Download Print this page

Belangrijke Veiligheidsinstructies - Whirlpool AKR601FXIX Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MILIEUTIPS
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar, hetgeen
wordt aangegeven met het symbool voor recycling
plaatselijke milieuvoorschriften op wanneer u het apparaat
afdankt. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic
etc.) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden,
omdat het gevaarlijk kan zijn.
2. Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese
richtlijn 2002/96/EG, Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt
helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de
gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de bijbehorende
documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden
afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en
elektronische apparaten.
Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op
wanneer u het apparaat afdankt.
Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en
recycling van dit product kunt u contact opnemen met het
gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product hebt aangeschaft.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: om het risico op ongelukken,
elektrische schokken, letsel aan personen of schade tijdens het
gebruik van de afzuigkap te voorkomen dient u de volgende
elementaire voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
1. De afzuigkap moet worden afgekoppeld van de netvoeding
voordat u het apparaat installeert of
onderhoudswerkzaamheden op het apparaat uitvoert.
2. De installatie moet worden uitgevoerd door een
gespecialiseerde monteur volgens de instructies van de
fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
3. Dit apparaat moet worden geaard. (Dit is niet mogelijk bij de
afzuigkappen in Klasse II).
4. Gebruik nooit meervoudige stopcontacten of
verlengsnoeren.
5. Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer
toegankelijk zijn voor de gebruiker.
6. Raak de afzuigkap niet met vochtige lichaamsdelen aan en
gebruik hem niet op blote voeten.
7. Trek niet aan het netsnoer van het apparaat om het los te
koppelen van de netvoeding.
8. Klantenservice voor gebruikers – repareer of vervang geen
enkel onderdeel van de afzuigkap, tenzij dit specifiek wordt
aanbevolen in de handleiding. Alle andere
onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd
door een gespecialiseerde monteur.
9. Let er bij het boren van gaten in de muur op dat u geen
elektrische aansluitingen of leidingen beschadigt.
10. De ventilatiekanalen moeten altijd naar buiten gericht zijn.
5019 318 33314/A
. Volg de
D
GB
F
NL
11. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid
voor oneigenlijk gebruik van het apparaat of verkeerde
instellingen van de bedieningselementen.
12. Het gebruik van het apparaat is niet toegestaan aan personen
(waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke,
zingtuiglijke of geestelijke vermogens, of met weinig ervaring
of kennis van het apparaat, tenzij ze instructies met
betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gehad
van personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
13. Kinderen moeten op afstand worden gehouden.
14. Om het risico op brand te voorkomen dient u alleen een
metalen afvoerbuis te gebruiken.
15. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen
dat ze niet met het apparaat spelen.
16. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op
wanneer u het apparaat afdankt.
17. Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en
recycling van dit product kunt u contact opnemen met het
gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product hebt aangeschaft.
18. Regelmatig onderhoud en schoonmaken van de kap is de
beste garantie voor een goede werking en optimale
prestaties. Reinig regelmatig de aanzettingen van de vuile
oppervlakken om vetophoping te vermijden. Reinig of
vervang het filter regelmatig.
19. Onder de kap mag niet geflambeerd worden. Open vuur kan
brand veroorzaken.
20. Het vertrek moet voldoende geventileerd zijn, wanneer de
afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of
andere brandstoffen werken.
21. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd door een kanaal
dat ook gebruikt wordt voor de afvoer van rook die
geproduceerd wordt door apparaten op gas of andere
brandstoffen, maar moet over een aparte afvoermogelijkheid
beschikken. Alle nationale voorschriften betreffende de afvoer
van lucht moeten in acht worden genomen, volgens art.
7.12.1 van de norm CEI EN 60335-2-31.
22. Wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen
die op gas of andere brandstoffen werken, mag de
onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 4 Pa (4 x 10
bar). Zorg er daarom voor dat de ruimte voldoende
geventileerd is.
23. Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd achter,
omdat de kokende olie vlam kan vatten.
24. Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld zijn, voordat
u ze aanraakt.
25. De afzuigkap is geen steunvlak. Zet er daarom geen
voorwerpen op en overbelast hem niet.
26. De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes
worden gebruikt of achtergelaten, omdat er dan gevaar voor
een elektrische schok bestaat.
27. Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden
werkhandschoenen.
28. Het product is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
29. De door de kap afgezogen lucht mag niet door de rookpijp
van de verwarming of door het afvoerkanaal van apparaten
die op gas of andere brandstoffen werken naar buiten
worden geleid.
E
P
I
GR
-5

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Akr601fxwh