Download  Print this page

Nederlands - Black & Decker VB1600 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gebruik volgens bestemming
Uw Black & Decker stofzuiger is bedoeld voor het opzuigen
van vaste stoffen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Bij het gebruik van elektrische apparaten
N
dienen ter bescherming tegen brandgevaar, elektrische
schok, letsel en materiële schade altijd gepaste
veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen,
waaronder de volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gehele gebruiksaanwijzing aandachtig door
N
voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Het bedoelde gebruik wordt in deze handleiding
N
beschreven. Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken. Gebruik het apparaat
uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
N
Gebruik van het apparaat
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u de
N
stroom in- of uitschakelt.
Kijk altijd goed uit wanneer u het apparaat gebruikt.
N
Gebruik het apparaat niet buiten.
N
Trek de stekker niet aan het elektriciteitssnoer uit het
N
stopcontact. Houd het elektriciteitssnoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Als het elektriciteitssnoer tijdens gebruik beschadigd
N
raakt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar het
apparaat uit. Raak het elektriciteitssnoer niet aan voordat
u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact
N
wanneer u het niet gebruikt of voordat u onderdelen gaat
verwisselen of het apparaat gaat reinigen.
Veiligheid van anderen
Verbied kinderen en personen die niet van de inhoud van
N
deze handleiding op de hoogte zijn het gebruik van dit
apparaat.
Houd kinderen en dieren buiten het werkgebied en laat ze
N
dit apparaat of het elektriciteitssnoer niet aanraken. Als u
met het apparaat in de buurt van kinderen komt, dient er
goed op hen gelet te worden.
Na gebruik
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
N
stopcontact voordat u het apparaat zonder toezicht
achterlaat of enig onderdeel van het apparaat gaat
verwisselen, reinigen of controleren.
Indien niet in gebruik moet de machine op een droge
N
plaats worden opgeborgen.
Kinderen mogen geen toegang hebben tot opgeborgen
machines.
Inspectie en reparatie
Controleer de machine voor gebruik op beschadigde of
N
defecte onderdelen. Controleer op kapotte onderdelen,
beschadigingen aan schakelaars en enige andere zaken
die de werking nadelig kunnen beïnvloeden.
Gebruik de machine niet als enig onderdeel beschadigd of
N
defect is.
Defecte onderdelen dienen door een erkend
N
servicecentrum te worden gerepareerd of vervangen.
Controleer voor gebruik het elektriciteitssnoer op
N
beschadiging, veroudering en slijtage.
Gebruik het apparaat niet als het elektriciteitssnoer of de
N
stekker beschadigd of defect is.
Als het elektriciteitssnoer of de stekker beschadigd of defect
N
is, moet het, om gevaarlijke situaties te voorkomen, door een
erkende servicetechnicus vervangen worden. Snijd nooit in
het elektriciteitssnoer en probeer dit niet zelf te repareren.
Probeer nooit om enig onderdeel anders dan in deze
N
handleiding beschreven te verwijderen of te vervangen.
Dubbele isolatie
Dit apparaat is dubbel geïsoleerd; een aardaansluiting
is daarom niet noodzakelijk. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor stofzuigers
Gebruik het apparaat niet om vloeistoffen op te zuigen.
N
Gebruik het apparaat niet om brandbare materialen op te
N
zuigen.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
N
Dompel het apparaat niet in water onder.
Zorg dat de luchtstroom van de motor niet in uw ogen en
N
gezicht blaast.
Houd kinderen en dieren op een veilige afstand als u het
N
apparaat gebruikt.
Werk altijd van onderen af omhoog wanneer u het
N
apparaat op trappen gebruikt, en plaats het apparaat
tenminste een trede onder uw werkpositie.
Gebruik het apparaat niet zonder dat de zuigmond of een
N
ander geschikt accessoire aan de buis is gemonteerd.
Gebruik uitsluitend accessoires van Black & Decker.
N
Onderdelen
Al naar gelang de uitvoering beschikt dit apparaat over de
volgende onderdelen (fig. A).
1. Aan/uit-schakelaar
2. Snelheidsregelschakelaar (VB1630/VB1740/VB1820/VB1850)
3. Snoeropwindknop

NEDERLANDS

27

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker VB1600

  Related Manuals for Black & Decker VB1600

This manual is also suitable for:

Vb1820Vb1850Vb1630Vb1740Vb1710