Download  Print this page

Panasonic CN-GP50N Quick Reference Manual

Portable navigation system
Hide thumbs
   

Advertisement

l
Read the "Safety information" presented in the Important Information before using this product.
l
This manual describes the basic operations.
For advanced operations, refer to the instruction manuals on the DVD-ROM.
l
Před použitím tohoto produktu si přečtěte „Bezpečnostní pokyny" uvedené v části Důležité informace.
l
Tato příručka popisuje základní operace.
Informace o náročnějších operacích naleznete v návodech k obsluze na disku DVD-ROM.
l
A termék használata előtt olvassa el a Fontos információk című részben lévő „Biztonsági tudnivalók" szakaszt.
l
Ez az útmutató a készülék alapfunkcióit ismerteti.
A speciális funkciók használatának ismertetését a DVD-ROM-on lévő használati útmutatóban találja.
l
Lue Tärkeitä tietoja -vihkosessa olevat turvallisuustiedot, ennen kuin käytät tätä tuotetta.
l
Tässä oppaassa on kuvaus laitteen perustoiminnoista.
Jos haluat tietoja lisätoiminnoista, lue DVD-levyllä olevat oppaat.
Table of contents / Obsah / Tartalomjegyzék / Sisältö
English
Names of controls and functions ............................... 2
Turn on the power ...................................................... 4
Basic map operation .................................................. 5
Basic menu operation ................................................ 6
Create a route ............................................................. 8
Picture Viewer ............................................................ 9
Hands-Free ............................................................... 10
Češky
Názvy ovládacích prvků a funkcí ....................................... 2
Zapnutí napájení ............................................................ 4
Základní obsluha mapy ................................................... 5
Základní obsluha nabídky ................................................. 6
Vytvoření trasy .............................................................. 8
Prohlížeč obrázků ........................................................... 9
Handsfree ................................................................... 10
Portable Navigation System
CN-GP50N
Model:
Quick Reference Guide
Stručná referenční příručka
Rövid használati útmutató
Magyar
Kezelőszervek neve és funkciója ....................................... 2
Kapcsolja be a készüléket ................................................ 4
Alapvető térképművelet ................................................... 5
Az alapmenü használata ................................................. 6
Útvonal tervezése .......................................................... 8
Picture Viewer (Képnézegető) ........................................... 9
Kihangosító ................................................................. 10
Suomi
Liitäntöjen ja toimintojen nimet .................................. 2
Virran kytkeminen ...................................................... 4
Peruskarttatoiminnot .................................................... 5
Perusvalikkotoiminnot .............................................. 6
Reitin luominen .......................................................... 8
Kuvankatseluohjelma ................................................ 9
Handsfree ................................................................. 10
Pikaopas

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic CN-GP50N

  Summary of Contents for Panasonic CN-GP50N

  • Page 1 Portable Navigation System CN-GP50N Model: Quick Reference Guide Stručná referenční příručka Rövid használati útmutató Pikaopas Read the “Safety information” presented in the Important Information before using this product. This manual describes the basic operations. For advanced operations, refer to the instruction manuals on the DVD-ROM.
  • Page 2 Names of controls and functions / Názvy ovládacích prvků a funkcí / Kezelőszervek neve és funkciója / Liitäntöjen ja toimintojen nimet Liquid crystal display Power on/standby button Displays the navigation screen, Picture Viewer Switches the power of the unit between on and screen, etc.
  • Page 3 Basic map operation / Základní obsluha mapy / Alapvető térképművelet / Peruskarttatoiminnot Turn the main power switch ( ) ON.  The main power CN-GP50N turns on. Select a language.  (Only the first time the power is turned on) : Touch this to scroll through the list.
  • Page 4 Basic menu operation / Základní obsluha nabídky / Az alapmenü használata / Perusvalikkotoiminnot  Navigation menu  Destination menu  Information menu  Setting menu Displays the Destination menu. Search for destination address from the street name. Displays the GPS information reception. Change basic navigation settings.
  • Page 5 Create a route / Vytvoření trasy / Útvonal tervezése / Reitin luominen Picture Viewer / Prohlížeč obrázků / Picture Viewer (Képnézegető) / Kuvankatseluohjelma Route search screen (Example: Address search) Select [Destination] from the Navigation menu.  Destination menu is displayed. Select the search method from the Destination menu.
  • Page 6 : Párování s mobilními telefony. Informace o připojitelných mobilních telefonech naleznete na našem : Vyberte mobilní telefon, k němuž se chcete připojit. webovém serveru. URL: http://www.panasonic-europe.com/car : Stav nebo název zařízení Válassza a Navigation (Navigáció) menüben a [Telefon] lehetőséget.  Hívás fogadása ...
  • Page 7 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site: http://panasonic.net Printed in China Vytisknuto v Číně Nyomtatás helye: Kína Stampato in Cina YGFM262888B FX0807-2117...