Download  Print this page

Moisture Condensation; Problémy S Vlhkostí - Samsung VP-L800U Owner's Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Troubleshooting Check

Moisture Condensation

If the camcorder is brought directly from a cold place to a
warm place, moisture may form inside the camcorder, on
the surface of the tape, or on the lens. In this condition, the
tape may stick to the head drum and be damaged or the
unit may not operate correctly.
To prevent possible damage under these circumstances,
the camcorder has the built-in moisture sensor.
If there is moisture inside the camcorder, "DEW(
displayed. If this happens, none of the
functions except cassette ejection will
work.
Open the cassette compartment and
remove the battery for at least two hours
in a warm dry room. If the DEW
protection feature is unexpectedly
activated and you want to override it:
(Please make sure that the condensation
has disappeared completely.)
1. Remove the battery pack.
2. Remove the lithium battery.
3. Put the lithium battery back.
4. Re-fit the battery pack.
Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals
Kontrola, fie‰ení problému
Problémy s vlhkostí
Pokud pfienesete kameru z chladného prostfiedí pfiímo do
tepla, mÛÏe dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitfi kamery, na
pásce nebo na objektivu. V takovém pfiípadû se mÛÏe
páska nalepit na videohlavu a po‰kodit se nebo pfiístroj
mÛÏe pfiestat správnû fungovat. Abychom zabránili
pfiípadnému po‰kození za takov˘ch podmínek, je
videokamera vybavena vestavûn˘m ãidlem vlhkosti.
)" is
DEW
Pokud do videokamery vnikne vlhkost,
na displeji se objeví DEW(
Pokud se tak stane, pfiestanou
v‰echny funkce pracovat (s v˘jimkou
funkce vyjmutí kazety). Otevfite prostor
pro kazetu, vyjmûte baterie a v‰e
nechte alespoÀ 2 hodiny v suché a
teplé místnosti.
Pokud se DEW objeví na displeji
neoãekávanû, pouÏijte následující
postup: (Ujistûte se, prosím, Ïe vlhkost
zcela zmizela.)
1. Vyjmûte akumulátor.
2. Vyjmûte lithiovou baterii.
3. VraÈte lithiovou baterii zpût.
4. VraÈte akumulátor zpût.
CZECH
).
67

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-L800U

This manual is also suitable for:

Vp-l850Vp-l850dVp-l800Vp-l870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: