Download  Print this page

Selecting And Recording A Title; Bûr A Zaznamenání Titulku - Samsung VP-L800U Owner's Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Shooting

Selecting and Recording a Title

Selecting and recording a TITLE is possible in the
CAMERA mode only.
The TITLE feature allows you to select a preset title stored
in the camcorder's memory.
You can also select the language of the titles.
Selecting a Language and setting a Title
Selecting a language is possible in STANDBY in
CAMERA mode only.
The factory default language is ENGLISH.
You can change the language.
1. Make sure that you have installed the LITHIUM BATTERY
or have the adapter attached. (see page 17)
2. Set power switch to CAMERA mode. (see page 18)
Open the LCD monitor and adjust it so that you can see
comfortably.
3. Press MENU ON/OFF button.
Then the MENU list will appear.
4. Turn the UP/DOWN dial until
TITLE SET is highlighted.
5. Press ENTER.
A list of available languages will
appear.
Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals
44
Techniky záznamu
V˘bûr a zaznamenání titulku - funkce TITLE
Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA.
Funkce umoÏÀuje oznaãit záznam jedním z titulkÛ,
uloÏen˘ch v pamûti videokamery.
MÛÏete si vybrat i jazyk titulkÛ.
V˘bûr jazyka a nastavení titulkÛ
V˘bûr jazyka je moÏny pouze ve STANDBY reÏimu
CAMERA.
Ve v˘robním závodû byla nastavena jako základní
jazyk angliãtina. Nastavení jazyka mÛÏete zmûnit.
1. Pfiesvûdãte se o správné instalaci lithiové baterie.
(viz str. 17)
2. Nastavte funkãní pfiepínaã na reÏim CAMERA. (viz str. 18)
Otevfiete LCD monitor a nastavte ho podle sv˘ch
poÏadavkÛ.
MENU
3. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
LCD ADJUST
Na displeji se objeví menu nabídky
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
funkcí.
PIP ........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
EXIT: MENU
4. Otáãejte voliãem UP/DOWN, dokud
MENU
není vysvíceno TITLE SET.
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE ....................OFF
D/TITLE COLOUR ..WHITE
C.RESET ..............0:00:00
DEMO ..................OFF
EXIT: MENU
5. Stisknûte tlaãítko ENTER.
LANGUAGE SELECT
ENGLISH [HAVING FUN]
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
SPANISH
RUSSIAN
EXIT: MENU
CZECH
Na displeji se objeví nabídka
moÏnych jazykÛ.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-L800U

This manual is also suitable for:

Vp-l850Vp-l850dVp-l800Vp-l870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: