Download  Print this page

AEG HK6542H1FB User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
User Manual
Hob
ET
Kasutusjuhend
Pliidiplaat
DE
Benutzerinformation
Kochfeld
2
21
40
HK6542H1FB

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG HK6542H1FB

 • Page 1 User Manual HK6542H1FB Kasutusjuhend Pliidiplaat Benutzerinformation Kochfeld...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. ENERGY EFFICIENCY..................20 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 3: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 4: Safety Instructions

  Do not store items on the cooking surfaces. • Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids • should not be placed on the hob surface since they can get hot. Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
 • Page 5 ENGLISH • Make sure that a shock protection is • Do not let the appliance stay installed. unattended during operation. • Use the strain relief clamp on the • Set the cooking zone to “off” after cable. each use. • Make sure the mains cable or plug (if •...
 • Page 6: Product Description

  • Cookware made of cast iron, • Do not use water spray and steam to aluminium or with a damaged bottom clean the appliance. can cause scratches on the glass / • Clean the appliance with a moist soft glass ceramic.
 • Page 7 ENGLISH Sensor Function Comment field ON / OFF To activate and deactivate the hob. Lock / The Child Safety De- To lock / unlock the control panel. vice STOP+GO To activate and deactivate the function. Heat setting display To show the heat setting. Timer indicators of cooking To show for which zone you set the time.
 • Page 8: Daily Use

  3.4 OptiHeat Control (3 step The induction cooking zones make the heat necessary for cooking process Residual heat indicator) directly in the bottom of the cookware. The glass ceramic is heated by the heat WARNING! of the cookware. There is a risk of burns from residual heat.
 • Page 9: Power Function

  ENGLISH To deactivate the function: change the To change the time: set the cooking heat setting. zone with . Touch 4.5 Power function To deactivate the function: set the cooking zone with and touch . The This function makes more power remaining time counts back to 00.
 • Page 10: Power Management

  Touch for 4 seconds. The function has no effect Set the heat setting in 10 seconds. You on the operation of the can operate the hob. When you cooking zones. deactivate the hob with the function 4.8 STOP+GO operates again.
 • Page 11 ENGLISH Auto- Boiling Frying matic light Mode H4 On speed 1 speed 1 Mode H5 On speed 1 speed 2 Mode H6 On speed 2 speed 3 1) The hob detects the boiling process and acti- 4.13 Hob²Hood vates fan speed in accordance with automatic mode.
 • Page 12: Hints And Tips

  Activating the light you press you raise the fan speed by You can set the hob to activate the light one. When you reach an intensive level automatically whenever you activate the and press again you will set fan speed hob.
 • Page 13 ENGLISH consumption of power. It means that the The data in the table is for cooking zone with the medium heat guidance only. setting uses less than a half of its power. Heat setting Use to: Time Hints (min) Keep cooked food warm. as nec- Put a lid on the cookware.
 • Page 14: Care And Cleaning

  Cooker hoods with the Hob²Hood function To find the full range of cooker hoods which work with this function refer to our consumer website. The AEG cooker hoods that work with this function must have the symbol It may happen that other...
 • Page 15: What To Do If

  ENGLISH 7.1 What to do if... Problem Possible cause Remedy You cannot activate or oper- The hob is not connected to Check if the hob is correctly ate the hob. an electrical supply or it is connected to the electrical connected incorrectly.
 • Page 16 Problem Possible cause Remedy The sensor fields become The cookware is too large or Put large cookware on the hot. you put it too near to the rear zones if possible. controls. There is no signal when you The signals are deactivated.
 • Page 17: Installation

  ENGLISH 7.2 If you cannot find a surface) and an error message that comes on. Make sure, you operated the solution... hob correctly. If not the servicing by a service technician or dealer will not be If you cannot find a solution to the free of charge, also during the warranty problem yourself, contact your dealer or period.
 • Page 18 2 mm min. 2 mm < 20 mm > 20 mm min. 500 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm...
 • Page 19: Technical Information

  You can not use the protection box if you install the hob above an oven. 9. TECHNICAL INFORMATION 9.1 Rating plate Modell HK6542H1FB PNC 949 597 018 00 Typ 58 GAD C8 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 7.4 kW Made in Germany Ser.Nr.
 • Page 20: Energy Efficiency

  10. ENERGY EFFICIENCY 10.1 Product information according to EU 66/2014 Model identification HK6542H1FB Type of hob Built-In Hob Number of cooking zones Heating technology Induction Diameter of circular cooking zones (Ø) Left front 21.0 cm Left rear 18.0 cm Right front 14.5 cm...
 • Page 21 9. TEHNILISED ANDMED..................38 10. ENERGIATÕHUSUS..................39 PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida.
 • Page 22: Ohutusinfo

  OHUTUSINFO Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada. 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased...
 • Page 23: Ohutusjuhised

  EESTI Ärge hoidke keeduväljadel esemeid. • Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi • ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit. • Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja; • ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile. Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud, •...
 • Page 24 • Ärge kasutage mitmikpistikuid ega • Ärge kasutage seadet märgade pikenduskaableid. kätega või juhul, kui seade on • Veenduge, et te ei vigastaks kontaktis veega. toitepistikut ega -juhet. Vigastatud • Ärge kasutage seadet tööpinna ega toitejuhtme vahetamiseks võtke hoiukohana.
 • Page 25: Seadme Kirjeldus

  EESTI 2.4 Puhastus ja hooldus 2.5 Jäätmekäitlus • Puhastage seadet regulaarselt, et HOIATUS! vältida pinnamaterjali kahjustumist. Lämbumis- või vigastusoht! • Lülitage seade välja ja laske sel enne puhastamist maha jahtuda. • Seadme õige kõrvaldamise kohta • Enne hooldustöid eemaldage seade saate täpsemaid juhiseid kohalikust elektrivõrgust.
 • Page 26 Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks. Lukk / Lapselukk Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks. STOP+GO Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks. Soojusastme näit Soojusastme näitamiseks. Keeduväljade taimerindi‐ Näitab, millise välja jaoks aeg on määratud. kaatorid Taimerinäidik Aja näitamiseks minutites. Hob²Hood Funktsiooni käsitsirežiimi sisse- ja väljalüli‐ tamiseks. Keeduvälja valimiseks.
 • Page 27: Igapäevane Kasutamine

  EESTI 3.4 OptiHeat Control (3- Induktsioonkeeduväljad toodavad toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust astmeline jääkkuumuse keedunõude põhjas. Klaaskeraamika indikaator) soojeneb nõu soojuse tõttu. HOIATUS! Jääkkuumusega kaasneb põletusoht! Indikaator näitab jääkkuumuse taset. 4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE HOIATUS! Soojusaste Pliit lülitub välja Vt ohutust käsitlevaid pärast peatükke.
 • Page 28 (soojusastme Funktsiooni sisselülitamiseks: näidikul kuvatakse puudutage taimeri nuppu , et määrata Funktsiooni sisselülitamiseks: aeg ( 00 - 99 minutit). Kui keeduvälja puudutage . Aja valimiseks vajutage indikaator hakkab aeglaselt vilkuma, toimub aja pöördloendus. taimeri nuppu või .
 • Page 29 EESTI sisse abil. süttib. Puudutage See funktsioon ei mõjuta sekundi vältel. Valige soojusaste 10 keeduväljade tööd. sekundi jooksul. Pliiti saab nüüd 4.8 STOP+GO kasutada. Kui lülitate pliidi välja abil, on funktsioon jälle sees. Funktsiooniga lülitatakse kõik kasutatavad keeduväljad madalaimale 4.11 OffSound Control (helide soojusastmele.
 • Page 30 Auto‐ Kee‐ Praadi‐ maatne mine mine tuli Režiim Sees Ventilaa‐ Ventilaa‐ tori kiirus tori kiirus Režiim Sees Väljas Ventilaa‐ tori kiirus Režiim Sees Ventilaa‐ Ventilaa‐ 4.13 Hob²Hood tori kiirus tori kiirus See on uudne automaatne funktsioon, mis ühendab pliidi ja spetsiaalse Režiim...
 • Page 31: Vihjeid Ja Näpunäiteid

  EESTI intensiivsele tasemele ja vajutate uuesti Kui lõpetate , lülitub ventilaatori kiirus tasemele 0, toiduvalmistamise ja pliidi mis lülitab õhupuhasti välja. Kui soovite välja lülitate, võib õhupuhasti selle uuesti 1. kiirusel sisse lülitada, veel veidi aega töötada. Pärast seda lülitab süsteem puudutage ventilaatori automaatselt Funktsiooni automaatrežiimi...
 • Page 32 Pange nõule kaas peale. miseks. valt va‐ jadusele 1 - 3 Hollandi kaste, sulatamine: või, 5 - 25 Aeg-ajalt segage. šokolaad, želatiin. 1 - 3 Kalgendamine: kohevad omle‐ 10 - 40 Valmistage kaane all. tid, küpsetatud munad. 3 - 5...
 • Page 33: Puhastus Ja Hooldus

  • Ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga vahelist signaali (nt käega või nõu õhupuhasteid, siis külastage meie käepidemega). Vt pilti. Pildil olev toodete veebisaiti. AEG õhupuhastid, mis õhupuhasti on illustratiivne. kasutavad seda funktsiooni, on varustatud sümboliga 6. PUHASTUS JA HOOLDUS jäägid.
 • Page 34: Veaotsing

  7. VEAOTSING HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 7.1 Mida teha, kui... Probleem Võimalik põhjus Lahendus Pliiti ei saa käivitada või ka‐ Pliit ei ole elektrivõrku ühen‐ Kontrollige, kas pliit on õi‐ sutada. datud või ei ole ühendus kor‐ gesti elektrivõrku ühendatud.
 • Page 35 EESTI Probleem Võimalik põhjus Lahendus Soojusaste lülitub ühelt soo‐ Toitehaldus-funktsioon töö‐ Vt "Igapäevane kasutamine". jusastmelt teisele. tab. Sensorväljad muutuvad kuu‐ Keedunõu on liialt suur või Asetage suuremad anumad maks. asub sensorväljale liiga lähe‐ tagumistele väljadele. dal. Kui puudutate paneeli sen‐ Signaalid on välja lülitatud.
 • Page 36: Paigaldamine

  7.2 Kui lahendust ei leidu... veateade. Veenduge, et kasutasite pliiti õigesti. Kui seadet on valesti kasutatud, Kui te ei suuda probleemile ise lahendust ei tarvitse teeninduse tehniku või leida, siis võtke ühendust edasimüüja või edasimüüja töö isegi garantiiajal tasuta teeninduskeskusega.
 • Page 37 EESTI min. 2 mm min. 2 mm < 20 mm > 20 mm min. 500 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm 38 mm 31 mm min.
 • Page 38: Tehnilised Andmed

  Kui paigutate pliidi ahju kohale, siis te kaitsekarpi kasutada ei saa. 9. TEHNILISED ANDMED 9.1 Andmesilt Mudel HK6542H1FB Tootenumber (PNC) 949 597 018 00 Tüüp 58 GAD C8 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induktsioon 7.4 kW Valmistatud Saksamaal Seerianr.
 • Page 39: Energiatõhusus

  EESTI 10. ENERGIATÕHUSUS 10.1 Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014 Mudeli tunnus HK6542H1FB Pliidi tüüp Integreeritud pliit Keeduväljade arv Kuumutustehnoloogia Induktsioon Ümmarguste keeduväljade läbimõõt (Ø) Vasakpoolne eesmine 21,0 cm Vasakpoolne tagu‐ 18,0 cm mine 14,5 cm Parempoolne ees‐ mine Mitteümmarguse keeduvälja pikkus (L) ja laius Parempoolne tagu‐...
 • Page 40 9. TECHNISCHE DATEN.................... 59 10. ENERGIEEFFIZIENZ....................60 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 41: Sicherheitsinformationen

  DEUTSCH SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und •...
 • Page 42: Sicherheitsanweisungen

  Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten • Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen. Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu • löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
 • Page 43 DEUTSCH Abstand für die Luftzirkulation • Verwenden Sie keine vorhanden ist. Mehrfachsteckdosen oder • Der Boden des Geräts kann heiß Verlängerungskabel. werden. Achten Sie darauf eine • Achten Sie darauf, Netzstecker (falls feuerfeste Trennplatte unter dem vorhanden) und Netzkabel nicht zu Gerät anzubringen, damit der Boden beschädigen.
 • Page 44 • Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht • Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr abgedeckt werden. auf das Bedienfeld. • Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht • Lassen Sie das Kochgeschirr nicht unbeaufsichtigt. leerkochen. • Schalten Sie die Kochzonen nach • Lassen Sie keine Gegenstände oder jedem Gebrauch aus.
 • Page 45: Gerätebeschreibung

  DEUTSCH Geräts wenden Sie sich an die • Schneiden Sie das Netzkabel ab, und zuständige kommunale Behörde vor entsorgen Sie es. Ort. • Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. 3. GERÄTEBESCHREIBUNG 3.1 Kochfeldanordnung Induktionskochzone Bedienfeld 265 mm 265 mm 180 mm 170 mm 170 mm...
 • Page 46 Sen- Funktion Anmerkung sorfeld Timer-Anzeige Zeigt die Zeit in Minuten an. Hob²Hood Ein- und Ausschalten des manuellen Modus der Funktion. Auswählen der Kochzone. Erhöhen oder Verringern der Zeit. Power-Funktion Ein- und Ausschalten der Funktion. Einstellskala Einstellen der Kochstufe. 3.3 Anzeigen der Kochstufen...
 • Page 47: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 4. TÄGLICHER GEBRAUCH WARNUNG! Kochstufe Das Kochfeld wird Siehe Kapitel ausgeschaltet nach Sicherheitshinweise. 10 - 14 1,5 Stunden 4.1 Ein- und Ausschalten 4.3 Kochstufe Berühren Sie 1 Sekunde lang , um das Kochfeld ein- oder auszuschalten. Einstellen oder Ändern der Kochstufe: Berühren Sie die Einstellskala auf der 4.2 Abschaltautomatik gewünschten Kochstufe oder fahren Sie...
 • Page 48 Induktionskochzone automatisch auf Ausschalten der Funktion: Wählen Sie die höchste Kochstufe um. die Kochzone mit und berühren Sie Siehe Kapitel „Technische . Die Restzeit wird auf 00 Daten“. heruntergezählt. Die Kontrolllampe der Kochzone erlischt. Zum Ausschalten der Einschalten der Funktion für eine Funktion können Sie auch...
 • Page 49 DEUTSCH eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt Sekunden. leuchtet. Schalten Sie das ein Signalton und 00 blinkt. Kochfeld mit aus. Ausschalten des Signaltons: Berühren Zum Ausschalten der Funktion: Schalten Sie das Kochfeld mit ein. Die Funktion hat keine Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren Auswirkung auf den vier Sekunden.
 • Page 50 • Mit dieser Funktion wird die Leistung Automatikbetrieb der Funktion zwischen den einzelnen, an dieselbe Stellen Sie für den automatischen Phase angeschlossenen Kochzonen Betrieb den Modus auf H1 – H6. Das aufgeteilt. Kochfeld ist standardmäßig auf H5 • Diese Funktion wird eingeschaltet, gestellt.
 • Page 51: Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH Ändern des Automatikbetriebs das Kochfeld eingeschaltet ist. Auf diese 1. Schalten Sie das Gerät aus. Weise wird der Automatikbetrieb ausgeschaltet und Sie können die 2. Berühren Sie 3 Sekunden lang Lüftergeschwindigkeit manuell ändern. Das Display wird ein- und ausgeschaltet. Durch Drücken von erhöht sich die Lüftergeschwindigkeit um eine Stufe.
 • Page 52 • Klicken: Bei elektronischen Der Boden des Schaltvorgängen. Kochgeschirrs sollte so dick • Zischen, Surren: Der Ventilator läuft. und flach wie möglich sein. Die Geräusche sind normal und weisen nicht auf eine Störung des Kochfelds Abmessungen des Kochgeschirrs hin.
 • Page 53 Dunstabzugshaube ist nur dies zu vermeiden, die beispielhaft. Fernbedienung des Gerätes und des Kochfelds nicht gleichzeitig verwenden. Dunstabzugshauben mit der Funktion Hob²Hood Die komplette Palette von Dunstabzugshauben, die mit dieser Funktion ausgestattet sind, finden Sie auf unserer Verbraucher-Website. Die AEG...
 • Page 54: Reinigung Und Pflege

  Dunstabzugshauben, die mit dieser Funktion ausgestattet sind, sind mit dem Symbol gekennzeichnet. 6. REINIGUNG UND PFLEGE Plastikfolie, zuckerhaltige WARNUNG! Lebensmittel. Andernfalls können die Siehe Kapitel Verschmutzungen das Kochfeld Sicherheitshinweise. beschädigen. Den speziellen Reinigungsschaber schräg zur 6.1 Allgemeine Informationen Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.
 • Page 55 DEUTSCH Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Sicherung hat ausgelöst. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Grund für die Störung ist. Löst die Si- cherung wiederholt aus, wenden Sie sich an eine zu- gelassene Elektrofachkraft. Schalten Sie das Kochfeld erneut ein und stellen Sie in- nerhalb von 10 Sekunden die Kochstufe ein.
 • Page 56 Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Sensorfelder werden Das Kochgeschirr ist zu Stellen Sie großes Kochge- heiß. groß, oder Sie haben es zu schirr nach Möglichkeit auf nahe an die Bedienelemente die hinteren Kochzonen. gestellt. Es ertönt kein Signalton, Der Signalton ist ausgeschal-...
 • Page 57: Montage

  DEUTSCH Problem Mögliche Ursache Abhilfe Ein Fehler ist aufgetreten, Schalten Sie das Kochfeld leuchtet auf. weil ein Kochgeschirr leer aus. Entfernen Sie das heiße gekocht ist. Abschaltauto- Kochgeschirr. Schalten Sie matik und der Überhitzungs- die Kochzone nach etwa 30 schutz für die Kochzone ist Sekunden wieder ein.
 • Page 58 8.4 Montage min. 500mm min. 50mm min. min. 2 mm min. 2 mm < 20 mm > 20 mm min. 500 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm...
 • Page 59: Technische Daten

  Backofen einsetzen, können Sie den Schutzboden nicht verwenden. 9. TECHNISCHE DATEN 9.1 Typenschild Modell HK6542H1FB Produkt-Nummer (PNC) 949 597 018 00 Typ 58 GAD C8 AU 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Induktion 7.4 kW Made in Germany Ser.
 • Page 60: Energieeffizienz

  Tabelle abweichen. Sie ändert sich je dessen Durchmesser größer als der in nach Material und Abmessungen des der Tabelle angegebene Wert ist. Kochgeschirrs. 10. ENERGIEEFFIZIENZ 10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014 Modellidentifikation HK6542H1FB Kochfeldtyp Einbau-Koch- feld Anzahl der Kochzonen Heiztechnologie Induktion Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
 • Page 61 DEUTSCH • Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf • Decken Sie Kochgeschirr, wenn die kleineren Kochzonen. möglich, mit einem Deckel ab. • Stellen Sie das Kochgeschirr mittig • Nutzen Sie die Restwärme, um die auf die Kochzone. Speisen warm zu halten oder zu •...
 • Page 62 www.aeg.com...
 • Page 63 DEUTSCH...
 • Page 64 www.aeg.com/shop...