Download Table of Contents Print this page

Whirlpool AKP 461 User And Maintenance Manual

Advertisement

Quick Links

AKP 461
User and maintenance manual
Návod k použití a údržbě
Návod na používanie a údržbu
Felhasználói és karbantartási kézikönyv
Руководство по эксплуатации
и техобслуживанию
Інструкція з експлуатації і технічного
UK
обслуговування

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Whirlpool AKP 461

 • Page 1 AKP 461 User and maintenance manual Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Руководство по эксплуатации и техобслуживанию Інструкція з експлуатації і технічного обслуговування...
 • Page 3: Important Safety Instructions

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This is the danger symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential risks to themselves and others. All safety warnings are preceded by the danger symbol and the following terms: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury.
 • Page 4: Installation

  INSTALLATION After unpacking the oven, make sure that it has not been damaged during transport and that the oven door closes properly. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service. To prevent any damage, only remove the oven from its polystyrene foam base at the time of installation.
 • Page 5: Troubleshooting Guide

  TROUBLESHOOTING GUIDE The oven does not work: • Check for the presence of mains electrical power and if the oven is connected to the electrical supply. • Turn off the oven and restart it to see if the fault persists. AFTER-SALES SERVICE Before calling the After-Sales Service: See if you can solve the problem yourself with the help of the suggestions given in the “Troubleshooting guide“.
 • Page 6: Maintenance

  MAINTENANCE Use protective gloves. WARNING Ensure the oven is cold before carrying out the following operations. Disconnect the appliance from the power supply. REMOVING THE DOOR To remove the door: Open the door fully. Lift the catches and push them forwards as far as they will go (Fig. 1). Close the door as far as it will go (A), lift it up (B) and turn it (C) until it is released (D) (Fig.
 • Page 7: Replacing The Oven Lamp

  REPLACING THE OVEN LAMP To replace the rear lamp (if present): Disconnect the oven from the power supply. Unscrew the lamp cover (Fig. 6), replace the lamp (see note for lamp type) and screw the lamp cover back on. Reconnect the oven to the power supply. To replace the side lamp (if present): Disconnect the oven from the power supply.
 • Page 8: Instructions For Oven Use

  INSTRUCTIONS FOR OVEN USE FOR ELECTRICAL CONNECTION, SEE THE PARAGRAPH ON INSTALLATION Control panel Upper heating element/grill Cooling fan (not visible) Dataplate (not to be removed) Light Turnspit (if present) Lower heating element (hidden) Door 10. Position of shelves (the number of shelves is indicated on the front of the oven) 11.
 • Page 9: Control Panel Description

  INSERTING WIRE SHELVES AND OTHER ACCESSORIES IN THE OVEN The wire shelf and other accessories are provided with a locking mechanism to prevent their accidental removal. Fig. 1 Insert the wire shelf horizontally, with the raised part “A” upwards (Fig. 1). Angle the wire shelf when it reaches the locking position “B”...
 • Page 10 USING THE ELECTRONIC PROGRAMMER Button - : to decrease the value shown on the display Button : for selecting the various settings: a. Timer b. Cooking time c. Cooking end time setting Button + : to increase the value shown on the display The symbol indicates that the timer function is in operation The AUTO symbol confirms the setting has been made...
 • Page 11: Function Description Table

  FUNCTION DESCRIPTION TABLE FUNCTIONS KNOB To stop cooking and switch off the oven. LAMP To switch the oven interior light on/off. To cook any kind of dish on one shelf only. Use the 2nd shelf. Preheat the oven to the required CONVENTIONAL temperature.
 • Page 12: Cooking Tables

  COOKING TABLES Recipe Function Preheating Shelf Temperature Time Accessories (from bottom) (°C) (min) 150-175 35-90 Cake tin on wire shelf Leavened cakes Shelf 3: cake tin on wire shelf 150-170 30-90 Shelf 1: cake tin on wire shelf Drip tray/ baking tray or cake 150-190 30-85 tin on wire shelf...
 • Page 13 Recipe Function Preheating Shelf Temperature Time Accessories (from bottom) (°C) (min) Drip tray or oven tray on wire Chicken / Rabbit / Duck 1 Kg 50-100 shelf Drip tray or oven tray on wire Turkey / Goose 3 Kg 80-130 shelf Baked fish / en papillote Drip tray or oven tray on wire...
 • Page 14: Recommended Use And Tips

  RECOMMENDED USE AND TIPS How to read the cooking table The table indicates the best function to use for any given food, to be cooked on one or more shelves at the same time. Cooking times start from the moment food is placed in the oven, excluding pre-heating (where required). Cooking temperatures and times are purely for guidance and will depend on the amount of food and type of accessory used.
 • Page 15: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat je. Toto je symbol nebezpečí týkající se bezpečnosti, který upozorňuje uživatele na možná nebezpečí, jež by mohla hrozit jim nebo dalším osobám.
 • Page 16 INSTALACE Po vybalení trouby se přesvědčte, že trouba nebyla při dopravě poškozena a že se dveře dobře zavírají. V případě problémů se obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Aby se trouba nepoškodila, doporučujeme odstranit polystyrénový podstavec až před instalací. PŘÍPRAVA SKŘÍŇKY K VESTAVBĚ...
 • Page 17 JAK ODSTRANIT PORUCHU Trouba nefunguje: • Zkontrolujte, zda je v síti proud a zda je trouba elektricky připojená. • Vypněte a opět zapněte troubu, abyste zjistili, zda porucha stále trvá. SERVIS Než zavoláte do servisu: Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problémy sami pomocí bodů popsaných v “Jak odstranit poruchu”. Vypněte a znovu zapněte spotřebič, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.
 • Page 18 ÚDRŽBA Použijte ochranné rukavice. VAROVÁNÍ Před dalším postupem zkontrolujte, zda už je trouba studená. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ Odstranění dveří: Otevřete úplně dveře. Zdvihněte blokovací páčky závěsů a zatlačte je dopředu až na doraz (Obr. 1). Zavřete co nejvíce dveře (A), zvedněte je nahoru (B) a otočte je (C), až se uvolní (D) (Obr. 2). Nasazení...
 • Page 19: Důležité Upozornění

  VÝMĚNA ŽÁROVKY TROUBY Výměna zadní žárovky (je-li u modelu): Odpojte troubu od elektrické sítě. Odšroubujte kryt žárovky (Obr. 6), vyměňte žárovku (viz poznámku o typu žárovky) a našroubujte kryt osvětlení zpět. Znovu připojte troubu k elektrické síti. Výměna zadní žárovky (je-li u modelu): Odpojte troubu od elektrické...
 • Page 20 NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY U ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ SE ŘIĎTE POKYNY V ČÁSTI O INSTALACI Ovládací panel Horní topné těleso/gril Chladicí ventilátor (není vidět) Typový štítek (nesmí se odstranit) Osvětlení Ventilátor Otočný rožeň (je-li u modelu) Dolní topné těleso (není vidět) Dveře 10.
 • Page 21: Popis Ovládacího Panelu

  ZASUNUTÍ ROŠTU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DO TROUBY Rošt i další příslušenství má pojistku, která brání jeho neúmyslnému vytažení. Obr. 1 Zasuňte rošt vodorovně s vyvýšenou částí “A” směrem nahoru (Obr. 1). V místě pojistky “B” rošt nakloňte (Obr. 2). Obr. 2 Obr.
 • Page 22 POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO MODELU Tlačítko - : ke snížení hodnoty zobrazené na displeji. Tlačítko : k výběru různých nastavení: a. Minutka b. Doba pečení c. Nastavení doby ukončení pečení Tlačítko + : ke zvýšení hodnoty zobrazené na displeji. Symbol upozorňuje, že je zapnutá funkce minutky. Symbol AUTO znamená...
 • Page 23 TABULKA FUNKCÍ OVLADAČ FUNKCE: K přerušení pečení a vypnutí trouby. OSVĚTLENÍ K zapnutí/vypnutí žárovky uvnitř trouby. K pečení jakéhokoli jídla na jedné úrovni. Používejte 2. úroveň. Troubu předehřejte na TRADIČNÍ požadovanou teplotu. Zhasnutí kontrolky termostatu signalizuje, že je možné vložit do trouby jídlo.
 • Page 24 TABULKA PEČENÍ Recept Funkce Předohřev Úroveň Teplota Čas Příslušenství (zdola) (°C) (min) 150-175 35-90 forma na roštu Kynuté koláče Úrov. 3: forma na roštu 150-170 30-90 Úrov. 1: forma na roštu hluboký plech/plech na moučníky nebo 150-190 30-85 forma na roštu Plněné...
 • Page 25 Recept Funkce Předohřev Úroveň Teplota Čas Příslušenství (zdola) (°C) (min) Kuře / králík / kachna 1 kg 50-100 hluboký plech nebo talíř na pečení na roštu Krůta / husa 3 kg 80-130 hluboký plech nebo talíř na pečení na roštu Ryba pečená...
 • Page 26 RADY K POUŽÍVÁNÍ A DOPORUČENÍ Jak používat tabulku pečení Tabulka udává nejlepší funkci pro pečení daného jídla na jedné nebo více úrovních drážek současně. Doby pečení se počítají od okamžiku vložení jídel do trouby bez předehřátí (které je u některých receptů). Teploty a doby pečení jsou pouze orientační, protože se mohou měnit podle množství...
 • Page 27: Vaša Bezpečnosť A Bezpečnosť Ostatných Osôb Je Veľmi Dôležitá

  DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY VAŠA BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ OSTATNÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ Tento návod a samotný spotrebič poskytujú bezpečnostné upozornenia, ktoré si musíte prečítať a vždy dodržiavať. Toto je symbol nebezpečenstva, týkajúci sa bezpečnosti, ktorý používateľov upozorňuje na možné riziká hroziace ich osobe a iným.
 • Page 28: Ochrana Životného Prostredia

  INŠTALÁCIA Vybaľte rúru a skontrolujte, či rúra nebola poškodená počas prepravy a že dvierka rúry sa riadne zatvárajú. V prípade problémov zavolajte predajcu alebo najbližšiu prevádzku servisu. Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, pri inštalácii iba vyberte rúru zo základne z polystyrénu. PRÍPRAVA SKRINKY, KDE MÁ...
 • Page 29 PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV Rúra nefunguje: • Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. • Rúru vypnite a znova zapnite, skontrolujte, či sa problém neodstránil. SERVIS Skôr, ako zavoláte popredajný servis: Skontrolujte, či nedokážete problém vyriešiť sami podľa bodov popísaných v časti “Odstraňovanie problémov”. Spotrebič...
 • Page 30 ÚDRŽBA Používajte ochranné rukavice. VAROVANIE Pred vykonaním nasledujúcicch úkonov sa uistite, že sa rúra ochladila. Odpojte spotrebič od elektrického napájania. VYBRATIE DVIEROK Pri vyberaní dvierok: Dvierka úplne otvorte. Nadvihnite úchytky a potlačte ich čo najviac dopredu (Obr. 1). Zatvorte čo najviac (A), nadvihnite (B) a otočte (C), kým sa neuvoľnia (D) (Obr. 2). Montáž...
 • Page 31: Dôležité Upozornenie

  VÝMENA ŽIAROVKY OSVETLENIA RÚRY Výmena zadnej žiarovky (ak je k dispozícii): Odpojte rúru od elektrického napájania. Odskrutkujte kryt žiarovky (Obr. 6), vymeňte žiarovku (údaje o type sú v poznámke) a opäť zaskrutkujte kryt žiarovky. Rúru opäť zapojte ku elektrickému napájaniu. Pri výmene bočnej žiarovky (ak je k dispozícii): Odpojte rúru od elektrického napájania.
 • Page 32 POKYNY NA POUŽÍVANIE RÚRY INFORMÁCIE O ELEKTRICKOM ZAPOJENÍ NÁJDETE V ODSEKU O INŠTALÁCII Ovládací panel Horný ohrevný článok/gril Chladiaci ventilátor (nevidno ho) Výrobný štítok (neodstraňujte ho) Osvetlenie Ventilátor Otočný ražeň (ak je k dispozícii) Spodný ohrevný článok (nevidno ho) Dvierka 10.
 • Page 33 VLOŽENIE ROŠTOV A INÉHO PRÍSLUŠENSTVA DO RÚRY Rošt a ostatné príslušenstvo sú vybavené blokovacím systémom, ktorý bráni ich neželanému vysunutiu z rúry. Obr. 1 Zasuňte rošt vodorovne, zvýšenou časťou „A” smerujúcou hore (Obr. 1). Rošt v blízkosti polohy zablokovania „B” nakloňte (Obr. 2). Obr.
 • Page 34 POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO PROGRAMÁTORA Tlačidlo - : na zníženie hodnoty zobrazenej na displeji Tlačidlo : na voľbu rôznych nastavení: a. Časomer b. Doba prípravy jedla c. Nastavenie času ukončenia varenia Tlačidlo + : na zvýšenie hodnoty zobrazenej na displeji Symbol indikuje, že ej aktívna funkcia časomera Symbol AUTO indikuje uskutočnenie voľby Prvé...
 • Page 35 TABUĽKA S POPISOM FUNKCIÍ OVLÁDACÍ GOMBÍK FUNKCIÍ Na prerušenie pečenia a vypnutie rúry. ŽIAROVKA Na zapnutie/vypnutie žiarovky vnútri rúry. Na pečenie ľubovoľného jedla iba na jednej úrovni. Použite 2. úroveň. Rúru predohrejte na KONVENČNÉ želanú teplotu. Vypnutie kontrolky termostatu indikuje, že rúra je pripravená na vloženie potravín.
 • Page 36 TABUĽKA PRÍPRAVY JEDLA Recept Funkcia Predohrev Úroveň Teplota Doba Príslušenstvo rúry (od spodu) (°C) (min) Áno 150-175 35-90 Forma na tortu na rošte Kysnuté koláče Úr. 3: forma na tortu na rošte Áno 150-170 30-90 Úr. 1: forma na tortu na rošte Nádoba na odkvapkávanie / plech na Áno 150-190...
 • Page 37 Recept Funkcia Predohrev Úroveň Teplota Doba Príslušenstvo rúry (od spodu) (°C) (min) Lasagne / Zapečené cestoviny / Cannelloni / Áno 45-55 Pekáč na rošte Nákypy Jahňacie / Teľacie / Hovädzie / Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na Áno 80-110 Bravčové 1kg rošte Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč...
 • Page 38 ODPORÚČANIA A RADY Ako čítať tabuľku prípravy jedla Tabuľka indikuje najvhodnejšiu funkciu na použitie pre dané jedlo, na prípravu na jednej alebo viacerých úrovniach súčasne. Doba pečenia sa začína vložením potravín do rúry, bez zarátania doby predohrevu (keď sa vyžaduje). Teploty pečenia a doby sú iba približné...
 • Page 39: Fontos Biztonsági Tudnivalók

  FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni. Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az őket és másokat fenyegető lehetséges kockázatokra.
 • Page 40: Üzembe Helyezés

  ÜZEMBE HELYEZÉS A sütő kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy szállítás közben nem sérült-e meg a sütő és hogy annak ajtaja jól záródik-e. Problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal. A károsodás megelőzése érdekében csak az üzembe helyezéskor vegyi le a sütőt a hungarocell védőalapzatról. A BEFOGLALÓ...
 • Page 41: Hibaelhárítási Útmutató

  HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ A sütő nem működik: • Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő elektromos bekötése megtörtént-e. • A sütőt kapcsolja ki, majd újra be, hogy lássa, fennáll-e még a probléma. VEVŐSZOLGÁLAT Mielőtt a vevőszolgálatot hívná: Ellenőrizze, hogy nem lehet-e a problémát a “Hibakeresési útmutató” című részben foglalt pontok alapján megoldani. Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket, és ellenőrizze, hogy fennáll-e még a hiba.
 • Page 42 KARBANTARTÁS Használjon védőkesztyűt. FIGYELMEZTETÉS Győződjön meg arról, hogy a sütő lehűlt, mielőtt a következő tevékenységeket végezné. Válassza le a készüléket az áramforrásról. AZ AJTÓ LEVÉTELE Az ajtó levétele: Nyissa ki teljesen az ajtót. Emelje fel a kallantyúkat, és nyomja őket előre, amennyire lehetséges (1. ábra). Zárja be az ajtót, amennyire lehet (A), emelje meg (B), és fordítsa el (C), amíg ki nem oldódik (D) (2.
 • Page 43 A SÜTŐVILÁGÍTÁS IZZÓJÁNAK CSERÉJE A hátsó sütővilágítás (ha van) izzójának cseréje: Válassza le a sütőt az áramforrásról. Csavarja le a lámpafedelet (6. ábra), cserélje ki az izzót (a típushoz lásd a megjegyzést), majd csavarja vissza a lámpafedelet. Csatlakoztassa ismét a sütőt az áramforrásra. Az oldalfali lámpa cseréje (ha van): Válassza le a sütőt az áramforrásról.
 • Page 44 SÜTŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSRA VONATKOZÓAN LÁSD AZ ÜZEMBE HELYEZÉS C. RÉSZT Kezelőpanel Felső fűtőelem/grill Hűtőventillátor (nem látható) Adattábla (nem távolítható el) Lámpa Ventillátor Forgónyárs (ha van) Alsó fűtőelem (nem látható) Ajtó 10. A polcok elhelyezkedése (a szintszám a sütő előlapján van feltüntetve) 11.
 • Page 45 A RÁCSOK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK BEHELYEZÉSE A SÜTŐBE A rács és az egyéb tartozékok olyan blokkoló megoldással készültek, amely megakadályozza azt, hogy véletlenül kihúzhatók legyenek. 1 ábra A magasabb “A” részt felfelé fordítva, vízszintesen helyezze be a rácsot (1 ábra). Döntse a rácsot a “B”...
 • Page 46 ELEKTRONIKUS PROGRAMVÁLASZTÓ HASZNÁLATA - gomb: a kijelzőn megjelenő érték csökkentése gomb: különböző beállítások kiválasztásához: a. Percszámláló b. Sütés időtartama c. Sütési idő vége beállítása + gomb: a kijelzőn megjelenő érték növelése jel jelzi a percszámláló funkció aktiválását Az AUTO jel jelzi a beállítás megtörténtét A sütő...
 • Page 47 A FUNKCIÓK BEMUTATÁSA FUNKCIÓK GOMB A sütés megszakítása és a sütő kikapcsolása. VILÁGÍTÁS A sütőtérben található lámpa bekapcsolása/kikapcsolása. Bármilyen típusú étel egy szinten történő sütése. Használja a 2. szintet. Melegítse elő a sütőt a ALSÓ ÉS FELSŐ kívánt hőmérsékletre. Amikor kialszik a hőmérséklet-szabályozó jelzőfénye, akkor helyezhető be SÜTÉS az étel a sütőbe.
 • Page 48 ÉTELKÉSZÍTÉSI TÁBLÁZAT Recept Funkció Előmelegítés Szint Hőmérséklet Idő Tartozékok (alulról) (°C) (perc) Igen 150-175 35-90 Tortasütő rácson Kelt tészták 3. szint: tortasütő rácson Igen 150-170 30-90 1. szint: tortasütő rácson Zsírfogó tálca / süteményes Igen 150-190 30-85 tepsi vagy tortasütő rácson Töltött torták (sajttorta, rétes, gyümölcstorta) 3.
 • Page 49 Recept Funkció Előmelegítés Szint Hőmérséklet Idő Tartozékok (alulról) (°C) (perc) Zsírfogó tálca vagy sütőforma Csirke / Nyúl / Kacsa 1 kg Igen 50-100 rácson Zsírfogó tálca vagy sütőforma Pulyka / Liba 3 kg Igen 80-130 rácson Zsírfogó tálca vagy sütőforma Tepsis/fóliás hal (filé, egész) Igen 175-200...
 • Page 50 ALKALMAZÁSI TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK A sütési táblázat használatának módja A táblázat a legjobb funkciót jelzi, amelyet bármely adott ételhez kell használni, amely egyszerre egy vagy több szinten kerül elkészítésre. A sütési idő attól a pillanattól kezdődik, amikor az ételt a sütőbe helyezik, nem tartalmazza az előmelegítést (ahol ez szükséges).
 • Page 51 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ КРАЙНЕ ВАЖНЫМ В данном руководстве и на самом приборе даются важные указания и предусмотрены знаки, касающиеся соблюдения безопасности при пользовании прибором. Необходимо всегда соблюдать эти указания и знаки. Знак...
 • Page 52: Подключение К Электрической Сети

  Если для приготовления блюда используются алкогольные напитки (например, ром, коньяк, вино и т.д.), необходимо иметь в виду, что при высокой температуре происходит испарение спирта. При этом не исключено воспламенение паров спирта при контакте с электрическим нагревательным элементом. Удаление в отходы старой электробытовой техники Данное...
 • Page 53: Заявление О Соответствии

  Удаление изделия в отходы Данный прибор имеет маркировку в соответствии с требованиями Европейской Директивы 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечивая надлежащую утилизацию изделия, потребитель способствует предотвращению возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Символ , имеющийся на изделии или в сопроводительной документации, указывает на то, что данное изделие не...
 • Page 54: Снятие Дверцы

  УБОРКА ПРИБОРА Запрещается пользоваться для чистки духовки пароочистителями. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Уборка должна выполняться при остывшем приборе. Отключите прибор от электросети. Наружные поверхности духовки ВАЖНО: Нельзя пользоваться коррозионными или абразивными чистящими средствами. При случайном попадании таких средств на поверхность духовки немедленно протрите ее влажной тряпкой. •...
 • Page 55: Замена Лампочки

  Установка дверцы на место Вставьте петли в свои гнезда. Полностью откройте дверцу духовки. Опустите два стопорных рычага. Закройте дверцу. Рис. 1 Рис. 2 ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРХНЕГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (ТОЛЬКО В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ) Снимите боковые решетки, на которые устанавливаются принадлежности (Рис. 3). Слегка...
 • Page 56 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУХОВКИ СВЕДЕНИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРИВЕДЕНЫ В РАЗДЕЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ УСТАНОВКЕ ДУХОВКИ Панель управления Верхний нагревательный элемент/гриль Охлаждающий вентилятор (не виден) Паспортная табличка (не снимать) Лампочка Вентилятор Вертел (если входит в комплект поставки) Нижний нагревательный элемент (не виден) Дверца...
 • Page 57: Описание Панели Управления

  УСТАНОВКА РЕШЕТОК И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ В ДУХОВКУ Для решеток и других принадлежностей предусмотрена система блокировки, предотвращающая их непроизвольное извлечение из духовки. Рис. 1 Вставьте решетку горизонтально, так, чтобы выступ А был сверху (Рис. 1). Наклоните решетку с учетом положения фиксации В (Рис. 2). Рис.
 • Page 58 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММАТОРА Клавиша - : служит для уменьшения значения времени, выведенного на дисплей. Клавиша : для выбора различных настроек: a. Установка таймера b. Выбор продолжительности приготовления с. Выбор времени завершения приготовления блюда Клавиша + : служит для увеличения значения времени, выведенного на...
 • Page 59 ТАБЛИЦА ОПИСАНИЯ ФУНКЦИЙ/РЕЖИМОВ РУЧКА ВЫБОРА РЕЖИМОВ Прерывание процесса приготовления и выключение духовки. OCВEЩEНИE Включение/выключение внутреннего освещения духовки. Режим, подходящий для приготовления любых продуктов только на одном уровне. Пользуйтесь 2-м уровнем. Выполните предварительный нагрев духовки до нужной OБЫЧНЫЙ температуры. Погасшая индикаторная лампочка термостата будет означать, что духовка достигла...
 • Page 60 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БЛЮД Блюдо Режим Предваритель- Уровень Температура Время Принадлежности ный нагрев (считая снизу) (°C) (мин) Форма для тортов на Да 150-175 35-90 решетке Торты из дрожжевого Ур. 3: форма для тортов на теста решетке Да 150-170 30-90 Ур. 1: форма для тортов на решетке...
 • Page 61 Блюдо Режим Предваритель- Уровень Температура Время Принадлежности ный нагрев (считая снизу) (°C) (мин) Форма для тортов на Да 175-200 40-50 решетке Пироги с несладкой Ур. 3: форма для тортов на начинкой (с овощами, решетке типа киш) Да 175-190 55-65 Ур. 1: форма для тортов на решетке...
 • Page 62 Блюдо Режим Предваритель- Уровень Температура Время Принадлежности ный нагрев (считая снизу) (°C) (мин) Противень для сбора жира или форма на решетке (если Баранья ножка, рулька 60-90 необходимо, переверните продукт по истечении 2/3 времени приготовления) Противень для сбора жира / противень для сладкой выпечки...
 • Page 63: Полезные Советы И Рекомендации

  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Как пользоваться таблицей приготовления блюд В таблице указывается оптимальный режим для приготовления тех или иных блюд, с использованием одного или нескольких уровней одновременно. Указанная продолжительность приготовления отсчитывается от момента помещения приготавливаемого блюда в духовку; время предварительного нагрева (если он предусмотрен) не учитывается.
 • Page 64 ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ВАША БЕЗПЕКА ТА БЕЗПЕКА ІНШИХ ЛЮДЕЙ ВАЖИТЬ ПОНАД УСЕ У цій інструкції та на самому приладі містяться важливі попередження про небезпеку, які слід прочитати і завжди виконувати. Символ небезпеки попереджує користувачів про потенційні ризики для них самих та інших. Усім...
 • Page 65: Підключення До Електромережі

  Утилізація побутових приладів Цей прилад виготовлено з матеріалів, які підлягають вторинній переробці або придатні для повторного використання. Утилізуйте його відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Перед утилізацією відріжте кабель електроживлення. Для отримання додаткової інформації про поводження з побутовими електричними приладами, їх утилізацію та вторинну...
 • Page 66 ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ Ця духова шафа, яка за призначенням контактує з харчовими продуктами, відповідає Європейському нормативу ) № 1935/2004 і була спроектована, виготовлена і знаходиться в продажу відповідно до вимог безпеки Директиви про низьку напругу 2006/95/CE (яка замінює 73/23/CEE з наступними поправками), вимог захисту згідно Директиви...
 • Page 67: Технічне Обслуговування

  Аксесуари: • Замочуйте аксесуари у воді з миючим засобом відразу після використання, тримаючи їх за допомогою прихватки, якщо вони все ще гарячі. • Рештки їжі легко видаляються за допомогою щітки або губки. Чищення задньої стінки та каталітичних панелей духової шафи (якщо є): ВАЖЛИВО: не...
 • Page 68 ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ ОСВІТЛЕННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ Щоб замінити лампочку на задній стінці (якщо є): Відключіть духову шафу від електромережі. Викрутіть плафон (Рис. 6), замініть лампочку (див. примітку щодо типу лампочок) і закрутіть плафон назад. Знову підключіть духову шафу до електромережі. Щоб замінити лампочку на боковій стінці (якщо є): Відключіть...
 • Page 69 КЕРІВНИЦТВО З ВИКОРИСТАННЯ ДУХОВКИ ЕЛЕКРИЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЕТАЛЬНО ОПИСАНІ У РОЗДІЛІ, ПРИСВЯЧЕНОМУ МОНТАЖУ Панель керування Верхній нагрівальний елемент/гриль Вентилятор для охолодження (прихований) Паспортна табличка (забороняється видаляти) Лампочка Вентилятор Рожен (де він наявний) Нижній нагрівальний елемент (прихований) Дверцята 10. Позиція полиць (номер рівня вказаний на передній панелі духовки) 11.
 • Page 70: Опис Панелі Керування

  ЯК ВСТАВИТИ РЕШІТКИ І ІНШЕ ПРИЛАДДЯ У ДУХОВКУ Решітка і інше приладдя оснащені системою блокування, щоб запобігти їхньому випадковому витяганню. Рис. 1 Вставте решітку горизонтально, піднятою частиною “A” догори (Рис. 1). Нахиліть решітку у положення блокування “B” (Рис. 2). Рис. 2 Рис.
 • Page 71 ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОГРАМАТОРА Клавіша - : щоб зменшити значення на дисплеї Клавіша : щоб вибрати інші настройки: a. Таймер b. Тривалість готування c. Налаштування часу кінця готування Клавіша + : щоб збільшити значення на дисплеї Символ вказує на працюючий таймер Символ...
 • Page 72 ТАБЛИЦЯ ОПИСУ ФУНКЦІЙ РУЧКА ФУНКЦІЙ Щоб перервати готування і вимкнути духовку. ЛАМПОЧКА Щоб увімкнути або вимкнути освітлення всередині духовки. Щоб приготувати будь-яку страву, використовуючи тільки один рівень. Використовуйте 2- СТАТИЧНА й рівень. Розігрійте духовку до бажаної температури. Вимкнення індикатору термостату вказує...
 • Page 73 ТАБЛИЦЯ ГОТУВАННЯ Рецепт Функція Попередній Рівень Температура Час Приладдя розігрів (відраховуючи знизу (°C) (хв) Форма для випічки на Так 150-175 35-90 решітці Рів. 3: форма для Дріжджова випічка випічки на решітці Так 150-170 30-90 Рів. 1: форма для випічки на решітці Деко...
 • Page 74 Рецепт Функція Попередній Рівень Температура Час Приладдя розігрів (відраховуючи знизу (°C) (хв) Деко / лист для Так 175-200 20-30 кондвиробів Воловани/ Несолодкі вироби з листкового Рів. 3: форма на решітці тіста Так 175-200 25-45 Рів. 1: деко / лист для кондвиробів...
 • Page 75 Рецепт Функція Попередній Рівень Температура Час Приладдя розігрів (відраховуючи знизу (°C) (хв) Рів. 3: форма на решітці Лазан’я і м’ясо Так 50-100 Рів. 1: деко або форма на решітці Рів. 3: форма на решітці М’ясо з картоплею Так 45-100 Рів. 1: деко або форма на...
 • Page 76 ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ Як читати таблицю готування У таблиці вказується найкраща функція для відповідного продукту, який можна готувати на одному або на декількох рівнях одночасно. Час готування відраховується з моменту розташування продукту у духовці, не враховуючи попередній розігрів (де він необхідний). Температура і час готування є орієнтовними і залежать від кількості їжі і типу використовуваного...
 • Page 78 Printed in Italy 06/2011 5019 310 01297...

Table of Contents