Download Print this page

Advertisement

-840 9WIV +YMHI
*SV


Advertisement

   Related Manuals for Samsung ITP-5112L

   Summary of Contents for Samsung ITP-5112L

 • Page 1

  -840 9WIV +YMHI ...

 • Page 2

  8%&0) 3* '328)287 %&398 8,-7 &33/ 8,-2+7 =39 7,390( /23; z %77)1&0-2+ =396 /)=7)8 -840 7)894 -RMXMEPM^MRK XLI -840 -4 7IXYT 1IRY 1IRY 7XVYGXYVI 2EZMKEXMRK XLI 1IRYW 7IXXMRK 9T ,SX (IWOMRK -HPI 0SKMR 7IXXMRK XLI 2IX[SVO 4EVEQIXIVWz 3987-() '%007 1EOMRK ER 3YXWMHI 'EPP ...

 • Page 3

  6IQSXI ,SPH 1YXI ,SPH 6IGEPP &EGOKVSYRH 1YWMG 'SRWYPXEXMSR ,SPH )WXEFPMWLIH 'EPP 4MGO9T 6IXVMIZMRK 'EPPW ,IPH EX %RSXLIV 7XEXMSR %TTSMRXQIRX 6IQMRHIV%PEVQ 'PSGO z 8VERWJIVVMRK 'EPPW (SSV 4LSRI 'EPPW 8VERWJIV [MXL 'EQT3R )\IGYXMZI7IGVIXEV] ,SXPMRI z 8VERWJIV XS :SMGI 1EMP +VSYT 0MWXIRMRK 'EPP ;EMXMRK...

 • Page 4

  7XEXMSR 2EQIW 1EREKMRK /I] %WWMKRQIRXW 0'6 [MXL 'PIEV &EGOWTEGI [MXL 0'6 8I\X 1IWWEKMRK z '%00)6 -( 7IPIGXMRK ]SYV 'EPPIV -( (MWTPE] :MI[MRK XLI 2I\X 'EPPIV -( 'EPP 7EZMRK XLI 'EPPIV -( 2YQFIV 6IHMEPMRK E 7EZIH 'EPPIV -( 2YQFIV %&398 8,-7 &33/ 7XSVMRK E 'EPPIV -( 2YQFIV -RUYMVI 'EPPIV -( 4EVO,SPH -RJS ...

 • Page 5

  8)61-2%0 78%897 -2(-'%836 8,-2+7 =39 7,390( /23; 8LI XIVQMREP WXEXYW MRHMGEXSV PMKLX MW TSWMXMSRIH SR XLI XST VMKLX GSVRIV SJ XLI OI] WIX EFSZI XLI HMWTPE] 8LI XIVQMREP WXEXYW MRHMGEXSV MW E XVMGSPSVIH VIH KVIIR ERH 97)6 36-)28%8-32 EQFIV PMKLX XLEX TVSZMHIW KVIEXIV ZMWMFMPMX] SJ ]SYV OI]WIXW WXEXYW XLER XLI MRHM ZMHYEP FYXXSR 0)(W 8LI XIVQMREP WXEXYW MRHMGEXSV TVSZMHIW XLI JSPPS[MRK MRHMGE 8LI -84 QSHIP XIPITLSRIW EVI GEPPIH w-4 OI]WIXWx 8LI -4 OI]WIX MRGSVTSVEXIW FYX XMSRW...

 • Page 6

  7'6300 &98832 %77)1&0= 7'6))2 &98832 8LI WGVSPP FYXXSR MW EGXYEPP] E X]TI SJ XLYQF[LIIP EWWIQFP] =SY QE] YWI MX XS 8LI 0 MRGSVTSVEXIW E 7'6))2 FYXXSR 8LMW FYXXSR EPPS[W ]SY XS GLSSWI ]SYV WGVSPP XLVSYKL XLI WXEXMSR WGVIIRW 6SPPMRK XLI 7'6300 &98832 (3;2 XS[EVHW OI]WIXvW MHPI WGVIIR HMWTPE] 8LI HIJEYPX MW '%0)2(%6 8LI STXMSRW EVI 78%8-32 XLI REZMKEXMSR FYXXSR [MPP EHZERGI ]SY XLVSYKL XLI QYPXMTPI 73*8 1)29 ERH *-<)( *)%896) FYXXSRW X[S PIZIPW SV 78%8-32 463+6%11%&0) FYXXSRW...

 • Page 7

  2SXI XLEX XLI (-6)'8-32 &98832 LEW JSYV MGSRW EX XLI XST FSXXSQ PIJX ERH 7=78)1 832)7 VMKLX SJ XLI )28)6 FYXXSR 8LIWI MGSRW EVI YWIH XS REZMKEXI HMVIGXP] XS 8LI W]WXIQ TVSZMHIW WIZIVEP XSRIW XS EWWMWX ]SY 7SQI SJ XLIWI XSRIW EVI EPVIEH] TEVXMGYPEV TVSKVEQQMRK STXMSRW JVSQ XLI '%0)2(%6 WGVIIR JEQMPMEV XS ]SY 4VIWWMRK XLI XST -2*3 MGSR [MPP XEOI ]SY HMVIGXP] XS XLI 78%897 -2*3...

 • Page 8

  -840 /)=7)8 %77)1&0-2+ =396 /)=7)8 'SPSV 0'( 4ERIP 4PEGI XLI OI]WIX JEGI HS[R SR E JPEX WYVJEGI (MWTPE]W E PEVKI UYERXMX] SJ MRJSVQEXMSR WS XLEX 7IPIGX &YXXSRW -RWIVX RSXGLIH IRHW SJ XLI WYTTSVX FVEGOIX MRXS XLI GLERRIPW PSGEXIH MR XLI XLI YWIVW GER IEWMP] 8S WIPIGX E WTIGMJMG MXIQ YTTIV WIGXMSR SJ XLI FSXXSQ TERIP 4YWL XS[EVHW XLI XST SJ XLI OI]WIX XS PSGO...

 • Page 9

  8LI ?A?A HMEP FYXXSRW EVI YWIH XS HMVIGXP] GLSSWI E QIRY SV WYF QIRY -840 7)894 STXMSRW 8LI ?)28)6A FYXXSR MR XLI REZMKEXMSR FYXXSR EWWIQFP] MW YWIH [LIR WEZMRK E QSHMJMGEXMSR -2-8-%0->-2+ 8,) -840 8LI ?1)29A FYXXSR MR XLI REZMKEXMSR FYXXSR EWWIQFP] MW YWIH XS XS HMWTPE] XLI -4 7IXYT 1EMR 1IRY -RMXMEPP] XLI -840 -4 OI]WIX [MPP RIIH XS FI WIXYT XS STIVEXI [MXLMR XLI YWIVW 8LI ?)2(A FYXXSR MR XLI REZMKEXMSR FYXXSR EWWIQFP] MW YWIH [LIR GERGIPMRK...

 • Page 10

   *%'836= 6)7)8 7)88-2+ 8,) 2)8;36/ 4%6%1)8)67 8LMW STXMSR VIWIXW -84 XS JEGXSV] HIJEYPX WIXXMRKW 9XMPM^I XLI JSPPS[MRK TVSKVEQQMRK WXITW XS TVSKVEQ XLI -840 -4 OI]WIX XS STIVEXI [MXLMR XLI YWIVW RIX[SVO 6)&338 8LMW STXMSR VIFSSXW XLI -84 7]WXIQ )EW] ;M^EVH 2%:-+%8-2+ 8,) 1)297 &] WIPIGXMRK XLMW STXMSR XLI 7]WXIQ )EW] ;M^EVH GER KYMHI ]SY XLVSYKL WIXXMRK YT ]SYV RIX[SVO TEVEQIXIVW -J ]SY [ERX XS WIX YT XLIWI TEVEQIXIVW MRHMZMHYEPP] JSP...

 • Page 11

  -J XLI ? 7YFRIXA QIRY MW WIPIGXIH XLI YWIV GER IRXIV E RI[ 2IXQEWO -4 EHHVIWW 'LIGO MJ XLIVI MW ER] GYVVIRXP] WEZIH WYFRIX QEWO EHHVIWW SJ XLI TLSRI SR XLI =SY GER GSRJMVQ XLI GYVVIRX -4 EHHVIWW SJ XLI EYXLIRXMGEXMSR WIVZIV EX XLI 0'( 0'( -J XLI WYFRIX QEWO EHHVIWW LEW RSX FIIR WIX XLI HMWTPE] [MPP WLS[ RSXLMRK TERIP8LI EHHVIWW MW PIJX FPERO MJ MX MW RSX WIX 9WI XLI HMEP FYXXSRW JVSQ ?A?A ERH 4VIWW ER] HMEP FYXXSRW JVSQ ?A?A ERH ? A FYXXSR XS IRXIV XLI WYFRIX QEWO -4...

 • Page 12

  (-%0-2+ *631 8,) 398+3-2+ 3987-() '%007 -2'31-2+ 1)29 *VSQ XLI WXEXMSR MHPI WGVIIR TVIWW XLI 1)29 FYXXSR ERH WIPIGX 4,32) 2SXI ;LIR QEOMRK GEPPW MRXIVREP SV SYXWMHI GEPPW MR SVHIV XS EGGIWW XLI TVSKVEQ QEFPI FYXXSR WGVIIRW TVIWW XLI 7'6))2 FYXXSR 8LIR ]SY GER YXMPM^I IMXLIV XLI &33/ 7'6300 FYXXSR SV XLI 94(3;2 EVVS[ WIPIGX FYXXSRW SR XLI HMWTPE] 7IPIGX 398+3-2+ '%007 SV -2'31-2+ '%007 JVSQ XLI WYFQIRY 8LIWI...

 • Page 13

  ;LMPI E GEPP MW VMRKMRK MR TVIWW XLI 7'6))2 FYXXSR XS HMWTPE] XLI TVSKVEQQE '%2')0-2+ '%00&%'/ FPI FYXXSR WGVIIR 8LMW [MPP IREFPI ]SY XS ZMI[ ERH MRZSOI ER] SJ XLI WXEXMSR % GEPPFEGO [MPP FI GERGIPIH MJ RSX ERW[IVIH [MXLMR WIGSRHW -J ]SY LEZI WIX E JIEXYVIW XLEX ]SY QE] [MWL GEPPFEGO XLI GYVWSV EWWSGMEXIH [MXL XLI '%00&%'/ FYXXSR [MPP FI WSPMH FPEGO 92-:)67%0 %27;)6...

 • Page 14

  %983 %27;)6 13() -28)6'31 '%007 ;LIR ERSXLIV WXEXMSR GEPPW ]SY ]SYV OI]WIX [MPP WSYRH E FVMIJ EXXIRXMSR XSRI ERH XLIR EYXSQEXMGEPP] ERW[IV XLI GEPP '%00-2+ 38,)6 78%8-327 =SYV QMGVSTLSRI ERH WTIEOIV EVI XYVRIH SR ERH ]SY GER WTIEO LERHWJVII (MEP XLI I\XIRWMSR RYQFIV SV KVSYT RYQFIV *SV TVMZEG] YWI XLI LERHWIX ;EMX JSV XLI TEVX] XS ERW[IV -J ]SY LIEV E FVMIJ XSRI FYVWX MRWXIEH SJ VMRKFEGO 8S JMRMWL XLI GEPP VITPEGI XLI LERHWIX SV TVIWW XLI )2( FYXXSR...

 • Page 15

  -J XLI ,SX /I]TEH JIEXYVI LEW FIIR XYVRIH SJJ ]SY QYWX JMVWX PMJX XLI LERHWIX '%00 463')77-2+ SV TVIWW XLI 74)%/)6 FYXXSR FIJSVI HMEPMRK %983 '%1432 7=78)1 ,30( ;LIR ]SY [ERX XS EYXSQEXMGEPP] GEQT SR XS E FYW] WXEXMSR [MXLSYX TVIWWMRK XLI ;LIR ]SY EVI GSRRIGXIH XS ER] GEPP TVIWW ,30(8LI GEPP [MPP JPEWL EX XLI OI]WIX -J GEQT SR FYXXSR IZIV] XMQI ]SY GEPP E FYW] WXEXMSR ]SY GER WIX ]SYV TLSRI JSV EYXS XLMW GEPP ETTIEVW SR E PMRI FYXXSR EX SXLIV OI]WIXW MX [MPP JPEWL EX XLSWI OI]WIXW EPWS...

 • Page 16

  ,30( 6)'%00 86%27*)66-2+ '%007 -J ]SY PIEZI E GEPP SR LSPH PSRKIV XLER XLI LSPH XMQIV MX [MPP VIGEPP ]SYV WXEXMSR8LI FYXXSR XLEX XLI GEPP ETTIEVW SR [MPP LEZI E WPS[ JPEWLMRK MRHMGEXSV 8VERWJIV MW YWIH XS WIRH ER] GEPPW XS ERSXLIV I\XIRWMSR MR SRI SJ X[S [E]W=SY GER ;LIR ]SYV TLSRI VMRKW PMJX XLI LERHWIX SV TVIWW XLI 7)2( FYXXSR XS ERW[IV HS E WGVIIRIH XVERWJIV F] MRJSVQMRK XLI SXLIV I\XIRWMSR [LS MW GEPPMRK SV ]SY GER XLI VIGEPP...

 • Page 17

  86%27*)6 83 :3-') 1%-0 238) 8S PIEZI XLI GSRJIVIRGI LERK YT 'SRXVSP MW TEWWIH XS XLI RI\X MRXIVREP WXE XMSR -J XLIVI EVI RS MRXIVREP WXEXMSRW ERH ]SY [MWL XS PIEZI SYXWMHI PMRIW GSRRIGX 8LMW JIEXYVI MW YWIH XS WIRH E GEPP HMVIGXP] XS E ZSMGI QEMPFS\=SYV OI]WIX QYWX LEZI IH XSKIXLIV MR E XVYRO XS XVYRO GSRJIVIRGI TVIWW XLI '32*)6)2') FYXXSR TPYW E GSVVIGXP] TVSKVEQQIH :8 FYXXSR XS EGGSQTPMWL XLMW 8S XVERWJIV E GEPP HMVIGXP] XS XLI '%00 FYXXSR XLEX XLI GEPP ETTIEVW SR SV JSPPS[ XLI MRWXVYGXMSRW XS HVST E TEVX]...

 • Page 18

  9WMRK 'SRJIVIRGI +VSYTW *VSQ XLI 0'( 4VIWW XLI 1)29 FYXXSR WGVSPP XS XLI '%00 *36;%6( MGSR TVIWW )28)6 *VSQ XLI MHPI GSRHMXMSR TVIWW XLI '32*)6)2') FYXXSR 7GVSPP XS XLI HIWMVIH *SV[EVH 3TXMSR 4VIWW )28)6 FYXXSR 7IPIGX XLI 'SRJIVIRGI +VSYT F] TVIWWMRK XLI GSVVIWTSRHMRK WSJX OI] SR XLI =SY [MPP FI TVSQTXIH XS IRXIV XLI *SV[EVH (IWXMREXMSR )RXIV MX ERH TVIWW PIJX )28)6...

 • Page 19

  78%8-32 '%00 4-'/94 (-%0-2+ *)%896)7 8S TMGO YT ERW[IV E GEPP VMRKMRK EX ERSXLIV WXEXMSR PMJX XLI LERHWIX ERH HMEP TPYW XLI I\XIRWMSR RYQFIV SJ XLI VMRKMRK TLSRI -J ]SY LEZI E (4 OI] EWWMKRIH [MXL E WXEXMSR RYQFIV ]SY SRP] RIIH XS TVIWW XLMW (4 OI] [MXL XLI JPEWLMRK PMKLX XS ERW[IV %PP w(-%0-2+ *)%896)7x MRWXVYGXMSRW EVI [VMXXIR XS WYTTSVX 3ZIVPET (MEPMRK QSHI XLMW VMRKMRK WXEXMSR 238) -J XLI ,SX /I]TEH JIEXYVI LEW FIIR XYVRIH SJJ ]SY QYWX 8LMW MW XLI XIGLRMGEP REQI JSV HMEPMRK JVSQ E XIPITLSRI EW MX LEW FIIR JSV QER]...

 • Page 20

   &= 74))( (-%0 7IEVGLIW EPP WTIIH HMEP RYQFIVW EWWMKRIH XS XLI TLSRI ;LMPI SRLSSO TVIWW 86%27*)6 ERH XLIR HMEP )RXIV XLI WTIIH HMEP RYQFIV SJ XLI TEVX] ]SY [MWL XS GEPP ;LIR XLI RYQFIV (MEP E WTIIH HMEP RYQFIV z MW HMWTPE]IH TVIWW )28)6 ERH XLI RYQFIV [MPP FI EYXSQEXMGEPP] HMEPIH JSV (MEP E PMRI SV PMRI KVSYT EGGIWW GSHI ]SY...

 • Page 21

  %9831%8-' 6)(-%06)86= (-%0 (MEPW XLI HMWTPE]IH RYQFIV 46):-397 1SZIW ]SY XS XLI TVIZMSYW IRXV] ;LIR ]SY EVI QEOMRK ER SYXWMHI GEPP ERH ]SY VIGIMZI E FYW] WMKREP XLI W]WXIQ GER )<-8 )\MX TVSKVEQQMRK ERH VIXYVR XS MHPI WGVIIR EYXSQEXMGEPP] VIHMEP XLI RYQFIV JSV ]SY -X [MPP EYXSQEXMGEPP] VIHMEP EX E TVITVS 2)<8 1SZIW ]SY XS XLI RI\X IRXV] KVEQQIH MRXIVZEP JSV YT XS EXXIQTXW...

 • Page 22

  238)7 4%+-2+ %2( 1)77%+-2+ 8LI 0)( SR XLI 4%+) FYXXSR [MPP SRP] PMKLX [LIR ER %PP 4EKI MW MR TVSKVIWW -J EPPS[IH F] ]SYV W]WXIQ EHQMRMWXVEXSV ]SY QE] FI EFPI XS MRMXMEXI E TEKI JVSQ E WTIEOIVTLSRI F] TVIWWMRK XLI 4%+) OI] SV HMEPMRK [MXLSYX PMJXMRK 1%/-2+ %2 -28)62%0 4%+) XLI LERHWIX 8S QEOI ER ERRSYRGIQIRX XLVSYKL XLI OI]WIX WTIEOIVW MR XLI MHPI GSRHMXMSR...

 • Page 23

  %9831%8-' 4%6/ ;-8, 4%+) &98832 6)8962-2+ 1)77%+)7 ;LMPI MR GSRZIVWEXMSR TVIWW XLI 4%+) FYXXSR8LI GEPP MW EYXSQEXMGEPP] TEVOIH 4VIWW XLI 1)77%+) FYXXSR SV HMEP 8LI JMVWX WXEXMSR XLEX PIJX E QIWWEKI [MPP EX ]SYV WXEXMSR FI GEPPIH EYXSQEXMGEPP] -J XLEX WXEXMSR HSIW RSX ERW[IV ]SYV 1)77%+) FYXXSR 6IGIMZI TEKI XSRI ERH HMEP E HIWMVIH TEKI ^SRI RYQFIV MRHMGEXSV [MPP GSRXMRYI XS JPEWL ERH XLI 87- [MPP WXE] SR 1EOI ERRSYRGIQIRX MRHMGEXMRK ]SYV I\XIRWMSR RYQFIV SV XLI PMRI RYQFIV...

 • Page 24

  198) '32:)2-)2') *)%896)7 =SY GER QYXI XLI LERHWIX XVERWQMXXIV SV XLI QMGVSTLSRI HYVMRK ER] GSRZIVWE XMSR 03++-2+ -2 %2( 398 4VIWW XLI 198) FYXXSR 8LI 198) FYXXSR MRHMGEXSV [MPP FI PMX WXIEH] -J IREFPIH ]SYV -840 XIPITLSRI QE] VIUYMVI ]SY XS PSK MR FIJSVI QEOMRK SV 8S VIWYQI WTIEOMRK TVIWW XLI 198) FYXXSR EKEMR 8LI 198) FYXXSR MRHMGE VIGIMZMRK GEPPW -R XLIWI GEWIW ]SYV XIPITLSRI W]WXIQ EHQMRMWXVEXSV [MPP TVSZMHI XSV KSIW FPERO...

 • Page 25

  )ZIV]HE] 8LIVI EVI X[S TSWWMFPI EPEVQW )EGL GER FI IMXLIV E XSHE] 3RGI SV E ;VMXI ]SYV QIWWEKI YWMRK XLI HMEP TEH OI]W )EGL TVIWW SJ E OI] WIPIGXW E GLEV HEMP] )ZIV]HE] EPEVQ EGXIV 4VIWWMRK XLI RI\X OI] QSZIW XLI GYVWSV XS XLI RI\X TSWMXMSR *SV I\EQ TPI MJ ]SYV QIWWEKI MW w8%/) 1)(-'%8-32x TVIWW SRGI XS KIX XLI PIXXIV w8x 8S WIX EPEVQW 4VIWW SRGI XS KIX w%x 4VIWW X[MGI XS KIX w/x 'SRXMRYI WIPIGXMRK GLEVEGXIVW...

 • Page 26

  (-%0 < > 8S XVERWJIV E GEPP XS E &SWW MR (2( 4VIWW XLI 86%27*)6 FYXXSR JSPPS[IH F] XLI &377 FYXXSR (-%0 ;EMX JSV XLI &377 XS ERW[IV XLIR ERRSYRGI XLI GEPP ERH LERK YT XS GSQTPIXI XLI XVERWJIV{36{LERK YT XS GSQTPIXI E FPMRH XVERWJIV EJXIV TVIWWMRK XLI 238)7 &377 FYXXSR ;LIR XLI GLEVEGXIV ]SY [ERX ETTIEVW SR XLI WEQI HMEP TEH OI] EW XLI TVIZM...

 • Page 27

  7IRHMRK E XI\X QIWWEKI JVSQ XLI &377 OI]WIX XS XLI 7IGVIXEV] OI]WIX JVSQ =SY [MPP VIGIMZI E GSRJMVQEXMSR XSRI ERH HMWTPE] XLI MHPI GSRHMXMSR ;LIR TVSQTXIH HMEP E XVYRO SV XVYRO KVSYT MI ERH XLI XIPITLSRI RYQFIV XS GEPP 4VIWW XLI )<)7)'6 17+ FYXXSR 4VIWW XLI 2)<8 FYXXSR MJ XLIVI EVI QSVI XLER X[S 7IGVIXEV] WXEXMSRW EWWMKRIH 8S IRXIV ER EGGSYRX GSHI F] MRXIVVYTXMRK XLI GSRZIVWEXMSR...

 • Page 28

  3**,33/ :3-') %22392') -2 +6394398 3* +6394 /I]WIXW QE] VIGIMZI E ZSMGI ERRSYRGIQIRX [LMPI SR ERSXLIV GEPP 8LI GEPPMRK WXE -J ]SYV OI]WIX MW EWWMKRIH XS E WXEXMSR VMRK KVSYT ]SY GER VIQSZI ]SYV OI]WIX JVSQ XMSR QYWX LEZI ER 3,:% FYXXSR ;LIR ]SY EVI MR (2( ]SY GERRSX VIGIMZI 3,:% XLI KVSYT ERH XLIR TYX MX FEGO MR ;LMPI ]SY EVI SYX SJ XLI KVSYT ]SY GER VIGIMZI GEPPW 8LI 3,:% JIEXYVI [MPP [SVO [MXL MRXIVGSQ ERH XVERWJIVVIH GEPPW GEPPW XS ]SYV I\XIRWMSR RYQFIV FYX RSX GEPPW XS XLI KVSYT RYQFIV -J ]SY LEZI ER...

 • Page 29

  7)0)'8 6-2+ 832) '97831->-2+ =396 /)=7)8 )EGL -840 YWIV GER WIPIGX JVSQ E ZEVMIX] SJ VMRK XSRIW *VSQ XLI 0'( %1) 4%77;36( 4VIWW 1)29 FYXXSR 8LMW JIEXYVI EPPS[W GYWXSQIVW YWMRK XLI %1) JIEXYVI XS IREFPI TEWW[SVH TVSXIG 7GVSPP XS 7392(7'6))2 STXMSR ERH TVIWW )28)6 XMSR 8LMW [MPP TVIZIRX YREYXLSVM^IH YWIVW JVSQ PMWXIRMRK XS ]SYV QIWWEKIW FIMRK 7GVSPP XS 6-2+ 832) 7)0)'8 ERH TVIWW )28)6{36{]SY QE] HMEP ERH PIJX8LI TEWWGSHI MW XLI WEQI EW ]SYV WXEXMSR TEWWGSHI8LMW JIEXYVI SRP] ETTPMIW MJ...

 • Page 30

  7)8 %27;)6 13() -28)6'31 *VSQ XLI 0'( 4VIWW 1)29 FYXXSR =SY GER VIGIMZI MRXIVREP GEPPW MR SRI SJ XLVII QSHIW WII %RW[IVMRK -RXIVGSQ 'EPPW 7GVSPP XS 7)894 STXMSR ERH TVIWW )28)6 YRHIV -RXIVGSQ 'EPPW JSV HIWGVMTXMSRW 7GVSPP XS 78%8-32 323** ERH TVIWW )28)6{36{]SY QE] HMEP ERH ;LMPI SRLSSO TVIWW 86%27*)6 ERH XLIR HMEP MQQIHMEXIP] IRXIV XLI STXMSR (MEP JSV 6MRKMRK JSV %YXS %RW[IV SV JSV :SMGI %RRSYRGI...

 • Page 31

  *VSQ XLI 0'( ;MXL XLI LERHWIX SRLSSO TVIWW 86%27*)6 ERH XLIR HMEP (MEP XS XYVR VMRK TVIJIVIRGI SR SV XS XYVR MX SJJ 4VIWW 1)29 FYXXSR 4VIWW 86%27*)6 XS WXSVI ]SYV WIPIGXMSR 7GVSPP XS 7)894 STXMSR TVIWW )28)6 7GVSPP XS 78%8-32 323** ERH TVIWW )28)6{36{]SY QE] HMEP ERH *VSQ XLI 0'( MQQIHMEXIP] IRXIV XLI STXMSR...

 • Page 32

  7GVSPP XS 78%8-32 323** ERH TVIWW )28)6{36{]SY QE] HMEP ERH MQQI '32*-+96) 13&-0) )<8)27-327 13&)< HMEXIP] IRXIV XLI STXMSR 8LMW JIEXYVI EPPS[W ]SY XS GSRJMKYVI STXMSRW JSV ER] 1SFMPI )\XIRWMSR 13&)< 7GVSPP XS (-74 74(2%1) TVIWW )28)6 XS GLERKI STXMSR WXEXYW TSVXW XLEX EVI EWWMKRIH XS ]SY F] ]SYV XIPITLSRI W]WXIQ EHQMRMWXVEXSV =SY GER 4VIWW '%2')0 XS IRXIV GLERKI ERH VIXYVR XS 1EMR 'SRJMKYVEXMSR 1IRY{ XYVR E TSVX SR SV SJJ WIX XLI XIPITLSRI RYQFIV JSV XLI TSVX SV WIX XLI GEPPIV -( ]SY...

 • Page 33

  (-%0 &= 2%1) (-740%= *)%896)7 )EGL WXEXMSR SV WTIIH HMEP RYQFIV GER LEZI ER EWWSGMEXIH HMVIGXSV] REQI % WXE XMSR SV WTIIH HMEP RYQFIV GER FI WIPIGXIH F] WGVSPPMRK EPTLEFIXMGEPP] XLVSYKL E (-6)'836= -2*361%8-32 HMVIGXSV] REQI PMWX 8LMW SRPMRI wTLSRI FSSOx EPPS[W XLI YWIV XS PSSO YT ERH HMEP ER] WXEXMSR SV WTIIH HMEP RYQFIV MR WIGSRHW %R GLEVEGXIV HMVIGXSV] REQI GER FI EWWMKRIH XS IEGL I\XIRWMSR RYQFIV (MWTPE] OI]WIX YWIVW GER ZMI[ XLI REQI SJ XLI GEPPIH SV GEPPMRK WXEXMSR FIJSVI ER...

 • Page 34

  (-740%= 291&)6 (-%0)( 4)6732%0 74))( (-%0 2%1)7 (MWTPE] OI]WIXW FIKMR WLS[MRK HMKMXW EW XLI] EVI HMEPIH 8LI] [MPP WXE] MR XLI HMW )EGL TIVWSREP WTIIH HMEP RYQFIV GER LEZI ER GLEVEGXIV REQI EWWMKRIH XS MX TPE] YRXMP XLI GEPP HYVEXMSR XMQIV GSQIW SR EYXSQEXMGEPP] SV XLI 8-1)6 FYXXSR MW 8LMW REQI MW YWIH XS WIPIGX XLI WTIIH HMEP FMR [LIR ]SY EVI HMEPMRK F] HMVIGXSV] TVIWWIH -J XLI GEPP HYVEXMSR XMQIV MW RSX YWIH XLI RYQFIV HMEPIH [MPP FI HMWTPE]IH 4VIWW 86%27*)6 ERH XLIR HMEP ...

 • Page 35

  78%8-32 0-2(% 78%8-32 .3,2 8)<8 1)77%+-2+ VIGIMZIH E GEPP SR PMRI MW XEPOMRK SR PMRI 7II EPWS 1)77%+) STXMSR MR XLI %TTPMGEXMSR 4VSKVEQ 1IRYW WIGXMSR 8EPOMRK SR PMRI 8LMW JIEXYVI EPPS[W X[S HMKMXEP OI]WIX YWIVW XS VIWTSRH XS IEGL SXLIV [MXL TVITVS KVEQQIH QIWWEKIW %JXIV VIGIMZMRK ER 3JJ ,SSO :SMGI %RRSYRGIQIRX SV 7XEXMSR ...

 • Page 36

  :-);-2+ 8,) 2)<8 '%00)6 -( '%00 '%00)6 -( -R XLI IZIRX XLEX ]SY LEZI E GEPP [EMXMRK SV E GEQTIHSR GEPP EX ]SYV OI]WIX ]SY GER TVIWW XLI 2)<8 FYXXSR XS HMWTPE] XLI 'EPPIV -( MRJSVQEXMSR EWWSGMEXIH [MXL 7)0)'8-2+ =396 '%00)6 -( (-740%= XLI GEPP MR UYIYI EX ]SY OI]WIX )MXLIV XLI '-( REQI SV '-( RYQFIV [MPP WLS[ MR XLI HMWTPE] HITIRHMRK SR ]SY 2EQI2YQFIV WIPIGXMSR 7MQYPXERISYW HMWTPE] SJ 'EPPIV -( REQI ERH RYQFIV SR MRGSQMRK '3 GEPPW SR FSXL...

 • Page 37

  *VSQ ER MHPI OI]WIX %440-'%8-32 463+6%1 1)297 4VIWW XLI -259-6) FYXXSR{36{TVIWW XLI '-( FYXXSR ERH XLIR XLI -259-6) WSJX OI] (MEP XLI XVYRO RYQFIV 1YGL SJ XLI GEPP TVSGIWWMRK SJ XLI -84 0 GER FI EGGSQTPMWLIH F] YWMRK XLI =SY QE] RS[ ERW[IV XLI GEPP F] TVIWWMRK XLI %27 FYXXSR{36{]SY QE] ZEVMSYW JIEXYVIJYRGXMSR WGVIIRW SR XLI 0'( &IPS[ EVI MRWXVYGXMSRW JSV EHHMXMSREP YWI 22( XS ZMI[ QSVI MRJSVQEXMSR EFSYX XLMW GEPP{36{]SY GER VIXYVR XS GEPP TVSGIWWMRK ERH WTIGMEP ETTPMGEXMSRW XLEX GER FI EGGSQTPMWLIH ZME XLI 0'(...

 • Page 38

  F 6)86-):) 1)77%+) 7IPIGX XLMW STXMSR XS 6)86-):) E WEZIH QIWWEKI (%-0= 40%22)6 7II %PEVQ 6IQMRHIV 4VSKVEQQMRK 7IGXMSR JVS XLI 1IWWEKI &S\ ;LIR WIPIGXIH E PMWX SJ WEZIH QIWWEKIW [MPP FI 1)13 4%( 7IPJ QIQS JIEXYVI %PPS[W ]SY XS WIX XI\X QIWWEKI RSXIW 9T XS WLS[R =SY GER WIPIGX SRI SJ XLIWI QIWWEKIW ERH STIR MX SV ]SY GER QIQSW QE] FI WXSVIH TVIWW XLI 1)29 FYXXSRW JSV HIPIXMRK IHMXMRK SV WIRHMRK...

 • Page 39

   %31 4%+) 7)894 398 '3() 7)894 (-%0 13() 7IPIGX HMEP X]TI STXMSRW IRFPSGOVIUYMVIW 7)2( FYXXSR XS GSQ 2)8;36/ -2*3 4VSZMHIW EPP -4 RIX[SVO VIPEXIH MRJSVQEXMSR TPIXI XLI GEPP SV SZIVPET HMVIGX SYX HMEP 1= 4,32) 7GVSPP XS SV HMEP TVIWW )28)6 7GVSPP 0)*86-+,8 XS WIPIGX HIWMVIH HMWTPE] STXMSR 9WIH XS TIVWSREPM^I ]SYV OI]WIX...

 • Page 40

  %'')77-2+ =396 1%-0&3< 7EQWYRK :SMGIQEMP ?%PWS ORS[R EW 7YFWGVMFIV 7IVZMGIW 1IRYA 8LMW WIGXMSR HIWGVMFIW LS[ XS WIXYT ERH YWI XLI ZEVMSYW JIEXYVIW EZEMPEFPI XS E -RWMHI 'EPPIVW ?7YFWGVMFIV PSKKMRK MR JVSQ XLIMV (IWOA 7YFWGVMFIV % 7YFWGVMFIV MW E TIVWSR XLEX LEW FIIR EYXLSVM^IH EGGIWW XS XLI ZEVM (MEP XLI ZSMGIQEMP EGGIWW RYQFIV SV TVIWW XLI OI] EWWMKRIH XS VMRK SYW JIEXYVIW ERH WIVZMGIW EZEMPEFPI MR XLI 7EQWYRK :SMGIQEMP 4PIEWI VIZMI[ XLMW ZSMGIQEMP ?:117+A...

 • Page 41

  7YFWGVMFIV 7IVZMGIW 1IRY 7:1M 7YFWGVMFIV 7IVZMGIW 1IRY 'EPEMW )\IGYXEV] 7IVZMGIW 1IRY +VSYT 2I[ +VSYT 7EZIH 0MWXIR XS 2I[ 6IZMI[ 7EZIH 6IGSVH 7IRH %GGIWW 4IVWSREP 1EMPFS\ 4VMZEXI %GGIWW 4IVWSREP 4EYWI 6IWYQI 4PE] 1IRY )\MX 1IWWEKIW 1IWWEKIW 1IWWEKIW 1IWWEKIW 1IWWEKIW 1EREKIV +VIIXMRKW %HQMRMWXVEXMSR 2YQFIVW...

 • Page 42

  40%= 1)29 348-327 +)88-2+ 78%68)( )<-8 83 %983 %88)2(%28 9WMRK ]SYV RI[ 7EQWYRK :SMGIQEMP 7YFWGVMFIV 7IVZMGIW MW EW WMQTPI EW JSPPS[MRK 4)6732%0 7)6:-')7 E JI[ WMQTPI WTSOIR MRWXVYGXMSRW *MVWX XMQI YWIVW WLSYPH VIEH XLMW WIGXMSR EW E XYXSVMEP=SY WLSYPH WXEVX [MXL XLI JSPPS[MRK WXITW %GGIWW ]SYV 7YFWGVMFIV 7IVZMGIW 1IRY =SY EPVIEH] ORS[ LS[ XS HS XLMW *VSQ XLI 7YFWGVMFIV 7IVZMGIW 1IRY 0-78)2-2+ 83 30( 36 2);...

 • Page 43

  'LERKI TPE]FEGO WTIIH SJ XLI VIGSVHMRK ?2SX EZEMPEFPI SR 37 37 F 6IGSVH ]SYV QIWWEKI EX XLI XSRI %JXIV VIGSVHMRK XLI QIWWEKI ]SY [MPP LIEV 37 7 SV 37 -4917A XLI 7IRH 1IRY [MXL XLI JSPPS[MRK JYRGXMSRW 6IZMI[ 8LIVI EVI X[S PIZIPW SJ WTIIH HYVMRK TPE]FEGO (MEPMRK XLMW GSHI [MPP XSKKPI 'SRXMRYI 6IGSVHMRK FIX[IIR XLI X[S WTIIHW...

 • Page 44

  2SXI %00 %GGIWW 1EREKIV STXMSRW 1978 FI MRHMZMHYEPP] EPPS[IH F] XLI 7]WXIQ XLIR TPE] ]SYV TVMQEV] 2S %RW[IV KVIIXMRK HYVMRK XLI HE] [LIR ]SY EVI %HQMRMWXVEXSV JSV IEGL 7YFWGVMFIV 8LI] EVI EZEMPEFPI ERH [MPP 238 VMRK ]SYV I\XIRWMSR FYX WMQTP] TPE] ]SYV 2MKLX KVIIX MRK HYVMRK XLI RMKLX [LIR ]SY EVI RSX EZEMPEFPI *SPPS[ 1I 2SXI 8LMW HSIW 238 YWI XLI (E] ERH 2MKLX WGLIHYPIW SJ XLI TLSRI W]WXIQ -X...

 • Page 45

  )\EQTPIw,M XLMW MW .SLR 7QMXL - Q WSVV] - EQ RSX EZEMPEFPI XS ERW[IV ]SYV GEPP )HMX 4IVWSREP +VIIXMRKW -J WSQISRI IPWI GER LIPT ]SY TPIEWI IRXIV XLI I\XIRWMSR RYQFIV RS[ 3V XS =SY QE] EPWS IHMXVIGSVH IEGL SRI SJ XLI KVIIXMRKW EX ER] XMQI PIEZI QI E QIWWEKI TVIWW x 7IPIGX E KVIIXMRK RYQFIV XS IHMX ERH JSPPS[ XLI MRWXVYGXMSRW XS VIGSVH ]SYV KVIIXMRK ;LIR ]SY EVI HSRI VIGSVHMRK ]SYV KVIIXMRK ]SY [MPP FI EFPI XS PMW...

 • Page 46

  8LMW YWIJYP JIEXYVI [MPP EPPS[ ]SY XS GERGIP ER] QIWWEKIW XLEX LEZI 238 ]IX 7IXXMRK 9T 1IWWEKI %PIVX FIIR TMGOIH YT F] XLI VIGMTMIRX *VSQ XLI 7YFWGVMFIV 7IVZMGIW 1IRY TVIWW ?A JSV 1EMPFS\ %HQMRMWXVEXMSR 4VIWW ?A JSV 1IWWEKI %PIVX %YXS 4PE] 2I[ 1IWWEKIW 8LIVI EVI STXMSRW EZEMPEFPI XS ]SY -J XLMW STXMSR MW IREFPIH EJXIV ]SY IRXIV ]SYV TEWW[SVH GSVVIGXP] ER] RI[ 4VIWW ?A XS XSKKPI QIWWEKI EPIVX SR ERH SJJ...

 • Page 47

  4)6732%0 %(1-2-786%8-32 7)88-2+7 8LMW QIRY EPPS[W ]SY XS QEOI GLERKIW XS FEWMG WIXYT WIXXMRKW XLEX EVI VEVIP] 4)6732%0 7)6:-')7 GLERKIH 9WI XLIWI [LIR ]SY MRMXMEPP] WIX YT ]SYV TIVWSREP 7YFWGVMFIV WIXXMRKW =SY TVSFEFP] [MPP RSX RIIH XS GLERKI XLIQ EJXIV XLEX 8LI 4IVWSREP %HQMRMWXVEXMSR 1IRY MW YWIH XS WIX ]SYV TEWW[SVH ERH VIGSVH ]SYV 7IXXMRK ]SYV 4EWW[SVH REQI 1ER] SJ XLIWI JIEXYVIW QYWX FI EPPS[IH F] XLI 7]WXIQ %HQMRMWXVEXSV...

 • Page 48

  2SXI 6IQIQFIV MJ ]SY ORS[ [LEX HMKMXW XS TVIWW ]SY GER IRXIV XLIQ EX ER] %1) 4EWW[SVH XMQI ]SY HS RSX LEZI XS [EMX XS FI TVSQTXIH 8LMW JIEXYVI GER FI XSKKPIH SRSJJ EX ER]XMQI %PWS MJ MX MW SJJ ]SY [MPP FI TVSQTXIH [MXLMR IEGL WYFWGVMFIV -J ]SYV OI]WIX LEW %1) 4%77;36( 11' WIX XS =)7 ]SY QYWX IRXIV ]SYV QIRY XS TVIWW ^IVS JSV QSVI STXMSRW 8LMW IREFPIW ]SY XS WXMPP FI EFPI XS JMRH WXEXMSR TEWW[SVH XS PMWXIR XS QIWWEKIW FIMRK PIJX 8LMW [MPP TVIZIRX YREYXLSVM^IH...

 • Page 49

   )1)77%+) ()0-:)6= :SMGI QEMP QIWWEKIW [EZ ERHSV JE\ QEMP QIWWEKIW 7,368'987 XMJJ EVI HIPMZIVIH XS ]SYV -RFS\ [MXL XLI ETTVSTVMEXI EXXEGLIH JMPI 'EPPMRK )1)77%+) 238-*-'%8-32 =SY [MPP VIGIMZI ER IQEMP [MXL 23 EXXEGLQIRXW RSXMJ]MRK ]SY XLEX ]SY LEZI E ZSMGI ERHSV JE\ QEMP QIWWEKI MR ]SYV :SMGI 'EPPMRK E WXEXMSR XLEX MW FYW] SV HSIW RSX ERW[IV ]SY GER TVIWW ? A XS MQQIHMEXIP] 1EMP &S\ WIRH XLI GEPP XS XLI GEPPIH TEVXMIW QEMPFS\...

 • Page 50

  ,S[IZIV XLI :SMGI 1EMP %HQMRMWXVEXSV GER EHNYWX TEVEQIXIVW TIV WYF 4)6732%0 74))( (-%0 291&)67 WGVMFIV SV KVSYT SJ WYFWGVMFIVW XLEX HIGMHI LS[ [LIR SV MJ XS HIPIXI XLI SVMKMREP ZSMGI QIWWEKI EJXIV MX MW WIRX XS XLI )1EMP 7IVZIV '3() 2%1) 8)0)4,32) 291&)6 ;LIR JYPP W]RGLVSRM^EXMSR SJ QIWWEKIW FIX[IIR :SMGIQEMP &S\ ERH )QEMP...

 • Page 51

  4)6732%0 74))( (-%0 291&)67 '3() 2%1) 8)0)4,32) 291&)6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: