Download  Print this page

AEG HK654250XB User Manual

En induction hob
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HK654250XB
NL INDUCTIEKOOKPLAAT
EN INDUCTION HOB
FR TABLE DE CUISSON À INDUCTION
DE INDUKTIONS-KOCHFELD
ES PLACA DE INDUCCIÓN
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES
2
18
33
50
66

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG HK654250XB

 • Page 1 HK654250XB NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING EN INDUCTION HOB USER MANUAL FR TABLE DE CUISSON À INDUCTION NOTICE D'UTILISATION DE INDUKTIONS-KOCHFELD BENUTZERINFORMATION ES PLACA DE INDUCCIÓN MANUAL DE INSTRUCCIONES...
 • Page 2 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal...
 • Page 3 Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 5 Montage-instructies 8 Beschrijving van het product 9 Bedieningsinstructies 13 Nuttige aanwijzingen en tips 15 Onderhoud en reiniging 16 Problemen oplossen 17 Milieubescherming In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.
 • Page 4 Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Bewaar deze instruc- ties altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
 • Page 5 MONTAGE-INSTRUCTIES Noteer, voor de installatie, het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje.Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing. HK654250XB 949 595 001 00 58 GAD C8 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW...
 • Page 6 Montage-instructies De veiligheidsinstructies WAARSCHUWING! Lees deze zorgvuldig! Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit geen beschadigd apparaat aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier. Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren.
 • Page 7 Montage-instructies Het apparaat moet met een poolschakelaar op een elektrisch circuit zijn aangesloten, met een contactopening van minstens 3 mm, zodat het apparaat te allen tijde uitgeschakeld kan worden. U moet beschikken over de correcte isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en con- tactgevers.
 • Page 8 Beschrijving van het product Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebe- horen), dan zijn de voorste ventilatieruimte van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Algemeen overzicht Inductiekookzone 1800 W, met power- functie 2800 W (minimale diameter pan =145mm).
 • Page 9 Bedieningsinstructies Sensorveld functie Het timerdisplay het geeft de tijd in minuten weer. Het activeert de powerfunctie. Een kookstanddisplay Het geeft de kookstand weer. Bedieningsstrip Kookstand instellen. Het verhoogt of verlaagt de tijd. Het selecteert de kookzone. Het activeert en deactiveert STOP+GO Kookstanddisplays Display Beschrijving...
 • Page 10 Bedieningsinstructies Automatisch uitschakelen De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: • Alle kookzones zijn uitgeschakeld. • U de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. • U iets heeft gemorst of iets plaatst op het bedieningspaneel gedurende meer dan 10 se- conden (een pan, een doek, etc.).
 • Page 11 Bedieningsinstructies De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone: 1. Door het aanraken van verschijnt op het display). 2. Raak meteen de benodigde kookstand aan. Na drie seconden verschijnt op het dis- play. Verander de kookstand om de functie te stoppen. Powerfunctie De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones.
 • Page 12 Bedieningsinstructies • De timer uitschakelen: stel de kookzone in met . Raak aan. De resterende tijd telt terug tot . Het indicatielampje van de kookzone gaat uit. Om de kookzone uit te schakelen kunt u ook gelijktijdig aanraken. Als de afteltijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert .
 • Page 13 Nuttige aanwijzingen en tips De kinderbeveiliging inschakelen . Stel geen kookstand in. • Schakel het apparaat in met • Raak 4 seconden aan. Het symbool gaat branden. • Schakel het apparaat uit met De kinderbeveiliging uitschakelen • Schakel het apparaat in met .
 • Page 14 Nuttige aanwijzingen en tips Een pan is geschikt voor een inductiekookplaat als… • ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd.. • ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei. De bodem van de pan moet zo dik en vlak mogelijk zijn. Afmetingen van de pannen: Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automa- tisch aan de grootte van de bodem van de pan aan.
 • Page 15 Onderhoud en reiniging Tem- Gebruik om: Tijdsin- Tips pera- stelling tuurin- stelling Aardappelen stomen 20-60 Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen. Bereiden van grotere hoeveelheden 60-150 Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten. voedsel, stoofschotels en soepen 9-12 Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu zoals Halverwege de bereidingstijd om-...
 • Page 16 Problemen oplossen 2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. 3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek. PROBLEMEN OPLOSSEN Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing U kunt het apparaat niet in- • Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen schakelen of bedienen.
 • Page 17 Milieubescherming Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing Er is een fout in het apparaat opgetreden. en een getal gaan branden. Ontkoppel het apparaat enige tijd van de stroomtoevoer. Maak de zekering los in de meterkast van het huis. Sluit opnieuw aan. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenser- vice.
 • Page 18 Please spend a few minutes reading to get the very best from it. ACCESSORIES AND CONSUMABLES In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories...
 • Page 19: Table Of Contents

  Contents CONTENTS 20 Safety information 21 Installation instructions 23 Product description 24 Operating instructions 28 Helpful hints and tips 30 Care and cleaning 31 What to do if… 32 Environment concerns The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information on how to avoid damaging the appliance.
 • Page 20: Safety Information

  Safety information SAFETY INFORMATION For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before the installation and use. Always keep these instructions with the appliance also if you move or sell it. The users must fully know the operation and safety functions of the appliance. Children and vulnerable people safety WARNING! Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental func-...
 • Page 21: Installation Instructions

  INSTALLATION INSTRUCTIONS Before the installation, note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate.The rating plate of the appliance is on its lower casing. HK654250XB 949 595 001 00 58 GAD C8 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW...
 • Page 22 Installation instructions • Make electrical mains terminal free of voltage. • Install correctly to give shock protection. • Loose and incorrect plug and socket connections can make the terminal become too hot. • A qualified electrician must install the connections in the clamps correctly. •...
 • Page 23: Product Description

  Product description If you use a protection box (the additional acces- sory), the front airflow space of 5 mm and protec- tive floor directly below the appliance are not necessary. PRODUCT DESCRIPTION General overview Induction cooking zone 1800 W, with Power function 2800 W (minimum cookware diameter =145mm).
 • Page 24: Operating Instructions

  Operating instructions sensor field function the timer display It shows the time in minutes. It activates the Power function. a heat setting display It shows the heat setting. a control bar To set the heat setting. It increases or decreases the time. It selects the cooking zone.
 • Page 25: Automatic Switch Off

  Operating instructions Automatic Switch Off The function stops the hob automatically if: • All cooking zones are deactivated. • You do not set the heat setting after you activate the appliance. • You spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds, (a pan, a cloth, etc.).
 • Page 26: Power Function

  Operating instructions 2. Immediately touch the necessary heat setting. After 3 seconds comes on in the dis- play. To stop the function change the heat setting. Power function The Power function makes more power available to the induction cooking zones. The Power function is activated for 10 minutes at most.
 • Page 27: The Child Safety Device

  Operating instructions When the countdown comes to an end, the sound operates and flashes. The cooking zone deactivates. • To stop the sound: touch CountUp Timer ( The count up timer) Use the CountUp Timer to monitor how long the cooking zone operates. •...
 • Page 28: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips To deactivate the child safety device . Do not set the heat settings. Touch • Activate the appliance with for 4 seconds. The symbol comes on. • Deactivate the appliance with To override the child safety device for only one cooking time •...
 • Page 29: Energy Saving

  Helpful hints and tips The bottom of the cookwar must be as thick and flat as possible. Cookware dimensions: induction cooking zones adapt to the dimension of the bottom of the cookware automatically to some limit. The noises during operation If you can hear •...
 • Page 30: Care And Cleaning

  Care and cleaning Heat Use to: Time Hints setting 9-12 Gentle fry: escalope, veal cordon bleu, as nec- Turn halfway through. cutlets, rissoles, sausages, liver, roux, essary eggs, pancakes, doughnuts 12-13 Heavy fry, hash browns, loin steaks, 5-15 Turn halfway through. steaks Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep fry chips.
 • Page 31: What To Do If

  What to do if… WHAT TO DO IF… Problem Possible cause and remedy You cannot activate the appli- • Activate the appliance again and set the heat setting in 10 ance or operate it. seconds. • You touched 2 or more sensor fields at the same time. Only touch one sensor field.
 • Page 32: Environment Concerns

  Environment concerns Problem Possible cause and remedy There is an error in the appliance, because a cookware boils dry or comes on you use not correct cookware. The protection against become too hot for the cooking zone operates. The Automatic Switch Off op- erates.
 • Page 33 Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil. ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité...
 • Page 34 Sommaire SOMMAIRE 35 Consignes de sécurité 36 Instructions d'installation 39 Description de l'appareil 40 Notice d'utilisation 44 Conseils utiles 46 Entretien et nettoyage 47 En cas d'anomalie de fonctionnement 48 En matière de protection de l'environnement Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel: Informations importantes pour votre sécurité...
 • Page 35: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentive- ment cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil, même si vous veniez à...
 • Page 36: Instructions D'installation

  Avant l'installation, notez le numéro de série (Ser. Nr.) figurant sur la plaque signaléti- que.La plaque signalétique de l'appareil se trouve sur son boîtier inférieur. 949 595 001 00 HK654250XB 58 GAD C8 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW...
 • Page 37 Instructions d'installation Les consignes de sécurité AVERTISSEMENT Lisez-les attentivement ! Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si celui-ci est endommagé, contactez votre magasin vendeur. Les opérations d'installation, de branchement et de réparation sont du ressort exclusif d'un professionnel qualifié...
 • Page 38 Instructions d'installation Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement au réseau doit être effectué par l'inter- médiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des con- tacts d'au moins 3 mm. Les dispositifs d'isolement comprennent : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à vis- ser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.
 • Page 39: Description De L'appareil

  Description de l'appareil DESCRIPTION DE L'APPAREIL Vue d'ensemble Zone de cuisson à induction 1 800 W, avec fonction Booster 2 800 W (diamè- tre minimum du plat de cuisson = 145 mm). Zone ovale de cuisson à induction 2 300 W, avec fonction Booster 3 200 W (diamètre minimum du plat de cuis- son = 145 mm).
 • Page 40: Notice D'utilisation

  Notice d'utilisation touche sensitive fonction une barre de commande Réglage du niveau de cuisson. Augmente ou diminue la durée. Sélectionne une zone de cuisson. Active et désactive STOP+GO Indicateurs du niveau de cuisson Indicateur Description La zone de cuisson est désactivée. La zone de cuisson est en fonctionnement.
 • Page 41 Notice d'utilisation • Vous renversez quelque chose ou placez un objet sur le bandeau de commandes pendant plus de 10 secondes (casserole, chiffon, etc.). Un signal sonore retentit pendant un court instant, et la table de cuisson se désactive. Enlevez l'objet ou nettoyez le bandeau de commande.
 • Page 42 Notice d'utilisation Pour désactiver cette fonction, modifiez le niveau de cuisson. Fonction Booster La fonction Booster vous permet d'augmenter la puissance des zones de cuisson à induc- tion. La fonction Booster est activée pendant une durée maximale de 10 minutes. Après ce- la, la zone de cuisson permute ensuite automatiquement sur le niveau de cuisson maxi- mum.
 • Page 43 Notice d'utilisation zone de cuisson s'éteint. Pour désactiver, vous pouvez aussi appuyer sur en mê- me temps. Lorsque le décompte du temps est terminé, le signal sonore retentit et clignote. La zone de cuisson se met à l'arrêt. • Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur CountUp Timer (minuteur progressif) Utiliser la fonction CountUp Timer pour vérifier la durée de fonctionnement de la zone de cuisson sélectionnée.
 • Page 44: Conseils Utiles

  Conseils utiles Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt, vous désactivez également cette fonction. Sécurité enfants Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil. Pour activer le dispositif de sécurité enfants : • Activez l'appareil avec . Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson. •...
 • Page 45 Conseils utiles Récipients de cuisson compatibles avec les zones de cuisson à induction Sur les zones de cuisson, un champ électro-magnétique puissant chauffe les plats de cuis- son très rapidement. Matériaux des ustensiles de cuisson • adaptés : fonte, acier, acier émaillé, acier inoxydable, fond multicouches (homologué par le fabricant), •...
 • Page 46: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage Niveau Utilisation : Durée Conseils cuisson Conserver les aliments cuits au chaud au be- Placer un couvercle sur le plat de soin cuisson. Sauce hollandaise ; faire fondre : beurre, 5-25 Mélanger de temps en temps. chocolat, gélatine Solidifier : omelettes baveuses, œufs au 10-40 Couvrir pendant la cuisson.
 • Page 47: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement spécial pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures. – Une fois que l'appareil s'est suffisamment refroidi, enlevez :les cernes de calcaire, traces d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes.
 • Page 48: En Matière De Protection De L'environnement

  En matière de protection de l'environnement Problème Cause possible et solution • Aucun récipient de cuisson sur la zone de cuisson. Placez un s'allume récipient de cuisson sur la zone de cuisson. • Récipient de cuisson inadapté. Utilisez un récipient de cuisson adapté.
 • Page 49 En matière de protection de l'environnement Emballage Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plasti- que sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'em- ballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
 • Page 50 Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu...
 • Page 51: Benutzerinformation

  Inhalt INHALT 52 Sicherheitshinweise 53 Montageanleitung 56 Gerätebeschreibung 57 Gebrauchsanweisung 61 Praktische Tipps und Hinweise 63 Reinigung und Pflege 64 Was tun, wenn … 65 Umwelttipps In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur Vermeidung von Geräteschäden Allgemeine Hinweise und Ratschläge Hinweise zum Umweltschutz...
 • Page 52: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor Installation und dem Gebrauch des Geräts die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewah- ren Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät auf, auch wenn Sie umziehen oder das Gerät verkaufen. Jeder, der dieses Gerät benutzt, muss mit der Bedienung und den Sicherheitsmerkmalen gut vertraut sein.
 • Page 53: Montageanleitung

  Notieren Sie vor der Montage die Seriennummer (Ser. Nr.), die Sie auf dem Typenschild fin- den.Das Typenschild befindet sich unten am Gehäuse des Geräts. 949 595 001 00 HK654250XB 58 GAD C8 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW 7,4 kW...
 • Page 54 Montageanleitung Sicherheitshinweise WARNUNG! Lesen Sie unbedingt die folgenden Hinweise. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde. Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Lieferanten. Das Gerät darf nur von einem Servicetechniker einer autorisierten Kundendienststelle auf- gestellt, angeschlossen oder repariert werden.
 • Page 55 Montageanleitung Es sind geeignete Sicherheitseinrichtungen erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutz- schalter und Schütze. Montage min. 500mm min. min. 50mm 50mm min. +1 mm +1 mm min. min. 25 mm 38 mm min. min. min.
 • Page 56: Gerätebeschreibung

  Gerätebeschreibung GERÄTEBESCHREIBUNG Allgemeiner Überblick Induktionskochzone 1.800 W, mit Power-Funktion 2.800 W (Mindest- durchmesser des Kochgeschirrs = 145 mm). Induktionskochzone 2.300 W, mit Power-Funktion 3.200 W (Mindest- durchmesser des Kochgeschirrs = 145 mm). Induktionskochzone 1.400 W, mit Power-Funktion 2.500 W (Mindest- durchmesser des Kochgeschirrs = 125 mm).
 • Page 57: Gebrauchsanweisung

  Gebrauchsanweisung Sensorfeld Funktion Einstellskala Zum Einstellen der Kochstufe. Zum Erhöhen oder Verringern der Zeit. Wählt die Kochzone aus. Aktiviert und deaktiviert STOP+GO Anzeige der Kochstufen Anzeige Beschreibung Die Kochzone ist ausgeschaltet. Die Kochzone ist eingeschaltet. Die Funktion ist eingeschaltet. Die Ankochautomatik ist in Betrieb. Die Power-Funktion ist eingeschaltet.
 • Page 58 Gebrauchsanweisung • Verschüttete Lebensmittel oder andere Gegenstände bedecken das Bedienfeld länger als 10 Sekunden (Pfanne, Tuch usw.). Ein Signal ertönt und das Gerät wird ausgeschaltet. Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld. • Das Gerät wird zu heiß (wenn beispielsweise ein Topf leerkocht). Bevor Sie das Kochfeld erneut benutzen können, muss die Kochzone erst abkühlen.
 • Page 59 Gebrauchsanweisung Ändern Sie die Kochstufe, um die Funktion abzuschalten. Power-Funktion Die Power-Funktion stellt den Induktions-Kochzonen zusätzliche Leistung zur Verfügung. Die Power-Funktion wird für höchstens 10 Minuten aktiviert. Danach schaltet die Indukti- onskochzone automatisch auf die höchste Kochstufe zurück. Berühren Sie zum Einschalten leuchtet auf.
 • Page 60 Gebrauchsanweisung Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton und blinkt. Die Kochzone wird ausgeschaltet. • So stellen Sie den Signalton ab: Berühren Sie CountUp Timer (Garzeitmesser) Benutzen Sie die Funktion CountUp Timer, um festzustellen wie lange die Kochzone bereits in Betrieb ist.
 • Page 61: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise Aktivieren der Kindersicherung: ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. • Schalten Sie das Gerät mit • Berühren Sie 4 Sekunden lang. Das Symbol leuchtet. • Schalten Sie das Gerät mit aus. Deaktivieren der Kindersicherung • Schalten Sie das Gerät mit ein.
 • Page 62: Anwendungsbeispiele Zum Kochen

  Praktische Tipps und Hinweise • Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik, Porzellan. Kochgeschirr ist für ein Induktionskochfeld geeignet, wenn… • ... eine geringe Wassermenge darin auf einer Kochzone, die auf die höchste Stufe ge- schaltet ist, sehr schnell zu kochen beginnt. •...
 • Page 63: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege Koch- Verwendung: Dauer Tipps stufe Dünsten von Gemüse, Fisch, Fleisch 20-45 Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzuge- Min. ben. Dampfgaren von Kartoffeln 20-60 Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartof- Min. feln verwenden. Kochen größerer Speisemengen, Ein- 60-150 Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
 • Page 64: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … 2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel. 3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben. WAS TUN, WENN … Problem Mögliche Ursache und Abhilfe Das Gerät kann nicht einge- •...
 • Page 65: Umwelttipps

  Umwelttipps Problem Mögliche Ursache und Abhilfe Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten. und eine Zahl leuchten auf. Trennen Sie das Gerät eine Zeit lang vom Netz. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Wenn erneut aufleuchtet, be- nachrichtigen Sie den Kundendienst.
 • Page 66 ACCESORIOS Y CONSUMIBLES En la página web de AEG, encontrará todo lo necesario para la perfecta limpieza y funcionamiento de todos sus electrodomésticos AEG. Junto con una amplia gama de accesorios diseñados y fabricados conforme a los...
 • Page 67 Índice de materias ÍNDICE DE MATERIAS 68 Información sobre seguridad 69 Instrucciones de instalación 72 Descripción del producto 73 Instrucciones de uso 77 Consejos útiles 79 Mantenimiento y limpieza 80 Qué hacer si… 81 Aspectos medioambientales En este manual de usuario se utilizan los símbolos siguientes: Datos importantes referentes a su seguridad personal e información sobre la manera de...
 • Page 68 Información sobre seguridad INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, lea atentamente este manual antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez. Guarde estas instrucciones jun- to al aparato para que estén siempre a mano, incluso si se muda o lo vende. Es importante que los usuarios conozcan perfectamente el funcionamiento y las funciones de seguridad del aparato.
 • Page 69 Antes de proceder a ejecutar la instalación, anote el número de serie (Ser. Nr.) que se indi- ca en la placa de datos técnicos.Dicha placa puede encontrarse en la caja inferior. 949 595 001 00 HK654250XB 58 GAD C8 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW...
 • Page 70 Instrucciones de instalación Instrucciones de seguridad ADVERTENCIA Lea atentamente estas instrucciones. Asegúrese de que el aparato no ha sufrido daños durante el transporte. No enchufe el apa- rato si está dañado. En caso necesario, póngase en contacto con el proveedor. Este aparato sólo puede ser instalado, conectado o reparado por personal de servicio técni- co homologado.
 • Page 71 Instrucciones de instalación Montaje min. 500mm min. min. 50mm 50mm min. +1 mm min. min. 25 mm 38 mm min. min. min. 5 mm 5 mm 20 mm Si utiliza una caja de protección (accesorio adicio- nal) no son necesarios el espacio de ventilación frontal de 5 mm y el suelo protector directamente por debajo del aparato.
 • Page 72 Descripción del producto DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Descripción general Zona de cocción por inducción a 1.800 W, con función Power a 2.800 W (diá- metro mínimo de los recipientes = 145 mm). Zona oval de cocción por inducción a 2.300 W, con función Power 3.200 W (diámetro mínimo del recipiente = 145 mm).
 • Page 73: Instrucciones De Uso

  Instrucciones de uso sensor Función barra de control Ajuste del nivel de calor. Aumenta o reduce el tiempo. Selecciona la zona de cocción. Activa y desactiva STOP+GO Indicación de la temperatura en pantalla Indicador Descripción La zona de cocción está apagada. La zona de cocción está...
 • Page 74 Instrucciones de uso • Se ha vertido algo o se ha colocado algún objeto sobre el panel de control durante más de 10 segundos (un recipiente, un trapo, etc.). El aparato emite varias veces una señal acústica y la placa se apaga. Retire el objeto o limpie el panel de mandos; •...
 • Page 75 Instrucciones de uso Función Power La función Power suministra potencia adicional a las zonas de cocción por inducción, y se activa durante 10 minutos como máximo. Transcurrido ese tiempo, la zona de cocción adopta automáticamente el nivel de calor más alto. Para activar la función, toque , tras lo que aparecerá...
 • Page 76 Instrucciones de uso CountUp Timer (temporizador de cronometraje) Utilice CountUp Timer para supervisar el tiempo de funcionamiento de la zona de cocción. • Si desea seleccionar la zona de cocción (cuando funciona más de una):toque repe- tidamente hasta que se encienda el indicador de la zona pertinente. •...
 • Page 77 Consejos útiles Para desactivar el dispositivo de seguridad para niños . No ajuste los niveles de calor. Toque • Encienda el aparato con durante 4 segun- dos. Se encenderá el símbolo • Apague el aparato con Para anular el dispositivo de seguridad para niños una sola vez •...
 • Page 78 Consejos útiles El utensilio de cocina es indicado para cocinar por inducción si... • ... puede calentar en poco tiempo una cantidad pequeña de agua con el nivel de calor máximo. • ... el imán se adhiere a la base del recipiente. Utilice utensilios de cocina con la base tan gruesa y plana como sea posible.
 • Page 79 Mantenimiento y limpieza Ajuste Utilícelo para: Tiempo Sugerencias de la tempe- ratura Arroces y platos a base de leche, calen- 25 - 50 Añadir al menos el doble de líquido tar comidas preparadas min. que de arroz; los platos lácteos de- ben removerse en algún momento entremedias.
 • Page 80 Qué hacer si… especial para el cristal. Coloque el rascador sobre la superficie formando un ángulo agudo y arrastre la hoja para eliminar la suciedad. – Elimine cuando el aparato se haya enfriado: restos de cal, marcas de agua, man- chas de grasa y decoloraciones metálicas.
 • Page 81 Aspectos medioambientales Problema Causa probable y solución • No hay ningún utensilio de cocina en la zona de cocción. Pon- Se enciende el símbolo ga un utensilio de cocina sobre la zona de cocción. • El utensilio de cocina no es correcto. Utilice el utensilio de co- cina adecuado.
 • Page 82 Material de embalaje Los materiales de embalaje son ecológicos y se pueden reciclar. Los componentes plásticos se identifican por la marca: >PE<,>PS<, etc. Deshágase de los materiales de embalaje si- guiendo la normativa sobre residuos urbanos vigente en su localidad.
 • Page 84 892933778-B-462010...