Download  Print this page

Program Ae (automatic Exposure); Program Ae (automatické Nastavení) - Samsung VP-L800U Owner's Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Shooting

PROGRAM AE (Automatic Exposure)

The PROGRAM AE function only works in CAMERA mode.
The PROGRAM AE modes allow you to adjust shutter speeds
and aperture to suit different recording conditions.
There are 6 automatic exposure modes.
1. AUTO mode
Auto balance between the subject and the background.
Used in normal conditions.
The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/250
second, depending on the picture.
2. SPORTS mode (
For shooting people or objects moving quickly; you should be
able to playback the picture in slow motion on an 8 mm VCR
or stop on a given image with very little blur.
3. PORTRAIT mode (
For focusing on the subject and not the background.
The PORTRAIT mode is most effective when used
outdoors.
The shutter speed automatically varies from 1/50 to
1/1000 second, depending on the picture.
4. SPOTLIGHT mode (
To shoot correctly when there is only light on the subject
and not the rest of the picture.
The shutter speed is 1/50 second.
5. SAND/SNOW mode (
For shooting when the people or objects are darker than the
background because of reflected light from sand or snow.
The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/250
second, depending on the picture.
6. HSS (High Speed Shutter) mode (
For shooting fast-moving subjects such as the players in
golf or tennis games.
You may need to light the shooting area.
Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals
38
)
)
)
)
)
Techniky záznamu
Program AE (automatická expozice)
Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA.
ReÏimy PROGRAM AE vám umoÏÀují nastavit rychlost
závûrky a expozici podle typu zábûru. Dávají Vám moÏnost
ovlivnit hloubku zábûru.
Je k dispozici celkem 6 reÏimu automatické expozice.
1. ReÏim AUTO
Zaji‰Èuje automatické vyrovnání mezi objektem a pozadím.
Je pouÏiteln˘ za normálních podmínek.
Rychlost závûrky se automaticky mûní od 1/50 do 1/250
sekundy podle zábûru.
2. ReÏim SPORT (
)
Urãen pro snímání rychle se pohybujících osob nebo
pfiedmûtÛ.
3. ReÏim PORTRAIT - portrét (
Je urãen pro správné zaostfiení vpfiedu stojících objektÛ,
pozadí bude rozostfieno.
Je obzvlá‰È vhodn˘ pro filmování venku.
Rychlost závûrky se automaticky mûní od 1/50 do 1/1000
sekundy v závislosti na snímaném zábûru.
4. ReÏim SPOTLIGHT - osvûtlení (
Zajistí kvalitní expozici v situaci, kdy je osvûtlen pouze
objekt a zbytek scény nikoli.
Rychlost závûrky je 1/50 sekundy.
5. ReÏim SAND/SNOW (
Je urãen pro situace, kdy filmované osoby ãi objekty jsou
tmav‰í neÏ pozadí (odraz svûtla od písku ãi snûhu).
Rychlost závûrky se automaticky mûní od 1/50 do 1/250
sekundy v závislosti na snímaném zábûru.
6. ReÏim HSS - vysoká rychlost závûrky (
Je urãen pro filmování rychle se pohybujících objektÛ
(napfi. pfii tenisu ãi automobilov˘ch závodech).
Budete potfiebovat dobré osvûtlení scény.
CZECH
)
)
)
)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-L800U

This manual is also suitable for:

Vp-l850Vp-l850dVp-l800Vp-l870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: