Download  Print this page

Easy Mode (for Beginners); ReÏim Easy (pro Zaãáteãníky) - Samsung VP-L800U Owner's Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Shooting

EASY Mode (for Beginners)

Even a beginner can easily make a recording using the
EASY mode.
The EASY mode only operates in CAMERA mode.
1. Set the power switch to CAMERA mode (see page 18).
2. By pressing the EASY button, all the
functions of the camera will be set to
off and the recording settings will be
set to the following basic mode.
Battery level, recording mode,
counter, date/time, DIS (
will be displayed as the camcorder
starts to run.
The word "EASY" will appear on the
LCD at the same time.
However, the Date/Time will only be seen if it has been
previously set.
(DIS (
) will be displayed on VP-L850/L850D/L870 only)
3. Press the START/STOP button to start recording.
Recording will begin using the basic automatic
environment settings.
4. Pressing the EASY button again turns the EASY
mode off.
The camera will return to the settings that
were set prior to the EASY mode being
switched on.
Notes:
In the EASY mode, the MENU, MF, DSE, P.AE and BLC
functions are not available.
If you want to use these functions, you must first switch
the EASY mode off.
The EASY mode settings are stored in the camera
(provided a good lithium battery has been installed).
Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals
)
Techniky záznamu
ReÏim snadného natáãení (EASY) - pro zaãáteãníky
S pouÏitím tohoto reÏimu mÛÏe i zaãáteãník snadno
natáãet.
ReÏim EASY pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
1. Nastavte pfiepínaã do reÏimu CAMERA (viz str. 18).
2. Stisknutím tlaãítka EASY budou
v‰echny funkce kamery nastaveny
STBY
na vypnuto a nahrávací nastavení
X:XX:XX
budou nastaveny do následujících
EASY
základních reÏimu.
31. JAN. 2003
Na LCD monitoru se objeví slovo EASY.
Datum a ãas budou vidût pouze tehdy, jestliÏe jste je
pfiedtím nastavili.
(DIS (
) se zobrazí pouze u modelÛ
VP-L850/L850D/L870).
3. Pro zaãátek natáãení stisknûte tlaãítko START/STOP.
Nahrávání zaãne za pouÏití základních
nastavení prostfiedí.
4. Stisknete-li tlaãítko EASY znovu, reÏim EASY
se vypne.
Videokamera se vrátí do nastavení, které
bylo navoleno pfied zapnutím reÏimu EASY.
Poznámka:
V reÏimu EASY nejsou nûkteré funkce dostupné, jako
MENU, MF, DSE, P.AE, BLC.
Chcete-li pouÏívat tyto funkce, nejprve musíte pfiepnout
reÏimy EASY na pozici vypnuto.
Nastavení reÏimu EASY jsou uloÏeny ve videokamefie
(pokud byla instalována lithiová baterie).
CZECH
ÚroveÀ baterie, nahrávací reÏim,
poãítadlo datum/ãas, DIS (
se zobrazí, kdyÏ zaãne
videokamera pracovat.
)
33

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-L800U

This manual is also suitable for:

Vp-l850Vp-l850dVp-l800Vp-l870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: