Download  Print this page

Advertisement

ENGLISH
ENGLISH

Video Camcorder

COLOUR LCD
VP-L800U/L800/L850/
L850D/L870
VP-L800U
Hi
VP-L800/L850/
L850D/L870
Owner's Instruction Book
Before operating the unit, please read this instruction book
thoroughly, and retain it for future reference.
This product meets the intent of
Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals
8mm
Videokamery Systému
8mm
Barevn˘ displej LCD
VP-L800U/L800/L850/
Hi
ELECTRONICS
NÁVOD K OBSLUZE
Pfied pouÏitím videokamery si podrobnû pfieãtûte tento návod k
obsluze a drÏte se v‰ech v nûm uveden˘ch pokynÛ.
Tento proudukt splÀuje podm
89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
CZECH
L850D/L870
VP-L800U
VP-L800/L850/
L850D/L870
nky dle nafiízení
í
AD68-00607L

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-L800U

   Summary of Contents for Samsung VP-L800U

 • Page 1: Video Camcorder

  ENGLISH ENGLISH CZECH Video Camcorder Videokamery Systému COLOUR LCD Barevn˘ displej LCD VP-L800U/L800/L850/ VP-L800U/L800/L850/ L850D/L870 L850D/L870 VP-L800U VP-L800U VP-L800/L850/ VP-L800/L850/ L850D/L870 L850D/L870 ELECTRONICS Owner’s Instruction Book NÁVOD K OBSLUZE Before operating the unit, please read this instruction book Pfied pouÏitím videokamery si podrobnû pfieãtûte tento návod k thoroughly, and retain it for future reference.
 • Page 2: Table Of Contents

  ENGLISH CZECH Table of Contents Obsah Precautions and Safety Instructions Upozornûní a bezpeãnostní pokyny Seznámení s videokamerou Getting to Know Your Camcorder Features.....................8 V˘znaãné vlastnosti................8 Descriptions Popis ovládacích prvkÛ Front View/Side View/Rear View ........9, 10, 11 âelní pohled/Boãní pohled/Pohled zezadu ....9, 10, 11 OSD (On Screen Display) ............12 Displej hledáãku ................12 Accessories Supplied with Your Camcorder .........14...
 • Page 3: Obsah

  ENGLISH CZECH Table of Contents Obsah DIS (digitální stabilizátor obrazu, pouze u modelu VP-L850/L850D/L870) ...35 DIS (Digital Image Stabilizer, VP-L850/L850D/L870 only)....35 Ruãní zaostfiování /Automatické zaostfiování........36 MF/AF (Manual Focus/Auto Focus) ............36 BLC .......................37 BLC (Back light compensation) .............37 Program AE (automatické nastavení)..........38 Program AE (Automatic Exposure) ............38 DSE (zvlá‰tní...
 • Page 4: Precautions And Safety Instructions

  ENGLISH CZECH Precautions and Safety Instructions Upozornûní a bezpeãnostní pokyny Precautions regarding rotation of LCD screen Upozornûní, t˘kající se otáãení obrazovky LCD monitoru Please rotate the LCD screen carefully as illustrated. Prosíme Vás, abyste pfii manipulaci s panelem monitoru postupovali velmi opatrnû...
 • Page 5: Kondenzace Vlhkosti

  ENGLISH CZECH Precautions and Safety Instructions Upozornûní a bezpeãnostní pokyny Precautions regarding the electronic viewfinder Elektronick˘ hledáãek 1) Do not place the camcorder 1) Neodkládejte videokameru na pfiímé sluneãní svûtlo. Pfiímé so that the viewfinder is pÛsobení sluneãního svitu pfies pointing towards the sun.
 • Page 6 ENGLISH CZECH Precautions and Safety Instructions Upozornûní a bezpeãnostní pokyny Akumulátor Precautions regarding the battery pack Make sure that the battery pack is charged before shooting ZabraÀte moÏnosti dotyku kovov˘ch pfiedmûtÛ s kontakty akumulátoru. Mohou zpÛsobit zkrat a po‰kození akumulátoru. outdoors.
 • Page 7 ENGLISH CZECH Precautions and Safety Instructions Upozornûní a bezpeãnostní pokyny Precautions when Recording or Playback using LCD Záznam nebo pfiehrávání s pomocí LCD monitoru 1) High precision technology is used to 1) LCD monitor je vyroben s pouÏitím vysoce pfiesné technologie. Bûhem jeho pouÏívání manufacture the LCD display.
 • Page 8: Getting To Know Your Camcorder

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s videokamerou Features V˘znaãné vlastnosti Your camcorder has many features available when recording or Va‰e videokamera má fiadu v˘born˘ch prostfiedkÛ pro pofiízení during playback. záznamu a pfiehrávání: Snap Shot (VP-L850/L850D/L870 only) Snap Shot (pouze u modelu VP-L850/L850D/L870) Funkce umoÏÀuje natáãet nehybny objekt po omezenou dobu v The Snap Shot function allows you to take a still picture as well as reÏimu CAMERA.
 • Page 9: Front View/side View/rear View

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s videokamerou âelní pohled - funkãní a ovládací prvky Front View 2. REC SEARCH (REW) 4. REC SEARCH (FF) 5. DATE/TIME (STOP) 3. PLAY/STILL (LIGHT) 7. EVF 6. TAPE EJECT 13. VIDEO LIGHT 1.
 • Page 10: Popis Ovládacích PrvkÛ âelní Pohled/boãní Pohled/pohled Zezadu

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s videokamerou Side View Boãní pohled - ovládací prvky 24. BLC 14. MENU ON/OFF 23. FADE 15. ENTER (MF) 20. SPEAKER 16. UP/DOWN Dial (VOLUME) 22. LCD Open 17. S-VIDEO out 18. P.AE 19.
 • Page 11 - ReÏim PLAYER - pfiehrávání CAMERA. (pouze u modelu - PLAYER : Select to (VP-L800U/L800 only, záznamu. VP-L800U/L800, viz str.32) playback. see page 32) 32. START/STOP (viz str.23) 38. Indikátor dobíjení (viz str.19) 32. START/STOP (see page 23) 38. Recharging Indicator Tlaãítko je funkãní...
 • Page 12: Osd (on Screen Display)

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s videokamerou OSD (On Screen Display) Displej hledáãku (OSD - On Screen Display) OSD mÛÏete vypnout nebo zapnout a to nastavením reÏimu You can turn the OSD on/off by setting the Display menu Display na on/off.
 • Page 13 ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s videokamerou Displej hledáãku (OSD - On Screen Display) OSD (On Screen Display) Time (see page 42) âas (viz str.42) Shows the time the recording was made. Indikuje ãas záznamu. k. Title (see page 44) k.
 • Page 14: Accessories Supplied With Your Camcorder

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s videokamerou Accessories Supplied with Camcorder Pfiíslu‰enství dodávané s videokamerou Make sure that the following basic accessories are supplied with Pfied zakoupením videokamery se pfiesvûdãete, Ïe jsou pfiiloÏeny your camcorder. v‰echny poloÏky níÏe uvedeného základního pfiíslu‰enství. Basic Accessory 1.
 • Page 15: Remote Control (vp-l850/l850d/l870 Only)

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s videokamerou Remote Control (VP-L850/L850D/L870 only) Dálkové ovládání (VP-L850/L850D/L870) Popis ovládacích prvkÛ: Description of Parts 1. Tlaãítko START/STOP (viz str.23) 1. Start/Stop (see page 23) 2. Tlaãítko SELF TIMER (Samospou‰È). 2. Self Timer 3.
 • Page 16: Preparing

  ENGLISH CZECH Preparing Nastavení videokamery 1. Set the power switch to CAMERA 1. Nastavte spínaã na reÏim CAMERA. mode. 2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Self Timer, dokud se v hledáãku neobjeví CAMERA Ïádaná varianta: WAIT-10S/SELF-30S 2. Press the Self Timer button on the WAIT-10S/SELF-END remote until the appropriate setting is START/...
 • Page 17: Lithium Battery Installation

  ENGLISH CZECH Preparing Nastavení videokamery Shoulder Strap Popruh pro pfiená‰ení (pro krk/rameno) The Shoulder Strap allows you to carry your camcorder with Popruh pro krk/rameno zaji‰Èuje naprosto bezpeãné complete safety. no‰ení kamery. 1. Insert each end of the strap into the 1.
 • Page 18: Connecting A Power Source

  ENGLISH CZECH Preparing Nastavení videokamery Pfiipojení videokamery k napájecímu zdroji Connecting the Power Source There are two ways to connect to a power source. Jsou k dispozici dva druhy napájecích zdrojÛ: Using the AC Power Adapter : used for indoor recording. síÈov˘...
 • Page 19: To Use The Battery Pack

  ENGLISH CZECH Preparing Nastavení videokamery To use the Battery Pack PouÏití akumulátoru How long will the battery last for shooting? Jaká je moÏná délka záznamu pfii napájení akumulátorem? Depends on how often you are likely to use the zoom feature ZáleÏí...
 • Page 20: Using The Battery Pack

  Using the Battery Pack PouÏívání akumulátoru Table of continuous recording time based on model and Tabulka pfiibliÏné délky nepfietrÏitého záznamu podle battery type. modelu kamery a typu akumulátoru VP-L850/L850D/L870 VP-L850/L850D/L870 VP-L800U/L800 VP-L800U/L800 Model Modell LCD ON, LCD OFF, LCD ON, LCD OFF,...
 • Page 21: Display Of Battery Level

  ENGLISH CZECH Preparing Nastavení videokamery Display of Battery Level Kontrolní údaj o stavu akumulátoru The battery level display indicates the Tento údaj na displeji videokamery amount of power remaining in the poskytuje pfiehled o stavu nabití battery pack. pfiipojeného akumulátoru. 1.
 • Page 22: Inserting And Ejecting A Cassette

  ENGLISH CZECH Preparing Nastavení videokamery VloÏení a vyjmutí záznamové kazety Inserting and Ejecting a Cassette There are several cassette types, depending on: Na trhu je k dispozici nûkolik typÛ kazet, li‰ících se: Colour system used PouÏit˘m barevn˘m TV systémem Recording/playback time. Dobou záznamu/pfiehrávání.
 • Page 23: Basic Shooting

  ENGLISH CZECH Basic Shooting Základy záznamu Making your First Recording Vበprvní videozáznam Please make these preparations before Na zaãátku se pfiesvûdãete, zda jsou shooting. splnûny následující podmínky: Have you connected a power source? Je pfiipojen zdroj energie? (Battery Pack or AC Power Adapter) (Akumulátor nebo kabel síÈového BATTERY adaptéru)
 • Page 24 ENGLISH CZECH Basic Shooting Základy záznamu b. To stop shooting, press the red b. Natáãení zastavíte opûtovn˘m START/STOP button again. STBY stiskem tlaãítka START/STOP. Y:YY:YY When recording stops, STANDBY Na displeji zmizí indikace LCD a will be displayed on the LCD. objeví...
 • Page 25: Tips For Stable Recording

  ENGLISH CZECH Basic Shooting Základy záznamu Nûkolik doporuãení pro snímání obrazu Tips for Stable recording While recording, it is very important to hold the Pfii filmování je velmi dÛleÏité správné drÏení camcorder correctly. videokamery. When recording, clip the LENS cap on the Pro stabilní...
 • Page 26: Adjusting The Lcd

  ENGLISH CZECH Basic Shooting Základy záznamu Nastavení LCD monitoru Adjusting the LCD You can view the image you are recording or watch a Va‰e videokamera je vybavena 2,5 palcov˘m LCD moni- playback of recordings made by using your camcorder’s 2.5 torem, kter˘...
 • Page 27: Adjusting Focus Of The Viewfinder

  ENGLISH CZECH Basic Shooting Základy záznamu 9. Turn the UP/DOWN dial to adjust the LCD colour setting. 9. Otoãte voliã UP/DOWN pro nastavení LCD. 10. Press the ENTER. 10. Stisknûte tlaãítko ENTER. For further adjustment, repeat steps 7, 8, 9. Pro dal‰í...
 • Page 28: Playing Back The Tape On The Lcd

  ENGLISH CZECH Basic Shooting Základy záznamu Playing back the tape on the LCD Pfiehrávání záznamu na LCD monitoru You can watch a recording on the LCD display. Pomocí LCD monitoru nebo hledáãku mÛÏete prohlíÏet Make sure that the battery pack is in place. nahrané...
 • Page 29: Adjusting The Lcd During Play

  ENGLISH CZECH Basic Shooting Základy záznamu Adjusting the LCD during PLAY Nastavení LCD monitoru bûhem pfiehrávání. The procedure for adjusting the LCD display in PLAYER mode is ZpÛsob nastavení LCD monitoru na reÏim PLAYER je shodn˘ s nastavením LCD monitoru na reÏim CAMERA (viz str. 26), pouze the same as that for adjusting it in CAMERA mode, except that the tlaãítko POWER musíte nastavit na reÏim PLAYER.
 • Page 30: Advanced Shooting

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu Funkce ZOOM In a Out Zooming In and Out Zoom is only available in CAMERA mode. Funkce Zoom je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. Zooming is a technique that lets you magnify the size of the Zooming (pfiibliÏování, vzdalování, zmûna ohniskové...
 • Page 31: Digital Zoom

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu Digital Zoom Digitální Zoom Digital Zoom is only available in CAMERA mode. Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. Magnification above 22x is achieved using digital Digitální technika umoÏÀuje pouÏít více neÏ 22násobny technology. Zoom.
 • Page 32 5. Press the MENU ON/OFF button to exit. PIP......OFF ukonãíte nastavení. DISPLAY ....ON WHITE BAL..AUTO WL.REMOCON ..ON NEXT: MENU In case of VP-L800U/L800 V pfiípadû VP-L800U/L800 1. Set the power switch to CAMERA 1. Nastavte funkãní pfiepínaã na reÏim mode. CAMERA. D.ZOOM 2.
 • Page 33: Easy Mode (for Beginners)

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu EASY Mode (for Beginners) ReÏim snadného natáãení (EASY) - pro zaãáteãníky Even a beginner can easily make a recording using the S pouÏitím tohoto reÏimu mÛÏe i zaãáteãník snadno EASY mode. natáãet. The EASY mode only operates in CAMERA mode. ReÏim EASY pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
 • Page 34: Custom-creating Your Own Customized Recording Settings

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu CUSTOM - Creating your own customized recording settings CUSTOM - Vytvofiení vlastního nastavení nahrávání MÛÏete vytvofiit vlastní nastavení a uloÏit je pro dal‰í uÏití. You can customize the settings and save them for future Funkce CUSTOM pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
 • Page 35: Dis (digital Image Stabilizer,vp-l850/l850d/l870 Only)

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu DIS (Digital Image Stabilizer,VP-L850/L850D/L870 only) DIS (digitální stabilizátor obrazu, pouze u modelu VP-L850/L850D/L870) The DIS function only works in CAMERA mode. Funkce DIS pracuje pouze v reÏimu CAMERA. DIS (Digital Image Stabilizer) is a handshake compensation Funkce DIS kompenzuje lehké...
 • Page 36: Mf/af (manual Focus/auto Focus)

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu Ruãní a automatické zaostfiování (MF/AF) MF/AF (Manual Focus/Auto Focus) The MF/AF function works only in CAMERA mode. Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. In most situations, it is better to use the Automatic Focus Ve vût‰inû...
 • Page 37: Blc (back Light Compensation)

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu 4. Turn the UP/DOWN dial up or down until 4. Otáãejte voliãem UP/DOWN nahoru the object is focused. nebo dolÛ tak dlouho, aÏ je pfiedmût zaostfien. 5. If you can't get a sharp picture, zoom out until you can.
 • Page 38: Program Ae (automatic Exposure)

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu Program AE (automatická expozice) PROGRAM AE (Automatic Exposure) The PROGRAM AE function only works in CAMERA mode. Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. The PROGRAM AE modes allow you to adjust shutter speeds ReÏimy PROGRAM AE vám umoÏÀují...
 • Page 39 ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu Setting the PROGRAM AE(Automatic Exposure) mode Nastavení programu automatické expozice (AE) 1. Set the power switch to CAMERA mode. (see page 18) 1. Nastavte pfiepínaã napájení na reÏim CAMERA. (viz str. 18) 2. Press the P.AE button, the ( ) symbol 2.
 • Page 40: Dse (digital Special Effects) In Camera Mode

  Podle typu scény zvolte nûktery z nabízenych efektÛ. you wish to shoot and the effect that you wish to give. K dispozici je nûkolik reÏimÛ spec. efektÛ. There are several DSE modes. (VP-L800U/L800: 8 modes, (VP-L800U/L800: 8 reÏimÛ, VP-L850/L850D/L870: 10 reÏimÛ) VP-L850/L850D/L870: 10 modes) Normální...
 • Page 41 ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu Selecting and recording DSE effects Volba a natáãení pomocí DSE efektÛ 1. Set the power switch to 1. Nastavte pfiepínaã napájení na reÏim STBY CAMERA mode. (see page 18) CAMERA. (viz str. 18) X:XX:XX GHOST 2.
 • Page 42: Setting And Recording Date/time

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu Nastavení a záznam funkce DATUM/âAS (DATE/TIME) Setting and Recording DATE/TIME Setting and recording the date/time is only available in Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. CAMERA mode. Pokud na pásek zaznamenáte údaj o datu a ãase, budete You can record the date/time on your recording, so you know se moci pozdûji dobfie orientovat ve sv˘ch nahrávkách.
 • Page 43 ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu 7. Press ENTER. 7. Stisknûte ENTER. CLOCK SETTING The month setting will blink. Zaãne blikat údaj o mûsíci. 0:00 29. AUG. 2005 8. Turn the UP/DOWN dial to set the 8. Otáãejte voliãem UP/DOWN na EXIT: MENU desired month.
 • Page 44: Selecting And Recording A Title

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu Selecting and Recording a Title V˘bûr a zaznamenání titulku - funkce TITLE Selecting and recording a TITLE is possible in the Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. CAMERA mode only. Funkce umoÏÀuje oznaãit záznam jedním z titulkÛ, The TITLE feature allows you to select a preset title stored uloÏen˘ch v pamûti videokamery.
 • Page 45 ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu 6. Turn the UP/DOWN dial to select 6. Otáãejte voliãem UP/DOWN a vyberte the appropriate language. ENGLISH [HAVING FUN] pfiíslu‰n˘ jazyk. FRENCH You may select languages from MÛÏete vybrat jazyk z nabídky: GERMAN ITALIAN ENGLISH/FRENCH/ ENGLISH/FRENCH/GERMAN/ SPANISH...
 • Page 46: Fade In And Out

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu Funkce Fade In a Fade Out - zatmívání a roztmívání Fade In and Out The FADE function works in CAMERA mode only. Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. You can give your films a professional look by using special Pro zv˘‰ení...
 • Page 47: Pip (vp-l850/l850d/l870 Only)

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu PIP(Picture-In-Picture, VP-L850/L850D/L870 only) PIP -Obraz v obraze (Picture - in - Picture, jen VP-L850/L850D/L870) The PIP(Picture-In-Picture) feature works in combination with Funkce PIP pracuje v kombinaci s funkcí DIGITAL the DIGITAL ZOOM function by using a small, super imposed ZOOM.
 • Page 48: Snap Shot (vp-l850/l850d/l870 Only)

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu Snap Shot (jenom VP-L850/L850D/L870) Snap Shot (VP-L850/L850D/L870 only) With the SNAP SHOT feature, your camcorder can function S funkcí Snap Shot lze pouÏít videokameru jako like a normal film camera, allowing you to fotografick˘ aparát, s moÏností pofiízení ‰estisekundového take single still pictures.
 • Page 49: White Balance

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu White Balance - VyváÏení bílé White Balance WHITE BALANCE (WHITE BAL.) is a recording function that Funkce White Balance zaji‰Èuje uchování vûrné barvy preserves the unique colour of the object in any shooting objektu v jak˘chkoli podmínkách natáãení. condition.
 • Page 50: Demonstration

  TITLE ....OFF D/TITLE COLOUR ..WHITE C.RESET ....0:00:00 DEMO ....OFF EXIT: MENU 4. Press ENTER to select ON. SAMSUNG 4. Stisknûte ENTER. Demonstration will start. Pfiedvádûní funkcí zaãne. 5. Set the POWER switch to OFF to 5. Nastavte pfiepínaã POWER na OFF end the Demonstration.
 • Page 51: Setting The Date/title Colour

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu Nastavení barvy data/titulku Setting the Date/Title Colour 1. Set the power switch to CAMERA mode. (see page 22) 1. Nastavte pfiepínaã do reÏimu CAMERA. 2. Press the MENU ON/OFF button. 2. Stisknûte knoflík Menu ON/OFF MENU The MENU list will appear.
 • Page 52: Lighting Techniques

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky záznamu Lighting Techniques Osvûtlovací techniky When you use your camcorder, there are normaly only two Pfii pouÏívání videokamery mohou nastat pouze dvû main recording environments. mezní situace You will be shooting outdoors (Normal recording or Natáãíte venku (normální...
 • Page 53: Playing Back The Tape

  ENGLISH CZECH Playing back the Tape Pfiehrávání záznamu To view a tape that you have recorded. Funkce je urãena k prohlíÏení nahrané pásky. Playback function works in PLAYER mode only. Pfiehrávání pracuje pouze v reÏimu PLAYER. There are two ways to see a tape; Jsou dvû...
 • Page 54 Playing back the Tape Pfiehrávání záznamu Notes: Poznámka: VP-L800U/L800/L850/L850D/L870 feature a monaural Model VP-L800U/L800/L850/L850D/L870 má monofon- audio system. If your TV or VCR are stereo, connect the ní audio systém. JestliÏe TV pfiijímaã nebo VCR mají audio cable to the input “L” of TV or VCR.
 • Page 55: Various Functions In Player Mode

  ENGLISH CZECH Playing back the Tape Pfiehrávání záznamu Various Functions in PLAYER mode RÛzné funkce v reÏimu PLAYER To view a STILL picture (Playback pause) Zastavení obrazu pfii prohlíÏení - funkce STILL (pauza) Press (PLAY/STILL) button Stisknûte tlaãítko (PLAY/STILL) a PLAY/STILL during playback.
 • Page 56: Adjusting The Lcd

  ENGLISH CZECH Playing back the Tape Pfiehrávání záznamu Adjusting the LCD Nastavení LCD monitoru The procedure for adjusting the LCD display in PLAYER Nastavení LCD monitoru na reÏim pfiehrávání (PLAYER) mode is the same as the procedure for adjusting the LCD je stejné...
 • Page 57: Dse In Player Mode

  ENGLISH CZECH Playing back the Tape Pfiehrávání záznamu DSE in PLAYER mode DSE v reÏimu PLAYER The procedure for using DSE in PLAYER mode is the same PouÏití DSE v reÏimu PLAYER je stejné jako pouÏití v as the procedure for using DSE in CAMERA mode, reÏimu CAMERA - viz str.
 • Page 58: Cleaning The Video Heads

  ENGLISH CZECH Maintenance ÚdrÏba âi‰tûní videohlav Cleaning the Video Heads Abyste zajistili normální a ãist˘ záznam, udrÏujte To ensure normal recording and clear pictures, clean videohlaviãky v ãistotû. the video heads. JestliÏe pfiehrávan˘ obraz vykazuje poruchy nebo je When the playback pictures are noisy or hardly visible, viditelnû...
 • Page 59: Usb Interface (vp-l870 Only)

  ENGLISH CZECH USB interface (VP-L870 only) USB pfiipojení (pouze u VP-L870) Transferring a Digital Image through a USB Connection Pfienos digitálního obrázku pfies USB port You can easily transfer a still image from a camera, tape, Statick˘ obraz mÛÏete snadno pfiená‰et z kamery, kazety, memory to a PC without additional add-on cards via a USB pamûti do PC pfies port USB, aniÏ...
 • Page 60: Installing Usb Media 2.0 Program

  ENGLISH CZECH USB interface (VP-L870 only) USB pfiipojení (pouze u VP-L870) USB instalaãní program Installing USB Media 2.0 Program Do not connect the camcorder to PC before installing the nepfiipojujte kameru k poãítaãi pfied instalací programu program. pokud je pfiipojena jiná kamera nebo skener, rozpojte If another camera or scanner is connected, please prosím napfied toto pfiipojení...
 • Page 61 4. Okno níÏe ukazuje soubor k to install the program. instalaci programu Basically the program is installed Program je instalován v in the following folder. následujícím souboru: C:\Programfiles\Samsung\ C:\Programfiles\Samsung\ USB Media 2.0 USB Media 2.0 Kliknûte na Click to change the folder.
 • Page 62 ENGLISH CZECH USB interface (VP-L870 only) USB pfiipojení (pouze u VP-L870) Connecting to a PC Pfiipojení k PC 1. Connect a USB cable to the USB port on the PC. 1. Pfiipojte USB kabel k USB portu na PC. 2. Connect the other end of the USB cable into the proper 2.
 • Page 63: Using Your Camcorder Abroad

  However, to view a recording on a television or to make a TV pfiijímaãe, musí vyhovovat barevn˘ systém televizoru nebo copy to a video cassette recorder, the television or VCR VCR - u modelu VP-L800U/L800/L850/L850D/L870 systému must be PAL: VP-L800U/L800/L850/L850D/L870-compati- a navíc musí mít audio/video konektory odpovídající kabelÛm videokamery.
 • Page 64: Troubleshooting Check

  ENGLISH CZECH Troubleshooting Check Kontrola, fie‰ení problému Troubleshooting Check Kontrola, fie‰ení problému NeÏ kontaktujete servis, proveìte nûkolik jednoduch˘ch Before contacting a service centre, perform the following kontrol. V mnoha pfiípadech tak u‰etfiíte drahocenn˘ ãas i simple checks. They might save you the time and expense of an zbyteãnû...
 • Page 65: Checking

  ENGLISH CZECH Troubleshooting Check Kontrola, fie‰ení problému Checking Kontrola If you run into any problem using the camcorder, use the JestliÏe se vyskytnou pfii provozu videokamery nûjaké prob- following table to try to resolve the problem. lémy, prostudujte následující tabulku popisující moÏné prob- If these instructions do not allow you to solve the problem, take lémy a jejich fie‰ení.
 • Page 66 ENGLISH CZECH Troubleshooting Check Kontrola, fie‰ení problému Problém Vysvûtlení/fie‰ení Symptom Explanation/Solution The contrast between the subject and Kontrast mezi subjektem a Avertical stripe appears Pfii snímání jasného when you shoot a bright the background is too great for the pozadím je pfiíli‰ velk˘ pro objektu na tmavém pozadí...
 • Page 67: Moisture Condensation

  ENGLISH CZECH Troubleshooting Check Kontrola, fie‰ení problému Problémy s vlhkostí Moisture Condensation If the camcorder is brought directly from a cold place to a Pokud pfienesete kameru z chladného prostfiedí pfiímo do warm place, moisture may form inside the camcorder, on tepla, mÛÏe dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitfi...
 • Page 68: Specifications

  Video: 2 rotující hlavy se spirálovitym Audio: FM monaural system snímáním FM Video signal PAL colour, CCIR standard Zvuk: FM mono Usable cassette VP-L800U: 8 mm Video signál PAL barevn˘, CCIR standard VP-L800/L850/L850D/L870: Hi8 or 8 mm Formát kazety VP-L800U: 8mm Tape speed SP: 20.051 mm/sec...
 • Page 69: Index

  ENGLISH CZECH Index Rejstfiík - A - - E - - A - - F - ABROAD ........63 Filtr - prÛmûr ......68 ABROAD ........63 EASY ........33 Akumulátor ........20 Funkce BLC ......37 AC POWER ADAPTER....18 EJECT ........22 AUDIO ........53 Funkce DEMO ......50 ADJUST (LCD)......26 ENTER button......26 Automatická...
 • Page 70 ENGLISH CZECH Index Rejstfiík - O - START/STOP......23 - N - - S - STILL .........55 Napájecí kabel ......18 Samospou‰È ......15 OPERATION MODE....13 STOP ........54 Napájecí napûtí......63 SíÈov˘ adaptér......18 OSD ...........12 STROBE........40 Nastavení videokamery ..16 - 22 Snímání pomocí LCD monitoru ..25 SYSTEM........68 Nastavení...
 • Page 71 ENGLISH CZECH THIS CAMCORDER IS MANUFACTURED BY: TATO VIDEOKAMERA BYLA VYROBENA FIRMOU: ELECTRONICS ELECTRONICS *Samsung Electronics’ Internet Home Page *Samsung Electronics’ Internet Home Page United Kingdom http://www.samsungelectronics.co.uk United Kingdom http://www.samsungelectronics.co.uk France http://www.samsung.fr France http://www.samsung.fr Australia http://www.samsung.com.au Australia http://www.samsung.com.au Germany http://www.samsung.de Germany http://www.samsung.de...

This manual is also suitable for:

Vp-l850Vp-l850dVp-l800Vp-l870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: