Download  Print this page

Yamaha pdx-30 Owner's Manual page 14

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
iPod som enheten har stöd för ..................................................................................................................... iPod (5:e generationen), iPod classic, iPod nano, iPod touch
iPhone som enheten har stöd för ....................................................................................................................................................................................iPhone, iPhone 3G
Maximal RMS-uteffekt per kanal (6 Ω 1 kHz, 10 % THD) .................................................................................................................................................. 15 W + 15 W
Strömförsörjning
Modeller för USA och Kanada. ................................................................................................................................................................... 120 V nätspänning, 60 Hz
Andra modeller ...........................................................................................................................................................................100 till 240 V nätspänning, 50/60 Hz
Effektförbrukning................................................................................................................................................................................................................................ 10 W
Effektförbrukning utan anslutning av iPod/iPhone .............................................................................................................................................................. mindre än 1 W
Yttermått (b x h x d) ....................................................................................................................................................................................................350 x 125 x 109 mm
Vikt (utan tillbehör) ............................................................................................................................................................................................................................ 1,7 kg
iPod (4:e generationen eller tidigare), iPod utan dockningsanslutning, iPod photo och iPod mini stöds inte av denna enhet.
*Specifikationerna kan ändras utan föregående avisering.
Tack för att du har valt en produkt från Yamaha. Var god kontakta återförsäljaren av produkten, om din Yamaha-produkt av någon oförutsedd anledning kräver
garantiservice. Var god kontakta Yamahas representantkontor i ditt land, om något problem uppstår. Fullständig information återfinns på vår webbplats
(http://www.yamaha-hifi.com/ eller http://www.yamaha-uk.com/ för boende i Storbritannien).
Produkten garanteras vara felfri när det gäller utförande och material i en period på två år från ursprungligt inköpsdatum. Yamaha åtar sig att, i enlighet med
nedanstående villkor, reparera, eller efter eget gottfinnande byta ut, en felaktig produkt eller någon av dess delar, utan att debitera för delar eller arbete. Yamaha
förbehåller sig rätten att byta ut en produkt mot en av liknande typ och/eller värde och skick, då en viss modell har upphört eller anses oekonomisk att reparera.
Vllkor
1.
Ursprunglig faktura eller ursprungligt försäljningskvitto (där inköpsdatum, produktkod och återförsäljarens namn står angivet) MÅSTE följa med den
felaktiga produkten, tillsammans med uppgifter om aktuellt fel. I avsaknad av ett tydligt bevis på inköp förbehåller sig Yamaha rätten att vägra erbjuda
avgiftsfri service och produkten kan då komma att återsändas på kundens bekostnad.
2.
Produkten MÅSTE vara köpt av en AUKTORISERAD Yamaha-återförsäljare i ett EES-land eller Schweiz.
3.
Produkten får inte ha blivit utsatt för någon modifiering eller förändring, såvida inte skriftligt tillstånd för detta erhållits av Yamaha.
4.
Denna garanti inkluderar ej följande:
a.
Periodiskt underhåll och reparation eller utbyte av delar på grund av normal förslitning.
b.
Skada orsakad av:
(1) Reparation utförd av kunden själv eller av en icke-auktoriserad tredje part.
(2) Bristfällig emballering eller ovarsam hantering under transporten av produkten från kunden. Observera att det är kundens ansvar att se till att
produkten är ordentligt emballerad, när produkten sänds in för reparation.
(3) Felaktig användning, inklusive men ej begränsat till (a) underlåtenhet att använda produkten för dess normala syfte eller i enlighet med Yamahas
anvisningar för korrekt användning, underhåll och förvaring och (b) installation eller användning av produkten på ett sätt som är oförenligt med de
tekniska eller säkerhetsmässiga normer som gäller i det land där produkten används.
(4) Olycka, åska, vatten, brand, dålig ventilation, batteriläckage eller någonting annat utanför Yamahas kontroll.
(5) Fel på det system som denna produkt införlivas i och/eller inkompatibilitet med tredje parts produkter.
(6) Användning av en produkt importerad till ett EES-land och/eller Schweiz, ej av Yamaha, där den produkten inte är i överensstämmelse med de
tekniska eller säkerhetsmässiga normer som gäller i användarlandet och/eller med standardspecifikationen för en produkt såld av Yamaha i EES-
området och/eller Schweiz.
(7) Produkter utan audiovisuell anknytning.
(Produkter föremål för "Yamaha AV Guarantee Statement" definieras på vår webbplats: http://www.yamaha-hifi.com/ eller
http://www.yamaha-uk.com/ för boende i Storbritannien.)
5.
Om garantin skiljer sig åt mellan inköpslandet och användarlandet för produkten, så ska den garanti som gäller i användarlandet tillämpas.
6.
Yamaha kan ej hållas ansvarigt för några förluster eller skador, vare sig direkta, indirekta eller av annat slag, utom reparationen eller utbytet av produkten.
7.
Se till att säkerhetskopiera eventuella egna inställningar eller data, eftersom Yamaha inte kan hållas ansvarigt för några ändringar eller förluster av sådana
inställningar eller data.
8.
Denna garanti påverkar ej konsumentens lagstadgade rättigheter enligt gällande nationella lagar eller konsumentens rättigheter gentemot återförsäljaren,
vilka uppkommit genom gällande försäljnings/köpekontrakt.
SPECIFIKATIONER
begränsad garant nom ees-området och schwez

Sv

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha pdx-30

  Related Manuals for Yamaha pdx-30