Download Print this page

Technische Gegevens - Yamaha pdx-30 Owner's Manual

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ondersteunde iPod .............................................................................................................................................. iPod (5e generatie), iPod classic, iPod nano, iPod touch
Ondersteunde iPhone .....................................................................................................................................................................................................iPhone, iPhone 3G
Maximum RMS-uitgangsvermogen per kanaal (6 Ω 1 kHz, 10% THV) .............................................................................................................................. 15 W + 15 W
Stroomvoorziening
Modellen in de VS en Canada ....................................................................................................................................................................120 V wisselstroom, 60 Hz
Andere modellen ...................................................................................................................................................................... 100 tot 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik ................................................................................................................................................................................................................................... 10 W
Stroomverbruik zonder aangesloten iPod/iPhone .............................................................................................................................................................. minder dan 1 W
Afmetingen (b x d x h) ................................................................................................................................................................................................350 x 125 x 109 mm
Gewicht (zonder accessoires) ............................................................................................................................................................................................................. 1,7 kg
Een iPod (vierde generatie of vroeger), iPod zonder Dock-aansluiting, iPod photo of iPod mini wordt niet ondersteund door dit toestel.
*Technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Hartelijk dank dat u een Yamaha product heeft gekozen. Mocht uw Yamaha product onverhoopt service of reparatie onder de garantie behoeven, dan verzoeken
wij u contact op te nemen met de dealer van wie u het toestel in kwestie gekocht heeft. Als u problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met de Yamaha
vertegenwoordiging in uw land. De volledige gegevens hiervoor kunt u vinden op onze website (http://www.yamaha-hifi.com/ of http://www.yamaha-
uk.com/ voor inwoners van het V.K.).
Wij garanderen dat dit product vrij is van fabricage- en materiaalfouten voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van de oorspronkelijke
aankoop. Yamaha zal, onder de hieronder vermelde voorwaarden, het defecte product, onderdeel of de defecte onderdelen laten repareren of, naar keuze van
Yamaha, vervangen, zonder kosten voor materiaal of arbeid in rekening te brengen. Yamaha behoudt zich het recht voor een product te vervangen door een
gelijkwaardig product van hetzelfde soort en/of dezelfde waarde en andere relevante kenmerken, indien het onderhavige model niet meer gefabriceerd wordt of
als reparatie niet economisch verantwoord wordt geacht.
Voorwaarden
1.
Het defecte product MOET vergezeld zijn van de originele rekening of het oorspronkelijke reçu (met daarop vermeld de datum van aankoop, productcode
en de naam van de dealer) en van een verklaring waarin het mankement of de storing uiteengezet wordt. Bij afwezigheid van een dergelijk onweerlegbaar
bewijs van aankoop behoudt Yamaha zich het recht voor gratis service of reparatie te weigeren en kan het product op kosten van de klant aan de klant
worden geretourneerd.
2.
Het product MOET zijn aangeschaft bij een ERKENDE Yamaha dealer binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.
3.
Het product mag niet onderworpen zijn aan enige modificatie of verandering, behalve indien daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen
van Yamaha.
4.
Uitgesloten van deze garantie zijn:
a.
Periodiek onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage.
b.
Schade als resultaat van:
(1) Reparaties uitgevoerd door de klant zelf of door onbevoegde derden.
(2) Ondeugdelijke verpakking of fouten bij het hanteren van het product wanneer het product van de klant vandaan onderweg is. Wij wijzen u erop
dat het de verantwoordelijkheid van de klant is ervoor zorg te dragen dat het product deugdelijk verpakt is wanneer het wordt geretourneerd om
nagezien of gerepareerd te worden.
(3) Oneigenlijk gebruik, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, (a) het product niet gebruiken voor de doeleinden waarvoor het normaal gesproken
bestemd is, of niet in overeenstemming met de door Yamaha verstrekte instructies voor correct gebruik, onderhoud en opslag van het product, en
(b) het product installeren of gebruiken op een wijze die niet voldoet aan de technische of veiligheidsnormen zoals die gelden in het land of de
jurisdictie waar het product gebruikt wordt.
(4) Ongelukken, blikseminslag, water, brand, ondeugdelijke ventilatie, lekkende batterijen of enige andere oorzaak waarop Yamaha geen invloed heeft.
(5) Defecten van het systeem waarin dit product wordt gebruikt en/of incompatibiliteit met producten van derden.
(6) Gebruik van een niet door Yamaha in de EER en/of Zwitserland geïmporteerd product, waar dat product niet voldoet aan de technische of
veiligheidsnormen van het land of de jurisdictie waar het product gebruikt wordt en/of aan de standaard specificaties van het product zoals verkocht
door Yamaha in de EER en/of Zwitserland.
(7) Producten die niet AV (audiovisueel) gerelateerd zijn.
(De producten die onderworpen zijn aan de "Yamaha AV garantievoorwaarden" worden gedefinieerd op onze website: http://www.yamaha-hifi.
com/ of http://www.yamaha-uk.com/ voor inwoners van het V.K.)
5.
Waar de garantie zoals die geldt in het land van aankoop verschilt van die in land waar het product gebruikt wordt, zal de garantie voor het land waar het
product gebruikt wordt worden toegepast.
6.
Yamaha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade, zij het directe schade, gevolgschade of anderszins, met uitzondering van
reparatie of vervanging van het product.
7.
Maakt u alstublieft reservekopieën van aangepaste instellingen of gegevens, want Yamaha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige wijziging aan of
verlies van dergelijke instellingen of gegevens.
8.
Deze garantie doet niet af aan de rechten die de consument toegekend worden onder de toepasselijke nationale wetten en regelgeving, noch aan de rechten
die de consument kan laten gelden ten opzichte van de dealer als gevolg van hun verkoop/aankoop contract.

TECHNISCHE GEGEVENS

Beperkte garante voor de Europese Economsche Rumte en Zwtserland

Nl

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha pdx-30

  Related Manuals for Yamaha pdx-30