slavine.
 • Page 241: Instaliranje Odvodnog Crijeva

  Instaliranje Instaliranje odvodnog crijeva • Odvodno se crijevo ne smije postaviti vi‰e od 100 cm iznad poda. Voda ne otjeËe iz perilice ili otjeËe sporo. otprilike 100 cm • Pravilno osiguranje odvodnog crijeva saãuvati çe pod od o‰teçenja uzrokovanih otprilike 145 cm curenjem vode.
 • Page 242: Pode‰Avanje Visine

  Instaliranje Pode‰avanje visine 1. Pravilno pode‰avanje visine perilice sprijeãava pretjeranu buku i vibracije. Instalirajte ure√aj na ãvrstoj i ravnoj povr‰ini poda, po moguçnosti u kutu prostorije. NAPOMENA • Drveni pod ili vrste podignutih podova mogu dovesti do prevelikih vibracija i gre‰aka uslijed neravnoteÏe.
 • Page 243 • Ako je to moguçe, perilicu instalirajte u kut sobe, jer je na tom mjestu pod ãvr‰çi. • Umetnite gumene kapice da smanjite vibracije. • Gumene kapice moÏete nabaviti (p/no.4620ER4002B) kod LG odjela za rezervne dijelove. NAPOMENA • Pravilno postavljanje i niveliranje perilice osigurava dug, redovan i pouzdan radni vijek stroja.
 • Page 244: Kako Koristiti Perilicu Rublja

  Kako koristiti perilicu rublja Rad perilice za rublje 1. Razvrstajte rublje. (Pogledajte stranicu 17.) 2. Otvorite vrata i stavite rublje u perilicu. 3. Pritisnite tipku za ukljuËivanje. 4. Odaberite program. (Pogledajte stranice 18 - 20.) Odaberite potrebne opcije. (Pogledajte stranice 22 - 25.) Dodatni program Temperatura Brzina centrifuge...
 • Page 245: Briga Prije Pranja

  Kako koristiti perilicu rublja Briga prije pranja 1. Etiketa na rublju Temperatura pranja Pogledajte etiketu na svom rublju. Ovdje çete saznati o Normalno pranje tvorniãkom sastavu va‰e odjeçe i o naãinu na koji se treba prati. Materijal koji se Osjetljivo rublje 2.
 • Page 250: Dodatni Program

  Kako koristiti perilicu rublja Dodatni program Odgoda pranja (Time Delay) Omiljeni (Favorite) Omiljeni program vam omoguÊuje spremanje Moæete postaviti vrijeme kaπnjenja tako da se prilagoenog ciklusa pranja za buduÊu perilica automatski ukljuËi i zaustavi nakon upotrebu. odreenog vremenskog intervala. 1. Pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi. NAPOMENA 2.
 • Page 251: Opcija

  Kako koristiti perilicu rublja Opcije Druge funkcije MoguÊnost (Option) Ispiranje+Centrifuga (Rinse+Spin) • Medicinsko ispiranje : Za bolje rezultate ili 1. Pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi. ËiπÊe ispiranje. 2. Odaberite ciklus. • Ispiranje + Centrifuga : Time moæete 3. Pritisnite tipku Moguãnost. sprijeËiti nastajanje svjeæih mrlja na tkanini. (Ispiranje+Centrifuga svijetli).
 • Page 252: Blokada Za Djecu Je

  Kako koristiti perilicu rublja Blokada za djecu je Odaberite ovu funkciju za zakljuËavanje tipki na upravljaËkoj ploËi kako bi sprijeËili sluËajno aktiviranje. “Blokada za djecu je” se moæe postaviti samo tijekom ciklusa pranja. ZakljuËavanje upravljaËke ploËe 1. Pritisnite 3 sekunde istovremeno tipke MoguÊnost.
 • Page 253: Âi‰Çenje Bubnja

  Kako koristiti perilicu rublja âi‰çenje bubnja âi‰çenje bubnja predstavlja jedan poseban program. U ovom programu stroj funkcionira s veçom koliãinom vode i veçim brojem okretaja centrifuge. Redovno koristite ovaj program. 1. Izvadite rublje iz perilice i zatvorite vrata. 2. Otvorite vrata spremnika i dodajte sredstvo protiv kamenca (npr.
 • Page 254: Dodavanje Deterdïenta

  Dodavanje deterdÏenta Dodavanje deterdÏenta i omek‰ivaãa rublja ❿¤Ladica spremnika • Samo glavno pranje ➔ • Pretpranje + Glavno pranje ➔ Omek‰ivaã rublja UPOZORENJE • Dræite deterdæente dalje od dosega djece jer postoji opasnost od trovanja. • Previπe deterdæenta, izbjeljivaËa ili omekπivaËa moæe uzrokovati poplavu.
 • Page 256: Ulazni Filter Za Vodu

  OdrÏavanje • Prije ãi‰çenja unutra‰njosti perilice, iskljuãite iz utiãnice elektriãni kabel kako bi izbjegli opasnost strujnog udara. • Zatvorite dovod vode ako ostavljate perilicu na duÏe vrijeme (npr. godi‰nji odmor), naroãito ako u blizini ne postoji odvod u podu. • Kad odlaÏete perilicu odsijecite glavni kabel i onesposobite utikaã. •...
 • Page 257: Filter Pumpe Za Odvod

  OdrÏavanje Filter pumpe za odvod • Filter pumpe za odvod sakuplja niti i male predmete ostavljene u rublju. Redovito provjeravajte ãistoçu filtera kako biste osigurali dobar rad svoga stroja. OPREZ • Najprije pustite da voda isteãe kroz odvodno crijevo i tada otvorite filter pumpe za odvod kako bi uklonili sve niti ili predmete u njemu.
 • Page 258: Ladica Spremnika

  OdrÏavanje Ladica spremnika • Nakon nekog vremena deterdÏenti i omek‰ivaãi rublja ostavljaju talog u ladici. • Spremnik se treba s vremena na vrijeme ãistiti mlazom tekuçe vode. • Ako je to potrebno on se moÏe potpuno izvaditi iz stroja pritiskanjem ruãke prema dolje i izvlaãenjem van.
 • Page 259: Bubanj Za Pranje

  OdrÏavanje Bubanj za pranje • Ako Ïivite u podruãju s tvrdom vodom, povremeno se, na mjestima na kojima je to te‰ko vidjeti i stoga te‰ko otkloniti, moÏe nakupiti kamenac. Nakon nekog vremena nataloÏeni kamenac zarobljava ure√aje i ako ga se ne ãisti to moÏe dovesti do toga da se mora izvr‰iti zamjena. •...
 • Page 260: Vodiã Za Otklanjanje Gre‰Aka

  Vodiã za otklanjanje gre‰aka • Ova perilica za pranje rublja opremljena je automatskim sigurnosnim funkcijama koje otkrivaju i dijagnosticiraju pogre‰ke u ranoj fazi i reagiraju na odgovarajuçi naãin. Ukoliko perilica ne radi ispravno ili ne radi uopçe, provjerite sljedeçe napomene prije nego kontaktirate va‰eg servisera.
 • Page 261 Vodiã za otklanjanje gre‰aka Simptom Moguçi uzrok Rje‰enje Perilica ne poãinje s • Napojni kabel nije ukljuãen ili Pazite pristaje li utikaã u zidnu utiãnicu. radom. nije ãvrsto prikljuãen. • Kuçni osiguraã je pregorio, Uspostavite ponovno strujni krug ili dogodio se kvar u strujnom zamijenite osiguraã.
 • Page 262: Poruke O Greπci

  Vodiã za otklanjanje gre‰aka Poruke o greπci Simptom Moguçi uzrok Rje‰enje • Nedovoljni dovod vode na podruãju. Provjerite druge slavine u kuçi. • Dovodne slavine nisu dovoljno otvorene. Potpuno otvorite slavinu. • Dovodno crijevo je uvijeno. Ispravite dovodno crijevo. • Filter dovodnog crijeva je zaãepljen. Provjerite filtere dovodnog crijeva.
 • Page 263: Upotreba Pametne Dijagnoze

  Vodiã za otklanjanje gre‰aka NAPOMENA • SMARTDIAGNOSIS funkcija je moguÊa na proizvodima s oznakom “SMARTDIAGNOSIS ”. U sluËaju mobitela sa statiËkom opcijom, smart diagnosis funkcija moæda neÊe raditi. Upotreba Pametne Dijagnoze (SMARTDIAGNOSIS • Ovu funkciju treba upotrebljavati samo kada to traæi pozivni centar. Prijenos podataka zvuËi poput zvuka faksa, kao takav nema nikakvo znaËenje osim pozivnom centru.
 • Page 264: Uvjeti Garancije

  Uvjeti garancije Uklanjanje starog aparata 1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekriÏene kante za smeçe, to znaãi da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC. 2. Elektriãni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, veç u posebna odlagali‰ta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
 • Page 265 Operating Data Product fiche_Commission Delegated Regulation (EU) No. 1061/2010 Supplier’s name or trade mark F14A8T/Q F12A8T/Q F10A8T/Q Supplier’s model D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) Rated capacity Energy efficiency class A+++ A+++ A+++ Awarded an “EU Ecolabel award” under Regulation (EC) No 66/2010 Weighted annual energy consumption (AEC) in kWh per year based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C 156/137...
 • Page 267 Преди да започнете монтажа, прочетете внимателно тези указания. Това ще улесни монтажа и ще гарантира, че пералнята е монтирана правилно и безопасно. След монтажа оставете указанията близо до пералнята за бъдещи справки. F1480FD(1~9) F14A8Q/TD(W)(A)(1~9) F1280FD(1~9) F12A8Q/TD(W)(A)(1~9) F1080FD(1~9) F10A8Q/TD(W)(A)(1~9) www.lg.com P/No.: MFL67085040...
 • Page 268 C˙‰˙ʇÌË ë˙‰˙ʇÌË èêÖÑëíÄÇüçÖ çÄ èêéÑìäíÄ Ç‡ÊÌË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ CèÖñàîàäÄñàü àçëíÄãàêÄçÖ ä‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ èéëíÄÇüçÖ çÄ èêÖèÄêÄí èéÑÑêöÜäÄ Cèàëöä çÄ ÇöáåOÜçà èéÇêÖÑà ñÂÌÚ˙ Á‡ ËÌÙÓχˆËfl ̇ ÍÎËÂÌÚ‡ ........36 ɇ‡ÌˆËÓÌÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl...
 • Page 269 èêÖÑëíÄÇüçÖ çÄ èêéÑìäíÄ ÑËÂÍÚ̇ ÒËÒÚÂχ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË 6 ÌÓ‚Ë ‰‚ËÊÂÌËfl è‰ԇÁ‚‡Ì ÓÚ ËÁχ˜Í‚‡Ì DŽ‡‰ÂÌ Ì‡„‚‡ÚÂÎ àçíÖãàÉÖçíçÄ à àäéçéåàóçÄ ëàëíÖåÄ áÄ èêÄçÖ. êÓ‰ËÚÂÎÒÍË ÍÓÌÚÓÎ 추가선택 예약 ëàëíÖåÄ áÄ äéçíêéã çÄ òìåÄ...
 • Page 270 LJÊÌË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ èêéóÖíÖíÖ Çëàóäà àçëíêìäñàà à éÅüëçÖçàü áÄ àçëíÄãÄñàüíÄ èêÖÑà ìèéíêÖÅÄ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ Ç‡¯‡Ú‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‰Û„ËÚ  ÓÚ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Á̇˜ÂÌËÂ. íÂÁË ‰ÛÏË ÓÁ̇˜‡‚‡Ú: éèÄëçéëí èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ ÇçàåÄçàÖ...
 • Page 271 LJÊÌË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ éÒÌÓ‚ÌË Ô‰ԇÁÌË ÏÂÍË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ • èÂ‰Ë ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ, ÔÓ‚ÂÂÚ Á‡ • ç ÔÂÂÚ ËÎË Ì ÒÛ¯ÂÚ ‰ÂıË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚˙̯ÌË ÔÓ‚‰Ë.ÄÍÓ Ëχ Ú‡ÍË‚‡, Ì ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌË, ËÁÔË‡ÌË, ̇ÍËÒ‚‡ÌË ËÎË ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚÂ. ËÁˆ‡Ô‡ÌË Ò˙Ò Á‡Ô‡ÎËÏË ËÎË ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌË ‚¢ÂÒÚ‚‡ (͇ÚÓ ‚ÓÒ˙Í, χÒ·, ·ÓË, •...
 • Page 272 LJÊÌË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ éÒÌÓ‚ÌË Ô‰ԇÁÌË ÏÂÍË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ • èÂ‰Ë ‰‡ ËÁı‚˙ÎËÚ ÒÚ‡‡ χ¯Ë̇, • ᇠ‰‡ ̇χÎËÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÁ‚‡‰ÂÚ ˘ÂÔÒ· ÓÚ Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ, Ôˉ˙ʇÈÚ Ò Í˙Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.ç‡Ô‡‚ÂÚ ڇ͇, ˜Â ‰‡ Ì ‚Ò˘ÍË ÔÂÔÓ˙˜‡ÌË ÓÚ Ë̉ÛÒÚËflÚ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ôӂ˜ ˘ÂÔÒ·. éÚÂÊÂÚ Ôӈ‰ÛË...
 • Page 274 àçëíÄãàêÄçÖ ë‚‡ÎflÌ ̇ ÓÔ‡Íӂ͇ڇ áÄÅÖãÖÜäÄ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ ÑÂÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚ ·ÓÎÚÓ‚Â. áÄÅÖãÖÜäÄ í‡ÌÒÔÓÚÌË ·ÓÎÚÓ‚Â...
 • Page 275 àçëíÄãàêÄçÖ àÁËÒÍ‚‡ÌËfl Í˙Ï ÏflÒÚÓÚÓ Ì‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ❿¤åÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌË ç˂·ˆËfl ̇ ÔÓ‰‡: ÇÍβ˜‚‡Ì ‚ ÂÎ. åÂʇ: åÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ: ❿¤àÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ...
 • Page 276 àçëíÄãàêÄçÖ ❿¤ÇÍβ˜‚‡Ì ‚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ÏÂʇ ÇçàåÄçàÖ ÇçàåÄçàÖ ÓÚÌÓÒÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÇçàåÄçàÖ...
 • Page 277 àçëíÄãàêÄçÖ çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ÈÚ ÒÚ‡Ë Ï‡ÍÛ˜Ë, Á‡ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡ ❿¤ëÚ˙Ô͇ 1: èÓ‚ÂÂÚ „ÛÏÂÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË ̇ ‚Ó‰ÓÁ‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl χÍÛ˜ ❿¤ëÚ˙Ô͇ 2: ë‚˙ÊÂÚ χÍÛ˜‡ Í˙Ï Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡ íËÔ-A : ë‚˙Á‚‡Ì ̇ χÍÛ˜ Ò ‚ËÌÚÓ‚ ̇ÍÓ̘ÌËÍ Í˙Ï Í‡Ì Ò ÂÁ·‡ íËÔ-Ç...
 • Page 278 àçëíÄãàêÄçÖ íËÔ-C : ë‚˙Á‚‡Ì ̇ χÍÛ˜ ÓÚ ‚ˉ‡ ◊one touch" Í˙Ï Í‡Ì ·ÂÁ ÂÁ·‡ áÄÅÖãÖÜäÄ ❿¤ëÚ˙Ô͇ 3: ë‚˙ÊÂÚ χÍÛ˜‡ Í˙Ï ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ áÄÅÖãÖÜäÄ àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÂÌ Í‡Ì...
 • Page 279 àçëíÄãàêÄçÖ àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÓÚÚÓ˜ÌËfl χÍÛ˜...
 • Page 280 àçëíÄãàêÄçÖ ç˂·ˆËfl áÄÅÖãÖÜäÄ áÄÅÖãÖÜäÄ...
 • Page 281 àçëíÄãàêÄçÖ ❿¤ÅÂÚÓÌÌË ÔÓ‰Ó‚Â ❿¤èÓ‰Ó‚Â Ò ÔÎÓ˜ÍË (ıÎ˙Á„‡‚Ë ÔÓ‰Ó‚Â) ❿¤Ñ˙‚ÂÌË ÔÓ‰Ó‚Â (Ô·‚‡˘Ë ÔÓ‰Ó‚Â) áÄÅÖãÖÜäÄ...
 • Page 282 K‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ꇷÓÚ‡ Ò ÔÂ‡ÎÌflÚ‡...
 • Page 283 K‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ äÄä ÑÄ èéÑÉéíÇàå ÑêÖïàíÖ áÄ èêÄçÖ 1 ÖÚËÍÂÚË 2 ëÓÚË‡Ì 3 èÂ‰Ë ‰‡ Á‡‰ËÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡. áÄÅÖãÖÜäÄ...
 • Page 288 K‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ÔÓ„‡Ï‡ éÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú (Time Delay) è‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË (Favorite) BÍβ˜‚‡ÌÂ. áÄÅÖãÖÜäÄ BÍβ˜‚‡ÌÂ. “éÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú” CÚapÚ/èayÁa. ÅÂÁ χ˜Í‚‡Ì (Crease Care) è‰Ô‡Ì (Pre Wash) BÍβ˜‚‡ÌÂ. BÍβ˜‚‡ÌÂ. ÅÂÁ χ˜Í‚‡ÌÂ. CÚapÚ/èayÁa. CÚapÚ/èayÁa.
 • Page 289 K‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ éÔˆËË ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË éÔˆËË (Option) è·ÍÌÂÌÂ+ñÂÌÚ‡ÙÛ„‡ (Rinse+Spin) • å‰ˈËÌÒÍÓ Ô·ÍÌÂÌ : BÍβ˜‚‡ÌÂ. • è·ÍÌÂÌ + ñÂÌÚ‡ÙÛ„‡ : CÚapÚ/èayÁa. • ëÔÂÒÚfl‚‡ ‚ÂÏ : • àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ : èÁÔ·͂aÌ (Rinse) ë‡ÏÓ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì è·ÍÌÂÌ + + OÚ·„aÌ : BÍβ˜‚‡ÌÂ. CÚapÚ/èayÁa. çÓχÎÌÓ...
 • Page 290 K‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÑeÚcÍaÚa ·ÎoÍËpo‚Ía ÅÎÓÍË‡Ì ̇ ԇ̷ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. áÄÅÖãÖÜäÄ ê‡Á·ÎÓÍË‡Ì ̇ ԇ̷ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π‚ÍÎ/ËÁÍÎ BÍβ˜‚‡ÌÂ. CÚapÚ/èayÁa. áÄÅÖãÖÜäÄ...
 • Page 291 K‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ·‡‡·‡Ì‡ èÁÔ·͂aÌ íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ áÄÅÖãÖÜäÄ ÇçàåÄçàÖ ÅÎÓÍËӂ͇ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë ê‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì “ÅÎÓÍËӂ͇ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡” “ê‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì”...
 • Page 292 èéëíÄÇüçÖ çÄ èêÖèÄêÄí èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ Ô‡ı Á‡ Ô‡ÌÂ Ë ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎ ❿¤äÛÚËfl Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú ➔ ➔ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ ▶ ÑÓ·‡‚flÌ ̇ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎ. áÄÅÖãÖÜäÄ...
 • Page 294 èéÑÑêöÜäÄ èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ‚ıÓ‰fl˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ Á‡ ‚Ó‰‡...
 • Page 295 èéÑÑêöÜäÄ èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÙËÎÚ˙‡ ̇ ËÁıÓ‰fl˘‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÇçàåÄçàÖ...
 • Page 296 èéÑÑêöÜäÄ èéóàëíÇÄçÖ çÄ óÖäåÖÑÜÖíé áÄ èêÖèÄêÄí...
 • Page 297 èéÑÑêöÜäÄ Å‡‡·‡Ì ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÓÚ‚˙Ì ❿ Ç˙̯ÌÓÒÚ ❿ àÌÚÂËÓ áÄÅÖãÖÜäÄ èË ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË...
 • Page 298 Cèàëöä çÄ ÇöáåOÜçà èéÇêÖÑà éÚÍË‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏ ëàåèíéå ÇöáåOÜçÄ èêàóàçÄ êÖòÖçàÖ...
 • Page 299 Cèàëöä çÄ ÇöáåOÜçà èéÇêÖÑà ëàåèíéå ÇöáåOÜçÄ èêàóàçÄ êÖòÖçàÖ...
 • Page 300 Cèàëöä çÄ ÇöáåOÜçà èéÇêÖÑà ë˙Ó·˘ÂÌËfl Á‡ „¯͇ ëàåèíéå ÇöáåOÜçÄ èêàóàçÄ êÖòÖçàÖ...
 • Page 301 Cèàëöä çÄ ÇöáåOÜçà èéÇêÖÑà áÄÅÖãÖÜäÄ ä‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï SMARTDIAGNOSIS™...
 • Page 302 ɇ‡ÌˆËÓÌÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl àÁı‚˙ÎflÌ ̇ ‚‡¯Ëfl ÒÚ‡ Û‰ áÄÅÖãÖÜäÄ É‡‡ÌˆËflÚ‡ Ì ‚Íβ˜‚‡:...
 • Page 303 чÌÌË Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËflÚ‡ Продуктов фиш_Делегиран регламент (EC) No 1061/2010 на Комисията Име или търговска марка на доставчика; F14A8T/Q F12A8T/Q F10A8T/Q Идентификатор на модела D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) Номинален капацитет в kg Клас на енергийна ефективност A+++ A+++ A+++ Е присъдена "екомаркировката на ЕС" съгласно Регламент (ЕО) №...
 • Page 305 Acest lucru va simplifica instalarea şi va asigura faptul că maşina de spălat este instalată corect şi în condiţii de siguranţă. După instalare, păstraţi aceste instrucţiuni în apropierea maşinii de spălat, pentru a le putea consulta ulterior. F1480FD(1~9) F14A8Q/TD(W)(A)(1~9) F1280FD(1~9) F12A8Q/TD(W)(A)(1~9) F1080FD(1~9) F10A8Q/TD(W)(A)(1~9) www.lg.com P/No.: MFL67085044...
 • Page 306 Cuprins Cuprins .........2 V™ mul^umim pentru achizi^ionarea ma≥inii Caracteristici produs ....3 de sp™lat automate LG. Citi^i cu aten^i manualul de utilizare ¶ntruc<t Instrucfliuni importante de siguranflæ con^ine instruc^iuni privind instalarea, Instrucfliuni importante de siguranflæ ....4 utilizarea ≥i ¶ntre^inerea ¶n siguran^™.
 • Page 307: Caracteristici Produs

  Caracteristici produs Repornire automat™ Dac™ ma≥ina de sp™lat este oprit™ de o pan™ de curent, ea va reporni automat din pozi^ia ¶n care a fost oprit™. 6 motion Maøina de spælat poate efectua diferite activitæfli cu tambur sau o combinaflie de diferite activitæfli, în funcflie de programul de spælare selectat.
 • Page 308: Instrucfliuni Importante De Siguranflæ

  Instrucfliuni importante de siguranflæ CITII TOATE INSTRUCfiIUNILE ØI EXPLICAfiIILE INSTALÆRII ÎNAINTE DE UTILIZARE ATENˇIE Pentru siguranfla dumneavoastræ, informaiile din acest manual trebuie respectate pentru a evita riscul unui incendiu sau explozii, unui øoc electric sau pentru a preveni daunele proprietæflii, rænirea unei persoane sau decesul.
 • Page 309: Precau^ii De Siguran^™ De Baz

  I I n n s s t t r r u u c c fl fl i i u u n n i i i i m m p p o o r r t t a a n n t t e e d d e e s s i i g g u u r r a a n n fl fl æ æ Precau^ii de siguran^™...
 • Page 310: P™Stra^i Aceste Instruc^iuni

  I I n n s s t t r r u u c c fl fl i i u u n n i i i i m m p p o o r r t t a a n n t t e e d d e e s s i i g g u u r r a a n n fl fl æ æ Precau^ii de siguran^™...
 • Page 312: Ndep™Rtarea Ambalajelor

  Instalare •ndep™rtarea ambalajelor 1. Îndepærtafli cutia de carton øi ambalajul din polistiren. 2. Ridicafli maøina de spælat øi îndepærtafli partea de la bazæ a ambalajului. Ma≥in™ de sp™lat 3. Îndepærtafli banda care fixeazæ cablul de alimentare øi furtunul de evacuare. 4.
 • Page 313: Locul De Instalare

  Instalare Locul de instalare ❿¤Amplasare Ma≥in™ de sp™lat • Podeaua: •nclina^ia maxim™ a podelei sub ma≥in™ este 1º. • Priz™ alimentare: Trebuie s™ fie la maxim 1,5 m fa^™ de oricare latur™ a ma≥inii. Nu alimenta^i mai mult de un aparat la aceea≥i priz™. •...
 • Page 314 Instalare PRECAUˇII PRECAUˇII cu privire la cablul de alimentare Pentru majoritatea aparatelor se recomand™ s™ fie amplasate pe un circuit dedicat; aceasta ¶nseamn™ ca un circuit electric s™ alimenteze doar acest aparat, f™r™ alte prize sau circuite secundare. Consulta^i pagina de specifica^ii din acest manual de utilizare pentru mai mult™...
 • Page 315: Legarea La Sursa De Ap

  Instalare Legarea la sursa de ap™ • Presiunea de alimentare cu ap™ trebuie s™ fie ¶ntre 100 kPa ≥i 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm • Nu dezveli^i cap™tul furtunului de admisie atunci c™nd ¶l lega^i la robinetul de ap™. •...
 • Page 316 Instalare Tip C: Efectuarea racordului furtunului cu fixare prin atingere la robinetul færæ filet 1. Deøurubafli placa inelaræ a adaptorului øi cele 4 øuruburi de fixare a adaptorului. 2. Îndepærtafli placa de ghidare dacæ Inel plac™ robinetul este prea mare pentru adaptor. Ghid placa 3.
 • Page 317: Instalarea Furtunului De Evacuare

  Instalare Instalarea furtunului de evacuare • Furtunul de evacuare nu trebuie dispus mai sus de 100 cm deasupra podelei. • Fixarea corect™ a furtunului de evacuare circa 100 cm va ¶mpiedica inundarea podelei cu ap™. • Dac™ furtunul de evacuare este prea circa 145 cm lung, nu ¶l ¶mpinge^i ¶n ma≥ina de sp™lat.
 • Page 318: Echilibrarea

  Instalare Echilibrarea 1. Echilibrarea corect™ a nivelului ma≥inii de sp™lat va reduce zgomotul ≥i vibra^iile ma≥inii. Instala^i ma≥ina pe o suprafa^™ uniform™ ≥i rigid™, preferabil ¶n col^ul ¶nc™perii. NOT® • Du≥umeaua din lemn sau de tip suspendat poate contribui la producerea de vibra^ii excesive ≥i la dezechilibre.
 • Page 319 • Dac™ este posibil, instala^i ma≥ina de sp™lat ¶ntr-un col^ al ¶nc™perii, unde podeaua este mai stabil™. • Introduce^i discurile din cauciuc pentru a reduce vibra^iile. • Pute^i ob^ine discuri din cauciuc (p/no.4620ER4002B) de la departamentul LG pentru piese de schimb. NOT®...
 • Page 320: Utilizarea Ma≥Inii De Sp™Lat

  Mod de utilizare a ma≥inii de sp™lat Utilizarea ma≥inii de sp™lat 1. Sortafli rufele. (consultafli pagina 17). 2. Deschidefli uøa øi introducefli rufele. 3. Apæsafli butonul Power (Alimentare). 4. Selectafli un program. (consultafli paginile 18 - 20). Selectafli opfliunile pentru momentul respectiv. (consultafli paginile 22 - 25).
 • Page 321: Aten^ie ¶Nainte De Sp™Lare

  Mod de utilizare a ma≥inii de sp™lat Aten^ie ¶nainte de sp™lare 1. Aten^ie la etichete Temperatura apei Verifica^i etichetele hainelor. Acestea v™ vor spune din ce e Spælare normalæ de maøinæ f™cut™ haina ≥i cum trebuie sp™lat™. Articole neøifonabile Delicate 2.
 • Page 326: Program Suplimentar

  Mod de utilizare a ma≥inii de sp™lat Program suplimentar •nt<rziere timp (Time Delay) Preferat (Favorite) Programul preferat væ permite sæ pæstrafli un Putefli seta un timp de întârziere, astfel încât ciclu de spælare individualizat pentru o maøina de spælat sæ porneascæ automat øi sæ utilizare ulterioaræ.
 • Page 327: Op^iuni

  Mod de utilizare a ma≥inii de sp™lat Op^iuni Alte func^ii Op^iuni (Option) Cl™tire+Stoarcere (Rinse+Spin) • Clætire medicalæ (Medic Rinse) : Pentru 1. Apæsafli butonul Economie de timp. rezultate optime sau pentru clætire mai 2. Válasszon ki egy programot. amænunflitæ. 3. Apæsafli butonul Opfliune (se vor aprinde •...
 • Page 328: Blocare Pentru Copii

  Mod de utilizare a ma≥inii de sp™lat Blocare pentru copii Selectafli aceastæ funcflie pentru a bloca butoanele de pe tabloul de control, astfel încât sæ prevenifli orice intervenflie exterioaræ. „Blocarea pentru copii” se poate seta numai în timpul ciclului de spælare. Blocarea panoului de control 1.
 • Page 329: Cur™^Are Cuv

  Mod de utilizare a ma≥inii de sp™lat Cur™^are cuv™ Curæflare cuvæ este un ciclu special utilizat pentru curæflarea interiorului maøinii de spælat. La acest ciclu se utilizeazæ o cantitate mai mare de apæ, cu o vitezæ mai mare de centrifugare. Utilizafli cu regularitate acest ciclu.
 • Page 330: Ad™Ugarea Detergentului

  Ad™ugarea detergentului Ad™ugarea detergentului ≥i a balsamului de rufe ❿¤Sertarul pentru detergent • Numai sp™lare ➔ • Presp™lare + sp™lare ➔ ATENˇIE balsam • Nu læsafli niciun detergent la îndemâna de rufe copiilor, deoarece existæ pericolul otrævirii. • O cantitate prea mare de detergent, înælbitor sau balsam poate face ca apa sæ...
 • Page 332: Ntre^inere

  •ntre^inere • •nainte de cur™^area interiorului ma≥inii, scoate^i-o din priz™ pentru a evita electrocutarea. • Opri^i robinetul de ¶nchidere dac™ urmeaz™ s™ l™sa^i ma≥ina o perioad™ de timp (de exemplu ¶n vacan^™), mai ales dac™ nu exist™ o scurgere ¶n podea (canal) ¶n imediata apropiere. •...
 • Page 333: Filtrul Pompei De Evacuare

  •ntre^inere Filtrul pompei de evacuare • Filtrul de evacuare str<nge firele ≥i obiectele mici r™mase ¶n rufe. Verifica^i periodic dac™ acest filtru este curat pentru a asigura o bun™ func^ionare a ma≥inii de sp™lat. PRECAUˇII • Evacua^i mai ¶nt<i apa cu ajutorul furtunului de evacuare ≥i apoi deschide^i filtrul de evacuare pentru a ¶ndep™rta scamele sau obiectele.
 • Page 334: Sertarul Pentru Detergent

  •ntre^inere Sertarul pentru detergent • Dup™ o perioad™ de timp detergentul ≥i balsamul de rufe las™ urme pe sertar. • Acesta trebuie cur™^at periodic cu jet de ap™. • Dac™ e nevoie, pute^i scoate complet sertarul din ma≥in™ ap™s<nd clicul ¶n jos ≥i tr™g<nd sertarul afar™.
 • Page 335: Cuva

  •ntre^inere Cuva • Dac™ apa din zona dvs. este dur™, ¶n anumite locuri neaccesibile se pot forma depuneri de piatr™ care nu pot fi ¶ndep™rtate. • •n timp aceste depuneri pot bloca aparatele, ≥i dac™ nu sunt eliminate aparatele nu mai pot fi folosite.
 • Page 336: Ghid De Rezolvare A Problemelor

  Ghid de rezolvare a problemelor • Aceast™ ma≥in™ de sp™lat este dotat™ cu func^ii automate de protec^ie care detecteaz™ ≥i determin™ erorile ¶n faza ini^ial™, reac^ion<nd corespunz™tor. Atunci c<nd ma≥ina nu func^ioneaz™ corect sau nu func^ioneaz™ deloc, verifica^i punctele de mai jos ¶nainte de a chema un specialist.
 • Page 337 Ghid de rezolvare a problemelor Simptom Cauz™ posibil™ Solu^ie Ma≥ina nu porne≥te. • Cablul electric nu este bine Asigura^i-v™ c™ ≥techerul e bine b™gat ¶n b™gat ¶n priz™ sau leg™tura e priz™. slab™. • Siguran^a e ars™, disjunctorul Reseta^i disjunctorul sau ¶nlocui^i declan≥at sau e pan™...
 • Page 338: Mesaje De Eroare

  Ghid de rezolvare a problemelor Mesaje de eroare Simptom Cauz™ posibil™ Solu^ie • Alimentarea cu ap™ nu e potrivit™ ¶n zon™. •ncerca^i la un alt robinet. • Robinetul de ap™ nu e complet deschis. Deschide^i complet robinetul. • Furtunul de admisie are coturi. •ntinde^i furtunul.
 • Page 339: Utilizare Smartdiagnosis

  Ghid de rezolvare a problemelor NOT® • Func^ia SMARTDIAGNOSIS™ este disponibil™ numai pentru ma≥inile de sp™lat cu simbolul 'SMARTDIAGNOSIS™'. Func^ia SMARTDIAGNOSIS™ nu va opera dac™ telefonul mobil are activat™ op^iunea “reducere zgomot”. Utilizare SMARTDIAGNOSIS™ • Folosifli aceastæ funcflie doar în cazul solicitærii venite din partea call center-ului. Transmisiile sunt similare sunetelor unui fax øi nu pot fi interpretate decât de cætre call center.
 • Page 340: Conditii De Garantie

  Conditii de garantie Casarea aparatelor vechi 1. Aceast™ sigl™ (un co≥ de gunoi ¶ncercuit ≥i t™iat) semnific™ faptul c™ produsul se afl™ sub inciden^a Directivei Consiliului European 2002/96/EC. 2. Aparatele electrice ≥i electronice nu vor fi aruncate ¶mpreun™ cu gunoiul menajer, ci vor fi predate ¶n vederea recicl™rii la centrele de colectare special amenajate, indicate de autorit™^ile na^ionale sau locale.
 • Page 341 Fișa produsului Fișa produsului_Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei Denumirea sau marca de comerț a furnizorului F14A8T/Q F12A8T/Q F10A8T/Q Modelul furnizorului D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) Capacitatea nominală, în kilograme Clasa de eficiență energetică A+++ A+++ A+++ Etichetă ecologică UE" în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 Consumul anual ponderat de energie (AEC) în kWh pe an bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură...
 • Page 343: Washing Machine

  OWNER’S MANUAL WASHING MACHINE Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the washer is installed correctly and safely. Leave these instructions near the washer after installation for future reference. F14A8Q/TD(W)(A)(1~9) F12A8Q/TD(W)(A)(1~9) F10A8Q/TD(W)(A)(1~9) www.lg.com...
 • Page 344: Contents

  Contents Contents........2 Thank you for buying a LG Fully Product Features......3 Automatic Washing Machine. Important safety instructions Please read your owner’s manual Important safety instructions ....4 carefully, it provides instruction on safe Basic safety precautions .......5 Save these instructions......6 installation, use and maintenance.
 • Page 345: Product Features

  Product Features Inverter Direct Drive system The advanced Brushless DC motor directly drives the drum without belt and pulley. 6 Motion Washer is able to perform various drum actions or a combination of different actions depending on the wash program selected. Combined with a controlled spin speed and the ability of the drum to rotate both left and right, the wash performance of the machine is greatly improved, giving you perfect results every time.
 • Page 346: Important Safety Instructions

  Important safety instructions READ ALL INSTRUCTIONS AND EXPLANATION OF THE INSTALLATION BEFORE USE. WARNING For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death. Your Safety and the safety of others are very important.
 • Page 347: Basic Safety Precautions

  Important safety instructions ■ Basic safety precautions WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the washer, follow basic precautions, including the following: • Before installation, check exterior • Do not wash or dry articles that have damages.
 • Page 348: Save These Instructions

  Important safety instructions ■ Basic safety precautions WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the washer, follow basic precautions, including the following: • Before discarding an old machine • To reduce the risk of personal injury, unplug it.
 • Page 349: Specifications

  Specifications Power plug Transit bolts • If the supply cord is damaged, Drawer it must be replaced by the manufacturer or its service agents (For detergent and or a similarly quali ed person in fabric softener) order to avoid a hazard. Control panel Drain hose Drum...
 • Page 350: Installation

  Installation ■ Removing packing 1. Remove the cardboard box and styrofoam packing. 2. Lift the washing machine and remove the base packing. Washer 3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose. Base Packing 4. Remove the inlet hose from the drum. NOTE •...
 • Page 351: Installation Place Requirements

  Installation ■ Installation place requirements ‹ Location Washer • Level floor : Allowable slope under entire washer is 1˚ • Power outlet : Must be within 1.5 meters of either side of location of washer. Do not overload the outlet with more than one appliance. approx.
 • Page 352 Installation CAUTION CAUTION concerning the Power cord • Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain. •...
 • Page 353: Connecting Water Supply Hose

  Installation ■ Connecting water supply hose • Water supply pressure must be between 100 kPa and 1000 kPa (1.0 - 10.0 kgf / cm • Do not strip or crossthread when connecting inlet hose to the valve. • If the water supply pressure is more than 1000 kPa, a decompression device should be installed. •...
 • Page 354 Installation Type-C : Connecting one touch type hose to tap without thread 1. Unscrew the adapter ring plate and the 4 adapter retaining screws. 2. Remove the guide plate if the tap is Ring plate too large to fit the adapter. Guide plate 3.
 • Page 355: Installation Of Drain Hose

  Installation Installation of drain hose • The drain hose should not be placed higher than 100 cm above the floor. Water in the washer does not drain or drains slowly. about 100 cm • Securing the drain hose correctly will about 145 cm protect the floor from damage due to water leakage.
 • Page 356: Leveling

  Installation ■ Leveling 1. Leveling the washing machine properly prevents excessive noise and vibration. Install the appliance on a solid and level floor surface, preferably in a corner of the room. NOTE • Timber or suspended type flooring may contribute to excessive vibration and unbalance.
 • Page 357 • If possible install the washer in one of the corners of the room, where the floor is more stable. • Fit the rubber cups to reduce vibration. • You can obtain the rubber cups (p/no.4620ER4002B) from the LG spares dept. NOTE •...
 • Page 358: How To Use Washer

  How to use washer Operating washing machine 1. Sort Laundry. (Refer to 17 page) 2. Open the door and load laundry. 3. Press the Power button. 4. Select a Program. (Refer to 18 ~ 20 page) Select options at this time (Refer to 22 ~ 25 page) ■...
 • Page 359: Care Before Washing

  How to use washer ■ Care before washing 1. Care Labels Wash temperature Look for a care label on your clothes. Normal machine wash This will tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed. Permanent press Delicate Hand wash...
 • Page 360: Washing Program Table

  How to use washer Washing program table • Recommended courses according to the laundry type. Proper Maximum Description Program Fabric type Temp. Load Provides better performance by 40°C Color fast garments (shirts, Cotton combining various drum motions. (Cold to 95°C) nightdresses, pajamas, etc) and Rating normally soiled cotton load...
 • Page 361: Extra Options

  How to use washer • Water Temperature: Select water temperature to suit wash cycles. Always follow garment manufacture’s care label or instructions when washing. • Set program at "Cotton Eco 40°C + Intensive (Half Load)", "Cotton Eco 60°C + Intensive (Half Load)", "Cotton Eco 60°C + Intensive (Full Load)"...
 • Page 362: Operating Data

  How to use washer Operating data Max RPM Program F14A8T/QD(W)(A)(1~9) F12A8T/QD(W)(A)(1~9) F10A8T/QD(W)(A)(1~9) Cotton 1400 1200 1000 Cotton Eco 1400 1200 1000 Easy Care 1000 1000 1000 1400 1200 1000 Baby Care 1000 1000 1000 Slient Wash 1000 1000 1000 1200 1000 Skin Care 1400...
 • Page 363: Control Panel

  How to use washer ■ Control panel Additional SMARTDIAGNOSIS™ function is program display available only for the products buttons with a SMARTDIAGNOSIS™ mark. Power Program Start/Pause Beep Option button dial button On/Off buttons Power Additional program • Press the Power button to turn power on •...
 • Page 364: Additional Program

  How to use washer ■ Additional program Time Delay Favorite You can set a time delay so that the washing Favorite program allows you to store machine will start automatically and finish a customized wash cycle for future use. after a specified time interval. 1.
 • Page 365: Options

  How to use washer ■ Options Medic Rinse Rinse+Spin For best results or for cleaner rinsing. This can be helpful in preventing fresh stains This allows the final rinse to be heated to 40 from setting in fabrics. degrees. This is a separate cycle. 1.
 • Page 366: Child Lock

  How to use washer ■ Child Lock Select this function to lock the buttons on the control assembly to prevent tampering. "Child Lock" can be set only during the washing cycle. Locking the control panel 1. Touch the Child Lock button simultaneously for 3 seconds.
 • Page 367: Tub Clean

  How to use washer ■ Tub Clean Tub Clean is a special cycle to clean the inside of the washing machine. A higher water level is used in this cycle at higher spin speed. Perform this cycle regularly. 1. Remove any clothing or items from the washer and close the door.
 • Page 368: Adding Detergent

  Adding detergent ■ Adding detergent and fabric softener ‹¤The dispenser drawer • Main wash only ➔ • Pre Wash + Main Wash ➔ WARNING • Keep all washing detergents away from children as there is danger of poisoning. • Too much detergent, bleach or softener may cause an overflow.
 • Page 369: Detergent Dosage

  Adding detergent Detergent dosage • Detergent should be used according to the instruction of the detergent manufacturer and selected according to type, colour, soiling of the fabric and washing temperature. • If too much detergent is used, too many suds can occur and this will decrease the washing result or cause heavy load to the motor.
 • Page 370: Maintenance

  Maintenance • Before cleaning the washer interior, unplug the electrical power cord to avoid electrical shock hazards. • Turn off the stopcock if the machine is to be left for any length of time (e.g. holiday), especially if there is no floor drain(gully) in the immediate vicinity. The water inlet filter •...
 • Page 371: The Drain Pump Filter

  Maintenance The drain pump filter • The drain filter collects threads and small objects left in the laundry. Check regularly that the filter is clean to ensure smooth running of your machine. CAUTION • First drain using the drain hose and then open the pump filter to remove any threads or objects. Be careful when draining if the water is hot.
 • Page 372: Dispenser Drawer

  Maintenance Dispenser drawer • After a while, detergents and fabric softeners leave a deposit in the drawer. • It should be cleaned from time to time with a jet of running water. • If necessary it can be removed completely from the machine by pressing the catch downwards and by pulling it out.
 • Page 373: The Washing Drum

  Maintenance The washing drum • If you live in a hard water area, limescale may build up continuously in places where it cannot be seen and thus not easily removed. Over time the build up of scale clogs appliances, and if it is not kept in check these may have to be replaced.
 • Page 374: Troubleshooting Guide

  Troubleshooting guide • This washing machine is equipped with automatic safety functions which detect and diagnose faults at an early stage and react appropriately. When the machine does not function properly or does not function at all, check the following points before you contact your service provider. Diagnosing Problem Symptom Possible Cause...
 • Page 375 Troubleshooting guide Symptom Possible Cause Solution Washer does not • Electrical power cord may not be Make sure plug fits tightly in wall start plugged in or connection may be outlet. loose. • House fuse blown, circuit breaker Reset circuit breaker or replace tripped,or a power outage has fuse.
 • Page 376: Error Messages

  Troubleshooting guide Error Messages Symptom Possible Cause Solution • Water supply is not adequate in area. Check another tap in the house. • Water supply taps are not completely Fully open tap. open. • Water inlet hose(s) are kinked. Straighten hose(s). •...
 • Page 377: Using Smartdiagnosis

  Accordingly, LG does not guarantee that Smart Diagnosis would accurately troubleshoot any given issue.
 • Page 378: Terms Of Warranty

  Terms of Warranty Disposal of your old appliance 1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. 2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
 • Page 379 Operating Data Product fiche_Commission Delegated Regulation (EU) No. 1061/2010 Supplier’s name or trade mark F14A8T/Q F12A8T/Q F10A8T/Q Supplier’s model D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) D(W)(A)(1~9) Rated capacity Energy efficiency class A+++ A+++ A+++ Awarded an “EU Ecolabel award” under Regulation (EC) No 66/2010 Weighted annual energy consumption (AEC) in kWh per year based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C 156/137...