Download  Print this page

Advertisement

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips Hr 2870

   Related Manuals for Philips Hr 2870

   Summary of Contents for Philips Hr 2870

 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 17 DEutscH 8 Ελληνικα 0 Español 5 suomi 65 FRançais 75 italiano 87 nEDERlanDs 99 noRsk 111 poRtuguês 1 svEnska 1 tüRkçE 15 magyaR 156 Русский 167...
 • Page 6: English

  EnglisH introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/welcome. general description (Fig. 1) Motor unit Low-speed button High-speed button Cord storage groove Stopper Blender beaker lid...
 • Page 7 Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8: Safety Features

  This appliance is intended for household use only. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 9 EnglisH Switch on the appliance again. Note: Contact your Philips dealer or an authorised Philips service centre if the thermal cut-out is activated too often. Before first use Clean all detachable parts (see chapter ‘Cleaning’). using the appliance Blender The blender is intended for: Blending fluids, e.g.
 • Page 10 EnglisH Ingredients blender Quantities Vegetable juice 200g vegetables + water (optional) Milkshake 150g fruit + 250ml milk Ice cubes max. 6 small ice cubes Soups 400ml Place the blender beaker on the motor unit (1). Turn the beaker clockwise (2) to fix it (‘click’) (Fig. 4). Do not exert too much pressure on the beaker.
 • Page 11 EnglisH To avoid spillage, never fill the beaker above the MAX indication (0.6 litres). Cut solid ingredients into smaller pieces (1-2cm) before you put them in the blender beaker. Do not process a large quantity of solid ingredients at the same time. Process these ingredients in a series of small batches instead.
 • Page 12 EnglisH Place the chopper blade unit (which has four blades) on the chopper beaker (1).Turn the chopper blade unit anticlockwise () to fix it (Fig. 11). Note: Make sure the sealing ring is placed properly on the blade unit. Turn the assembled chopper upside down and place it on the motor unit (1).
 • Page 13 2 ice cubes Sugar to taste Filter (optional) Filters are available under type number HR2938. Contact your Philips dealer. With the filter you can make delicious fresh fruit juices, cocktails or soy milk. The filter prevents pips and skins from ending up in your drink.
 • Page 14 & service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 15 EnglisH Problem Cause Solution The appliance is Check whether the blender appliance equipped with a built- beaker, chopper beaker or does not in safety lock. If the smoothie beaker is assembled work blender beaker, properly on the motor chopper beaker or unit (see chapter ‘Using the smoothie beaker is not appliance’).
 • Page 16 EnglisH Problem Cause Solution There is too much Switch off the appliance and appliance food in the appliance process a smaller quantity or smells, feels or the appliance has reduce the operating time. hot to the been operating too touch, emits long.
 • Page 17: Dansk

  Dansk introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips. com/welcome. Generel beskrivelse (fig. 1) Motorenhed Knap for lav hastighed Knap til høj hastighed...
 • Page 18 Dansk Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. Undgå at berøre knivene, specielt når stikket sidder i stikkontakten.
 • Page 19 Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 20 Dansk Bemærk: Kontakt din Philips-forhandler, hvis overophedningssikringen aktiveres for ofte. Før apparatet tages i brug Rengør de aftagelige dele (se afsnittet “Rengøring”). sådan bruges apparatet Blender Blenderen er beregnet til: Blendning af flydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter, sauce, frugtjuice, suppe, mixede drinks og shakes.
 • Page 21 Dansk Ingredienser blender Mængder Grøntsagsjuice 200 g grøntsager + vand (efter behag) Milkshake 150 g frugt + 250 ml mælk Isterninger maks. 6 små isterninger Supper 400 ml Placér blenderbægeret på motorenheden (1). Drej bægeret med uret (2) for at fastgøre det (“klik”) (fig. 4). Tryk ikke for hårdt på...
 • Page 22 Dansk For at undgå spild må bægeret kun fyldes til MAX-markeringen (0,6 liter). Faste ingredienser skæres ud i passende mindre stykker (1-2 cm), før de kommes i blenderbægeret. Kom ikke for store mængder faste ingredienser i blenderglasset på én gang, men blend lidt ad gangen. Du kan hælde flydende ingredienser (f.eks.
 • Page 23 Dansk Bemærk: Sørg for, at tætningsringen er monteret korrekt på knivenheden. Vend den samlede hakker på hovedet, og placér den på motorenheden (1). Drej hakkeren med uret (2) for at fastgøre den (“klik”) (fig. 12). Sæt stikket i stikkontakten, og tryk på knappen til lav hastighed eller høj hastighed for at tænde apparatet (fig.
 • Page 24 Dansk Filter (valgfrit) Filtre fås under typenummer HR2938. Kontakt nærmeste Philips- forhandler. Ved hjælp af filteret kan du lave lækker frisk frugtjuice, cocktails eller sojamælk. Filteret sikrer, at den færdige drik er helt uden kerner og skræller. opskrift på sojamælk Denne opskrift kan kun tilberedes med brug af filteret.
 • Page 25 For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 26 Dansk Problem Årsag Løsning Apparatet Apparatet er udstyret Kontroller, at fungerer ikke. med en indbygget blenderbægeret, sikkerhedslås. Hvis hakkebægeret eller blenderbægeret, smoothie-bægeret er sat hakkebægeret eller korrekt på motorenheden smoothie-bægeret ikke (se afsnittet “Sådan bruges er sat korrekt på apparatet”). motorenheden, fungerer apparatet ikke.
 • Page 27 Dansk Problem Årsag Løsning Apparatet Der er for mange Sluk for apparatet, og afgiver lugt, er madvarer i apparatet, tilbered en mindre portion, varmt at røre eller apparatet har eller lad apparatet køre i ved, ryger osv. kørt i for lang tid. kortere tid.
 • Page 28: Deutsch 8

  DEutscH Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. allgemeine Beschreibung (abb. 1) Motoreinheit Taste für niedrige Geschwindigkeit Taste für hohe Geschwindigkeit...
 • Page 29 Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile des Geräts defekt oder beschädigt sind. Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original- Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 • Page 30 Sie sind sehr scharf und können leicht Verletzungen verursachen. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß...
 • Page 31 Lassen Sie das Gerät 0 Minuten lang abkühlen. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Hinweis: Wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder ein Philips Service-Center, falls der automatische Überhitzungsschutz das Gerät zu häufig ausschaltet.
 • Page 32 DEutscH Füllen Sie keine Zutaten in den Becher, die heißer als 80 °C sind. Zutaten und mengen Zutaten Mixer Mengen Obst 200 g Gemüse 200 g Gemüsesaft 200 g Gemüse + Wasser (optional) Milchshake 150 g Obst + 250 ml Milch Eiswürfel max.
 • Page 33 DEutscH Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand (z. B. einem Teigschaber) in den Mixerbecher. tipps Wenn die Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät ab, und lösen Sie sie mithilfe eines Teigschabers vom Becherrand (Abb.
 • Page 34 DEutscH Zutaten Zerkleinerer Mengen Knoblauch 20 – 100 g Zwiebeln 20 – 100 g Fleisch 80 g Setzen Sie die Messereinheit (mit den vier Klingen) auf den Zerkleinerer-Becher (1), und drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn () fest (Abb. 11). Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring richtig auf der Messereinheit angebracht ist.
 • Page 35 Nach Belieben: Kristallzucker Filter (optional) Filter erhalten Sie unter der Typnummer HR2938. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Philips Händler. Mit diesem Filter können Sie köstliche frische Obstsäfte, Cocktails oder Sojamilch zubereiten. Der Filter verhindert, dass Schalen und Kerne in die Getränke gelangen.
 • Page 36 DEutscH Geben Sie die eingeweichten Sojabohnen in den Filter. Füllen Sie 400 ml Wasser in den Mixbecher, und lassen Sie den Mixer 0 Sekunden lang laufen. Lassen Sie die Sojamilch aufkochen, fügen Sie dann nach Belieben Zucker hinzu und lassen Sie die Milch köcheln, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat.
 • Page 37 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
 • Page 38 DEutscH Problem Ursache Lösung Das Gerät verfügt Ziehen Sie den Stecker aus der über einen Steckdose, und lassen Sie das Überhitzungsschutz. Gerät 30 Minuten lang Dieser unterbricht abkühlen. Verbinden Sie automatisch die anschließend den Stecker Stromversorgung, wieder mit der Steckdose, und sollte das Gerät zu schalten Sie das Gerät erneut heiß...
 • Page 39 DEutscH Problem Ursache Lösung Der Mixer-/ Die Messereinheit Achten Sie darauf, dass die Zerkleinerer-/ ist nicht Messereinheit ordnungsgemäß Fruchtshake- ordnungsgemäß am am Becher befestigt ist. Becher ist Becher befestigt. undicht. Es befinden sich zu Schalten Sie das Gerät aus, und viele Zutaten im verarbeiten Sie kleinere Gerät.
 • Page 40 Ελληνικα Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/ welcome. Γενική περιγραφή (Εικ. 1) Μοτέρ Κουμπί χαμηλής ταχύτητας Κουμπί υψηλής ταχύτητας...
 • Page 41 μέρη της συσκευής έχουν υποστεί φθορά. Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου. Μην αγγίζετε τις λεπίδες, κυρίως όταν η συσκευή είναι...
 • Page 42 Ελληνικα Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη που υποδεικνύεται στο δοχείο του μπλέντερ, στο κύπελλο για δροσιστικό ποτό και στην...
 • Page 43 Συνδέστε το φις στην πρίζα. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. Σημείωση: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips αν η θερμική διακοπή λειτουργίας ενεργοποιείται πολύ συχνά. Πριν την πρώτη χρήση Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη (δείτε το κεφάλαιο...
 • Page 44 Ελληνικα Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες. Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και με μια σπάτουλα απομακρύνετε τα υλικά που τις μπλοκάρουν. Εισαγάγετε τις λεπίδες μπλέντερ στη βάση του δοχείου μπλέντερ (1). Βιδώστε δεξιόστροφα τις λεπίδες μέχρι να...
 • Page 45 Ελληνικα Τοποθετήστε το πώμα στο άνοιγμα του καπακιού (1) και γυρίστε το μέχρι να εφαρμόσει σωστά (2) (Εικ. 6). Για να αποφύγετε διαρροή, τοποθετείτε πάντα το πώμα στο καπάκι πριν αρχίσετε την επεξεργασία. Συνδέστε το φις στην πρίζα και πιέστε το κουμπί χαμηλής ταχύτητας...
 • Page 46 Ελληνικα Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες. Εάν τα υλικά κολλήσουν στις λεπίδες ή στα τοιχώματα, αφαιρέστε την κανάτα κόπτη από το μοτέρ και ανακινήστε τη μέχρι να ξεκολλήσουν. Κόψτε τα υλικά σε μικρότερα κομμάτια (1-2 εκ. περίπου) και τοποθετήστε τα στην κανάτα κόπτη. (Εικ. 10) Μην...
 • Page 47 Ελληνικα Κατά τη λειτουργία της συσκευής κρατάτε το μοτέρ σταθερά και με τα δύο χέρια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον κόπτη για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή. Συμβουλές Εάν η συσκευή δονείται επειδή τα υλικά δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τις λεπίδες.
 • Page 48 Ελληνικα Φίλτρο (προαιρετικό) Τα φίλτρα διατίθενται υπό τον τύπο HR2938. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips. Με το φίλτρο μπορείτε να παρασκευάσετε υπέροχους φρέσκους φρουτοχυμούς, κοκτέιλ ή γάλα σόγιας. Το φίλτρο εμποδίζει τα κουκούτσια και τις φλούδες να καταλήξουν στο ποτό σας.
 • Page 49 πρόβλημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό...
 • Page 50 Ελληνικα επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. Πρόβλημα Αιτία Λύση Η συσκευή δε Η συσκευή διαθέτει Ελέγξτε εάν το δοχείο του λειτουργεί ενσωματωμένο μπλέντερ, η κανάτα κόπτη ή κλείδωμα το κύπελλο για δροσιστικό ασφαλείας. Εάν το ποτό έχουν τοποθετηθεί δοχείο...
 • Page 51 Ελληνικα Πρόβλημα Αιτία Λύση Το μοτέρ Αυτό είναι Εάν η συσκευή συνεχίζει να αναδίδει μια φυσιολογικό. βγάζει αυτή τη δυσάρεστη δυσάρεστη μυρωδιά μετά από μερικές οσμή κατά τις χρήσεις, ελέγξτε εάν η πρώτες φορές ποσότητα που χρήσης. επεξεργάζεστε και ο χρόνος...
 • Page 52 Ελληνικα Πρόβλημα Αιτία Λύση Υπάρχει Απενεργοποιήστε τη υπερβολική συσκευή και επεξεργαστείτε ποσότητα τροφής μικρότερη ποσότητα. στη συσκευή. Ο ελαστικός Αποσυνδέστε τη συσκευή δακτύλιος δεν από την πρίζα. Αφαιρέστε έχει τοποθετηθεί τις λεπίδες και βεβαιωθείτε σωστά στις λεπίδες. ότι ο ελαστικός δακτύλιος έχει...
 • Page 53: Español

  Español introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Descripción general (fig. 1) Unidad motora Botón de velocidad baja Botón de velocidad alta...
 • Page 54 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro. No toque las cuchillas, sobre todo si el aparato está enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.
 • Page 55 Este aparato es sólo para uso doméstico. campos electromagnéticos (cEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 56 Español Encienda de nuevo el aparato. Nota: Si el disyuntor térmico se activa demasiado a menudo, póngase en contacto con su distribuidor Philips o con un centro de servicio autorizado por Philips. antes de utilizarlo por primera vez Limpie todas las piezas desmontables (consulte el capítulo “Limpieza”).
 • Page 57 Español ingredientes y cantidades Ingredientes para la batidora Cantidades Fruta 200 g Verduras 200 g Zumo de verduras 200 g de verduras + agua (opcional) Batido de leche 150 g de fruta + 250 ml de leche Cubitos de hielo máx.
 • Page 58 Español No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto (por ejemplo, una espátula) en el vaso mientras la batidora esté funcionando. consejos Si los ingredientes se adhieren a la pared del vaso de la batidora, apague el aparato y retírelos de la pared con una espátula (fig. 7). Para evitar derrames, nunca llene el vaso por encima de la indicación MAX (0,6 litros).
 • Page 59 Español Ingredientes para la picadora Cantidades Carne 80 g Coloque la unidad de cuchillas de la picadora (que tiene cuatro cuchillas) en el vaso de la picadora (1). Gire la unidad de cuchillas de la picadora en sentido contrario al de las agujas del reloj (2) para fijarla (fig.
 • Page 60 Filtro (opcional) Los filtros están disponibles con el número de modelo HR2938. Póngase en contacto con su distribuidor Philips. Con este filtro podrá preparar deliciosos zumos de fruta, cócteles o leche de soja. El filtro evita que las pepitas y las pieles de la fruta vayan a parar a su la bebida.
 • Page 61 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al...
 • Page 62 Español guía de resolución de problemas En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país. Problema Causa Solución...
 • Page 63 Español Problema Causa Solución La unidad Esto es normal. Si el aparato continúa motora desprendiendo este olor desprende un después de utilizarlo varias olor veces, compruebe si la desagradable cantidad y el tiempo de las primeras procesado son correctos. veces que se utiliza.
 • Page 64 Español Problema Causa Solución La junta de goma no Desenchufe el aparato. Quite está bien colocada en la unidad de cuchillas y la unidad de cuchillas. asegúrese de que la junta de goma se ha colocado correctamente en ella.
 • Page 65: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips. com/welcome. laitteen osat (kuva 1) Runko Pieni nopeus -painike Suuri nopeus -painike Johdon säilytysura Tulppa Sekoituskannun kansi Kannen siivilä Sekoituskannu Sekoituskannun teräyksikön tiiviste Sekoituskannun teräyksikkö...
 • Page 66 suomi Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on viallinen. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla. Älä koske teriin varsinkaan laitteen ollessa kytkettynä pistorasiaan. Terät ovat erittäin terävät! Tarkista, että...
 • Page 67 Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
 • Page 68 suomi käyttö tehosekoitin Tehosekoittimen käyttötarkoitukset Nesteiden, kuten maitotuotteiden, kastikkeiden, hedelmämehujen, keittojen, juomien ja pirtelöiden sekoittaminen. Kevyiden aineiden, kuten ohukaistaikinan, sekoittaminen. Keitettyjen ruoka-aineiden, esimerkiksi porkkanoiden soseuttaminen vauvanruoaksi. Vältä koskettamasta teriä. Jos terät juuttuvat paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta ja poista teriin kiinni juuttuneet ainekset lastalla. Aseta teräyksikkö...
 • Page 69 suomi Kiinnitä sekoituskannu runkoon (1) kääntämällä sitä myötäpäivään (), kunnes se napsahtaa paikoilleen (Kuva ). Älä paina kannua liian voimakkaasti. Aseta kannun kansi paikalleen (1). Varmista, että siivilä on kaatonokan edessä () (Kuva 5). Aseta tulppa kannessa olevaan aukkoon (1) ja kierrä sitä, kunnes se on tiiviisti kiinni () (Kuva 6).
 • Page 70 suomi Älä koske teriin. Jos ainekset tarttuvat teräyksikköön tai kannuun, irrota kannu rungosta ja ravistele kannua, kunnes ainekset irtoavat. Pilko ainekset pieniksi paloiksi (noin 1–2 cm) ja aseta ne leikkurikan nuun. (Kuva 10) Täytä leikkurikannu enintään MAX-merkkiin asti. Katso taulukosta suositeltavat määrät. ainekset ja määrät Aineksien pilkkomominen teholeikkurilla Määrä...
 • Page 71 1,5 dl nestettä (maitoa, mehua) 2 jääkuutiota Sokeria maun mukaan suodatin (valinnainen) Suodattimia on saatavissa tuotenumerolla HR2938. Kysy Philips-myyjältä. Tämän siivilän avulla voidaan valmistaa herkullisia tuoremehuja, cocktaileja tai soijamaitoa. Siivilä estää siemeniä ja kuoria pääsemästä juoman sekaan. soijamaidon resepti Tämä resepti edellyttää suodattimen käyttöä. Käsittele vain yksi aineserä...
 • Page 72 suomi 4 dl vettä Liota soijapapuja 4 tuntia, ennen kuin käsittelet niitä. Anna niiden sitten valua kuiviksi. Aseta liotetut soijapavut suodattimeen. Kaada 4 dl vettä sekoituskannuun ja sekoita 30 sekunnin ajan. Kuumenna soijamaito kiehuvaksi, lisää sokeria maun mukaan ja anna kiehua hiljalleen, kunnes sokeri on sulanut.
 • Page 73 & huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään. vianmääritys Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat.
 • Page 74 suomi Ongelma Ratkaisu Rungosta Tämä on normaalia. Jos laitteesta lähtee hajua lähtee muutaman käyttökerran epämiellyttävää jälkeenkin, tarkista, että hajua käsiteltävät ainesmäärät ja muutamalla käsittelyaika ovat oikein. ensimmäisellä käyttökerralla. Laitteesta Sekoitinkannun Varmista, että kansi ja tulppa lähtee kova kansi tai tulppa ovat kunnolla kiinni, ja että...
 • Page 75: Français

  FRançais introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome. Description générale (fig. 1) Bloc moteur Bouton de vitesse lente Bouton de vitesse rapide...
 • Page 76 N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres pièces sont endommagées. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident. Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l’appareil est branché, car elles sont très coupantes.
 • Page 77 Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. champs électromagnétiques (cEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Page 78 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur. Remettez l’appareil en marche. Remarque : Si le problème se produit trop souvent, contactez votre revendeur ou un Centre Service Agréé Philips. avant la première utilisation Nettoyez toutes les pièces amovibles (voir le chapitre «...
 • Page 79 FRançais ingrédients et quantités Ingrédients pour le blender Quantités Fruits 200 g Légumes 200 g Jus de légumes 200 g de légumes + eau (facultatif) Milk-shake 150 g de fruits + 250 ml de lait Glaçons 6 petits glaçons maximum Soupes 400 ml Placez le bol mélangeur sur le bloc moteur (1).
 • Page 80 FRançais Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet (par ex. une spatule) dans le bol lorsque le mélangeur est en cours de fonctionnement. conseils Si les ingrédients s’accumulent sur les parois du bol mélangeur, arrêtez l’appareil et détachez les ingrédients des parois à l’aide d’une spatule (fig.
 • Page 81 FRançais Ingrédients pour le hachoir Quantités Pâte aux piments (piments, échalotes, ail, 50 g etc.) 20 - 100 g Oignons 20 - 100 g Viande 80 g Placez l’ensemble lames du hachoir (composé de quatre lames) sur le bol du hachoir (1), puis tournez l’ensemble lames dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (2) pour le fixer (fig.
 • Page 82 Sucre (selon votre goût) Filtre (facultatif) Les filtres sont disponibles sous la référence HR2938. Contactez votre revendeur Philips. Le filtre permet de concocter de délicieux jus de fruits frais, des cocktails ou du lait de soja sans pépins ni peaux.
 • Page 83 FRançais Faites bouillir le lait de soja, ajoutez du sucre selon votre goût et laissez cuire à feu doux jusqu’à ce que le sucre soit fondu. Servez chaud ou froid. nettoyage Il est recommandé de nettoyer l’appareil et ses accessoires immédiatement après l’utilisation.
 • Page 84 Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
 • Page 85 FRançais Problème Cause Solution L’ensemble L’appareil est trop Arrêtez l’appareil et mixez/ lames est rempli. hachez une portion moins bloqué. importante. Une odeur Ce phénomène est Si l’odeur persiste, vérifiez si la désagréable normal. quantité d’aliments mixés et la se dégage durée d’utilisation sont du bloc correctes.
 • Page 86 FRançais Problème Cause Solution Le joint n’est pas Débranchez l’appareil. Retirez placé correctement l’ensemble lames et assurez- sur l’ensemble lames. vous que le joint est placé correctement.
 • Page 87: Italiano

  Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www. philips.com/welcome. Descrizione generale (fig. 1) Gruppo motore Pulsante bassa velocità Pulsante alta velocità Anello per l’avvolgimento del cavo...
 • Page 88 Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade. Non superate mai il livello massimo indicato sul bicchiere del...
 • Page 89 Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico. campi elettromagnetici (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai...
 • Page 90 Inserite la spina nella presa di corrente a muro. Accendete nuovamente l’apparecchio. Nota Se il dispositivo di sicurezza della temperatura si attiva troppo spesso, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore Philips o a un Centro Assistenza autorizzato. prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta Pulite tutte le parti staccabili (vedere il capitolo “Pulizia”).
 • Page 91 italiano ingredienti e quantità Ingredienti frullatore Quantità Frutta 200 g Verdure 200 g Succo di verdura 200 g di verdure + acqua (opzionale) Frappé 150 g di frutta + 250 ml di latte Cubetti di ghiaccio max. 6 cubetti Zuppe 400 ml Posizionate il bicchiere del frullatore sul gruppo motore (1).
 • Page 92 italiano Non infilate mai le dita o altri oggetti (ad esempio la spatola) nel bicchiere mentre il frullatore è in funzione. consigli Se gli ingredienti si addensano alle pareti del bicchiere del frullatore, spegnete l’apparecchio e rimuovete gli ingredienti dalle pareti utilizzando una spatola (fig.
 • Page 93 italiano Ingredienti tritatutto Quantità Pasta di chili (peperoncino, scalogno, 50 g aglio, ecc.) Aglio 20 - 100 g Cipolle 20 - 100 g Carne 80 g Posizionate il gruppo lame (quattro lame) sul bicchiere del tritatutto (1). Ruotate il gruppo lame del tritatutto in senso antiorario (2) per fissarlo (fig.
 • Page 94 Zucchero a piacere Filtro (opzionale) Richiedete al vostro rivenditore Philips i filtri indicando il codice HR2938. Con questo filtro potrete preparare deliziosi succhi di frutta fresca, cocktail o latte di soia. Il filtro evita che la buccia e i semi finiscano nella vostra bevanda.
 • Page 95 italiano Versate i semi di soia ammollati nel filtro. Aggiungete 400 ml di acqua nel bicchiere del frullatore e frullate per 0 secondi. Portate a ebollizione il latte, aggiungete zucchero a piacere e lasciate sobbollire fino a quando lo zucchero è completamente sciolto.
 • Page 96 Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
 • Page 97 italiano Problema Causa Soluzione L’apparecchio è Togliete la spina dalla presa di dotato di un corrente e lasciate dispositivo di raffreddare l’apparecchio per sicurezza della 30 minuti. Quindi, reinserite temperatura. In la spina nella presa a muro e caso di riaccendete l’apparecchio.
 • Page 98 italiano Problema Causa Soluzione Il bicchiere del Il gruppo lame non Assicuratevi che il gruppo frullatore/ è inserito lame sia inserito tritatutto perde. correttamente nel correttamente nel bicchiere. bicchiere. Nel cestello c’è Spegnete l’apparecchio e troppo cibo. preparate una quantità minore di ingredienti.
 • Page 99: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Algemene beschrijving (fig. 1) Motorunit Knop voor lage snelheid Knop voor hoge snelheid...
 • Page 100 Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in het stopcontact zit.
 • Page 101 Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie. Overschrijd het maximumniveau aangegeven op de blenderbeker, smoothie-beker en hakmolenbeker niet. Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijden aangegeven in de tabel niet.
 • Page 102 Laat het apparaat 0 minuten afkoelen. Steek de stekker in het stopcontact. Schakel het apparaat weer in. Opmerking: Neem contact op met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum als de oververhittingsbeveiliging te vaak wordt geactiveerd. voor het eerste gebruik Maak de afneembare onderdelen schoon (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
 • Page 103 nEDERlanDs Raadpleeg de tabel voor de aanbevolen hoeveelheden. Vul de beker nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C. ingrediënten en hoeveelheden Ingrediënten voor in de Hoeveelheden blender Fruit 200 g Groenten 200 g Groentesap 200 g groenten + water (indien gewenst) Milkshake 150 g fruit + 250 ml melk...
 • Page 104 nEDERlanDs Als het apparaat heet wordt, laat het dan eerst afkoelen voordat u verder gaat. Steek nooit uw vingers of een voorwerp (bijv. een spatel) in de beker terwijl het apparaat werkt. tips Als de ingrediënten aan de wand van de blenderbeker blijven kleven, schakel het apparaat dan uit en verwijder de ingrediënten met een spatel van de wand (fig.
 • Page 105 nEDERlanDs Ingrediënten voor in de hakmolen Hoeveelheden Chilipasta (chilipepers, sjalotjes, knoflook 50 g enz.) Knoflook 20-100 g Uien 20-100 g Vlees 80 g Plaats de mesunit van de hakmolen (met vier messen) op de hakmolenbeker (1). Draai de mesunit linksom () om deze vast te zetten (fig.
 • Page 106 Suiker naar smaak Filter (optioneel) Filters zijn verkrijgbaar onder typenummer HR2938. Neem contact op met uw Philips-dealer. U kunt het filter gebruiken om heerlijke verse vruchtensappen, cocktails of sojamelk te bereiden. Het filter voorkomt dat er pitjes en velletjes in uw drank terecht komen.
 • Page 107 nEDERlanDs Serveer warm of koud. schoonmaken Het apparaat en de onderdelen zijn het makkelijkst schoon te maken direct na gebruik. Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken. Dompel de motorunit nooit in water en maak deze ook niet schoon in de vaatwasmachine.
 • Page 108 Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website www.philips.nl, of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
 • Page 109 nEDERlanDs Probleem Oorzaak Oplossing De eerste paar Dit is normaal. Als het apparaat deze keer dat het geur blijft afgeven nadat u apparaat wordt het een paar keer hebt gebruikt, gebruikt, controleer dan produceert de of de hoeveelheid die u motorunit een verwerkt en de onaangename...
 • Page 110 nEDERlanDs Probleem Oorzaak Oplossing De rubberen ring is niet Haal de stekker uit het goed op de mesunit stopcontact. Verwijder de geplaatst. mesunit en controleer of de rubberen ring goed op de mesunit is geplaatst.
 • Page 111: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www. philips.com/welcome. Generell beskrivelse (fig. 1) Motorenhet Knapp for lav hastighet Knapp for høy hastighet...
 • Page 112 Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen eller andre deler. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
 • Page 113 Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen. Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 114 Merk: Ta kontakt med en Philips-forhandler eller et autorisert Philips- servicesenter hvis varmesikkerhetsmekanismen aktiveres for ofte. Før første gangs bruk Vask alle avtakbare deler (se avsnittet Rengjøring). Bruke apparatet Hurtigmikser Hurtigmikseren skal brukes til å: mikse væsker, f.eks. meieriprodukter, sauser, fruktjuice, supper, drinker og shaker blande myke ingredienser, f.eks.
 • Page 115 noRsk Ingredienser hurtigmikser Mengder Grønnsaksjuice 200 g grønnsaker + vann (valgfritt) Milkshake 150 g frukt + 2,5 dl melk Isbiter maks. seks små isbiter Supper 4 dl Plasser hurtigmikserkannen på motorenheten (1). Vri kannen med klokken (2) for å feste den (du skal høre et klikk) (fig. 4). Du må...
 • Page 116 noRsk Skjær faste ingredienser i biter (1–2 cm) før du har dem i hurtigmikserkannen. Unngå å tilberede store mengder faste ingredienser samtidig. Tilbered dem heller i flere omganger. Du kan helle flytende ingredienser (f.eks. olje) i hurtigmikserkannen gjennom åpningen i lokket mens apparatet er i gang (fig. 8). Hakker Hakkeren skal brukes til hakking av fuktige ingredienser, f.eks.
 • Page 117 Du kan bruke lokket og ta med deg smoothi hvor du vil (fig. 14). smoothie-oppskrift Ingredienser: 100 g frossen frukt 1,5 dl væske (melk, juice) 2 isbiter Sukker etter smak Filter (valgfritt) Filtre er tilgjengelige under typenummeret HR2938. Kontakt en Philips- forhandler.
 • Page 118 noRsk Med filteret kan du lage velsmakende, friske fruktdrikker, drinker eller soyamelk. Filteret hindrer at kjerner og skall havner i drikken. oppskrift på soyamelk Denne oppskriften kan bare lages med filteret. Ikke lag mer enn én porsjon om gangen. La apparatet avkjøles til romtemperatur før du fortsetter å...
 • Page 119 Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-...
 • Page 120 noRsk Problem Årsak Løsning Apparatet har en Koble fra apparatet, og varmesikkerhetsmekanisme. la det avkjøles i Hvis apparatet 30 minutter. Sett overopphetes, kutter den deretter støpselet strømtilførselen automatisk. tilbake i stikkontakten, og slå på apparatet igjen. Knivenheten er Det er for mye mat i Slå...
 • Page 121 noRsk Problem Årsak Løsning Det er for mye mat i Slå av apparatet, og apparatet. tilbered en mindre mengde. Gummipakningen er ikke Koble fra apparatet. festet riktig på knivenheten. Fjern knivenheten, og kontroller at gummipakningen er festet riktig på knivenheten.
 • Page 122: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Descrição geral (fig. 1) Motor Botão de velocidade baixa Botão de velocidade alta Espaço para arrumar o cabo...
 • Page 123 Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou outras peças estiverem danificados. Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 124 São muito afiadas e poderá facilmente cortar os dedos. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. campos electromagnéticos (EmF) Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas...
 • Page 125 Volte a ligar o aparelho. Nota: Contacte o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips autorizado se o dispositivo térmico for activado muitas vezes. antes da primeira utilização Limpe todas as peças desmontáveis (consulte o capítulo ‘Limpeza’).
 • Page 126 poRtuguês ingredientes e quantidades Ingredientes para a Quantidades liquidificadora Fruta 200 g Vegetais 200 g Sumo de vegetais 200 g de vegetais + água (opcional) Batidos 150 g de fruta + 250 ml de leite Cubos de gelo máximo de 6 cubos pequenos Sopas 400 ml Coloque o copo misturador no motor (1).
 • Page 127 poRtuguês sugestões Se os ingredientes ficarem colados à parede do copo misturador, desligue o aparelho e retire os ingredientes da parede com uma espátula (fig. 7). Para evitar derrames, nunca encha o copo acima da indicação MAX (0,6 litros). Corte os ingredientes sólidos em pedaços mais pequenos (1-2 cm) antes de os colocar no copo misturador.
 • Page 128 poRtuguês Ingredientes para a picadora Quantidades Alho 20 - 100 g Cebolas 20 - 100 g Carne 80 g Coloque as (quatro) lâminas do copo da picadora no copo (1). Rode as lâminas para a esquerda (2) para as fixar (fig. 11). Nota: Certifique-se de que o anel vedante está...
 • Page 129 Filtro (opcional) Os filtros estão disponíveis com a referência HR2938. Contacte o seu revendedor Philips. Com o filtro poderá preparar deliciosos sumos de fruta fresca, cocktails ou leite de soja. O filtro evita que as sementes e as peles passem para a sua bebida.
 • Page 130 Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência...
 • Page 131 poRtuguês Resolução de problemas Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, contacte o Centro de Assistência ao Cliente do seu país. Problema Causa Solução O aparelho...
 • Page 132 poRtuguês Problema Causa Solução O motor É normal. Se o aparelho continuar a liberta um libertar um cheiro desagradável cheiro após algumas utilizações, desagradável verifique se a quantidade que nas primeiras está a preparar e o tempo de utilizações. processamento estão correctos.
 • Page 133 poRtuguês Problema Causa Solução O anel vedante não Desligue o aparelho da tomada. está colocado Remova as lâminas e certifique- correctamente nas se de que o anel vedante foi lâminas. devidamente colocado nas lâminas.
 • Page 134: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www. philips.com/welcome. allmän beskrivning (Bild 1) Motorenhet Knapp för låg hastighet Knapp för hög hastighet Sladdförvaring...
 • Page 135 Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon annan del är skadad. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor. Rör inte vid knivarna, särskilt inte när apparaten är inkopplad. Knivarna är mycket vassa.
 • Page 136 är mycket vassa och du kan lätt skära dig på dem. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 137 Obs! Kontakta din Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud om värmebrytaren aktiveras för ofta. Före första användningen Rengör de löstagbara delarna (se avsnittet Rengöring). använda apparaten mixer Mixern används till att: Blanda vätskor, t.ex. mejerivaror, såser, fruktjuicer, soppor, drinkar och shake-drycker.
 • Page 138 svEnska Ingredienser för mixern Mängd Milkshake 150 g frukt + 2,5 dl mjölk Isbitar max. 6 små isbitar Soppa 4 dl Placera mixerbägaren på motorenheten (1). Fäst bägaren genom att vrida den medurs (2) (ett klickljud hörs) (Bild 4). Tryck inte för hårt på bägaren. Sätt på...
 • Page 139 svEnska Skär fasta ingredienser i mindre bitar (1–2 cm) innan du lägger dem i mixerbägaren. Tillred inte stora mängder fasta ingredienser samtidigt. Ta i stället mindre mängder och tillred dem i flera omgångar. Du kan hälla flytande ingredienser (t.ex. olja) i mixerbägaren genom hålet i locket medan apparaten körs (Bild 8).
 • Page 140 svEnska Vänd den monterade hackaren upp och ned och sätt den på motorenheten (1). Sätt fast hackaren genom att vrida den medurs (2) (ett klickljud hörs) (Bild 12). Sätt in kontakten i vägguttaget och tryck på knappen för låg eller hög hastighet för att slå...
 • Page 141 Filter (valfritt) Filter finns att köpa med typnummer HR2938. Kontakta din Philips- återförsäljare. Med filtret kan du göra utsökta färska fruktjuicer, cocktails eller sojamjölk. Filtret förhindrar att kärnor och skal hamnar i drycken. Recept på sojamjölk Det här receptet kan endast tillagas med filtret. Tillred inte mer än en omgång i taget.
 • Page 142 Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
 • Page 143 svEnska Problem Orsak Lösning Apparaten är utrustad Koppla ur apparaten och låt med en värmebrytare. den svalna i 30 minuter. Sätt Om apparaten blir sedan tillbaka kontakten i överhettad bryts vägguttaget och slå på strömmen automatiskt. apparaten igen. Knivenheten Det är för mycket mat Stäng av apparaten och tillred är i apparaten.
 • Page 144 svEnska Problem Orsak Lösning Gummiringen är inte Dra ur nätsladden. Ta bort ordentligt fastsatt på knivenheten och se till att knivenheten. gummiringen sitter fast ordentligt på knivenheten.
 • Page 145: Türkçe 15

  Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome. Genel açıklamalar (Şek. 1) Motor ünitesi Düşük hız düğmesi Yüksek hız düğmesi Kablo saklama yuvası Tapa Blender ölçek kapağı...
 • Page 146 Elektrik fişi, kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın. Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın. Özellikle cihaz prize takılıyken, bıçaklara dokunmaktan kaçının. Bıçaklar çok keskindir.
 • Page 147 Eğer cihaz aniden durursa: Cihazı prizden çıkartın. Cihazı soğuması için 30 dakika bekletin. Fişi prize takın. Cihazı tekrar çalıştırın. Dikkat: Termal kesme çok fazla etkinleştiyse, cihazı bir Philips bayisine veya yetkili bir Philips servis merkezine götürün.
 • Page 148 tüRkçE İlk kullanımdan önce Sökülebilen tüm parçaları temizleyin.(bkz.”Temizlik” bölümü). Cihazın kullanımı Blender Blenderin kullanım amaçları: Süt ürünlerini, sosları, meyve sularını, çorbaları ve içecek karışımlarını ve shake’leri karıştırmak. Krep hamuru veya mayonez gibi yumuşak karışımlar hazırlamak. Bebek maması, kuru fasulye gibi pişmiş yiyecekleri püre haline getirmek.
 • Page 149 tüRkçE Mikser malzemeleri Miktarlar Çorbalar 400 ml Blender ölçeğini motor ünitesinin üzerine yerleştirin (1). Ölçeği saat yönünde (2) çevirerek yerine sabitleyin (‘klik’) (Şek. 4). Ölçeğe çok fazla basınç uygulamayın. Kapağı hazneye (1) takın. Süzgeç kısmının, musluğun (2) ön tarafına geldiğinden emin olun (Şek. 5). Tıpayı...
 • Page 150 tüRkçE Parçalayıcı Parçalayıcı, et, soğan, sarımsak gibi nemli malzemeleri parçalama amacına yöneliktir (Şek. 9). Keskin bıçaklara dokunmayın. Malzemeler bıçak ünitesine veya duvara yapışırsa, parçalayıcı ölçeğini motor ünitesinden çıkarın ve malzemeler çıkana kadar sallayın. Malzemeleri küçük parçalar halinde (yaklaşık 1-2 cm) kesin ve parçalayıcı...
 • Page 151 Kapağı, tatlıyı istediğiniz yere taşımak için kullanabilirsiniz (Şek. 14). Tatlı tarifi Malzemeler: 100 g meyve (donmuş) 150 ml sıvı (süt, meyve suyu) 2 buz küpü Şeker Filtre (isteğe bağlı) Filtreler, HR2938 model numarası ile temin edilebilir. Yetkili Philips servisine başvurun.
 • Page 152 tüRkçE Bu filtreyle lezzetli taze meyve suları, kokteyller veya soya sütü yapabilirsiniz. Filtre, içeceğinize çekirdek ve kabukların karışmasına engel olur. Soya sosu tarifi Bu tarifi sadece filtre kullanarak hazırlayabilirsiniz. Her seferinde sadece bir parti işleyin. İşleme devam etmek için cihazın oda sıcaklığına soğumasını bekleyin.
 • Page 153 Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun. sorun giderme Bu bölümde, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunlar özetlenmektedir.
 • Page 154 tüRkçE Sorun Neden Çözüm Cihazda termal Cihazın fişini çekin ve 30 dakika kapatma sistemi soğuması için bekleyin. Ardından bulunmaktadır. Cihazın fişi tekrar prize takın ve cihazı aşırı ısınması çalıştırın. durumunda güç kaynağı otomatik olarak kesilir. Bıçak ünitesi Cihazda çok fazla Cihazı...
 • Page 155 tüRkçE Sorun Neden Çözüm Lastik halka bıçak Cihazın fişini çekin. Bıçak ünitesine düzgün ünitesini çıkarın ve lastik takılmamıştır. halkanın bıçak ünitesine düzgün bir şekilde takılmasını sağlayın.
 • Page 156: Magyar

  Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) Motoregység Alacsony sebességfokozat kapcsológombja Magas sebességfokozat kapcsológombja Kábeltároló mélyedés Dugó A darálóedény fedele A fedélben található szűrő...
 • Page 157 Ne használjon más gyártótól származó tartozékot vagy alkatrészt, vagy olyat, amelyet a Philips nem hagyott jóvá, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti. Ne lépje túl a turmixedényen, a turmixpoháron és az aprítópoháron feltüntetett maximális szintet.
 • Page 158 A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték. Zajkibocsátás: Lc = 86 dB(A) Elektromágneses mezők (EMF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.
 • Page 159 Megjegyzés: Ha a biztonsági hőkioldó túl gyakran lép működésbe, forduljon Philips márkakereskedőhöz vagy Philips szakszervizhez. Teendők az első használat előtt Tisztítsa meg a levehető részeket (lásd a „Tisztítás” c. részt). a készülék használata turmixgép A turmixgép felhasználási területei: Folyadékok, pl. tejtermékek, mártások, gyümölcslevek, levesek, italkeverékek, koktélok mixelésére.
 • Page 160 magyaR Alapanyagok (turmixgép) Mennyiség Zöldség 20 dkg Zöldséglé 20 dkg zöldség + víz (ízlés szerint) Tejes turmix 15 dkg gyümölcs + 2,5 dl tej Jégkockák max. 6 db kisméretű jégkocka Levesek 400 ml Helyezze a turmixedényt a motoregységre (1). Az óramutató járásával egyező...
 • Page 161 magyaR tippek: Ha az alapanyagok a darálóedény falára tapadnak, kapcsolja ki a készüléket, és lapátkával távolítsa el az alapanyagokat (ábra 7). Ne töltse az edényt a MAX jelzésen túl (0,6 liter), különben az edény tartalma kifröccsenhet. A szilárd alapanyagokat vágja kisebb (1–2 cm-es) darabokra, mielőtt a turmixedénybe helyezi.
 • Page 162 magyaR Helyezze az aprítóegységet (amelyik 4 késsel rendelkezik) az aprítópohárra (1), majd az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva rögzítse azt (2) (ábra 11). Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy a tömítőgyűrű megfelelően legyen elhelyezve az aprítókéseken. Fordítsa meg az összeszerelt aprítót, és helyezze a motoregységre (1).
 • Page 163 150 ml folyadék (tej, gyümölcslé) 2 db jégkocka cukor ízlés szerint Szűrő (opcionális) A szűrők HR2938 típusszámmal kaphatók. Forduljon a legközelebbi Philips márkakereskedőhöz. A szűrővel ízletes, friss gyümölcslevet, koktélt vagy szójatejet készíthet. A szűrő megakadályozza, hogy gyümölcshéj, mag stb. kerüljön a pohárba.
 • Page 164 (ábra 16). Jótállás és szerviz Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára www.philips.com, vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
 • Page 165 magyaR Probléma Megoldás A készülék nem A készülék Ügyeljen rá, hogy a működik beépített turmixedény, az aprítópohár és biztonsági zárral a turmixpohár megfelelő rendelkezik. Ha a módon legyen a turmixedény,az motoregységre helyezve, aprítópohár, vagy (tekintse meg „A készülék a turmixpohár használata”...
 • Page 166 magyaR Probléma Megoldás A készülék zajos. A darálóedény Igazítsa a helyére a fedelet és a fedele vagy a dugót. A szűrőt fordítsa az dugó nincs a edény kifolyócsövéhez. helyén. A készülék Túltöltötte a Kapcsolja ki a készüléket, és kellemetlen szagot kelyhet, vagy túl egyszerre kisebb adagokat áraszt,...
 • Page 167: Русский

  Русский Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше изделие на www.philips.com/welcome. Общее описание (Рис. 1) Блок электродвигателя Кнопка включения низкой скорости Кнопка включения высокой скорости Отсек для хранения шнура Блокирующее устройство Крышка стакана блендера...
 • Page 168 В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации. Избегайте прикосновения к лезвиям, особенно, когда прибор подключен к сети электропитания. Лезвия очень острые! Прежде...
 • Page 169 отключите прибор от сети электропитания. Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации компании Philips. При использовании такой принадлежности гарантийные обязательства утрачивают силу. Не заполняйте стакан блендера, стакан измельчителя или чашу для коктейлей выше максимальной отметки.
 • Page 170 Дайте прибору остыть в течение 30 минут. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. Включите прибор. Примечание: В случае слишком частого срабатывания аварийного предохранителя обратитесь в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips. Перед первым использованием Очистите съёмные детали (см. главу Очистка). использование прибора Блендер...
 • Page 171 Русский Не прикасайтесь к острым лезвиям. Если ножи застопорились, отключите прибор от сети и извлеките застрявшие продукты лопаточкой. Установите ножевой блок блендера на дно стакана (1). Поверните ножевой блок по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его (2) (Рис. 2). Примечание: Убедитесь, что уплотнительное кольцо правильно установлено...
 • Page 172 Русский Установите блокиратор в отверстие на крышке (1) и поворачивайте до тех пор, пока он не будет надежно зафиксирован (2) (Рис. 6). Чтобы жидкость не разбрызгивалась, перед обработкой вставляйте блокирующее устройство в крышку. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети и нажмите...
 • Page 173 Русский Не прикасайтесь к острым лезвиям. Если ингредиенты прилипают к ножевому блоку или стенкам стакана, снимите стакан измельчителя с блока электродвигателя и встряхните таким образом, чтобы ингредиенты отлипли. Нарежьте ингредиенты небольшими кусочками (около 1-2 см) и поместите их в стакан измельчителя. (Рис. 10) Не...
 • Page 174 Русский Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети и нажмите кнопку включения низкой или высокой скорости для включения прибора (Рис. 13). Во время работы прибора удерживайте его обеими руками за блок электродвигателя. Запрещается пользоваться измельчителем в течение более 30 секунд без перерыва. Полезные...
 • Page 175 Русский Фильтр (дополнительно) Для приобретения фильтров обратитесь в торговую организацию. Номер фильтров по каталогу HR2938. Используя этот фильтр, вы сможете приготовить новые восхитительные фруктовые соки и коктейли. Фильтр препятствует попаданию в напиток косточек и кожицы. Рецепт соевого молока Соевое молоко можно приготовить только с помощью фильтра. Не готовьте...
 • Page 176 Для получения дополнительной информации или для обслуживания, или в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.
 • Page 177 Русский не удается, обратитесь в центр поддержки покупателей вашей страны. Проблема Причина Способы решения Прибор не В целях безопасности Убедитесь, работает прибор оснащен что стакан бленде- встроенным ра, стакан измельчи- блокиратором. Если теля или чаша для стакан блендера, стакан коктейля правильно измельчителя...
 • Page 178 Русский Проблема Причина Способы решения После первого Это нормально. Если неприятный включения запах от электродвигателя электродвигателя появляется остается при неприятный запах. последующем использовании прибора, проверьте не превышено ли количество загруженных продуктов и время работы прибора. Прибор слишком Крышка стакана Убедитесь, что шумит.
 • Page 179 Русский Проблема Причина Способы решения В прибор загружено Отключите слишком много прибор и продуктов. уменьшите объём продуктов. Уплотняющее кольцо Отключите прибор неправильно установле- от электросети. но на ножевой блок. Снимите ножевой блок и проверьте правильность установки на него резинового уплотнительного кольца.
 • Page 184 .00.615....

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: