Download  Print this page

Epson stylus pro 10000 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

3ULQWHU 3DUWV
)URQW YLHZ
UROO SDSHU VSLQGOHV
PRXQWLQJ
EUDFNHWV
SDSHU EDVNHW
5HDU YLHZ
2SWLRQDO
LQWHUIDFH FDUG
VORW FRYHU 
2SWLRQDO
LQWHUIDFH FDUG
VORW FRYHU 
2SWLRQDO
FRQQHFWRU IRU
$XWR 7DNH XS
5HHO 8QLW
SDUDOOHO LQWHUIDFH
FRQQHFWRU
86% LQWHUIDFH FRQQHFWRU
UROO SDSHU FRYHU
SDSHU VHW OHYHU
FRQWURO SDQHO
LQN FDUWULGJH
FRPSDUWPHQW
ORZHU FRYHU
3KRWR 3ULQWLQJ
$FFHOHUDWRU VORW
$& LQOHW


Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Epson stylus pro 10000

  Summary of Contents for Epson stylus pro 10000

 • Page 1 3ULQWHU 3DUWV )URQW YLHZ UROO SDSHU FRYHU UROO SDSHU VSLQGOHV SDSHU VHW OHYHU PRXQWLQJ EUDFNHWV FRQWURO SDQHO LQN FDUWULGJH FRPSDUWPHQW SDSHU EDVNHW ORZHU FRYHU 5HDU YLHZ 2SWLRQDO LQWHUIDFH FDUG 3KRWR 3ULQWLQJ VORW FRYHU $FFHOHUDWRU VORW 2SWLRQDO LQWHUIDFH FDUG VORW FRYHU $&...
 • Page 2 &RORU ,QN -HW 3ULQWHU $OO ULJKWV UHVHUYHG 1R SDUW RI WKLV SXEOLFDWLRQ PD\ EH UHSURGXFHG VWRUHG LQ D UHWULHYDO V\VWHP RU WUDQVPLWWHG LQ DQ\ IRUP RU E\ DQ\ PHDQV PHFKDQLFDO SKRWRFRS\LQJ UHFRUGLQJ RU RWKHUZLVH ZLWKRXW WKH SULRU ZULWWHQ SHUPLVVLRQ RI 6(,.2 (3621 &25325$7,21 1R SDWHQW OLDELOLW\ LV DVVXPHG ZLWK UHVSHFW WR WKH XVH RI WKH LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG KHUHLQ 1HLWKHU LV DQ\ OLDELOLW\ DVVXPHG IRU GDPDJHV UHVXOWLQJ IURP WKH XVH RI WKH LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG KHUHLQ...
 • Page 3 &RQWHQWV &KDSWHU 7KH &RQWURO 3DQHO %XWWRQV /LJKWV DQG 0HVVDJHV                %XWWRQV                       /LJKWV                        6WDWXV PHVVDJHV                   ...
 • Page 4 $FFHVVLQJ WKH SULQWHU VRIWZDUH IRU 0DFLQWRVK      8VLQJ WKH 3ULQWHU 'ULYHU                  0DNLQJ WKH 0HGLD 7\SH VHWWLQJ            8VLQJ WKH $XWRPDWLF DQG &XVWRP PRGHV        $GMXVWLQJ SDJH RULHQWDWLRQ DQG SULQWDEOH DUHD      ...
 • Page 5 1RWHV IRU 6SHFLDO 0HGLD DQG 2WKHU 0HGLD          8VLQJ (3621 VSHFLDO PHGLD              8VLQJ SDSHU RWKHU WKDQ (3621 VSHFLDO PHGLD      8VLQJ 5ROO 3DSHU                     $WWDFKLQJ WKH UROO SDSHU WR WKH VSLQGOH         ...
 • Page 6 7KH SULQWHU LV QRW FRUUHFWO\ FRQQHFWHG WR WKH FRPSXWHU  <RXU (3621 SULQWHU LV QRW VHOHFWHG DV WKH GHIDXOW SULQWHU 3ULQWHU SRUW VHWWLQJ GRHV QRW PDWFK WKH SULQWHU FRQQHFWLRQ SRUW 7KH SULQWHU GULYHU GRHV QRW KDYH HQRXJK DYDLODEOH PHPRU\ 0DF LQWRVK                      7KH SULQWHU VRXQGV OLNH LW LV SULQWLQJ EXW QRWKLQJ SULQWV  3ULQWRXWV DUH 1RW :KDW <RX ([SHFWHG           ...
 • Page 7 (QYLURQPHQWDO                    ,QLWLDOL]DWLRQ                     6WDQGDUGV DQG $SSURYDOV               3DSHU                        ,QN FDUWULGJHV                    ...
 • Page 8 &KDSWHU 7KH &RQWURO 3DQHO %XWWRQV /LJKWV DQG 0HVVDJHV 7KH FRQWURO SDQHO RI WKH SULQWHU FRQVLVWV RI EXWWRQV OLJKWV DQG D FKDUDFWHU OLTXLG FU\VWDO GLVSOD\ /&' 7KH FRQWURO SDQHO OD\RXW LV VKRZQ EHORZ %XWWRQV 3RZHU 7XUQV WKH SULQWHU RQ DQG RII 7XUQ RII WKH SULQWHU WKHQ SUHVV WKLV EXWWRQ ZKLOH SUHVVLQJ DQG KROGLQJ WKH 3DXVH EXWWRQ WR HQWHU WKH PDLQWHQDQFH PRGH 6HH ´0DLQWHQDQFH 0RGHµ...
 • Page 9 3DXVH 6WRSV SULQWLQJ WHPSRUDULO\ 3UHVV D VHFRQG WLPH WR 5HVHW 6HF UHVXPH SULQWLQJ &OHDUV SULQW GDWD LQ WKH SULQWHU PHPRU\ LI SUHVVHG DQG KHOG IRU VHFRQGV :KHQ SUHVVHG LQ 6HOHF7\SH PRGH WKH SULQWHU UHWXUQV WR 5($'< VWDWXV 6HOHF7\SH (QWHUV 6HOHF7\SH PRGH ZKHQ SUHVVHG LQ 5($'<...
 • Page 10 /LJKWV )ODVKLQJ 2SHUDWH 7KH SULQWHU LV RQ 2SHUDWH 7KH SULQWHU LV UHFHLYLQJ SULQW GDWD RU VKXWWLQJ GRZQ 2SHUDWH 7KH SULQWHU LV RII 3DSHU 2XW 7KH SDSHU LV RXW WKH SDSHU VHW OHYHU LV LQ WKH UHOHDVHG SRVLWLRQ RU WKH ORDGHG SDSHU LV WRR WKLFN IRU KHDG FOHDQLQJ 3DSHU 2XW 7KH SDSHU LV MDPPHG RU DQRWKHU SDSHU RXWSXW HUURU...
 • Page 11 ,QN 2XW /0 7KH OLJKW PDJHQWD LQN LV RXW RU WKH OLJKW PDJHQWD LQN FDUWULGJH LV QRW LQVWDOOHG FRUUHFWO\ ,QN 2XW /0 7KH OLJKW PDJHQWD LQN LV ORZ 7KH OLJKW PDJHQWD LQN FDUWULGJH LV QHDUO\ HPSW\ 2EWDLQ D UHSODFHPHQW LQN FDUWULGJH ,QN 2XW <...
 • Page 12 5($'< 5HDG\ WR SULQW GDWD 32:(5 2)) 7KH SULQWHU LV EHLQJ WXUQHG RII ,1. '5< 'U\LQJ LQN DIWHU SULQWLQJ :DLW IRU ´QQµ PLQXWHV QQ 0,1 5(6(7 7KH SULQWHU LV EHLQJ UHVHW 35(66 3$86( 7KH 3DXVH EXWWRQ VKRXOG EH SUHVVHG %87721 35,17,1* 5HFHLYLQJ SULQW GDWD :$,7...
 • Page 13 &200$1' (5525 7KLV PHVVDJH LV GLVSOD\HG LQ WKH IROORZLQJ FDVHV :KHQ \RX VHW WKH GULYHU VHWWLQJ WR XVH WKH SKRWR SULQWLQJ DFFHOHUDWRU EXW WKH SKRWR SULQWLQJ DFFHOHUDWRU LV QRW LQVWDOOHG :KHQ WKH LQVWDOOHG SULQWHU VRIWZDUH LV QRW FRUUHFW IRU \RXU SULQWHU :KHQ GDPDJHG GDWD LV VHQW WR WKH SULQWHU ZKLOH XVLQJ WKH SKRWR SULQWLQJ DFFHOHUDWRU :521*...
 • Page 14 (QWHU WKH 6HOHF7\SH PRGH 0DNH VXUH WKDW LV GLVSOD\HG RQ WKH /&' SDQHO WKHQ READY SUHVV WKH 6HOHF7\SH EXWWRQ 7KH ILUVW PHQX LV GLVSOD\HG PRINTER SETTING MENU 6HOHFW D PHQX 3UHVV WKH 6HOHF7\SH EXWWRQ WR VHOHFW D GHVLUHG PHQX )RU H[DPSOH PRINTER SETTING MENU 7R UHWXUQ WR WKH 5($'<...
 • Page 15 ([LW WKH 6HOHF7\SH PRGH 3UHVV WKH 3DXVH EXWWRQ 1RWH 7R H[LW WKH 6HOHF7\SH PRGH DW DQ\WLPH SUHVV WKH 3DXVH EXWWRQ 7R UHWXUQ WR VWHS SUHVV WKH 6HOHF7\SH EXWWRQ 3UHVV WKH 6HOHF7\SH EXWWRQ DJDLQ WR H[LW WKH 6HOHF7\SH PRGH 6HOHF7\SH PHQXV 7KH VL[ 6HOHF7\SH PHQXV DUH GHVFULEHG EHORZ ´3ULQWHU 6HWWLQJ PHQX 35,17(5...
 • Page 16 3/$7(1 *$3 3ODWHQ JDS DGMXVWPHQW 1RUPDOO\ OHDYH WKLV VHW WR $872 ,I \RX ILQG WKDW WKH SULQWHG LPDJH LV VPHDUHG VHOHFW :,'( 3$*( /,1( 6HOHFW ZKHWKHU SDJH OLQHV DUH SULQWHG RQ WKH UROO SDSHU 7KH 3ULQW 3DJH /LQH RSHUDWLRQ FKDQJHV DFFRUGLQJ WR WKH $XWR &XW VHWWLQJV DV VKRZQ 5ROO $XWR &XW OLJKW 3ULQW 3DJH /LQH...
 • Page 17: Reload Paper

  52// 0$5* 5ROO SDSHU PDUJLQ VHOHFWLRQ 6HOHFW PDUJLQV IRU UROO SDSHU IURP PP PP DQG 7% PP 0DUJLQ VHWWLQJV 7RS%RWWRP /HIW5LJKW PP PP PP PP PP PP 7% PP PP PP 1RWH 7KH FRPELQDWLRQ RI ´7RS%RWWRP...
 • Page 18 ,1,7 3$1(/ 3DQHO VHWWLQJV LQLWLDOL]DWLRQ (UDVHV DOO WKH 6HOHF7\SH VHWWLQJV WKDW \RX KDYH PDGH DQG UHVHWV WKHP DOO WR WKH IDFWRU\ GHIDXOW VHWWLQJV 7HVW 3ULQW PHQX 7(67 35,17 0(18 7KLV PHQX DOORZV \RX WR SULQW WHVW SDWWHUQV 12==/( &+(&. 1R]]OH FKHFN SDWWHUQ SULQWLQJ 3ULQWV WKH QR]]OH FKHFN SDWWHUQ IRU VL[ FRORUV )URP WKH SULQWLQJ UHVXOWV \RX FDQ FKHFN IRU PLVVLQJ GRWV $OVR WKH ILUPZDUH YHUVLRQ LV SULQWHG )RU GHWDLOV VHH ´3ULQWLQJ D QR]]OH FKHFN SDWWHUQµ...
 • Page 19  OHVV WKDQ 727$/ 35,176 :$67( ,1. &5 02725 &DUULDJH PRWRU OLIH 3) 02725 3DSHU IHHG PRWRU OLIH +($' 81,7 +HDG XQLW OLIH &/($1(5 &OHDQLQJ XQLW OLIH &877(5 /,)( )RU PDLQWHQDQFH VHUYLFH SHUVRQV RQO\ 3DSHU &RQILJXUDWLRQ PHQX 3$3(5 &21),* 0(18 7KLV PHQX DOORZV \RX WR UHJLVWHU IRXU NLQGV RI SDSHU WKLFNQHVV WRJHWKHU ZLWK LQN GU\LQJ WLPH IURP WR <RX FDQ VHOHFW ZKHWKHU WKH SDSHU WKLFNQHVV LV GHWHUPLQHG DXWRPDWLFDOO\ 67' VWDQGDUG...
 • Page 20 3ULQWLQJ D QR]]OH FKHFN SDWWHUQ $ QR]]OH FKHFN SDWWHUQ FDQ EH SULQWHG WR FKHFN VL[ FRORUV IRU PLVVLQJ GRWV /RDG SDSHU LQ \RXU SULQWHU DV GHVFULEHG LQ ´8VLQJ 5ROO 3DSHUµ RQ SDJH RU ´8VLQJ &XW 6KHHW 0HGLDµ RQ SDJH  ,Q 6HOHF7\SH PRGH SUHVV WKH 6HOHF7\SH EXWWRQ XQWLO TEST LV GLVSOD\HG RQ WKH /&' SDQHO...
 • Page 21 ,I \RX ILQG WKDW DQ\ VHJPHQWV DUH PLVVLQJ IURP WKH WHVW OLQHV LQ WKH SDWWHUQ \RX QHHG WR FOHDQ WKH SULQW KHDGV 3UHVV WKH &OHDQLQJ EXWWRQ RQ WKH FRQWURO SDQHO IRU PRUH WKDQ VHFRQGV RU DFFHVV WKH +HDG &OHDQLQJ XWLOLW\ IURP WKH (3621 SULQWHU XWLOLWLHV LQ \RXU VRIWZDUH 6HH ´8VLQJ WKH 3ULQWHU 8WLOLWLHVµ...
 • Page 22 ,Q 6HOHF7\SH PRGH SUHVV WKH 6HOHF7\SH EXWWRQ XQWLO HEAD LV GLVSOD\HG RQ WKH /&' SDQHO ALIGNMENT MENU 3UHVV WKH ,WHP EXWWRQ DSSHDUV :KHQ PAPER THICK = STD \RX ZDQW WR SULQW RQ (3621 PHGLD OHDYH WKLV VHWWLQJ DV 67' :KHQ \RX ZDQW WR SULQW RQ QRQ(3621 PHGLD HQWHU WKH WKLFNQHVV YDOXH RI WKH SDSHU LQ PP LQFUHPHQWV E\ SUHVVLQJ RU EXWWRQ...
 • Page 23 $IWHU SULQWLQJ WKH SDWWHUQ QXPEHU DQG FXUUHQW VHW QXPEHU DUH GLVSOD\HG IRU H[DPSOH  6HOHFW WKH VHW WKDW KDV WKH VPDOOHVW JDSV WKHQ SUHVV WKH RU EXWWRQ WR GLVSOD\ WKH QXPEHU IRU WKDW VHW 1RWH ,I VHW VKRZV WKH VPDOOHVW JDSV RXW RI DOO WKH SULQWHG SDWWHUQV WKH SULQW KHDGV DUH DOLJQHG 3UHVV WKH 3DXVH EXWWRQ WR H[LW WKH PRGH 3UHVV WKH (QWHU EXWWRQ WR UHJLVWHU WKH VHW QXPEHU 7KH QH[W SDWWHUQ QXPEHU DSSHDUV 7KHQ UHSHDW VWHS ...
 • Page 24 1RWH :KHQ \RX ORDG UROO SDSHU VHOHFW 5ROO &XWWHU 2II 3DSHU WKDW LV WRR WKLFN PD\ GDPDJH WKH SDSHU FXWWHU ,Q WKH 6HOHF7\SH PRGH SUHVV WKH 6HOHF7\SH EXWWRQ XQWLO DSSHDUV RQ WKH /&' SDQHO PAPER CONFIG. MENU 3UHVV WKH ,WHP EXWWRQ DSSHDUV PAPER NUMBER = STD* 3UHVV WKH...
 • Page 25 3UHVV WKH (QWHU EXWWRQ WR VDYH WKH VHOHFWHG YDOXH DRYING TIME = 0 MIN* 3UHVV WKH ,WHP EXWWRQ DSSHDUV 3UHVV RU EXWWRQ WR VHOHFW WLPH LQ PLQXWHV 3UHVV WKH (QWHU EXWWRQ WR VDYH WKH VHOHFWHG YDOXH SUCTION = NORM* 3UHVV WKH ,WHP EXWWRQ DSSHDUV 3UHVV WKH...
 • Page 26 ,Q 6HOHF7\SH PRGH SUHVV WKH 6HOHF7\SH EXWWRQ XQWLO TEST LV GLVSOD\HG PRINT MENU 3UHVV WKH ,WHP EXWWRQ XQWLO STATUS CHECK = PRINT GLVSOD\HG 3UHVV WKH (QWHU EXWWRQ $ VWDWXV VKHHW LV SULQWHG $IWHU SULQWLQJ WKH SULQWHU H[LWV 6HOHF7\SH PRGH DQG UHWXUQV WR WKH 5($'<...
 • Page 27 6HOHF7\SH LQ 6XPPDU\ 6HOHF7\SH PRGH FKDUW 6WDWXV GLVSOD\ 7KH &RQWURO 3DQHO...
 • Page 28 7R IRUZDUG WR PHQX 7R VHOHFW PHQX H[ ,I \RX ZDQW WR VHOHFW WKH WKLUG PHQX SUHVV WKLV EXWWRQ WKUHH WLPHV 7R DFFHVV WKH PHQX 7R VHOHFW LWHPV H[ ,I \RX ZDQW WR VHOHFW WKH WKLUG LWHP SUHVV WKLV EXWWRQ WKUHH WLPHV 7R VHW SDUDPHWHUV 7R DFFHVV WKH LWHP 1RWH...
 • Page 29 35,17(5 67$786 9(56,21 ;;;;;; 0(18 ,1. /()7. ) WR ( ) WR ,1. /()7& ) WR ( ) WR ,1. /()70 ) WR ( ) WR ,1. /()7/& ) WR ( ) WR ,1.
 • Page 30 +($' 3$3(5 7+,&. 67' 00 WR 00 $/,*10(17 PP VWHS 0(18 $'-867 3$77 WR  WR  7KH &RQWURO 3DQHO...
 • Page 31 &KDSWHU 0DLQWHQDQFH 0RGH 0DLQWHQDQFH 0RGH 8VLQJ WKH PDLQWHQDQFH PRGH \RX FDQ SHUIRUP D KH[ GXPS DQG VHOHFW WKH ODQJXDJH WR EH GLVSOD\HG RQ WKH /&' +RZ WR HQWHU WKH PDLQWHQDQFH PRGH :KLOH SUHVVLQJ DQG KROGLQJ WKH 3DXVH EXWWRQ SUHVV WKH 3RZHU EXWWRQ WR WXUQ RQ WKH SULQWHU LV GLVSOD\HG RQ WKH /&' ZKLOH WKH SULQWHU MAINTENANCE MODE...
 • Page 32 +H[ GXPS 'DWD UHFHLYHG IURP WKH KRVW FDQ EH SULQWHG RXW LQ KH[DGHFLPDO QXPEHUV /RDG SDSHU LQWR WKH SULQWHU ,Q PDLQWHQDQFH PRGH SUHVV WKH ,WHP EXWWRQ WR GLVSOD\ DUMP 3UHVV WKH (QWHU EXWWRQ 7KH SULQW GDWD LQ WKH SULQW EXIIHU LV SULQWHG ZLWK E\WH KH[ GDWD LQ WKH OHIW FROXPQ DQG FRUUHVSRQGLQJ $6&,, FKDUDFWHUV LQ WKH ULJKW FROXPQ 1RWHV...
 • Page 33 0: LV IRU WHVW SULQWLQJ DQG VKDOO RQO\ EH XVHG E\ D TXDOLILHG VHUYLFH UHSUHVHQWDWLYH 0DLQWHQDQFH 0RGH...
 • Page 34 &KDSWHU 3ULQWHU 6RIWZDUH 3ULQWHU 6RIWZDUH ,QWURGXFWLRQ 7KH SULQWHU VRIWZDUH IHDWXUHV D SULQWHU GULYHU DQG SULQWHU XWLOLWLHV 7KH SULQWHU GULYHU OHWV \RX FKRRVH IURP D ZLGH YDULHW\ RI VHWWLQJV WR JHW WKH EHVW UHVXOWV IURP \RXU SULQWHU 7KH SULQWHU XWLOLWLHV KHOS \RX FKHFN WKH SULQWHU DQG NHHS LW LQ WRS FRQGLWLRQ 7KH SULQWHU VRIWZDUH LQFOXGHV WKH SULQWHU GULYHU DQG XWLOLW\ PHQXV...
 • Page 35 $FFHVVLQJ WKH SULQWHU VRIWZDUH IRU :LQGRZV Š <RX FDQ DFFHVV WKH SULQWHU VRIWZDUH IURP PRVW :LQGRZV DSSOLFDWLRQV RU IURP 0\ &RPSXWHU RQ WKH :LQGRZV GHVNWRS )URP :LQGRZV DSSOLFDWLRQV 2SHQ WKH )LOH PHQX DQG FKRRVH 3ULQW RU 3ULQW 6HWXS &OLFN 3ULQWHU 6HWXS 2SWLRQV RU 3URSHUWLHV 'HSHQGLQJ RQ \RXU DSSOLFDWLRQ \RX PD\ QHHG WR FOLFN D FRPELQDWLRQ RI WKHVH EXWWRQV 7KH SULQWHU VRIWZDUH ZLQGRZ DSSHDUV )URP 0\ &RPSXWHU...
 • Page 36 3ULQW GLDORJ ER[ &OLFN 3ULQW RQ WKH )LOH PHQX RI \RXU DSSOLFDWLRQ RU FOLFN 3ULQW 6HWXS LQ WKH 3DJH 6HWXS GLDORJ ER[ 3DJH 6HWXS GLDORJ ER[ &OLFN 3DJH 6HWXS RQ WKH )LOH PHQX RI \RXU DSSOLFDWLRQ 8VLQJ WKH 3ULQWHU 'ULYHU 7KH SULQWHU GULYHU VRIWZDUH DOORZV WKH FRPSXWHU WR FRQWURO WKH SULQWHU DFFRUGLQJ WR WKH VHWWLQJV \RX PDNH IRU \RXU SULQWLQJ UHTXLUHPHQWV...
 • Page 37 3KRWR 6HPLJORVV 3DSHU (3621 3KRWR 6HPLJORVV 3DSHU 3UHPLXP /XVWHU 3KRWR 3DSHU (3621 3UHPLXP /XVWHU 3KRWR 3DSHU *ORVV\ )LOP (3621 *ORVV\ )LOP 3KRWR 4XDOLW\ ,QN -HW 3DSHU (3621 3KRWR 4XDOLW\ ,QN -HW 3DSHU +HDY\ZHLJKW 3RO\HVWHU %DQQHU (3621 +HDY\ZHLJKW 3RO\HVWHU %DQQHU )RU (3621 6W\OXV 3UR &) 0HGLD 7\SH VHWWLQJ (3621 VSHFLDO PHGLD QDPH 'RXEOH:HLJKW 0DWWH 3DSHU...
 • Page 38 7\YHN (3621 7\YHN 3ODLQ 3DSHU 1RWH 7KH DYDLODELOLW\ RI VSHFLDO PHGLD YDULHV E\ FRXQWU\ :KHQ \RX DUH XVLQJ SDSHU RWKHU WKDQ (3621 VSHFLDO PHGLD VHH ´1RWHV IRU 6SHFLDO 0HGLD DQG 2WKHU 0HGLDµ RQ SDJH 8VLQJ WKH $XWRPDWLF DQG &XVWRP PRGHV 7KHVH PRGHV DUH DUUDQJHG WR JLYH \RX WZR OHYHOV RI FRQWURO RYHU WKH SULQWHU GULYHU DV H[SODLQHG EHORZ 1RWH...
 • Page 39 $XWRPDWLF PRGH :KHQ $XWRPDWLF LV VHOHFWHG RQ WKH 0DLQ PHQX IRU :LQGRZV RU LQ WKH 3ULQW GLDORJ ER[ IRU 0DFLQWRVK WKH SULQWHU GULYHU WDNHV FDUH RI DOO GHWDLOHG VHWWLQJV EDVHG RQ WKH FXUUHQW 0HGLD 7\SH DQG ,QN VHWWLQJV 7R PDNH WKH ,QN VHWWLQJ FOLFN &RORU WR SULQW LQ FRORU RU %ODFN WR SULQW LQ EODFN DQG ZKLWH RU JUD\VFDOH 7R PDNH WKH 0HGLD 7\SH VHWWLQJ VHH ´0DNLQJ WKH 0HGLD 7\SH VHWWLQJµ...
 • Page 40 3ULQW GLDORJ ER[ IRU 0DFLQWRVK 1RWH 'HSHQGLQJ RQ \RXU SULQW GDWD FKRRVH HLWKHU 3KRWRUHDOLVWLF RU 9LYLG IURP WKH SXOO GRZQ PHQX LQ WKH 0RGH ER[ VR WKDW \RX FDQ JHW EHWWHU UHVXOWV 'HSHQGLQJ RQ WKH PHGLD \RX FKRRVH LQ WKH 0HGLD 7\SH OLVW ZKLOH $XWRPDWLF LV VHOHFWHG D VOLGHU DSSHDUV LQ WKH 0RGH ER[ WKDW OHWV \RX FKRRVH 4XDOLW\ RU 6SHHG 6HOHFW 4XDOLW\ ZKHQ SULQW TXDOLW\ LV PRUH LPSRUWDQW WKDQ VSHHG...
 • Page 41 7KH &XVWRP 6HWWLQJV OLVW LQFOXGHV WKH IROORZLQJ UHDG\PDGH VHWWLQJV 7H[W*UDSK *RRG IRU SULQWLQJ SUHVHQWDWLRQ GRFXPHQWV VXFK DV JUDSKV DQG FKDUWV ,&0 ,&0 ,PDJH &RORU 0DWFKLQJ 7KLV IHDWXUH DXWRPDWLFDOO\ DGMXVWV SULQWRXW FRORUV WR )RU :LQGRZV 0H PDWFK FRORUV RQ \RXU VFUHHQ  DQG V5*% %HVW IRU FRORU PDWFKLQJ ZLWK RWKHU V5*%...
 • Page 42 %HIRUH SULQWLQJ EH VXUH WR YHULI\ WKH 0HGLD 7\SH DQG ,QN VHWWLQJV DV WKH\ PD\ EH DIIHFWHG E\ WKH &XVWRP VHWWLQJ \RX VHOHFW 6HH ´0DNLQJ WKH 0HGLD 7\SH VHWWLQJµ RQ SDJH $GYDQFHG VHWWLQJ 7KH $GYDQFHG VHWWLQJ JLYH \RX FRPSOHWH FRQWURO RYHU \RXU SULQWLQJ HQYLURQPHQW 8VH WKHVH VHWWLQJV WR H[SHULPHQW ZLWK QHZ SULQWLQJ LGHDV RU WR ILQHWXQH D UDQJH RI SULQW VHWWLQJV WR PHHW \RXU LQGLYLGXDO QHHGV 2QFH \RX DUH VDWLVILHG ZLWK \RXU QHZ...
 • Page 43 $GYDQFHG PHQX IRU :LQGRZV $GYDQFHG GLDORJ ER[ IRU 0DFLQWRVK 6HOHFW WKH 0HGLD 7\SH ORDGHG LQ WKH SULQWHU )RU GHWDLOV VHH ´0DNLQJ WKH 0HGLD 7\SH VHWWLQJµ RQ SDJH  &KRRVH &RORU RU %ODFN LQ WKH ,QN RSWLRQV 3ULQWHU 6RIWZDUH...
 • Page 44 6HOHFW D 3ULQW 4XDOLW\ VHWWLQJ 0DNH RWKHU VHWWLQJV DV QHHGHG )RU GHWDLOV VHH RQOLQH KHOS 1RWH 6RPH VHWWLQJV DUH HQDEOHG RU GLVDEOHG GHSHQGLQJ RQ WKH 0HGLD 7\SH ,QN DQG 3ULQW 4XDOLW\ VHWWLQJV \RX PDNH &OLFN 2. WR DSSO\ \RXU VHWWLQJV DQG UHWXUQ WR WKH 0DLQ 0HQX IRU :LQGRZV RU 3ULQW GLDORJ ER[ IRU 0DFLQWRVK ,I \RX ZDQW WR UHWXUQ WR WKH SUHYLRXV VFUHHQ ZLWKRXW DSSO\LQJ \RXU VHWWLQJV FOLFN &DQFHO...
 • Page 45 &XVWRP 6HWWLQJV GLDORJ ER[ IRU 0DFLQWRVK 7\SH D XQLTXH QDPH XS WR FKDUDFWHUV IRU \RXU VHWWLQJV LQ WKH 1DPH ER[ DQG FOLFN WKH 6DYH EXWWRQ <RXU VHWWLQJV ZLOO EH DGGHG WR WKH &XVWRP 6HWWLQJV OLVW <RX FDQ VDYH XS WR JURXSV RI VHWWLQJV <RX FDQ VHOHFW \RXU VDYHG JURXS RI VHWWLQJV IURP WKH VHWWLQJV OLVW RQ WKH ´0DLQ 0HQX IRU :LQGRZV µ...
 • Page 46 3KRWR(QKDQFH PRGH 7KH 3KRWR(QKDQFH VHWWLQJV SURYLGH D YDULHW\ RI LPDJHFRUUHFWLRQ VHWWLQJV WKDW \RX FDQ DSSO\ WR \RXU SKRWR LPDJHV EHIRUH SULQWLQJ 3KRWR(QKDQFH GRHV QRW DIIHFW \RXU RULJLQDO GDWD &OLFN 3KRWR(QKDQFH UDGLR EXWWRQ RQ WKH $GYDQFHG PHQX IRU :LQGRZV RU LQ WKH $GYDQFHG GLDORJ ER[ IRU 0DFLQWRVK 6HOHFWLQJ 3KRWR(QKDQFH DOVR HQDEOHV WKH 'LJLWDO &DPHUD &RUUHFWLRQ FKHFN ER[ 6HOHFW WKLV FKHFN ER[ ZKHQ \RX DUH SULQWLQJ SKRWRV WDNHQ ZLWK D GLJLWDO FDPHUD WR JLYH \RXU SULQWHG...
 • Page 47 (IIHFW 6KDUSQHVV 7KLV VHWWLQJ SURYLGHV HQKDQFHG RXWOLQH WR \RXU SULQW GDWD 6RIWIRFXV 7KLV VHWWLQJ PDNHV \RXU SKRWRV ORRN DV LI WKH\ ZHUH WDNHQ ZLWK D VRIWIRFXV OHQV &DQYDV 7KLV VHWWLQJ SURYLGHV DQ LPDJH FRUUHFWLRQ DV LI WKH\ ZHUH GUDZQ RQ D FDQYDV WR \RXU SULQW GDWD 3DUFKPHQW 7KLV VHWWLQJ SURYLGHV DQ LPDJH FRUUHFWLRQ DV LI WKH\ ZHUH GUDZQ RQ D SDUFKPHQW WR \RXU SULQW GDWD...
 • Page 48 3DSHU PHQX IRU :LQGRZV 3DJH 6HWXS GLDORJ ER[ IRU 0DFLQWRVK 3ULQWHU 6RIWZDUH...
 • Page 49 <RX FDQ FKDQJH WKH IROORZLQJ VHWWLQJV 2ULHQWDWLRQ 8VH WKLV VHWWLQJ WR VSHFLI\ WKH GLUHFWLRQ RI SULQWLQJ RQ WKH SDJH 3RUWUDLW YHUWLFDO RU /DQGVFDSH KRUL]RQWDO ,I \RX QHHG WR SULQW FORVH WR WKH ERWWRP RI WKH SDJH FOLFN 5RWDWH E\ ƒ 3ULQWDEOH DUHD 6HOHFW &HQWHUHG WR SRVLWLRQ \RXU SULQWRXW DW HTXDO IRU :LQGRZV...
 • Page 50 $XWR &XW :KHQ $XWR &XW LV VHOHFWHG WKH UROO SDSHU ZLOO EH FXW DXWRPDWLFDOO\ DIWHU HDFK SULQW MRE 1RWH ,I \RX XVH &ORWK DV DQ (3621 VSHFLDO PHGLD VHOHFW 5ROO &XWWHU 2II PRGH UDWKHU WKDQ $XWR &XW PRGH 7R HQDEOH $XWR &XW VHOHFW WKH $XWR &XW FKHFN ER[ LQ WKH 5ROO 3DSHU 6HWWLQJV ER[ RQ WKH ´3DSHU PHQX IRU :LQGRZV µ...
 • Page 51 6DYH 5ROO 3DSHU 6HOHFW WKLV FKHFN ER[ ZKHQ \RX ZLVK WR VDYH UROO SDSHU :KHQ WKLV FKHFN ER[ LV VHOHFWHG WKH EODQN SRUWLRQ RI WKH ODVW SDJH RI \RXU GRFXPHQW LV QRW IHG WKURXJK WKH SULQWHU 7KLV IXQFWLRQ LV DYDLODEOH RQO\ ZKHQ 5ROO 3DSHU %DQQHU LV VHOHFWHG IURP WKH 3DSHU 6RXUFH OLVW 1RWH...
 • Page 52 )RU :LQGRZV 8VH WKH 5HGXFH(QODUJH RSWLRQV RQ WKH /D\RXW PHQX )LW WR 3DJH 3URSRUWLRQDOO\ HQODUJHV RU UHGXFHV WKH VL]H RI \RXU GRFXPHQW WR PDNH LW ILW WKH SDSHU VL]H \RX VHOHFW LQ WKH 3DSHU 6L]H OLVW LQ WKH 5HGXFH(QODUJH ER[ &XVWRP /HWV \RX GHILQH WKH SHUFHQWDJH \RX ZDQW WR HQODUJH RU UHGXFH DQ LPDJH &OLFN WKH DUURZV QH[W...
 • Page 53 (3621 6WDWXV 0RQLWRU (3621 6WDWXV0RQLWRU <RX XVH WKH (3621 6WDWXV 0RQLWRU RU (3621 6WDWXV0RQLWRU XWLOLWLHV GHSHQGLQJ RQ \RXU V\VWHP VRIWZDUH WR FKHFN WKH SULQWHU VWDWXV DQG WKH OHYHO RI LQN UHPDLQLQJ LQ HDFK FDUWULGJH 1R]]OH &KHFN 7R ILQG RXW LI QR]]OHV DUH GHOLYHULQJ LQN SURSHUO\ \RX FDQ SULQW D QR]]OH FKHFN SDWWHUQ ,I WKH QR]]OHV DUH QRW GHOLYHULQJ LQN SURSHUO\ PLVVLQJ GRWV ZLOO EH HYLGHQW LQ WKH SULQW SDWWHUQ 3ULQWHU QR]]OHV IRU VL[ FRORUV FDQ EH FKHFNHG DW D WLPH...
 • Page 54 1RWH 0DNH VXUH WKDW WKH SULQWHU LV ILQLVKHG SULQWLQJ EHIRUH SHUIRUPLQJ WKH 1R]]OH &KHFN +HDG &OHDQLQJ RU 3ULQW +HDG $OLJQPHQW XWLOLWLHV 2WKHUZLVH \RXU SULQWRXW PD\ EH PDUUHG $FFHVVLQJ WKH SULQWHU XWLOLWLHV IRU :LQGRZV %\ DFFHVVLQJ WKH SULQWHU VRIWZDUH WKH SULQWHU GULYHU DQG XWLOLW\ PHQXV DSSHDU LQ WKH SULQWHU VRIWZDUH ZLQGRZ 7R XVH WKH SULQWHU XWLOLWLHV FOLFN WKH 8WLOLW\ WDE LQ WKH SULQWHU VRIWZDUH ZLQGRZ WKHQ FOLFN WKH EXWWRQ RI WKH XWLOLW\ \RX ZDQW WR XVH...
 • Page 55 :KLOH SULQWLQJ LV LQ SURJUHVV SUHVVLQJ DQ\ RI WKH XWLOLW\ EXWWRQV H[FHSW WKH (3621 6WDWXV 0RQLWRU EXWWRQ PD\ PDU \RXU SULQWRXWV $FFHVVLQJ WKH SULQWHU XWLOLWLHV IRU 0DFLQWRVK 2SHQ WKH 3ULQW GLDORJ ER[ RU 3DJH 6HWXS GLDORJ ER[ DQG FOLFN WKH 8WLOLW\ LFRQ WR RSHQ WKH 8WLOLW\ GLDORJ ER[ 7KHQ FOLFN WKH EXWWRQ IRU WKH XWLOLW\ \RX ZDQW WR XVH 1RWH...
 • Page 56 ,I D PHVVDJH DSSHDUV LQ WKH &XUUHQW 6HWWLQJV ZLQGRZ SURPSWLQJ \RX WR HQWHU VHWWLQJV RU LI \RX FKDQJH WKH SULQWHU V FRQILJXUDWLRQ IROORZ WKH VWHSV EHORZ WR PDNH WKH QHFHVVDU\ VHWWLQJV PDQXDOO\ /RDG SDSHU LQ WKH SULQWHU WKHQ FOLFN WKH 6HWWLQJV 6KHHW EXWWRQ LQ WKH 3ULQWHU DQG 2SWLRQ ,QIRUPDWLRQ GLDORJ ER[ ,QIRUPDWLRQ RQ \RXU SULQWHU DQG RSWLRQV LV SULQWHG RXW VLPLODU WR WKDW EHORZ...
 • Page 57 6SHHG 3URJUHVV :LQGRZV RQO\ <RX FDQ PDNH VHWWLQJV UHODWHG WR SULQW VSHHG DQG SURJUHVV LQ WKLV GLDORJ ER[ 7R HQDEOH WKH 6SHHG 3URJUHVV EXWWRQ RSHQ WKH SULQWHU VRIWZDUH ZLQGRZ DV H[SODLQHG LQ ´$FFHVVLQJ WKH SULQWHU VRIWZDUH IRU :LQGRZVµ RQ SDJH WKHQ FOLFN WKH 8WLOLW\ WDE 7KH DYDLODEOH VHWWLQJV DUH DV IROORZV +LJK 6SHHG &RSLHV 7R SULQW PXOWLSOH FRSLHV RI \RXU GRFXPHQW IDVWHU VHOHFW +LJK...
 • Page 58 ,I \RXU FRPSXWHU VXSSRUWV (&3 PRGH HQDEOH '0$ WUDQVIHU WR VSHHG XS SULQWLQJ )RU PRUH GHWDLOV VHH ´8VLQJ 6SHHG 3URJUHVVµ RQ SDJH $OZD\V 6SRRO 5DZ 'DWDW\SH )RU :LQGRZV DQG 17 RQO\ 6HOHFW WKLV FKHFN ER[ WR KDYH :LQGRZV DQG 17EDVHG FOLHQWV VSRRO GRFXPHQWV XVLQJ WKH 5$: IRUPDW LQVWHDG RI WKH (0) PHWDILOH IRUPDW :LQGRZV DQG 17EDVHG DSSOLFDWLRQV XVH WKH (0) IRUPDW E\ GHIDXOW...
 • Page 59 $FFHVVLQJ KHOS IURP :LQGRZV &OLFN WKH 6WDUW EXWWRQ SRLQW WR 3URJUDPV DQG (SVRQ IRU :LQGRZV 0H DQG RU (3621 3ULQWHUV IRU :LQGRZV DQG 17 DQG WKHQ FOLFN (3621 6W\OXV 3UR &) +HOS <RX VHH WKH KHOS FRQWHQWV ZLQGRZ $FFHVVLQJ KHOS IURP \RXU :LQGRZV DSSOLFDWLRQ %\ DFFHVVLQJ WKH SULQWHU VRIWZDUH WKH SULQWHU GULYHU DQG XWLOLW\ PHQXV DSSHDU LQ WKH SULQWHU VRIWZDUH ZLQGRZ &OLFN WKH +HOS...
 • Page 60 &KHFNLQJ 3ULQWHU DQG 3ULQW -RE 6WDWXV IRU :LQGRZV 8VLQJ WKH 3URJUHVV 0HWHU :KHQ \RX VHQG D SULQW MRE WR WKH SULQWHU WKH 3URJUHVV 0HWHU RSHQV DV VKRZQ LQ WKH LOOXVWUDWLRQ EHORZ 7KH 3URJUHVV 0HWHU LQGLFDWHV WKH SURJUHVV RI WKH FXUUHQW SULQW MRE DQG SURYLGHV SULQWHU VWDWXV LQIRUPDWLRQ ZKHQ ELGLUHFWLRQDO FRPPXQLFDWLRQ EHWZHHQ WKH SULQWHU DQG FRPSXWHU LV HVWDEOLVKHG 7KLV PHWHU DOVR GLVSOD\V KHOSIXO WLSV IRU EHWWHU SULQWLQJ DQG HUURU...
 • Page 61 (3621 3ULQWLQJ 7LSV 7LSV IRU JHWWLQJ WKH PRVW RXW RI \RXU (3621 SULQWHU GULYHU DSSHDU DW WKH ERWWRP RI WKH 3URJUHVV 0HWHU ZLQGRZ $ QHZ WLS DSSHDUV HYHU\ VHFRQGV )RU PRUH GHWDLOV RQ D GLVSOD\HG WLS FOLFN WKH 'HWDLOV EXWWRQ 8VLQJ WKH (3621 6SRRO 0DQDJHU 7KH (3621 6SRRO 0DQDJHU LV VLPLODU WR :LQGRZV 3ULQW 0DQDJHU ,I LW UHFHLYHV WZR RU PRUH SULQW MREV DW RQH WLPH LW SXWV WKHP LQ D...
 • Page 62 8VLQJ (3621 6WDWXV 0RQLWRU (3621 6WDWXV 0RQLWRU GLVSOD\V GHWDLOHG LQIRUPDWLRQ RQ WKH SULQWHU VWDWXV 1RWH %HIRUH XVLQJ (3621 6WDWXV 0RQLWRU EH VXUH WR UHDG LWV 5($' 0( ILOH 7R RSHQ WKLV ILOH FOLFN 6WDUW SRLQW WR 3URJUDPV DQG WKHQ (3621 RU (3621 3ULQWHUV WKHQ FOLFN (3621 6W\OXV 3UR &) 5HDG PH $FFHVVLQJ (3621 6WDWXV 0RQLWRU ...
 • Page 63 9LHZLQJ LQIRUPDWLRQ LQ (3621 6WDWXV 0RQLWRU (3621 6WDWXV 0RQLWRU SURYLGHV WKH IROORZLQJ LQIRUPDWLRQ &XUUHQW 6WDWXV (3621 6WDWXV 0RQLWRU SURYLGHV \RX ZLWK GHWDLOHG SULQWHU VWDWXV LQIRUPDWLRQ D JUDSKLF GLVSOD\ DQG VWDWXV PHVVDJHV ,I WKH LQN UXQV ORZ RU RXW WKH +RZ WR EXWWRQ DSSHDUV LQ WKH (3621 6WDWXV 0RQLWRU ZLQGRZ &OLFNLQJ +RZ WR GLVSOD\V FDUWULGJH UHSODFHPHQW LQVWUXFWLRQV ,QIRUPDWLRQ...
 • Page 64 &OLFN WKH 8WLOLW\ WDE WKHQ FOLFN WKH 6SHHG 3URJUHVV EXWWRQ 7KH 6SHHG 3URJUHVV GLDORJ ER[ DSSHDUV &OLFN WKH 0RQLWRULQJ 3UHIHUHQFHV EXWWRQ 7KH 0RQLWRULQJ 3UHIHUHQFHV GLDORJ ER[ DSSHDUV 0DNH WKH IROORZLQJ VHWWLQJV 6HOHFW 'LVSOD\V WKH FXUUHQW HUURU LWHP QRWLILFDWLRQ 1RWLILFDWLRQ VHWWLQJV 6HOHFW WKH DSSURSULDWH FKHFN ER[HV WR...
 • Page 65 &KHFNLQJ 3ULQWHU DQG 3ULQW -RE 6WDWXV IRU 0DFLQWRVK 8VLQJ WKH (3621 6WDWXV0RQLWRU 7KH 6WDWXV0RQLWRU XWLOLW\ UHJXODUO\ PRQLWRUV WKH SULQWHU VWDWXV ,I D SULQWHU HUURU LV GHWHFWHG \RX ZLOO EH LQIRUPHG ZLWK DQ HUURU PHVVDJH <RX FDQ DOVR XVH WKLV XWLOLW\ WR FKHFN LQN OHYHOV EHIRUH SULQWLQJ 7R XVH WKH 6WDWXV0RQLWRU FOLFN WKH (3621 6WDWXV0RQLWRU EXWWRQ LQ WKH 8WLOLW\ GLDORJ ER[ 7KH IROORZLQJ GLDORJ ER[ DSSHDUV...
 • Page 66 7KH 6WDWXV0RQLWRU LQIRUPV \RX RI WKH DPRXQW RI LQN UHPDLQLQJ DV RI WKH WLPH WKH 6WDWXV0RQLWRU ZDV RSHQHG 7R XSGDWH LQNOHYHO LQIRUPDWLRQ FOLFN WKH 8SGDWH EXWWRQ 0DNLQJ &RQILJXUDWLRQ 6HWWLQJV <RX FDQ VHOHFW WKH ZD\ WKH 6WDWXV0RQLWRU XWLOLW\ PRQLWRUV \RXU SULQWHU DQG WKH ZD\ \RX ZLOO EH QRWLILHG RI LQIRUPDWLRQ &OLFN WKH &RQILJXUDWLRQ EXWWRQ LQ WKH 8WLOLW\ GLDORJ ER[ 7R DFFHVV WKH 8WLOLW\ GLDORJ ER[ VHH ´$FFHVVLQJ WKH SULQWHU XWLOLWLHV IRU 0DFLQWRVKµ...
 • Page 67 7HPSRUDU\ 6SRRO IROGHU &KRRVH WKH IROGHU IRU WHPSRUDU\ VSRROLQJ RI SULQW GDWD 'DWD ZLOO EH VHQW WR WKH 6HOHFW WKLV FKHFN ER[ WR SUHYHQW KRUL]RQWDO SULQWHU DIWHU EHLQJ EDQGLQJ LQ \RXU SULQWRXW %\ GHIDXOW VWRUHG RQ \RXU GLVN JUDSKLFV GDWD LV VHQW E\ WKH FRPSXWHU WR WKH SULQWHU LQ UHFWDQJXODU EDQGV ZKLFK SUHYHQWV WKH SULQWHU IURP KDYLQJ WR UHFRQVWUXFW DQ HQWLUH LPDJH LQ PHPRU\...
 • Page 68 8VLQJ (3621 0RQLWRU 7R XVH (3621 0RQLWRU \RX PXVW ILUVW WXUQ RQ %DFNJURXQG 3ULQWLQJ LQ WKH &KRRVHU RU LQ WKH %DFNJURXQG 3ULQWLQJ GLDORJ ER[ 7KHQ DIWHU VHQGLQJ D SULQW MRE WR WKH SULQWHU VHOHFW (3621 0RQLWRU IURP WKH $SSOLFDWLRQ PHQX DW WKH ULJKW HQG RI WKH PHQX EDU 7KLV RSHQV D GLDORJ ER[ WKH VDPH RU VLPLODU WR WKH RQH EHORZ 1RWH <RX FDQ DOVR RSHQ (3621 0RQLWRU E\ GRXEOHFOLFNLQJ WKH (3621...
 • Page 69 :KHQ \RX FOLFN 6WRS 3ULQW 4XHXH SULQWLQJ VWRSV XQWLO \RX FOLFN 6WDUW 3ULQW 4XHXH 8VH WKH EXWWRQV EHORZ WR VWDUW WKH SULQWHU XWLOLWLHV 3ULQW +HDG 6WDUWV WKH 3ULQW +HDG &OHDQLQJ XWLOLW\ &OHDQLQJ 6WDWXV 6WDUWV WKH (3621 6WDWXV0RQLWRU ZKLFK 0RQLWRU GLVSOD\V WKH DPRXQW RI LQN UHPDLQLQJ &OLFN 6WRS 3ULQW 4XHXH WR VWRS SULQWLQJ &OLFN 6WDUW 3ULQW 4XHXH WR UHVXPH SULQWLQJ 'RXEOHFOLFN D ILOH LQ WKH OLVW WR SUHYLHZ LW 7KLV IXQFWLRQ LV...
 • Page 70 ,I \RX FOLFN WKH 6KRZ GHWDLOV DUURZ DQ H[WHQVLRQ VLPLODU WR WKH RQH EHORZ DSSHDUV DW WKH ERWWRP RI WKH (3621 0RQLWRU GLDORJ ER[ 7KH H[WHQGHG GLDORJ ER[ GLVSOD\V GHWDLOHG LQIRUPDWLRQ RQ D VHOHFWHG GRFXPHQW·V SULQWHU GULYHU VHWWLQJV &KDQJLQJ SULQW MRE SULRULW\ 7R FKDQJH WKH SULRULW\ RI SULQW MREV LQ D SULQW TXHXH IROORZ WKH VWHSV EHORZ 1RWH...
 • Page 71 &OLFN WKH 6KRZ GHWDLOV DUURZ DW WKH ERWWRP RI WKH (3621 0RQLWRU GLDORJ ER[ WKHQ FOLFN D GRFXPHQW QDPH LQ WKH 'RFXPHQW 1DPH ER[ <RX ZLOO VHH DQ H[WHQGHG GLDORJ ER[ WKH VDPH RU VLPLODU WR WKH RQH EHORZ 6HOHFW 8UJHQW 1RUPDO +ROG RU 3ULQW 7LPH IURP WKH 3ULRULW\ OLVW ,I \RX VHOHFW 3ULQW 7LPH D GLDORJ ER[ ZLOO DSSHDU ZKHUH \RX...
 • Page 72 &KDSWHU 3ULQWHU 6WDWXV DQG 3ULQW -RE 0DQDJHPHQW ,QFUHDVLQJ WKH 3ULQW 6SHHG :LQGRZV RQO\ *HQHUDO WLSV 3ULQWLQJ FRORU LPDJHV XVLQJ KLJKHU SULQW TXDOLW\ VHWWLQJV WDNHV ORQJHU WKDQ SULQWLQJ EODFNDQGZKLWH LPDJHV LQ VWDQGDUG SULQW TXDOLW\ DV WKH YROXPH RI GDWD LQ KLJK TXDOLW\ FRORU GRFXPHQWV LV PXFK JUHDWHU )RU WKLV UHDVRQ LW LV LPSRUWDQW WR EH VHOHFWLYH LQ \RXU XVH RI FRORU DQG SULQW TXDOLW\ VHWWLQJV LI \RX DOVR UHTXLUH D IDVWHU SULQW VSHHG...
 • Page 73 7KH WDEOH EHORZ VKRZV WKH IDFWRUV UHODWHG WR SULQW VSHHG RQO\ 3ULQW VSHHG )DVWHU 6ORZHU 3ULQWHU GULYHU PHQX 3ULQWHU GULYHU %ODFN &RORU $GYDQFHG VHWWLQJV GLDORJ ER[ 0DLQ PHQX )OLS $GYDQFHG +RUL]RQWDO GLDORJ ER[ 'DWD 9DULHW\ RI *UD\VFDOH )XOO FKDUDFWHULVWLFV FRORUV FRORU +DUGZDUH 6\VWHP...
 • Page 74 6KRZ 3URJUHVV 0HWHU 'LVSOD\V SULQWLQJ SURJUHVV ZKLOH SULQWLQJ (3621 3ULQWHU 3RUW )RU :LQGRZV 0H DQG RQO\ 6SHHGV XS WKH GDWD WUDQVIHU UDWH WR (3621 SULQWHUV (QDEOH '0$ WUDQVIHU )RU :LQGRZV 0H DQG RQO\ ,I \RXU FRPSXWHU KDV D SDUDOOHO SRUW ZKLFK VXSSRUWV (&3 PRGH \RX FDQ HQDEOH '0$ WUDQVIHU WR KHOS VSHHG XS SULQWLQJ 6HH \RXU FRPSXWHU PDQXDO WR GHWHUPLQH LI \RX KDYH (&3 VXSSRUW DQG '0$ WUDQVIHU...
 • Page 75 'RXEOHFOLFN WKH 0\ &RPSXWHU LFRQ DQG GRXEOHFOLFN WKH &RQWURO 3DQHO 'RXEOHFOLFN WKH 6\VWHP LFRQ DQG FOLFN WKH 'HYLFH 0DQDJHU WDE 'RXEOHFOLFN WKH 3RUWV &20 /37 LFRQ DQG GRXEOHFOLFN /37 ,I \RX KDYH FRQQHFWHG \RXU SULQWHU WR D SRUW RWKHU WKDQ /37 GRXEOHFOLFN WKH DSSURSULDWH SRUW LFRQ &OLFN WKH 5HVRXUFHV WDE DQG VHOHFW WKH 8VH DXWRPDWLF VHWWLQJV FKHFN ER[ WR GHVHOHFW WKH $XWRPDWLF 6HWWLQJ :ULWH...
 • Page 76 &OLFN 2. WR VDYH WKH VHWWLQJV 5HRSHQ WKH 6SHHG 3URJUHVV GLDORJ ER[ WR YHULI\ ZKHWKHU '0$ WUDQVIHU KDV EHHQ HQDEOHG 1RWH <RX PD\ QRW EH DEOH WR XVH '0$ WUDQVIHU RQ VRPH FRPSXWHUV HYHQ DIWHU \RX PDNH WKH VHWWLQJV H[SODLQHG DERYH &RQVXOW \RXU FRPSXWHU PDQXIDFWXUHU IRU LQIRUPDWLRQ RQ WKH '0$ WUDQVIHU FDSDELOLW\ RI \RXU FRPSXWHU 3RUW &RQILJXUDWLRQ :LQGRZV 17 RQO\...
 • Page 77 7R DFFHVV WKH 3RUW &RQILJXUDWLRQ GLDORJ ER[ GRXEOHFOLFN WKH 0\ &RPSXWHU LFRQ GRXEOHFOLFN WKH 3ULQWHU LFRQ ULJKWFOLFN \RXU SULQWHU LFRQ DQG VHOHFW 3URSHUWLHV 7KH SULQWHU GULYHU ZLQGRZ DSSHDUV &OLFN WKH 3RUW WDE WKHQ FOLFN WKH &RQILJXUH 3RUW EXWWRQ &OLFN WKH /37 SRUW WDE IRU WKH SRUW WR ZKLFK \RXU SULQWHU LV FRQQHFWHG WKHQ FOLFN WKH 3RUW &RQILJXUDWLRQ EXWWRQ 1RWH ,I \RXU SULQWHU LV FRQQHFWHG WR /37 RQO\ WKH /37 WDE LV DYDLODEOH...
 • Page 78 5HVRXUFHV VHWWLQJV ,54 DQG '0$ ,I \RX KDYH FRQQHFWHG \RXU SULQWHU WR /37 RU /37 PDNLQJ ,54 DQG '0$ VHWWLQJV KHUH PD\ KHOS \RX VSHHG XS SULQWLQJ ,QSXW WKH VDPH FRQILJXUDWLRQ QXPEHUV IRU ,54 DQG '0$ ZKLFK \RX KDYH PDGH ZLWK \RXU H[SDQVLRQ ERDUG 6HH \RXU FRPSXWHU PDQXDO WR GHWHUPLQH WKH VHWWLQJV IRU ,54 DQG '0$ 8VH '0$ WUDQVIHU 8VLQJ '0$ WUDQVIHU WR VHQG SULQW GDWD WR WKH FRPSXWHU PD\ KHOS...
 • Page 79 8SGDWLQJ WKH 'ULYHU LQ :LQGRZV DQG :LQGRZV 17 :KHQ \RX XSGDWH WKH SULQWHU GULYHU LQ :LQGRZV DQG :LQGRZV 17 SOHDVH EH VXUH WR XQLQVWDOO WKH SUHYLRXV SULQWHU GULYHU EHIRUH \RX LQVWDOO WKH QHZ GULYHU ,QVWDOOLQJ RYHU WKH H[LVWLQJ SULQWHU GULYHU UHVXOWV LQ D IDLOXUH WR XSGDWH 7R XQLQVWDOO WKH SULQWHU GULYHU GRXEOHFOLFN WKH &KDQJH5HPRYH 3URJUDPV LFRQ LQ WKH :LQGRZV &RQWURO 3DQHO 7KH &KDQJH5HPRYH...
 • Page 80 8QLQVWDOOLQJ WKH 86% +RVW 'HYLFH 'ULYHU :LQGRZV 0H DQG RQO\ )ROORZ WKH LQVWUXFWLRQV EHORZ WR XQLQVWDOO WKH 86% +RVW 'HYLFH 'ULYHU IRU :LQGRZV 0H DQG 1RWH 7KLV IXQFWLRQ DFWLYDWHV RQO\ ZKHQ \RX DUH XVLQJ D 86% FRQYHUVLRQ FDEOH 'RXEOHFOLFN WKH 0\ FRPSXWHU LFRQ WKHQ GRXEOHFOLFN WKH &RQWURO 3DQHO 'RXEOHFOLFN $GG5HPRYH 3URJUDPV...
 • Page 81 &KDSWHU 3DSHU +DQGOLQJ 1RWHV IRU 6SHFLDO 0HGLD DQG 2WKHU 0HGLD $OWKRXJK PRVW W\SHV RI FRDWHG SDSHU ZLOO SURYLGH JRRG SULQWLQJ UHVXOWV SULQWRXW TXDOLW\ YDULHV GHSHQGLQJ RQ WKH SDSHU TXDOLW\ DQG WKH PDQXIDFWXUHU 7HVW WKH SULQWRXW TXDOLW\ EHIRUH SXUFKDVLQJ ODUJH DPRXQWV RI SDSHU &DXWLRQ .HHS ILQJHUV RII WKH SULQWDEOH VXUIDFH RI WKH PHGLD DV ILQJHUSULQWV PD\ UHGXFH SULQWRXW TXDOLW\ :KHQHYHU SRVVLEOH XVH JORYHV WR...
 • Page 82 6WRULQJ (3621 VSHFLDO PHGLD 6WRUH XQXVHG PHGLD LQ WKH RULJLQDO SODVWLF EDJ DQG RXWHU SDFNDJH VR DV WR DYRLG PRLVWXUH SUREOHPV $YRLG VWRULQJ WKH PHGLD LQ SODFHV H[SRVHG WR KLJK WHPSHUDWXUH KXPLGLW\ RU GLUHFW VXQOLJKW 8VLQJ SDSHU RWKHU WKDQ (3621 VSHFLDO PHGLD :KHQ \RX XVH SDSHU RWKHU WKDQ (3621 VSHFLDO PHGLD RU SULQW XVLQJ WKH 5,3 5DVWHU ,PDJHV 3URFHVVRU VHH WKH LQVWUXFWLRQV LQFOXGHG ZLWK WKH SDSHU RU 5,3 V\VWHP RU FRQWDFW \RXU VXSSOLHU...
 • Page 83 3ODFH WKH UROO SDSHU RQ D IODW VXUIDFH VR WKDW LW GRHV QRW XQZLQG 6OLGH WKH UROO SDSHU RQWR WKH VSLQGOH DQG RQWR WKH IODQJH XQWLO LW IL[HV LQWR SODFH 6OLGH WKH PRYDEOH IODQJH UHPRYHG LQ VWHS RQWR WKH VSLQGOH DQG LQWR WKH HQG RI WKH UROO SDSHU XQWLO LW IL[HV LQWR SODFH 5HPRYLQJ WKH UROO SDSHU IURP WKH VSLQGOH 7R UHPRYH WKH UROO SDSHU IURP WKH VSLQGOH IROORZ WKH VWHSV EHORZ...
 • Page 84 5HPRYH WKH UROO SDSHU IURP WKH VSLQGOH $WWDFK RWKHU UROO SDSHU WR WKH VSLQGOH VHH ´$WWDFKLQJ WKH UROO SDSHU WR WKH VSLQGOHµ RQ SDJH RU LI \RX GR QRW ZDQW WR DWWDFK RWKHU UROO SDSHU VOLGH WKH PRYDEOH IODQJH EDFN RQWR WKH VSLQGOH 1RWH 6WRUH XQXVHG UROO SDSHU LQ LWV RULJLQDO SDFNDJH 3XW WKH UROO SDSHU LQWR...
 • Page 85 1RWH ,I WZR UROO SDSHU VSLQGOHV DUH DWWDFKHG WR WKH SULQWHU NHHS WKH XQXVHG UROO ZRXQG XS XVLQJ WKH UROO SDSHU EHOW WR DYRLG SDSHU MDPV 6HH ´8VLQJ WKH UROO SDSHU EHOWµ RQ SDJH  2SHQ WKH UROO SDSHU FRYHU 0DNH VXUH WKDW WKH PRYDEOH IODQJH LV IL[HG LQWR WKH HQG RI WKH UROO SDSHU SURSHUO\ 3DSHU +DQGOLQJ...
 • Page 86 +ROG WKH UROO SDSHU VSLQGOH VR WKDW WKH IL[HG IODQJH LV SRVLWLRQHG WR WKH ULJKW VLGH 3ODFH WKH ULJKW HQG RI WKH VSLQGOH LQWR WKH ULJKW PRXQWLQJ EUDFNHW LQVLGH WKH SULQWHU 1RWH 7R PRXQW WKH VSLQGOH FRUUHFWO\ PDWFK WKH FRORU RI WKH HQG RI WKH VSLQGOH ZLWK WKH PRXQWLQJ EUDFNHW 3DSHU +DQGOLQJ...
 • Page 87 3ODFH WKH OHIW HQG RI WKH VSLQGOH LQWR WKH OHIW PRXQWLQJ EUDFNHW LQVLGH WKH SULQWHU &ORVH WKH UROO SDSHU FRYHU RU VHH ´/RDGLQJ WKH UROO SDSHUµ IROORZLQJ WR ORDG SDSHU /RDGLQJ WKH UROO SDSHU 7R ORDG UROO SDSHU IROORZ WKH VWHSV EHORZ 3DSHU +DQGOLQJ...
 • Page 88 1RWH <RX PD\ ZDQW WR VHWXS WKH SDSHU EDVNHW EHIRUH SULQWLQJ 6HH ´6HWWLQJ WKH 3DSHU %DVNHWµ RQ SDJH ,Q WKH LOOXVWUDWLRQV EHORZ WKH SDSHU EDVNHW LV VHW WR IHHG SDSHU EDFNZDUGV 2SHQ WKH UROO SDSHU FRYHU 0DNH VXUH WKDW WKH UROO SDSHU LV DWWDFKHG WR WKH SULQWHU SURSHUO\ 1RWH ,I WZR UROO SDSHU VSLQGOHV DUH DWWDFKHG WR WKH SULQWHU NHHS WKH XQXVHG...
 • Page 89 &DXWLRQ 'R QRW VHW WKH SDSHU VHW OHYHU WR WKH UHOHDVHG SRVLWLRQ ZKLOH WKH 2SHUDWH OLJKW RU 3DXVH OLJKW LV IODVKLQJ 'RLQJ VR PD\ GDPDJH WKH SULQWHU /RDG WKH SDSHU LQWR WKH SDSHU LQVHUWLRQ VORW 3XOO WKH SDSHU GRZQ WKURXJK WKH SDSHU LQVHUWLRQ VORW VR WKDW LW FRPHV RXW EHORZ 3DSHU +DQGOLQJ...
 • Page 90 1RWH ,I WKH UROO SDSHU GRHV QRW FRPH RXW IROORZ WKH LQVWUXFWLRQV EHORZ $GMXVW WKH IHHG VWUHQJWK E\ SUHVVLQJ WKH 3DSHU )HHG EXWWRQV RQ WKH FRQWURO SDQHO :KHQ XVLQJ WKLFN KHDY\ RU FXUOHG SDSHU SUHVV WKH 3DSHU )HHG EXWWRQ WR LQFUHDVH WKH SRZHU :KHQ XVLQJ WKLQ RU OLJKW SDSHU SUHVV WKH 3DSHU )HHG EXWWRQ WR GHFUHDVH WKH SRZHU ,I WKH SDSHU GRHV QRW FRPH RXW HYHQ DIWHU H[HFXWLQJ WKH...
 • Page 91 1RWH <RX GR QRW KDYH WR DOLJQ WKH ULJKW HQG RI WKH SDSHU ZLWK WKH ULJKW URZ RI SXQFK KROHV 6HW WKH SDSHU VHW OHYHU WR WKH VHFXUHG SRVLWLRQ WKHQ FORVH WKH UROO SDSHU FRYHU DSSHDUV PRESS PAUSE BUTTON 3DSHU +DQGOLQJ...
 • Page 92 1RWH ,I WKH 5ROO $XWR &XW OLJKW LV RQ DQG WKH ERWWRP HGJH RI WKH UROO SDSHU ZDV QRW FXW SURSHUO\ DIWHU WKH SUHYLRXV SULQW MRE SUHVV WKH &XW(MHFW EXWWRQ WR UHFXW WKH HGJH 3UHVV WKH 3DXVH EXWWRQ 7KH SULQW KHDGV PRYH DQG WKH SDSHU IHHGV LQWR WKH SULQWLQJ SRVLWLRQ DXWRPDWLFDOO\ DSSHDUV RQ WKH /&' SDQHO READY...
 • Page 93 7DS WKH HQG RI WKH UROO SDSHU EHOW OLJKWO\ RQ WKH UROO SDSHU 7KH EHOW ZLOO ZUDS LWVHOI DURXQG WKH UROO SDSHU 7R UHPRYH WKH UROO SDSHU EHOW VLPSO\ XQZUDS LW IURP DURXQG WKH SDSHU :KLOH \RX GR QRW XVH WKH UROO SDSHU EHOW NHHS LW ZRXQG DURXQG WKH HQG RI WKH VSLQGOH &XWWLQJ UROO SDSHU RU SULQWLQJ SDJH OLQHV :KHQ \RXU SULQW MRE LV ILQLVKHG WKH SULQWHU FXWV WKH UROO SDSHU...
 • Page 94 1RWH 6RIWZDUH XVXDOO\ RYHUULGHV FRQWURO SDQHO VHWWLQJV 8VH \RXU VRIWZDUH WR PDNH VHWWLQJV ZKHQHYHU SRVVLEOH 8VLQJ WKH $XWR &XW VHWWLQJ :KHQ \RX ZDQW WKH UROO SDSHU WR EH FXW DXWRPDWLFDOO\ DIWHU \RXU SULQW MRE XVH WKH $XWR &XW VHWWLQJ 7R PDNH WKH $XWR &XW VHWWLQJ XVLQJ WKH 3DSHU 6RXUFH EXWWRQ RQ WKH FRQWURO SDQHO VHH ´%XWWRQVµ...
 • Page 95 3ULQWLQJ SDJH OLQHV ,I \RX ZDQW WR SULQW FRQWLQXRXVO\ RQ UROO SDSHU ILUVW WKHQ FXW WKH SDJH \RXUVHOI DIWHU \RX ILQLVK SULQWLQJ XVH WKH 3ULQW 3DJH /LQH VHWWLQJ 7R PDNH WKH 3ULQW 3DJH /LQH VHWWLQJ XVLQJ WKH FRQWURO SDQHO VHH ´6HOHF7\SH 6HWWLQJVµ RQ SDJH 7R XVH WKH SULQWHU VRIWZDUH VHH ´3ULQW 3DJH /LQHµ...
 • Page 96 0DNH VXUH WKH 2SHUDWH OLJKW RU 3DXVH OLJKW LV QRW IODVKLQJ WKHQ VHW WKH SDSHU VHW OHYHU UHOHDVHG SRVLWLRQ 7KH 3DSHU 2XW OLJKW WXUQV RQ DQG DSSHDUV RQ WKH /&' SDQHO LOAD PAPER &DXWLRQ 'R QRW VHW WKH SDSHU VHW OHYHU WR WKH UHOHDVHG SRVLWLRQ ZKLOH WKH 2SHUDWH OLJKW RU 3DXVH OLJKW LV IODVKLQJ 2WKHUZLVH GDPDJH PD\ RFFXU /RDG WKH VKHHW LQWR WKH SDSHU LQVHUWLRQ VORW XQWLO LW FRPHV RXW...
 • Page 97 6HW WKH SDSHU VHW OHYHU WR WKH VHFXUHG SRVLWLRQ PRESS PAUSE DSSHDUV RQ WKH /&' SDQHO BUTTON 3UHVV WKH 3DXVH EXWWRQ 7KH SULQW KHDGV PRYH DQG WKH VKHHW IHHGV LQWR WKH SULQWLQJ SRVLWLRQ DXWRPDWLFDOO\ DSSHDUV RQ WKH /&' SDQHO READY 1RWH (YHQ LI \RX GR QRW SUHVV WKH 3DXVH EXWWRQ WKH SULQW KHDGV PRYH...
 • Page 98 /RDGLQJ FXW VKHHW ZLWK D OHQJWK RI $/HWWHU $86 % DQG 6XSHU $% 7R ORDG FXW VKHHW PHGLD ZLWK D OHQJWK RI $/HWWHU $86 % DQG 6XSHU $% IROORZ WKH VWHSV EHORZ &DXWLRQ $V PXFK DV SRVVLEOH NHHS \RXU ILQJHUV RII WKH SULQWDEOH VXUIDFH RI WKH PHGLD DV ILQJHUSULQWV PD\ UHGXFH SULQWRXW TXDOLW\ 0DNH VXUH WKDW WKH SULQWHU LV RQ DQG WKH UROO SDSHU FRYHU LV FORVHG...
 • Page 99 0DNH WKH SULQWHU GULYHU VHWWLQJV VHH ´$FFHVVLQJ WKH 3ULQWHU 6RIWZDUHµ RQ SDJH WKHQ VHQG D SULQW MRE IURP WKH FRPSXWHU 7KH SULQWHU VWDUWV SULQWLQJ :KHQ SULQWLQJ LV FRPSOHWH WKH SULQWHU VXSSRUWV WKH SULQWHG PHGLD DQG LV GLVSOD\HG RQ WKH /&' SDQHO 7R PAPER OUT UHPRYH WKH SDSHU KROG LW ZKLOH SUHVVLQJ WKH 3DSHU )HHG EXWWRQ 7KH SDSHU FDQ EH UHPRYHG IURP WKH SULQWHU...
 • Page 100 0DNH VXUH WKDW WKH 2SHUDWH OLJKW RU 3DXVH OLJKW LV QRW IODVKLQJ WKHQ VHW WKH SDSHU VHW OHYHU WR WKH UHOHDVHG SRVLWLRQ 7KH 3DSHU 2XW OLJKW WXUQV RQ DQG DSSHDUV RQ WKH /&' SDQHO LOAD PAPER 2SHQ WKH ORZHU FRYHU /RDG WKH VKHHW LQWR WKH SDSHU LQVHUWLRQ VORW VR WKDW WKH ERWWRP HGJH RI WKH SDSHU UHVWV EHKLQG WKH RSHQ ORZHU FRYHU 0DNH VXUH WKDW WKH ULJKW HGJH LV VWUDLJKW DQG LQ OLQH ZLWK WKH YHUWLFDO...
 • Page 101 6HW WKH SDSHU VHW OHYHU WR WKH VHFXUHG SRVLWLRQ WKHQ FORVH WKH ORZHU FRYHU DSSHDUV RQ WKH /&' SDQHO PRESS PAUSE BUTTON 3UHVV WKH 3DXVH EXWWRQ 7KHQ IROORZ WKH VDPH SURFHGXUH DV IRU RWKHU FXW VKHHWV 6HWWLQJ WKH 3DSHU %DVNHW 7R DYRLG \RXU SULQWRXWV JHWWLQJ GLUW\ RU FULQNOHG VHW WKH SDSHU EDVNHW DV VKRZQ EHORZ <RX FDQ XVH WKH SDSHU EDVNHW IRU ERWK UROO SDSHU DQG FXW VKHHW PHGLD...
 • Page 102 :KHQ IHHGLQJ SDSHU EDFNZDUG XS WR % VL]H ODQGVFDSH &DXWLRQ $OZD\V ORDG % × PP VL]H WKLFN SDSHU WR PP ORQJ HGJH ILUVW DQG IHHG WKH SDSHU IRUZDUG 2WKHUZLVH GDPDJH WR \RXU SULQWRXWV PD\ RFFXU 6OLGH WKH ORZHU KRRNV EDFN DQG SXOO WKH XSSHU KRRNV RXW WR WKHLU IXOO OHQJWK 3DSHU +DQGOLQJ...
 • Page 103 +RRN WKH EDVNHW ULQJV $ RQ WKH XSSHU EDVNHW KRRNV WR WDNH XS WKH VODFN RI WKH SDSHU EDVNHW :KHQ IHHGLQJ SDSHU EDFNZDUG XS WR VXSHU % VL]H 1RWH :KHQ IHHGLQJ UROO SDSHU ODUJHU WKDQ % VL]H EDFNZDUG PDNH VXUH WKDW \RXU SULQWHU KDV DW OHDVW FP LQFKHV RI VSDFH WR LWV UHDU 7KLV SUHYHQWV WKH SULQWHG SDSHU HGJHV IURP IROGLQJ 0DNH WKH SDSHU EDVNHW VHWWLQJ DV VKRZQ LQ ´:KHQ IHHGLQJ...
 • Page 104 3XOO WKH ORZHU EDVNHW KRRNV RXW WR WKHLU IXOO OHQJWK :KHQ IHHGLQJ SDSHU IRUZDUG 5ROO 3DSHU %DQQHU WKLFN > PP DQG PRUH@ FXW VKHHW 8QKRRN WKH EDVNHW ULQJV IURP WKH XSSHU EDVNHW KRRNV 3DSHU +DQGOLQJ...
 • Page 105 6OLGH WKH XSSHU KRRNV EDFN WR WKHLU IXOO OHQJWK 7KHQ IXOO\ SXOO RXW WKH ORZHU SDSHU EDVNHW KRRNV DV VKRZQ VR WKDW WKH\ UHVW RQ WKH IORRU 1RWH 0DNH VXUH WKDW WKH SDSHU EDVNHW VXUIDFH LV DW IXOO WHQVLRQ ,I QRW WKH IHG SDSHU ZLOO QRW VOLGH GRZQ WR WKH IORRU +RRN WKH UHDU VLGH EDVNHW ULQJV RI WKH SDSHU EDVNHW RQ WKH XSSHU EDVNHW KRRNV DQG WLJKWHQ WKH SDSHU EDVNHW...
 • Page 106 &KDSWHU 0DLQWHQDQFH DQG 7UDQVSRUWDWLRQ 5HSODFLQJ ,QN &DUWULGJHV 7KH SULQWHU·V LQGLFDWRU OLJKWV WHOO \RX ZKHQ WR REWDLQ D UHSODFHPHQW LQN FDUWULGJH E\ IODVKLQJ ZKHQ LQN LV ORZ DQG ZKHQ WR UHSODFH DQ HPSW\ LQN FDUWULGJH E\ UHPDLQLQJ RQ ZKHQ LQN LV GHSOHWHG 7KH /&' SDQHO DOVR GLVSOD\V INK LOW INK OUT...
 • Page 107 3XVK WKH EXWWRQ RQ WKH LQN FRPSDUWPHQW FRYHU WR UHOHDVH WKH ORFN RI WKH FRYHU DQG RSHQ LW DSSHDUV RQ INK COMPART. OPEN WKH /&' SDQHO 3XVK WKH WRS RI WKH FODPS DQG SXOO LW IRUZDUG 0DLQWHQDQFH DQG 7UDQVSRUWDWLRQ...
 • Page 108 &DUHIXOO\ SXOO WKH HPSW\ FDUWULGJH VWUDLJKW RXW RI WKH SULQWHU :DUQLQJ ,I LQN JHWV RQ \RXU KDQGV ZDVK WKHP WKRURXJKO\ ZLWK VRDS DQG ZDWHU ,I LQN JHWV LQWR \RXU H\HV IOXVK WKHP LPPHGLDWHO\ ZLWK ZDWHU 0DNH VXUH WKH UHSODFHPHQW LQN FDUWULGJH LV WKH FRUUHFW FRORU DQG UHPRYH LW IURP WKH SDFNDJH :DUQLQJ 'R QRW VKDNH FDUWULGJHV WKDW KDYH EHHQ LQVWDOOHG SUHYLRXVO\...
 • Page 109 1RWH ,I \RX DUH XVLQJ &RORU)DVW W\SH LQN FDUWULGJHV VKDNH WKH LQN FDUWULGJH JHQWO\ EHIRUH LQVWDOOLQJ LW IRU EHVW UHVXOWV 7KHUH LV D SURWHFWLRQ V\VWHP DJDLQVW LPSURSHU FDUWULGJH LQVHUWLRQ ,I \RX FDQQRW LQVHUW WKH LQN FDUWULGJH VPRRWKO\ WKH W\SH RI FDUWULGJH PD\ EH LQFRUUHFW &KHFN WKH SDFNDJH DQG SURGXFWLRQ FRGH +ROG WKH LQN FDUWULGJH ZLWK WKH DUURZ RQ WKH OHIW VLGH DQG SRLQWLQJ WR WKH UHDU RI WKH SULQWHU DQG LQVHUW LW LQWR WKH VORW...
 • Page 110 3XVK WKH FDUWULGJH FODPS EDFNZDUGV 0DNH VXUH WKH FRUUHVSRQGLQJ ,QN 2XW OLJKW JRHV RII 1RWH ,I WKH ,QN 2XW OLJKW UHPDLQV RQ WKH LQN FDUWULGJH PD\ QRW EH LQVWDOOHG FRUUHFWO\ 5HPRYH WKH LQN FDUWULGJH DQG WKHQ UHLQVHUW LW DV GHVFULEHG DERYH &ORVH WKH LQN FRPSDUWPHQW FRYHU E\ SXVKLQJ WKH FRYHU XS XQWLO \RX KHDU LW FOLFN 7KH SULQWHU UHWXUQV WR WKH SUHYLRXV...
 • Page 111 7R UHSODFH WKH SDSHU FXWWHU IROORZ WKH VWHSV EHORZ 0DNH VXUH WKDW WKH SULQWHU LV RQ 3UHVV WKH 6HOHF7\SH EXWWRQ UHSHDWHGO\ XQWLO CUTTER REPLACE DSSHDUV RQ WKH /&' SDQHO MENU 3UHVV WKH ,WHP EXWWRQ DSSHDUV 7KHQ CUT. REPLACE = EXEC. SUHVV WKH (QWHU EXWWRQ DSSHDUV DQG WKH SDSHU FXWWHU WAIT...
 • Page 112 :KHQ DSSHDUV RQ WKH /&' SDQHO SXVK LQ WKH REPLACE CUTTER VLGH SLQ ZKLOH WXUQLQJ WKH SDSHU FXWWHU FRYHU WR WKH ULJKW WR RSHQ WKH FDVLQJ 6ORZO\ WDNH \RXU ILQJHU RII WKH VLGH SLQ 7KH SDSHU FXWWHU UDLVHV VR LW FDQ EH UHPRYHG 1RWH %H FDUHIXO QRW WR OHW WKH FXWWHU RU WKH VSULQJ FRLO SRS RXW RI WKH FDVLQJ &DUHIXOO\ UHPRYH WKH ROG FXWWHU IURP WKH SULQWHU...
 • Page 113 0DNH VXUH WKH VSULQJ FRLO LV LQVLGH WKH FXWWHU KROGHU DQG LI QHFHVVDU\ UHLQVWDOO WKH FRLO )XOO\ LQVHUW WKH QHZ FXWWHU LQWR WKH SDSHU FXWWHU KROGHU LQ WKH GLUHFWLRQ DV VKRZQ EHORZ 3XVK LQ WKH VLGH SLQ ZKLOH WXUQLQJ WKH SDSHU FXWWHU FRYHU WR WKH OHIW WR FORVH WKH FDVLQJ 0DNH VXUH WKDW LV GLVSOD\HG WKHQ FORVH...
 • Page 114 :DLW XQWLO DSSHDUV RQ WKH /&' SDQHO 3DSHU FXWWHU READY UHSODFHPHQW LV FRPSOHWH &OHDQLQJ WKH 3ULQWHU 7R NHHS \RXU SULQWHU RSHUDWLRQ DW LWV EHVW \RX VKRXOG FOHDQ LW WKRURXJKO\ VHYHUDO WLPHV D \HDU 0DNH VXUH WKH SULQWHU LV WXUQHG RII DQG DOO WKH OLJKWV DUH RII 7KHQ XQSOXJ WKH SRZHU FRUG 2SHQ WKH UROO SDSHU FRYHU DQG UHPRYH WKH UROO SDSHU VSLQGOHV $OVR UHPRYH DQ\ VKHHW PHGLD IURP WKH SULQWHU...
 • Page 115 :DUQLQJ %H FDUHIXO QRW WR WRXFK WKH JHDUV LQVLGH WKH SULQWHU &DXWLRQ 1HYHU XVH DOFRKRO RU WKLQQHUV WR FOHDQ WKH SULQWHU WKHVH FKHPLFDOV FDQ GDPDJH WKH FRPSRQHQWV DV ZHOO DV WKH FDVH %H FDUHIXO QRW WR JHW ZDWHU RQ WKH SULQWHU PHFKDQLVP RU HOHFWURQLF FRPSRQHQWV 'R QRW XVH D KDUG RU DEUDVLYH EUXVK 'R QRW VSUD\ WKH LQVLGH RI WKH SULQWHU ZLWK OXEULFDQWV...
 • Page 116 $ VKRUW GLVWDQFH :KHQ \RX QHHG WR PRYH WKH SULQWHU D VKRUW GLVWDQFH IROORZ WKH VWHSV EHORZ )LUVW WXUQ RII WKH SULQWHU DQG PDNH VXUH WKH SULQW KHDGV DUH LQ WKH KRPH IDU ULJKW SRVLWLRQ ,I QRW WXUQ WKH SULQWHU EDFN RQ ZDLW XQWLO WKH SULQW KHDGV PRYH WR WKH KRPH SRVLWLRQ WKHQ WXUQ RII WKH SULQWHU 5HPRYH WKH IROORZLQJ SDUWV...
 • Page 117 5HPRYH WKH OHIW DQG ULJKW VLGH ZLQJ QXWV .HHS WKHP LQ D VDIH SODFH +DYH IRXU RU PRUH SHRSOH OLIW WKH SULQWHU XQLW RII RI WKH EDVH XQLW XVLQJ WKH HLJKW KDQG JULSV VKRZQ EHORZ 7KH SULQWHU XQLW ZHLJKV DSSUR[LPDWHO\ NJ OE DQG VKRXOG EH OLIWHG FDUHIXOO\ &DXWLRQ...
 • Page 118 :KHQ \RX VHW XS WKH SULQWHU DIWHU WUDQVSRUWLQJ VHH ´6HWWLQJ XS WKH SULQWHU DIWHU WUDQVSRUWLQJ LWµ RQ SDJH %HIRUH \RX XVH WKH SULQWHU DIWHU WUDQVSRUWLQJ \RX PD\ QHHG WR SHUIRUP D QR]]OH FKHFN DQG UHDOLJQ WKH SULQW KHDGV 6HH \RXU 6WDUWXS *XLGH 7R PRYH WKH SULQWHU XVLQJ FDVWHUV :KHQ \RX ZDQW WR WUDQVSRUW WKH SULQWHU D YHU\ VKRUW GLVWDQFH VXFK DV ZLWKLQ WKH VDPH URRP \RX FDQ VOLGH WKH SULQWHU RQ LWV FDVWHUV...
 • Page 119 5HOHDVH WKH IURQW FDVWHUV DQG UHWUDFW WKH VWDELOL]HU NQREV 0RYH WKH SULQWHU WR WKH SODFH RI XVH FDUHIXOO\ 5HORFN WKH FDVWHUV DQG H[WHQG WKH VWDELOL]HU NQREV DIWHU PRYLQJ 6HWWLQJ XS WKH SULQWHU DIWHU WUDQVSRUWLQJ LW 7KH VWHSV \RX QHHG WR WDNH WR VHW XS WKH SULQWHU DIWHU WUDQVSRUWLQJ LW DUH DOPRVW LGHQWLFDO WR WKH VWHSV FDUULHG RXW WKH ILUVW WLPH \RX VHW XS WKH SULQWHU :KHQ \RX VHW XS WKH SULQWHU DJDLQ VHH WKH $VVHPEO\ DQG 6HWXS ,QVWUXFWLRQV DQG QRWH WKH IROORZLQJ SRLQWV...
 • Page 120 &KDSWHU 7URXEOHVKRRWLQJ 3ULQWHU 6WRSV 3ULQWLQJ 8QH[SHFWHGO\ +HDG FOHDQLQJ LQN FKDUJLQJ RU LQN GU\LQJ LV LQ SURJUHVV &KHFN WR VHH LI WKH 3DXVH OLJKW LV IODVKLQJ ,I VR WKH SULQWHU LV LQ WKH SURFHVV RI KHDG FOHDQLQJ LQN FKDUJLQJ RU LQN GU\LQJ 'XULQJ KHDG FOHDQLQJ DQG LQN FKDUJLQJ LV GLVSOD\HG RQ WKH /&' WAIT...
 • Page 121 3$3(5 287 1R SDSHU LV ORDGHG /RDG SDSHU LQ WKH LQ WKH SULQWHU SULQWHU o 3DSHU 2XW 3DSHU UDQ RXW 5HPRYH DQ\ SULQWRXWV RU SDSHU UHPDLQLQJ LQ WKH SULQWHU /RDG PRUH SDSHU ,I WKLV PHVVDJH DSSHDUV GXULQJ D SULQW MRE UHVHW WKH SULQWHU E\ SUHVVLQJ WKH 3DXVH EXWWRQ IRU VHFRQGV WKHQ ORDG...
 • Page 122 5(/2$' 3$3(5 3DSHU FRXOG QRW EH 5HPRYH WKHQ UHORDG UHYHUVHG LQWR WKH WKH SDSHU VR WKDW WKH f 3DSHU 2XW SULQWLQJ SRVLWLRQ ULJKW DQG ERWWRP HGJHV DUH VWUDLJKW DQG 3DSHU LV VHW RXW RI LQ OLQH ZLWK WKH URZV RI WKH SULQWDEOH DUHD SXQFK KROHV RQ WKH SULQWHU 6HH ´3DSHU...
 • Page 123 81$%/( 72 35,17 ,I DQ HUURU RFFXUV RU $IWHU VHFRQGV WKH WKH LQN PHVVDJH GLVDSSHDUV FRPSDUWPHQW 3UHVV WKH 3DXVH EXWWRQ FRYHU LV RSHQ \RX WR H[LW WKH 6HOHF7\SH WU\ WR SULQW D WHVW PRGH :KHQ DQ HUURU SDWWHUQ QR]]OH RU VWDWXV PHVVDJH FKHFN VWDWXV DSSHDUV DJDLQ FOHDU...
 • Page 124 7KH 3ULQWHU GRHV QRW 7XUQ RQ RU 6WD\ RQ :KHQ WKH 2SHUDWH OLJKW GRHV QRW FRPH RQ DQG PHFKDQLVP LQLWLDOL]DWLRQ GRHV QRW VWDUW HYHQ ZKHQ WKH 3RZHU EXWWRQ LV SUHVVHG WR WXUQ RQ WKH SULQWHU WU\ WKH VROXWLRQV OLVWHG IRU WKH SUREOHP 7XUQ RII WKH SRZHU DQG PDNH VXUH WKH SRZHU FRUG LV VHFXUHO\ SOXJJHG LQWR WKH SULQWHU...
 • Page 125 0DNH VXUH WKH LQWHUIDFH FDEOH LV GLUHFWO\ FRQQHFWHG WR WKH FRPSXWHU ZLWKRXW SDVVLQJ WKURXJK DQ\ GHYLFH VXFK DV D SULQWHU VZLWFKLQJ GHYLFH RU H[WHQVLRQ FDEOH )RU :LQGRZV 17 XVHUV WU\ XQLQVWDOOLQJ WKH (3621 3ULQWHU 3RUW &OLFN 6WDUW SRLQW WR 3URJUDPV DQG (3621 3ULQWHUV WKHQ FOLFN (3621 3ULQWHU 3RUW 8QLQVWDOO )ROORZ WKH PHVVDJHV RQ WKH VFUHHQ <RXU (3621 SULQWHU LV QRW VHOHFWHG DV WKH GHIDXOW...
 • Page 126 3ULQWHU SRUW VHWWLQJ GRHV QRW PDWFK WKH SULQWHU FRQQHFWLRQ SRUW ,I \RX XVH :LQGRZV VHOHFW WKH SULQWHU SRUW DV GHVFULEHG EHORZ )RU :LQGRZV 0H RU  &OLFN 6WDUW SRLQW WR 6HWWLQJV DQG VHOHFW 3ULQWHUV 5LJKWFOLFN (3621 6W\OXV 3UR &) LQ WKH 3ULQWHUV ZLQGRZ WKHQ VHOHFW 3URSHUWLHV &OLFN WKH 'HWDLOV WDE 0DNH VXUH WKDW \RXU SULQWHU GULYHU LV VHOHFWHG LQ WKH 3ULQW XVLQJ...
 • Page 127 7KH SULQWHU VRXQGV OLNH LW LV SULQWLQJ EXW QRWKLQJ SULQWV 7U\ RQH RU PRUH RI WKHVH VROXWLRQV 5XQ WKH +HDG &OHDQLQJ XWLOLW\ 6HH ´8VLQJ WKH 3ULQWHU 8WLOLWLHVµ RQ SDJH ,I WKH +HDG &OHDQLQJ XWLOLW\ GRHVQ·W ZRUN UHSODFH WKH LQN FDUWULGJHV 6HH ´5HSODFLQJ ,QN &DUWULGJHVµ...
 • Page 128 ,I \RX DUH XVLQJ :LQGRZV 17 WU\ WR XQLQVWDOO WKH (3621 3ULQWHU 3RUW &OLFN 6WDUW SRLQW WR 3URJUDPV WKHQ SRLQW WR (3621 3ULQWHUV DQG SRLQW WR (3621 3ULQWHU 3RUW 8QLQVWDOO )ROORZ WKH PHVVDJHV RQ WKH VFUHHQ ,QFRUUHFW PDUJLQV 7U\ RQH RU PRUH RI WKHVH VROXWLRQV &KHFN WKH PDUJLQ VHWWLQJV LQ \RXU DSSOLFDWLRQ 0DNH VXUH WKH PDUJLQV DUH ZLWKLQ WKH SULQWDEOH DUHD RI WKH SDJH 6HH ´3ULQWDEOH DUHDµ...
 • Page 129 )RU :LQGRZV FKHFN WKH VHWWLQJV LQ WKH 3DSHU PHQX 0DNH VXUH WKH\ DUH FRUUHFW IRU WKH SDSHU VL]H \RX DUH XVLQJ )RU 0DFLQWRVK FKHFN WKH VHWWLQJV LQ WKH 3DJH 6HWXS GLDORJ ER[ 0DNH VXUH WKH\ DUH FRUUHFW IRU WKH SDSHU VL]H \RX DUH XVLQJ 3ULQWHG FRORU GLIIHUV IURP WKH FRORU RQ WKH VFUHHQ 7U\ RQH RU PRUH RI WKHVH VROXWLRQV...
 • Page 130 :KHQ ELGLUHFWLRQDO SULQWLQJ LV PDGH WKH UXOHG OLQHV ZLOO VKLIW LI WKH SULQW KHDGV DUH PLVDOLJQHG 5XQ WKH 3ULQW +HDG $OLJQPHQW XWLOLW\ 6HH ´8VLQJ WKH 3ULQWHU 8WLOLWLHVµ RQ SDJH 3ULQWRXW KDV VPHDUV RQ WKH ERWWRP HGJH 7U\ RQH RU PRUH RI WKHVH VROXWLRQV ,I WKH SDSHU LV FXUOHG WRZDUGV WKH SULQWDEOH VLGH IODWWHQ LW RU FXUO LW VOLJKWO\ WR WKH RSSRVLWH VLGH )RU (3621 SDSHU FKHFN WKH 0HGLD 7\SH VHWWLQJ LQ WKH 0DLQ...
 • Page 131 5XQ WKH +HDG &OHDQLQJ XWLOLW\ WR FOHDU DQ\ FORJJHG LQN QR]]OHV &KHFN WKH ,QN 2XW OLJKWV ,I QHFHVVDU\ UHSODFH LQN FDUWULGJHV 6HH ´5HSODFLQJ ,QN &DUWULGJHVµ RQ SDJH 9HUWLFDO PLVDOLJQPHQW RU EDQGLQJ 7U\ RQH RU PRUH RI WKHVH VROXWLRQV 7XUQ RII WKH +LJK 6SHHG VHWWLQJ LQ \RXU SULQWHU GULYHU )RU LQVWUXFWLRQV VHH WKH SULQWHU GULYHU·V RQOLQH KHOS 5XQ WKH 3ULQW +HDG $OLJQPHQW XWLOLW\ 6HH ´8VLQJ WKH 3ULQWHU 8WLOLWLHVµ...
 • Page 132 )DLQW SULQWRXW RU JDSV 7U\ RQH RU PRUH RI WKHVH VROXWLRQV 0DNH VXUH WKDW WKH LQN FDUWULGJHV GR QRW H[FHHG WKH H[SLU\ GDWH 7KH H[SLU\ GDWH LV ODEHOHG RQ WKH RXWVLGH RI WKH LQN FDUWULGJH )RU :LQGRZV FKHFN WKH 0HGLD 7\SH VHWWLQJ LQ WKH 0DLQ PHQX 0DNH VXUH LW LV FRUUHFW IRU WKH SDSHU \RX DUH XVLQJ )RU 0DFLQWRVK FKHFN WKH 0HGLD 7\SH VHWWLQJ LQ WKH 3ULQW GLDORJ ER[ 0DNH VXUH LW LV FRUUHFW IRU WKH SDSHU \RX DUH XVLQJ...
 • Page 133 ,I WKH SDSHU \RX DUH XVLQJ LV QRW VXSSRUWHG E\ WKH SULQWHU GULYHU VHW WKH SDSHU WKLFNQHVV XVLQJ WKH 6HOHF7\SH VHWWLQJ 6HH ´6HOHF7\SH 6HWWLQJVµ RQ SDJH 0DNH VXUH \RXU SDSHU LV GU\ DQG WKH SULQWDEOH VLGH LV IDFHXS $OVR PDNH VXUH \RX DUH XVLQJ WKH FRUUHFW W\SH RI SDSHU 6HH ´3DSHUµ...
 • Page 134 7R LQFUHDVH SULQW VSHHG VHOHFW WKH $XWRPDWLF PRGH LQ WKH 0DLQ PHQX IRU :LQGRZV RU LQ WKH 3ULQW GLDORJ ER[ IRU 0DFLQWRVK DQG WKHQ PRYH WKH VOLGHU WRZDUGV 6SHHG 'R QRW UXQ WRR PDQ\ DSSOLFDWLRQV DW WKH VDPH WLPH &ORVH DQ\ DSSOLFDWLRQV \RX DUH QRW XVLQJ 'HOHWH XQQHFHVVDU\ ILOHV WR PDNH URRP RQ \RXU KDUG GLVN GULYH...
 • Page 135 3DSHU )HHG RU 3DSHU -DP 3UREOHPV 2FFXU )UHTXHQWO\ 7U\ RQH RU PRUH RI WKHVH VROXWLRQV 6HFXUH WKH UROO SDSHU \RX DUH QRW XVLQJ ZLWK WKH UROO SDSHU EHOW ZKHQ WZR UROO SDSHU VSLQGOHV DUH LQVWDOOHG 6HH ´8VLQJ WKH UROO SDSHU EHOWµ RQ SDJH %HIRUH ORDGLQJ SDSHU DQG JXLGLQJ LW WKURXJK WKH SDSHU LQVHUWLRQ VORW PDNH VXUH WKH UROO SDSHU LV ZRXQG XS ILUPO\ 3RVLWLRQ WKH ERWWRP HGJH RI WKH SDSHU VWUDLJKWO\ DQG LQ OLQH...
 • Page 136 5ROO 3DSHU GRHV QRW (MHFW 3URSHUO\ 5ROO SDSHU LV ZRXQG WLJKWO\ DQG PD\ IHHG ZLWK D FXUO ,I VR H[WHQG WKH WKUHH SDSHU JXLGHV RXW IURP WKH ORZHU SULQWHU &DXWLRQ 7KH SDSHU JXLGHV RQO\ QHHG WR EH XVHG ZKHQ WKH SDSHU IHHGV ZLWK D FXUO $W RWKHU WLPHV NHHS WKH SDSHU JXLGHV SXVKHG LQ RWKHUZLVH \RXU SULQWRXWV PD\ EH GDPDJHG ...
 • Page 137 :KHQ IHHGLQJ SDSHU IRUZDUG ([WHQG WKH SDSHU JXLGHV RXW IURP WKH SULQWHU VR WKH\ UHVW RQ WKH IURQW RI WKH SDSHU EDVNHW :KHQ IHHGLQJ SDSHU EDFNZDUG ([WHQG WKH SDSHU JXLGHV RXW IURP WKH SULQWHU VR WKDW WKH\ UHVW RQ WKH EDFN RI WKH SDSHU EDVNHW 7URXEOHVKRRWLQJ...
 • Page 138 &OHDULQJ 3DSHU -DPV 7R UHPRYH MDPPHG SDSHU IROORZ WKHVH VWHSV ,I UROO SDSHU LV MDPPHG FXW WKH SDSHU DW WKH SDSHU LQVHUWLRQ VORW 6HW WKH SDSHU VHW OHYHU WR WKH UHOHDVHG SRVLWLRQ WR UHOHDVH WKH SDSHU 2SHQ WKH ORZHU FRYHU LI QHFHVVDU\ 7URXEOHVKRRWLQJ...
 • Page 139: Load Paper

   &DUHIXOO\ SXOO GRZQ WKH MDPPHG SDSHU TURN PWR OFF AND LV GLVSOD\HG RQ WKH /&' SDQHO &ORVH WKH ORZHU FRYHU LI QHFHVVDU\ WKHQ SUHVV WKH 3RZHU EXWWRQ WR WXUQ WKH SULQWHU RII DQG EDFN RQ 0DNH VXUH WKDW WKH 3DSHU 2XW OLJKW LV RQ DQG LOAD PAPER GLVSOD\HG RQ WKH /&' SDQHO 7R ORDG SDSHU VHH ´8VLQJ 5ROO 3DSHUµ...
 • Page 140 7URXEOHVKRRWLQJ RQ WKH 2SWLRQDO $XWR 7DNH XS 5HHO 8QLW 7U\ RQH RU PRUH RI WKHVH VROXWLRQV 7KH UROO SDSHU PD\ QRW KDYH VXIILFLHQW VODFN DURXQG WKH DXWR WDNHXS UHHO XQLW 0DNH VXUH WKDW WKHUH LV DGHTXDWH VODFN EHWZHHQ WKH UROO SDSHU DQG WKH WDNHXS UHHO FRUH 6HH ´/RDGLQJ UROO SDSHU RQWR WKH WDNHXS UHHO FRUHµ...
 • Page 141 &KDSWHU 3URGXFW ,QIRUPDWLRQ 3ULQWHU 6SHFLILFDWLRQV 3ULQWLQJ 3ULQWLQJ PHWKRG 2QGHPDQG LQN MHW 1R]]OH FRQILJXUDWLRQ %ODFN QR]]OHV &RORU QR]]OHV × F\DQ PDJHQWD \HOORZ OLJKW F\DQ OLJKW PDJHQWD &KDUDFWHU PRGH &KDUDFWHU 3LWFK 3ULQWLQJ &ROXPQ FSL FKDUDFWHUV SHU LQFK 3URGXFW ,QIRUPDWLRQ...
 • Page 142 5DVWHU JUDSKLFV PRGH +RUL]RQWDO 3ULQWDEOH ZLGWK $YDLODEOH GRWV UHVROXWLRQ GSL PP  LQFKHV GSL PP  LQFKHV GSL PP  LQFKHV GRWV SHU LQFK 0D[LPXP GSL × GSL 5HVROXWLRQ 3ULQW GLUHFWLRQ %LGLUHFWLRQDO &RQWURO FRGH...
 • Page 143 3ULQWDEOH DUHD 5ROO SDSHU DQG FXW VKHHWV & )RU UROO SDSHU WKH PLQLPXP WRS PDUJLQ LV PP )RU FXW VKHHWV WKH PLQLPXP WRS PDUJLQ LV PP  %/ )RU UROO SDSHU WKH PLQLPXP OHIW PDUJLQ LV PP )RU FXW VKHHWV WKH PLQLPXP OHIW PDUJLQ LV PP  %5 )RU UROO SDSHU WKH PLQLPXP ULJKW PDUJLQ LV PP ...
 • Page 144 1RWH 7KH SULQWHU DXWRPDWLFDOO\ GHWHFWV WKH GLPHQVLRQV RI WKH SDSHU WKDW LV ORDGHG 3ULQW GDWD WKDW H[FHHGV WKH SULQWDEOH DUHD RI WKH SDSHU FDQQRW EH SULQWHG 0HFKDQLFDO 3DSHU IHHG PHWKRG )ULFWLRQ 3DSHU SDWK 5ROO SDSHU RU FXW VKHHWV ZLWK PDQXDO LQVHUWLRQ 'LPHQVLRQV SULQWLQJ :LGWK  PP LQFKHV...
 • Page 145 (QYLURQPHQWDO 7HPSHUDWXUH 2SHUDWLRQ WR ƒ& WR ƒ) 6WRUDJH WR ƒ& WR ƒ) 7UDQVLW WR ƒ& WR ƒ) PRQWK DW ƒ& ƒ) KRXUV DW ƒ& ƒ) +XPLGLW\ 2SHUDWLRQ WR 6WRUDJH WR 7UDQVLW WR 6WRUHG LQ VKLSSLQJ FRQWDLQHU...
 • Page 146 ,QLWLDOL]DWLRQ +DUGZDUH LQLWLDOL]DWLRQ DW SRZHU RQ 7KH SULQWHU PHFKDQLVP LV VHW WR LWV LQLWLDO VWDWH 7KH LQSXW GDWD EXIIHU DQG SULQW EXIIHU DUH FOHDUHG 7KH SULQWHU UHWXUQV WR WKH GHIDXOW FRQGLWLRQ ODVW VHW 6RIWZDUH LQLWLDOL]DWLRQ ZKHQ WKH (6&# LQLWLDOL]H WKH SULQWHU FRPPDQG LV UHFHLYHG 7KH SULQW EXIIHU LV FOHDUHG 7KH SULQWHU UHWXUQV WR WKH GHIDXOW FRQGLWLRQ ODVW VHW...
 • Page 147 6WDQGDUGV DQG $SSURYDOV 6DIHW\ 8/ &6$ 1R /RZ 9ROWDJH 'LUHFWLYH ((& (1 (1 (0& )&& SDUW VXESDUW % FODVV $ &6$ & FODVV $ $61=6 FODVV $ (0& 'LUHFWLYH (&& (1 &ODVV $ (1 (1 (1 ...
 • Page 148 5ROO SDSHU WR PP : × PP / 6L]H WR LQFKHV × LQFKHV ,QWHUQDO GLDPHWHU LQFKHV WR PP : × PP / WR LQFKHV × LQFKHV ,QWHUQDO GLDPHWHU LQFKHV 2XWHU GLDPHWHU PP LQFKHV PD[LPXP IRU VWDQGDUGRSWLRQDO LQFK UROO SDSHU VSLQGOH...
 • Page 149 &XW VKHHWV 6XSHU % × PP 6L]H % × PP % × PP % × PP % × PP 6XSHU $ × PP $ × PP 6XSHU $ ×...
 • Page 150 7HPSHUDWXUH WR ƒ& WR ƒ) +XPLGLW\ WR (3621 3KRWR 4XDOLW\ *ORVV\ )LOP VKRXOG EH VWRUHG XQGHU WKH IROORZLQJ FRQGLWLRQV 7HPSHUDWXUH WR ƒ& WR ƒ) +XPLGLW\ WR ,QN FDUWULGJHV &RORU)DVW &RORUV %ODFN 7 <HOORZ 7 0DJHQWD...
 • Page 151 &DUWULGJH OLIH \HDUV IURP SURGXFWLRQ GDWH LI XQRSHQHG &RORU)DVW ZLWKLQ PRQWKV DIWHU RSHQLQJ SDFNDJH &DUWULGJH OLIH \HDUV IURP SURGXFWLRQ GDWH LI XQRSHQHG '\H ZLWKLQ \HDUV DIWHU RSHQLQJ SDFNDJH 7HPSHUDWXUH 6WRUDJH XQLQVWDOOHG  WR ƒ& WR ƒ) PRQWK DW ƒ&...
 • Page 152 6\VWHP 5HTXLUHPHQWV 7R XVH \RXU SULQWHU ZLWK D 3& Š 7R XVH \RXU SULQWHU \RX QHHG 0LFURVRIW :LQGRZV 0H  RU 17 DQG D VKLHOGHG WZLVWHGSDLU SDUDOOHO FDEOH ,I \RX ZDQW WR FRQQHFW \RXU SULQWHU WR D 86% SRUW \RX QHHG D :LQGRZV 0H RU SUHLQVWDOOHG 3&...
 • Page 153 7R XVH \RXU SULQWHU ZLWK D 0DFLQWRVK Š 7R XVH WKLV SULQWHU \RXU $SSOH 0DFLQWRVK PXVW PHHW WKH IROORZLQJ V\VWHP UHTXLUHPHQWV <RX DOVR QHHG D 86% FDEOH WR FRQQHFW WKLV SULQWHU WR \RXU 0DFLQWRVK 0LQLPXP V\VWHP 5HFRPPHQGHG V\VWHP 3RZHU3& 3RZHU3& * 0+] 3RZHU3&...
 • Page 154: Qwhuidfh 6Shflilfdwlrqv

  ,Q DGGLWLRQ WR WKHVH V\VWHP DQG PHPRU\ UHTXLUHPHQWV \RX DOVR QHHG 0% RI IUHH KDUG GLVN VSDFH WR LQVWDOO \RXU SULQWHU VRIWZDUH ,QWHUIDFH 6SHFLILFDWLRQV <RXU SULQWHU LV HTXLSSHG ZLWK DQ ELW SDUDOOHO LQWHUIDFH DQG D 86% LQWHUIDFH 3DUDOOHO LQWHUIDFH 7KH EXLOWLQ SDUDOOHO LQWHUIDFH KDV WKH IROORZLQJ FKDUDFWHULVWLFV 3URGXFW ,QIRUPDWLRQ...
 • Page 155 &RPSDWLELOLW\ PRGH 'DWD IRUPDW ELW SDUDOOHO 6\QFKURQL]DWLRQ 6752%( SXOVH +DQGVKDNH WLPLQJ %86< DQG $&.1/* VLJQDOV 6LJQDO OHYHO 77/ OHYHO ,((( OHYHO GHYLFH $GDSWDEOH $PSKHQRO FRQQHFWRU RU HTXLYDOHQW FRQQHFWRU 1LEEOH PRGH 7UDQVPLVVLRQ PRGH ELW SDUDOOHO 6\QFKURQL]DWLRQ 6752%( SXOVH +DQGVKDNLQJ %86<...
 • Page 156 'HYLFHV 9HUVLRQ 7KLV LQWHUIDFH KDV WKH IROORZLQJ FKDUDFWHULVWLFV 6WDQGDUG %DVHG RQ 8QLYHUVDO 6HULDO %XV 6SHFLILFDWLRQV 5HYLVLRQ 8QLYHUVDO 6HULDO %XV 'HYLFH &ODVV 'HILQLWLRQ IRU 3ULQWLQJ 'HYLFHV 9HUVLRQ %LW UDWH 0ESV IXOO VSHHG GHYLFH 'DWD HQFRGLQJ 15=, $GDSWDEOH 86% 6HULHV % FRQQHFWRU 5HFRPPHQGHG...
 • Page 157 &KDSWHU 2SWLRQV DQG &RQVXPDEOH 3URGXFWV 2SWLRQV DQG &RQVXPDEOH 3URGXFWV 2SWLRQV 7KH IROORZLQJ RSWLRQV DUH DYDLODEOH IRU XVH ZLWK \RXU SULQWHU 1RWH 7KH DVWHULVN LV D VXEVWLWXWH IRU WKH ODVW GLJLW RI WKH SURGXFW QXPEHU ZKLFK YDULHV E\ FRXQWU\ 5ROO SDSHU VSLQGOHV $GGLWLRQDO UROO SDSHU VSLQGOHV DUH DYDLODEOH WR PDNH FKDQJLQJ UROO SDSHU IDVWHU DQG HDVLHU <RX FDQ NHHS GLIIHUHQW W\SHV RI UROO SDSHU RQ VHYHUDO VSLQGOHV VR WKH\ DUH DOZD\V UHDG\ WR EH ORDGHG LQWR WKH...
 • Page 158 $XWR 7DNH8S 5HHO 8QLW 7KLV RSWLRQ WDNHV XS \RXU SULQWHG UROO SDSHU GRFXPHQWV DXWRPDWLFDOO\ 7KH XQLW FRQWDLQV WKH 7DNH8S 5HHO &RUH D GULYH XQLW DQG PRYDEOH XQLW ZKLFK DUH DWWDFKHG WR WKH SULQWHU DQG GUDIWLQJ WDSH 7R LQVWDOO DQG XVH WKLV RSWLRQ VHH WKH RSWLRQDO $XWR 7DNH8S 5HHO 8QLW 8VHU·V *XLGH $XWR 7DNH8S 5HHO 8QLW &...
 • Page 159 &RQVXPDEOH SURGXFWV 7KH IROORZLQJ FRQVXPDEOH SURGXFWV DUH DYDLODEOH IRU XVH ZLWK \RXU SULQWHU 3DSHU FXWWHU ,I \RX QRWLFH WKH HGJH RI WKH SDSHU LV QRW FXW FOHDQO\ \RX FDQ UHSODFH WKH FXWWHU EODGH 6HH ´5HSODFLQJ WKH 3DSHU &XWWHUµ RQ SDJH 3DSHU &XWWHU %ODGH &...
 • Page 160 ,QN FDUWULGJH 0DJHQWD 7 ,QN FDUWULGJH &\DQ 7 ,QN FDUWULGJH /LJKW 0DJHQWD 7 ,QN FDUWULGJH /LJKW &\DQ 7 1RWH 7KH SURGXFW QXPEHU YDULHV E\ FRXQWU\ (3621 VSHFLDO PHGLD 0RVW SODLQ SDSHU ZRUNV ZHOO LQ \RXU SULQWHU ,Q DGGLWLRQ (3621 RIIHUV VSHFLDOO\ GHVLJQHG PHGLD IRU LQN MHW SULQWHUV WR PHHW PRVW KLJKTXDOLW\ SULQWLQJ QHHGV 2SWLRQV DQG &RQVXPDEOH 3URGXFWV...
 • Page 161 5ROO SDSHU IRU &RORU)DVW LQN (3621 'RXEOHZHLJKW 0DWWH 3DSHU µ × P 6 (3621 'RXEOHZHLJKW 0DWWH 3DSHU µ × P 6 (3621 'RXEOHZHLJKW 0DWWH 3DSHU µ × P 6 (3621 *ORVV\ 3DSHU3KRWR :HLJKW µ × P 6 (3621 *ORVV\ 3DSHU3KRWR :HLJKW µ...
 • Page 162 (3621 6\QWKHWLF 3DSHU µ × P 6 (3621 $GKHVLYH 6\QWKHWLF 3DSHU µ × P 6 (3621 $GKHVLYH 6\QWKHWLF 3DSHU µ × P 6 (3621 $GKHVLYH 6\QWKHWLF 3DSHU µ × P 6 (3621 3KRWR *UDGH *ORVV\ 3DSHU µ × P 6 (3621 3KRWR *UDGH *ORVV\ 3DSHU µ...
 • Page 163 (3621 +HDY\ZHLJKW 3RO\HVWHU %DQQHU µ × P 6 Š µ × P (3621 7\YHN 6 Š µ × P (3621 7\YHN 6 Š µ × P (3621 7\YHN 6 2SWLRQV DQG &RQVXPDEOH 3URGXFWV...
 • Page 164 &XW VKHHWV IRU &RORU)DVW LQN (3621 :DWHUFRORU 3DSHU5DGLDQW :KLWH 6XSHU $% 6 6 (3621 *ORVV\ 3DSHU3KRWR :HLJKW 6XSHU $% 6 (3621 *ORVV\ 3DSHU3KRWR :HLJKW $ 6 (3621 6PRRWK )LQH $UW 3DSHU µ [ µ 6 (3621 6PRRWK )LQH $UW 3DSHU µ [ µ 6 (3621 7H[WXUHG )LQH $UW 3DSHU [ µ...
 • Page 165 (3621 6HPLJORVV 3KRWR 3DSHU µ × P 6 (3621 6HPLJORVV 3KRWR 3DSHU µ × P 6 (3621 3RO\HVWHU %DQQHU µ × P 6 (3621 3RO\HVWHU %DQQHU µ × P 6 (3621 3RO\HVWHU %DQQHU µ × P 6 (3621 +HDY\ZHLJKW 3RO\HVWHU %DQQHU µ...
 • Page 166 &XW VKHHWV IRU G\H LQN (3621 3KRWR 3DSHU $ 6 (3621 3KRWR 3DSHU 6XSHU $% 6 (3621 3KRWR 3DSHU % 6 (3621 3KRWR 4XDOLW\ ,QN -HW 3DSHU $ 6 (3621 3KRWR 4XDOLW\ ,QN -HW 3DSHU $ 6 6 (3621 3KRWR 4XDOLW\ ,QN -HW 3DSHU 6XSHU $% 6 6 (3621 3KRWR 4XDOLW\ ,QN -HW 3DSHU %...
 • Page 167 &KDSWHU &XVWRPHU 6XSSRUW ,QIRUPDWLRQ &RQWDFWLQJ &XVWRPHU 6XSSRUW ,I \RXU (3621 SURGXFW LV QRW RSHUDWLQJ SURSHUO\ DQG \RX FDQQRW VROYH WKH SUREOHP XVLQJ WKH WURXEOHVKRRWLQJ LQIRUPDWLRQ LQ \RXU SURGXFW GRFXPHQWDWLRQ FRQWDFW FXVWRPHU VXSSRUW VHUYLFHV IRU DVVLVWDQFH ,I FXVWRPHU VXSSRUW IRU \RXU DUHD LV QRW OLVWHG EHORZ FRQWDFW WKH GHDOHU ZKHUH \RX SXUFKDVHG \RXU SURGXFW &XVWRPHU VXSSRUW ZLOO EH DEOH WR KHOS \RX PXFK PRUH TXLFNO\ LI \RX JLYH WKHP WKH IROORZLQJ LQIRUPDWLRQ...
 • Page 168 &XVWRPHU 6XSSRUW ,QIRUPDWLRQ...
 • Page 169 *ORVVDU\ 7KH IROORZLQJ GHILQLWLRQV DSSO\ VSHFLILFDOO\ WR SULQWHUV DSSOLFDWLRQ $ VRIWZDUH SURJUDP WKDW KHOSV \RX FDUU\ RXW D SDUWLFXODU WDVN VXFK DV ZRUG SURFHVVLQJ RU ILQDQFLDO SODQQLQJ $6&,, $PHULFDQ 6WDQGDUG &RGH IRU ,QIRUPDWLRQ ,QWHUFKDQJH $ VWDQGDUGL]HG FRGLQJ V\VWHP IRU DVVLJQLQJ QXPHULFDO FRGHV WR OHWWHUV DQG V\PEROV EDQGLQJ 7KH KRUL]RQWDO OLQHV WKDW VRPHWLPHV DSSHDU ZKHQ SULQWLQJ JUDSKLFV 7KLV RFFXUV ZKHQ WKH SULQW KHDGV DUH PLVDOLJQHG 6HH DOVR 0LFUR:HDYH...
 • Page 170 GHIDXOW $ YDOXH RU VHWWLQJ WKDW WDNHV HIIHFW ZKHQ WKH HTXLSPHQW LV WXUQHG RQ UHVHW RU LQLWLDOL]HG 'LUHFW 0HPRU\ $FFHVV $ GDWD WUDQVIHU IHDWXUH WKDW E\SDVVHV D FRPSXWHU·V &38 DQG DOORZV GLUHFW FRPPXQLFDWLRQ EHWZHHQ WKH FRPSXWHU·V PHPRU\ DQG SHULSKHUDO GHYLFHV VXFK DV SULQWHUV GRW PDWUL[ $ PHWKRG RI SULQWLQJ LQ ZKLFK HDFK OHWWHU RU V\PERO LV IRUPHG E\ D SDWWHUQ PDWUL[ RI LQGLYLGXDO GRWV...
 • Page 171 KDOIWRQHV 3DWWHUQV RI EODFN RU FRORUHG GRWV XVHG WR UHSURGXFH DQ LPDJH KDOIWRQLQJ 0HWKRG RI XVLQJ GRW SDWWHUQV WR UHSUHVHQW DQ LPDJH +DOIWRQLQJ PDNHV LW SRVVLEOH WR SURGXFH YDU\LQJ VKDGHV RI JUD\ XVLQJ RQO\ EODFN GRWV RU D QHDUO\ LQILQLWH DUUD\ RI FRORUV XVLQJ RQO\ D IHZ FRORUV RI GRWV 6HH DOVR KDOIWRQHV KHDG DOLJQPHQW 7KH RSHUDWLRQ WR FRUUHFW DQ\ PLVDOLJQPHQW RI WKH SULQW KHDGV 9HUWLFDO EDQGLQJ...
 • Page 172 PHPRU\ 7KH SDUW RI WKH SULQWHU·V HOHFWURQLF V\VWHP WKDW LV XVHG WR VWRUH LQIRUPDWLRQ GDWD 6RPH LQIRUPDWLRQ LV IL[HG DQG LV XVHG WR FRQWURO KRZ WKH SULQWHU RSHUDWHV ,QIRUPDWLRQ WKDW LV VHQW WR WKH SULQWHU IURP WKH FRPSXWHU LV VWRUHG LQ WKH PHPRU\ WHPSRUDULO\ 6HH DOVR 5$0 DQG 520 0LFUR:HDYH 3ULQWLQJ LQ ZKLFK LPDJHV DUH SULQWHG LQ ILQHU LQFUHPHQWV WR UHGXFH WKH SRVVLELOLW\...
 • Page 173 SULQW TXHXH ,I \RXU SULQWHU LV FRQQHFWHG WR D QHWZRUN SULQW MREV WKDW DUH VHQW WR WKH SULQWHU ZKLOH LW LV EXV\ DUH VWRUHG LQ D ZDLWLQJ OLQH RU SULQW TXHXH XQWLO WKH\ FDQ EH SULQWHG 3URJUHVV 0HWHU $ PHWHU WKDW VKRZV WKH SURJUHVV RI WKH FXUUHQW SULQW MRE IRU :LQGRZV 5DQGRP $FFHVV 0HPRU\ 7KH SRUWLRQ RI WKH SULQWHU V PHPRU\ XVHG DV D EXIIHU DQG IRU VWRULQJ XVHUGHILQHG FKDUDFWHUV $OO GDWD VWRUHG LQ 5$0 LV ORVW ZKHQ WKH SULQWHU LV WXUQHG RII...
 • Page 174 VXEWUDFWLYH FRORUV &RORUV SURGXFHG E\ SLJPHQWV WKDW DEVRUE VRPH FRORUV RI OLJKW DQG UHIOHFW RWKHUV 6HH DOVR &0<. XWLOLW\ $ SURJUDP IRU FDUU\LQJ RXW D VSHFLILF IXQFWLRQ ZKLFK LV XVXDOO\ UHODWHG WR V\VWHP PDLQWHQDQFH :<6,:<* $FURQ\P IRU :KDW <RX 6HH ,V :KDW <RX *HW 7KLV WHUP LV XVHG WR GHVFULEH SULQWRXW WKDW ORRNV H[DFWO\ DV LW DSSHDUHG RQ VFUHHQ *ORVVDU\...

This manual is also suitable for:

Stylus pro 10000cf