Download  Print this page

AEG HK654200XB User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HK654200XB
www.preciz.hu
INDUKTIONSKOGESEKTION
INDUCTION HOB
BRUGSANVISNING
USER MANUAL

Advertisement

loading

  Also See for AEG HK654200XB

  Related Manuals for AEG HK654200XB

  Summary of Contents for AEG HK654200XB

 • Page 1 HK654200XB INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING INDUCTION HOB USER MANUAL...
 • Page 2 Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det. TILBEHØR OG FORBRUGSVARER I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du...
 • Page 3 www.preciz.hu Indhold INDHOLD 4 Om sikkerhed 5 Installationsvejledning 7 Produktbeskrivelse 8 Betjeningsvejledning 12 Nyttige oplysninger og råd 14 Vedligeholdelse og rengøring 15 Hvis noget går galt 16 Miljøhensyn Der er anvendt følgende symboler i denne brugervejledning: Vigtige oplysninger om din egen sikkerhed, samt oplysninger om, hvordan du undgår skader på...
 • Page 4 www.preciz.hu Om sikkerhed OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt igennem, før apparatet installeres for at forebygge ulykker og sikre, at det bruges korrekt. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet, ogŠ så hvis du flytter eller sælger det. Alle, der bruger apparatet, skal være fuldstændig fortroliŠ ge med dets betjenings- og sikkerhedsfunktioner.
 • Page 5 INSTALLATIONSVEJLEDNING Før installationen bedes du notere serienummeret (Ser. Nr.), der er angivet på typeskilŠ tet.Typeskiltet sidder på apparatets underste kabinet. HK654200XB 949 595 024 00 58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW 7,4 kW Oplysninger om sikkerhed ADVARSEL Læs dette!
 • Page 6 www.preciz.hu Installationsvejledning • Løse og uprofessionelt udførte stikforbindelser kan medføre, at klemmen bliver overopŠ hedet. • Klemmeforbindelser skal udføres fagmæssigt korrekt. • Kablet skal forsynes med trækaflastning. • Ved 1-faset eller 2-faset tilslutning skal anvendes det korrekte tilslutningskabel, type H05BB-F Tmax 90°C (eller højere) •...
 • Page 7: Oversigt Over Betjeningspanelet

  www.preciz.hu Produktbeskrivelse Hvis du bruger en beskyttelseskasse (ekstraudstyr), er der ikke brug for den forreste luftpassage på 5 mm og den beskyttende plade lige under apparaŠ tet. PRODUKTBESKRIVELSE Oversigt over apparatet Induktionskogezone 1800 W, med BooŠ sterfunktion 2800 W (kogegrejets mindste diameter =145mm).
 • Page 8 www.preciz.hu Betjeningsvejledning Sensorfelt Funktion Display for timer Viser tiden i minutter. Aktiverer boosterfunktionen. Indikator for varmetrin Viser varmetrinnet. Skala på betjeningspanel Indstille varmetrin. Øger eller mindsker tiden. Vælger kogezonen. Den tænder/slukker for STOP+GO Display for varmetrin Visning Forløb Kogezonen er slukket. Kogezonen er tændt.
 • Page 9 www.preciz.hu Betjeningsvejledning Automatisk slukning Funktionen slukker automatisk for kogepladen hvis: • Alle kogezoner er slukket. • Du ikke indstiller et varmetrin, når du har tændt for apparatet. • Du spilder eller lægger noget på kontrolpanelet i mere end 10 sekunder (fra en pande, et viskestykke etc.).
 • Page 10 www.preciz.hu Betjeningsvejledning 1. Rør ved tændes i displayet). 2. Berør øjeblikkeligt det ønskede varmetrin. Efter 3 sekunder vises i displayet. Funktionen slås fra ved at ændre varmetrin. Boosterfunktion Boosterfunktionen tilfører ekstra effekt til induktionskogezonerne. Boosterfunktionen er højst aktiv i 10 minutter. Derefter slår induktionszonen automatisk tilbage på det højeste varmetrin.
 • Page 11 www.preciz.hu Betjeningsvejledning • Sådan indstiller du kogezonen Hvis du bruger mere end 1 kogezone):Rør flere ganŠ ge, indtil kontrollampen for den ønskede kogezone tændes. • Sådan tænder du CountUp Timer:rør timerens tændes. Når lampen for kogezoŠ nen blinker langsommere, er tællingen begyndt. Displayet skifter mellem og den talte tid (minutter).
 • Page 12: Kogegrej Til Induktionskogezoner

  www.preciz.hu Nyttige oplysninger og råd Sådan deaktiveres børnesikringen til en enkelt madlavning • Tænd for apparatet med . Symbolet tændes. i 4 sekunder. Indstil varmetrin inden 10 sekunder Du kan betjene kogesektiŠ • Rør ved onen. • Når du slukker for apparatet med , aktiveres børnesikringen igen.
 • Page 13 www.preciz.hu Nyttige oplysninger og råd Støjen under drift Hvis du kan høre • små knald: Kogegrejet består af forskellige materialer (sandwichstruktur). • Fløjtende lyd: Du bruger en eller flere kogezoner på højt varmetrin, og kogegrejet består af flere materialer (sandwichstruktur). •...
 • Page 14 www.preciz.hu Vedligeholdelse og rengøring TemŠ Bruges til: Gode råd peraturŠ indstilŠ ling 12-13 Kraftig stegning, hash browns (rösti), 5-15 Vendes undervejs. tournedos, steaks Kogning af større mængder vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogŠ ning af pommes frites. Boosterfunktionen er velegnet til at varme store mængder vand. Information om akrylmid Vigtigt Ifølge nye videnskabelige undersøgelser kan der dannes sundhedsskadeligt akrylamid, hvis du bruner maden (især hvis den indeholder stivelse).
 • Page 15 www.preciz.hu Hvis noget går galt HVIS NOGET GÅR GALT Fejl Mulig årsag og løsning Du kan ikke tænde for apparaŠ • Tænd for apparatet igen, og indstil varmetrinnet inden 10 seŠ tet eller betjene det. kunder. • Du har rørt ved 2 eller flere taster samtidigt. Berør kun én tast. •...
 • Page 16 www.preciz.hu Miljøhensyn Fejl Mulig årsag og løsning Der er en fejl i apparatet, fordi en gryde eller pande er kogt tør, tændes eller der er anvendt uegnet kogegrej. Beskyttelsen mod "for varmt" for kogezonen er tændt. Automatisk slukning er tændt. Sluk for apparatet.
 • Page 17 Please spend a few minutes reading to get the very best from it. ACCESSORIES AND CONSUMABLES In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories...
 • Page 18: Table Of Contents

  www.preciz.hu Contents CONTENTS 19 Safety information 20 Installation instructions 22 Product description 23 Operating instructions 27 Helpful hints and tips 29 Care and cleaning 29 What to do if… 31 Environment concerns The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information on how to...
 • Page 19: Safety Information

  www.preciz.hu Safety information SAFETY INFORMATION For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before the installation and use. Always keep these instructions with the appliance also if you move or sell it. The users must fully know the operation and safety functions of the appliance. Children and vulnerable people safety WARNING! Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental funcŠ...
 • Page 20: Installation Instructions

  INSTALLATION INSTRUCTIONS Before the installation, note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate.The rating plate of the appliance is on its lower casing. HK654200XB 949 595 024 00 58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW...
 • Page 21 www.preciz.hu Installation instructions • Make electrical mains terminal free of voltage. • Install correctly to give shock protection. • Loose and incorrect plug and socket connections can make the terminal become too hot. • A qualified electrician must install the connections in the clamps correctly. •...
 • Page 22: Product Description

  www.preciz.hu Product description If you use a protection box (the additional accesŠ sory), the front airflow space of 5 mm and protecŠ tive floor directly below the appliance are not necessary. PRODUCT DESCRIPTION General overview Induction cooking zone 1800 W, with Power function 2800 W (minimum cookware diameter =145mm).
 • Page 23: Operating Instructions

  www.preciz.hu Operating instructions sensor field function the timer display It shows the time in minutes. It activates the Power function. a heat setting display It shows the heat setting. a control bar To set the heat setting. It increases or decreases the time. It selects the cooking zone.
 • Page 24: Automatic Switch Off

  www.preciz.hu Operating instructions Automatic Switch Off The function stops the hob automatically if: • All cooking zones are deactivated. • You do not set the heat setting after you activate the appliance. • You spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds, (a pan, a cloth, etc.).
 • Page 25: Power Function

  www.preciz.hu Operating instructions 2. Immediately touch the necessary heat setting. After 3 seconds comes on in the disŠ play. To stop the function change the heat setting. Power function The Power function makes more power available to the induction cooking zones. The Power function is activated for 10 minutes at most.
 • Page 26: The Child Safety Device

  www.preciz.hu Operating instructions • To set the cooking zone (if more than 1 cooking zone operate):touch again and again until the indicator of a necessary cooking zone comes on. • To activate the CountUp Timer:touch of the timer comes on. When the indicator of the cooking zone starts to flash slow, the time counts up.
 • Page 27: Helpful Hints And Tips

  www.preciz.hu Helpful hints and tips for 4 seconds. Set the heat setting in 10 seconds. You can operate the appliŠ • Touch ance. • When you deactivate the appliance with , the child safety device operates again. OffSound Control (Deactivation and activation of the sounds) Deactivation of the sounds Deactivate the appliance.
 • Page 28: Energy Saving

  www.preciz.hu Helpful hints and tips • whistle sound: you use one or more cooking zones with high power levels and the cookŠ ware is made of different materials (Sandwich construction). • humming: you use high power levels. • clicking: electric switching occurs. •...
 • Page 29: Care And Cleaning

  www.preciz.hu Care and cleaning Information on acrylamides Important! According to the newest scientific knowledge, if you brown food (specially the one which contains starch), acrylamides can pose a health risk. Thus, we recommend that you cook at the lowest temperatures and do not brown food too much. CARE AND CLEANING Clean the appliance after each use.
 • Page 30 www.preciz.hu What to do if… Problem Possible cause and remedy The residual heat indicator does The cooking zone is not hot because it operated only for a short not comes on. time. If the cooking zone should be hot, speak to the service cenŠ tre.
 • Page 31: Environment Concerns

  www.preciz.hu Environment concerns ENVIRONMENT CONCERNS The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
 • Page 32 www.preciz.hu...
 • Page 33 www.preciz.hu...
 • Page 34 www.preciz.hu...
 • Page 35 HK654200XB 949 595 024 00 58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW 7,4 kW...
 • Page 36 www.preciz.hu min. 500 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 5 mm +1 mm min. min. 25 mm 38 mm min. min. min. 5 mm 5 mm 20 mm...
 • Page 37 www.preciz.hu...
 • Page 38 www.preciz.hu...
 • Page 39 www.preciz.hu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14...
 • Page 40 www.preciz.hu 00 99...
 • Page 41 www.preciz.hu...
 • Page 42 www.preciz.hu...
 • Page 43 www.preciz.hu...
 • Page 44 www.preciz.hu...
 • Page 45 www.preciz.hu...
 • Page 46 www.preciz.hu...
 • Page 47 www.preciz.hu...
 • Page 48 www.preciz.hu...
 • Page 49 www.preciz.hu...
 • Page 50 HK654200XB 949 595 024 00 58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW 7,4 kW...
 • Page 51 www.preciz.hu...
 • Page 52 www.preciz.hu min. 500 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 5 mm +1 mm min. min. 25 mm 38 mm min. min. min. 5 mm 5 mm 20 mm...
 • Page 53 www.preciz.hu...
 • Page 54 www.preciz.hu...
 • Page 55 www.preciz.hu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14...
 • Page 56 www.preciz.hu 00 99...
 • Page 57 www.preciz.hu...
 • Page 58 www.preciz.hu...
 • Page 59 www.preciz.hu...
 • Page 60 www.preciz.hu...
 • Page 61 www.preciz.hu...
 • Page 62 www.preciz.hu...
 • Page 63 www.preciz.hu...
 • Page 64 892934691-A-442010...