Download  Print this page

Fakir Harmony 550 Instruction Manual

Hide thumbs
   

Advertisement

Harmony550
Hand Blender Set
Blender Seti - Kullanma K›lavuzu
Hand Blender Set - Instruction Manual

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Fakir Harmony 550

  • Page 1 Harmony550 Hand Blender Set Blender Seti - Kullanma K›lavuzu Hand Blender Set - Instruction Manual...
  • Page 2 1. Girifl: keskin oldu¤undan kendinize zarar Uzun y›llar sorunsuz çal›flmas› için tasarlanan verebilirsiniz. Cihaz› kapatt›¤›n›zda da hemen ve üretilen Fakir Harmony 550 Blender Set'i b›ça¤› ellemeyiniz, çünkü bir süre daha sat›n alm›fl oldu¤unuz için teflekkür ederiz. dönmeye devam edecektir. • Cihaz› k›zg›n ya¤ içinde kullanmay›n›z. Ya¤›n Benzer ürünleri kullanmaya al›fl›k olabilirsiniz,...
  • Page 3 4. Ürün Parçalar›n›n Tan›t›m›: Mini do¤ray›c› aparat›yla kullan›m: Bu aparat› eti k›ymak veya sebze, peynir, kuru meyveleri parçalamak için kullanabilirsiniz. • Do¤ray›c› b›ça¤›n› do¤ray›c›n›n içinde ve tam ortas›nda bulunan k›sma düzgün bir flekilde yerlefltiriniz. • Parçalamak istedi¤iniz yiyecekleri do¤ray›c› kâsesinin içine koyunuz. •...
  • Page 4 Sevk: Cihaz›n, orijinal ambalaj›nda veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuflak pakette tafl›nmas› gerekmektedir. Kullan›m Rehberi Yaklafl›k Yiyecek Miktar Haz›rlama Süre K.Kay›s› 200 g Parçalar halinde 10 sn. 100 g 2 cm. uzunlu¤unda 10 sn. Ürünleri kesilmifl flekilde Badem 150 g Bütün 10 sn.
  • Page 5 1. Introduction: • Do not try to repair or disassemble the Thank you for purchasing Fakir Harmony 550 appliance by yourself. Blender Set which has been designed and • Take care to not drop the appliance. manufactured to give you many years of •...
  • Page 6 4. Parts of description: far as it will go. • Add the food to be chopped in to the chopper. • Fit the main housing into the chopper cover by screwing on it. • Plug in and press the start-stop control and the operating safety button at the same time.
  • Page 7 Usage Guide Approx. Food Amount Preparation Time 200 g Pieces 10 sc. Appricots Meat 100 g Dice approx. 2 cm 10 sc. Almonds 150 g Whole 10 sc. H. Boiled 2 Eggs Cut up 3-5 sc. Onion 100 g Quartered 3-6 sc.
  • Page 8 ‹malatç› / ‹thalatç› Firma: Fakir Elektrikli Ev Aletleri D›fl Tic. A.fi. Meflrutiyet Cad. No:43 Tepebafl›-‹stanbul TÜRK‹YE Tel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: