Download  Print this page

Yamaha pdx-30 Owner's Manual page 12

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBSERVERA: Läs detta innan enheten tas i bruk.
Läs noga denna bruksanvisning för att tillförsäkra bästa möjliga prestanda.
Förvara bruksanvisningen nära till hands för framtida referens.
1�
Installera enheten på en välventilerad, sval, torr och ren plats - skyddade
från direkt solljus, värmekällor, vibrationer, damm, fukt och/eller köld.
(Använd/förvara inte enheten i en bil etc.)
2�
Placera enheten på avstånd från andra elektriska apparater, motorer och
transformatorer för att undvika brummande störljud.
3�
Utsätt inte enheten för plötsliga temperaturväxlingar från kallt till varmt
och placera den inte heller i en miljö med hög luftfuktighet (t.ex. i ett rum
med en luftfuktare i) för att undvika kondensation på insidan av enheten,
vilket kan orsaka elektriska stötar, brand, skada på enheten och/eller
kroppsskada.
4�
Undvik att installera enheten på en plats där det finns risk för att
främmande föremål faller ner på enheten och/eller där den kan utsättas för
droppande eller skvättande vätska. Placera INTE något av följande ovanpå
enheten:
Andra komponenter, eftersom de kan orsaka skada och/eller
missfärgning på enhetens ytterhölje.
Brinnande föremål (t.ex. levande ljus), eftersom de kan orsaka brand,
skada på enheten och/eller kroppsskada.
Vätskefyllda behållare, eftersom de kan välta och innehållet orsaka
livsfarliga elektriska stötar och/eller skada på enheten.
5�
Täck inte över enheten med tidningspapper, dukar, gardiner e.dyl., så att
värmeavledningen blockeras. Om temperaturen inuti enheten blir för hög
kan det orsaka brand, skada på enheten och/eller kroppsskada.
6�
Använd inte enheten uppochnervänd. Den kan då överhettas, så att den
troligtvis skadas.
7�
Utsätt inte omkopplare, knappar och/eller kablar för hårdhänt hantering.
8�
När du tar ur nätsladden ur vägguttaget, ta tag i kontakten; dra inte i
sladden.
9�
Rengör inte enheten med hjälp av kemiska lösningsmedel, eftersom det
kan skada ytbehandlingen. Använd en ren, torr trasa.
10�
Endast den spänning som står angiven på enheten får användas. Anslutning
till en strömkälla med högre spänning än den som anges är farligt och
kan orsaka brand, skada på enheten och/eller kroppsskada. Yamaha påtar
sig inget ansvar för skada orsakad av att enheten används med en annan
spänning än den som anges.
11�
Försök inte själv modifiera eller laga enheten. Kontakta en kvalificerad
Yamaha-reparatör vid behov av reparation. Höljet bör aldrig öppnas av
någon anledning.
12�
När du inte planerar att använda enheten på en tid (till exempel när du åker
på semester), ta ur nätsladden ur vägguttaget.
13�
Läs igenom avsnittet "FELSÖKNING" för att kontrollera att inget vanligt
manövreringsfel föreligger, innan slutsaten att det är något fel på enheten
dras.
14�
Dra ur nätsladden ur vägguttaget innan du flyttar enheten.
15�
Använd endast den nätadapter som levereras med enheten. Användning av
en annan nätadapter än den medföljande kan orsaka brand eller skada på
enheten.
16�
Installera denna enhet nära vägguttaget och där du lätt kommer åt
nätsladden.
17�
Koppla loss produkten från nätuttaget för att skydda den vid åskväder och
när den inte ska användas under en längre tid. Produkten skyddas då från
skador på grund av blixtnerslag eller överspänning i elnätet.
18�
Utsätt inte batterierna för kraftig värme från exempelvis solljus, eld eller
liknande.
Om den här enheten placeras för nära en teveapparat med CRT-skärm
(bildrör) finns det en risk för färgstörningar i bilden. Om detta inträffar ska
du flytta enheten längre bort från TV:n.
VARNING
UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKT DÅ DETTA
SKAPAR RISK FÖR BRAND ELLER ELSTÖTAR.
Även om ingen iPhone eller iPod är ansluten till enheten är denna inte
bortkopplad från nätspänningen så länge den är ansluten till vägguttaget.
Enheten är konstruerad för att förbruka en mycket liten mängd ström i
detta tillstånd.
Användarnformaton, beträffande nsamlng och dumpnng av
gammal utrustnng och använda batterer
De symboler, som finns på produkterna, emballaget och/eller
bifogade dokument talar om att de använda elektriska och
elektroniska produkterna, samt batterierna, inte ska blandas med
allmänt hushållsavfall. För rätt handhavande, återställande och
återvinning av gamla produkter och gamla batterier, vänligen
medtag dessa till lämpliga insamlingsplatser, i enlighet med
din nationella lagstiftning och direktiven 2002/96/EC samt
2006/66/EC.
Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt sätt,
kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla resurser och
förhindra möjliga negativa effekter på mänsklig hälsa och
miljö, vilka i annat fall skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig
sophantering.
För mer information om insamling och återvinning av gamla
produkter och batterier, vänligen kontakta din lokala kommun,
ditt sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor.
[Information om sophantering i andra länder utanför EU]
Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill slänga
dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller
försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.
Kommentar ang. batterisymbolen (de två nedersta
symbolexemplen):
Denna symbol kan komma att användas i kombination med en
kemisk symbol. I detta fall överensstämmer den med de krav,
som har ställts genom direktiven för den aktuella kemikalien.
ObseRVeRA
Felaktigt byte av batterier medför risk för explosion. Byt endast ut
batterierna mot batterier av samma eller motsvarande typ.
VARNING
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren.
Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.
AdVARseL !
Lithiumbatteri-Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må
kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér dat brugte batteri
tilbage til leberandøren.
VAROITUs
Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin.
Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Sv

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha pdx-30

  Related Manuals for Yamaha pdx-30